Bruks- och serviceanvisning för centraldammsugaren ... - Allaway Oy

allaway.fi
  • No tags were found...

Bruks- och serviceanvisning för centraldammsugaren ... - Allaway Oy

Bruks- ochserviceanvisning förcentraldammsugarenMANTA APC 3


Exempel:Med förprogrammerade varvtal kan man lösa situationersom på bild 5.= sugdosa= Manta-centraldammsugareOmrådet nära centralenheten (område A) har ställts in påautomatisk styrning av effekten (APC).Områdena längre bort (område B och område C) harställts in på styrning med fasta förprogrammeraderotationshastigheter (PRESET 1 och PRESET 2).Frekvensomvandlaren ger separat 58 Hz för bäggePRESET-styrlinjerna. Om båda PRESET-styrningarnaanvänds samtidigt, ökar omvandlaren sugeffekten genomatt höja frekvensen till 64 Hz.Området A kan ha tre användare samtidigt i sina suglinjer,när inga sugdosor i områdena B och C används. OmrådenaB och C kan bägge ha en användare, om det intefinns någon användare i området A. Om området A haranvändare samtidigt som områdena B och/eller C, kansugeffekten vara för låg i områdena B och/eller C.Bild 5Samtliga städområden har en egen lågspänningsledning till centralenheten (bild 5).2.3.1 Frekvensomvandlarens kontrollpanel= Bläddring uppåtBläddra i huvudmenyn och i olika undermenyerÄndra värden= Bläddring neråtBläddra i huvudmenyn och i olika undermenyerÄndra värden= Vänster menyknappFlytta bakåt i menynFlytta kursorn till vänster (i parametermenyn)Återgå från ändringslägetÅtergå till huvudmenyn genom att hålla knappen nertryckt i 2–3sekunder= Höger menyknappFlytta framåt i menynFlytta kursorn till höger (i parametermenyn)Växla till ändringslägetHuvudbrytareDriftomkopplareresetselectenterSTARTSTOP= Nollställning av aktiva fel= De två senast använda skärmarna kan granskas turvis= Med Enter kan man1. bekräfta val2. kvittera felhistoriken= Startknappen är inte i brukDammsugaren startar från en sugdosa eller med driftomkopplaren(se punkt 3.1;Driftomkopplare)= StoppknappMotorn stoppas6


2.3.2 Kontrollpanelens displayIIIIIIready run faultRUNSTOP= Motorn går. Blinkar då stoppkommando hargetts, men motorn fortfarande håller på att varvaner.= Anger motorns rotationsriktning.= Anger att motorn inte går.READY = Syns då matningsspänningen är tillkopplad. Omsäkerheten har utlöst, syns inte symbolen.ALARM = Anger funktion utanför något gränsvärde och attlarm har getts.FAULT= Anger att driftförhållandena inte är säkra eller attde är instabila varför systemet har stannat.Textrader:I Orientationssymbol: Visar symbolen föroch numret på den meny, parameter osv.som granskas.II Beskrivningsrad: Beskriver menyn, ettvärde eller ett fel.III Värderad: Visar börvärden, parametrarosv., antingen i siffror eller i text, samtantalet undermenyer i varje meny.Indikering av styrplats1/0 Term = I/O-kopplingsplinten är vald som styrplats.Keypad= Kontrollpanelen är vald som styrplats.Bus/comm = Frekvensomvandlaren styrs via fältbussen.LEDs för lägesindikeringreadyrunfault= Lyser när matningsspänningen kopplas på.= Lyser när maskinen går.= Lyser när driftförhållandena inte är säkra ellernär de är instabila varför systemet har stannat2.3.3 Menyernas uppbyggnad7


