UTVECKLINGSPLAN FÖR MATEMATIK - Pedagog Stockholm

pedagogstockholm.se
  • No tags were found...

UTVECKLINGSPLAN FÖR MATEMATIK - Pedagog Stockholm

BILAGADNR12-007-10005SID 6 (6)BUDGETInsatserna kommer huvudsakligen att finansieras med statliga medel från Skolverketsnationella satsning, Matematiklyftet.UPPFÖLJNINGUtvecklingsinsatserna kommer att kvalitetssäkras som en del av det ordinariesystematiska kvalitetsarbetet.Insatsernas huvudsakliga mål är att fördjupa elevers kunskaper och därmed öka derasmåluppfyllelse i skolämnet matematik. Elevers måluppfyllelse kommer att utvärderaskontinuerligt dels med hjälp av resultaten från de nationella proven, dels med statistiköver elevers betyg i ämnet.Effekt på lärarnas undervisning kommer att utvärderas med hjälp av kvalitativa studier.Inledande samtal med Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenasdidaktik (MND) vid SU har inletts i detta syfte.UTVECKLINGSPLAN FÖR MATEMATIKBox 22049 10422 StockholmTelefon 08-50833000attila.szabo@stockholm.se. Hantverkargatan 2Fwww.stockholm.se

More magazines by this user
Similar magazines