2.3.4 Frekvensomvandlarens kontrolluppgifterVid normaldrift visas frekvensen på den ström som matas till motorn på kontrollpanelens display. Frekvensen kanväxla mellan 0,00 och ca 82,00 Hz.Kontroll- och räknaruppgifterna syns på displayen i ca 20 sekunder, varefter displayen återgår till att visautgångsfrekvensen.KontrolluppgifterA1. Allaway monitor V1-G8Position Kontrolluppgift Värde eller lägeV1.1 Utgångsfrekvens 0.00 HzV1.2 Motorns ström 0,0 AV1.3 Startläge Ingen start / AutoV1.4 Förval Inget förval / Preset 1, 2, 3V1.5 Termostatens läge Normalt / Fel 60V1.6 Klockan aktiv Ja / NejG1.7 Multikontroll N1N1.7.1 0.00 Hz 0.0 A Ingen start / AutoRäknarvärden M5. Systemmeny S1-S8 S5.8.1 Räknare C1-C3Position Räknare VärdeC5.8.1.1 MWh-räknare kWhC5.8.1.2 Driftdagsräknare dC5.8.1.3 Drifttimmesräknare hh:mm:ssRäknarvärdena kan inte nollställas. Motsvarande deltidsräknare som kan nollställas finns under menyn S5.8.2 påsidorna 5.8.2.1–5.8.2.5.2.3.5 FelkoderFrekvensomvandlaren får inte öppnas. Kontakta en auktoriserad Allaway-servicefirma om fel uppstår.Skriv ner alla felmeddelanden och en beskrivning av hur felet visar sig i praktiken och ha dem tillhandsnär du kontaktar Allaway-servicefirman.Varken frekvensomvandlaren, elmotorn, sidokanalfläkten eller övrig elutrustning har komponentersom kan servas av användaren. Koppla bort utrustningen från elnätet och kontakta en auktoriseradAllaway-firma om fel uppstår.8


Kod Fel Möjlig orsak Åtgärder1 Överström Frekvensomvandlaren har registrerat för stor ström iledningen till motorn (>4*l )Bryt strömmen med huvudbrytaren ochkontrollera att motorn löper lätt genom att- plötslig belstningsökningvrida på motorn i kylfläktens vinge. Kontrollera- kortslutning i motorledningenledningen till motorn.2 Överspänning DC-mellankretsens spänning har överstigit 9II V- stora spänningstoppar imatningsspänningen3 Jordfel Spänningsmätning visar att summan av motornsströmfaser inte är noll.- fel på isoleringen i motorns kabel elleri motorn5 Laddningsbrytare Laddningsbrytaren öppen då maskinen går- funktionsfel- komponentfelKvittera felet. Om felet upprepas ofta måsteelnätets ägare kontaktas och orsaken tillspänningstopparna klarläggas.Kontrollera motorn och motorns kabel.Kvittera felet och starta på nytt. KontaktaAllaways service om felet upprepas.7 Saturationsfel Många ev. orsaker, bla. komponentfel Kan inte kvitteras på kontrollpanelen. Brytströmmen och koppla maskinen ur nätet.KOPPLA INTE PÅ STRÖMMEN IGEN!Kontakta Allaways service. Om detta feluppträder i samband med fel F1 skall motornoch dess ledning kontrolleras.8 Systemfel - felaktig komponent- funktionsstörning9 Underspänning DC-mellankretsens spänning under 333 V- trolig orsak: låg matningsspänning- internt fel i frekvensomvandlarenKvittera felet och starta på nytt. KontaktaAllaways service om felet upprepas.Kvittera felet. Om felet upprepas ofta måsteelnätets ägare kontaktas och orsaken tillspänningsfallet klarläggas. Om spänningenär tillräcklig är det fråga om ett inre fel ochAllaways service skall tillkallas.10 Fasfel Matningsfasen saknas Kontrollera säkringarna, matningsspänningenoch nätkabeln.13 Frekv.omvandlareundertemp.14 Frekv.omvandlareövertemp.22/23 EEPROMssummafelKylelementets temp under -10° CKylelementets temp över 90 ° CVarning för övertemp ges då kylelementetstemperatur överstiger 85° CFelmatad parameter- funktionsstörning- komponentfelKontrollera temperaturen och luftväxlingen påplaceringsstället.Kontrollera frekvensomvandlarens kylning.Kontrollera temperaturen och luftväxlingenpå placeringsstället. Kvittera och starta på nyttmaskinen kallnat (efter ca 15 min.).Kvittera felet och starta på nytt. KontaktaAllaways service om felet upprepas.25 Watchdog-fel imikroprocessorn--funktionsstörningkomponentfelKvittera felet och starta på nytt. KontaktaAllaways service om felet upprepas.32 Kylning Frekvensomvandlarens fläkt startar inte trotsstartkommando.41 IGBT temperatur IGBT-värmeskyddet har registrerat en kortvarigöverström i laddningen.Kontakta Allaways service.överström i laddningen. Kvittera felet ochstarta på nytt. Kontakta Allaways service omfelet upprepas.51 Yttre fel Digitalt matningsfel. Kontakta Allaways service.52 Kommunikationsfel ikontrollpanelenKontakt mellan frekvensomvandlaren ochkontrollpanelen saknas.Kontrollera att kontrollpanelen är ordentligt påsin plats. Kvittera felet och starta på nytt.60 Termostatfel Termostaten meddelar att turbinen överhettas. Vänta i ca 15 min. att turbinen hinner stannaoch kvittera sedan felet. Kontrollera att varkeninsugningsröret eller utblåsningsröret ärstockat. Kontrollera filtret. (se punkt 4 Tvätt ochbyte av filter).9


2.4 Rengöring av städutrustningStädutrustningen slits dels beroende på hur mycket den används, dels beroende på golvmaterialet och ska bytas utvid behov. Utrustningen håller avsevärt mycket längre om den rengörs omedelbart efter användning och förvaras pårätt sätt.Lösgör teleskopröret och munstycket från handtaget när dammsugningen är klar. Förvara delarna separat och golv-/mattmunstycket med borsten indragen. Förvara slangen i sin hållare.Förvara inte städutrustningen i direkt solljus. Långvarig exponering för UV-strålning gör plastdelarna sköra, särskiltslangen, och förkortar således utrustningens livslängd.2.5 Rengöring av filter och byte av dammpåseKontrollera regelbundet hur full dammpåsen är och byt ut den innaninnehållet överskrider dammbehållarens volym. Byt ut dammpåsen påföljande sätt:A• Vrid driftomkopplaren i läget 0 [bild 3].• Vrid ett par gånger raskt om filtrets skakhandtag [bild 6; (A)] som finnspå sidan av centralenheten.• Vänta ett tag så att dammet lägger sig i dammpåsen.• Öppna dammbehållarens låsspak (B) och vrid den neråt. Nu kandammbehållaren tas bort ur centralenheten.• Ta den fulla dammpåsen ur dammbehållaren och kontrollera samtidigtatt det inte blir skräp kvar på bottnen och i sugöppningen nertill. Rengördammbehållarens stödplåt (C) och kontrollera att höjskivan i dammbehållarenär ren och på plats.• Placera en ny, hel dammpåse omsorgsfullt i dammbehållaren. Påsenskanter ska nå över kanterna på dammbehållaren [bilderna 7 och 8].• Placera dammbehållaren inkl. påsen på plats och vrid låsspakenuppåt.• Vrid driftomkopplaren i läget AUTO.CBild 6Bild 7BCentralenheten får inte användas utan dammpåse! Användendast Allaways dammpåsar, produktnummer 18092.3 SERVICEBild 8Vrid alltid driftomkopplaren i läget 0 (punkt 3.1) och avlägsna undertrycket genom att öppna en sugdosa innan dutömmer dammbehållaren, rengör filtret eller på annat sätt ser över utrustningen.Var försiktig så att du inte vidrör motorn på baksidan av enheten eller sidokanalfläkten. De kan ha entemperatur på upp till 80 o C.Varken elmotorn, sidokanalfläkten eller övrig elutrustning har komponenter som kan servas avanvändaren. Koppla bort utrustningen från elnätet t.ex. genom att ta trefasstickproppen ur eluttagetom fel uppstår, och kontakta en auktoriserad Allaway-servicefirma.10


3.1 Tvätt och byte av filterRengör filtret i centralenheten genom att tvätta det eller byt ut det närsugeffekten blivit sämre, dock alltid efter att dammbehållaren har tömts 20-30 gånger.Filtret kan tvättas i 40 o C vatten med tillsats av vanligt tvättmedel. Skölj avden mesta smutsen innan du tvättar filtret. Borsta filtret slätt efter tvättenmedan det fortfarande är aningen fuktigt. Låt filtret torka, det ska vara torrtinnan det får sättas på plats. Filtret kan om man så vill torkas i torktumlarepå låg temperatur.Filtret håller normalt för 5-8 tvättar. Kontrollera omsorgsfullt filtret efter tvätten;byt ut det om det är slitet eller defekt.Använd endast Allaways filter, produktnummer 18028.EDBild 9Byt ut eller tvätta filtret på följande sätt:• Vrid driftomkopplaren i läget 0.F• Skaka dammet av filtret och töm dammbehållaren enligt punkt 2.4.• Lossa öglemuttern (D) på centralenheten och ta bort hatten (E) [bild 9].G• Lossa öglemuttrarna (F) på sidan av centralenheten och öppnaslangklämman (G) bakom centralenheten [bild 10].• Lyft bort filterkammaren (H) [bild 11].• Öppna filtrets spännband [bild 11; I].Bild 10H• Öppna filtrets fästband [bild 12; J].• Byt eller tvätta filtret enligt anvisning.• Rengör filterkammarens ytor och filtrets spännband.• Sätt ihop i motsatt ordning.Fäst filtret så spänt att ett litet kortvarigt motstånd känns när du vriderom skakhandtaget [A]. Dra åt spännbandet hårt. Byt vid behov utspännbandet.• Vrid driftomkopplaren i läget AUTO.Bild 11AIRengör filtret endast på detta sätt. Andra sätt kan skada filtret ochresultera i skador på utrustningen!Om centralenheten har använts med ett defekt filter eller ettfilter som inte varit ordentligt på plats, ska städsystemet gåsigenom av en auktoriserad Allaway-servicefirma.Bild 12J11


3.2 Service av sugfiltretCentralenheten i Allaway Manta har ett undersugsystem med uppgift att hålladammpåsen på plats i dammbehållaren. Om dammpåsen inte hålls på plats[stiger uppåt], avlägsna först ett eventuellt undertryck i rören genom att öppnaen sugdosa och kontrollera följande punkter:• Dammpåsen ska vara hel och rätt monterad enligt anvisningarna.• Det får inte finnas skräp mellan kanttätningen på dammbehållaren ochcentralenhetens kon.KL• Tätningarna upptill och i botten av dammbehållaren ska vara hela ochordentligt på plats.• Den hålförsedda höjskivan i bottnen på dammbehållaren ska vara hel ochren samt rätt placerad.Om dammpåsen fortfarande tenderar att stiga uppåt efter att ovan nämndapunkter har granskats, rengör centralenhetens sugsystem på följande sätt:• Vrid driftomkopplaren i läget 0.• Öppna sexkantskruven (L) på sugfiltret (K) [bild 13].Bild 13OM• Avlägsna och rengör filtret (M) och filterhöljet (N) [bild 14].• Lösgör processlangen (O) och rengör den och övriga tillhörande delarsamt kanalen i stödplåten för dammbehållaren, t.ex. med tryckluft eller enmetalltråd.• Montera delarna på plats.• Vrid driftomkopplaren i läget AUTO.Bild 14NVi rekommenderar att du låter en auktoriserad Allaway-servicefirma se över centraldammsugarsystemetregelbundet för att garantera ett klanderfritt fungerande system. En förteckning över auktoriseradeAllaway-servicefirmor finns bl.a. på vår webbplats www.allaway.fi.124 PRAKTISKA TIPS4.1 Om centralenheten inte startar från en sugdosa• Kontrollera att huvudbrytaren på centralenheten är i läget 1 och driftomkopplaren i läget “AUTO”.• Kontrollera om centralenheten startar från övriga sugdosor enligt respektive startsätt.• Om centralenheten startar på ombrytarens testläge, men inte från sugdosorna, kontrollera att lågspänningskontaktenhar anslutits till elstartkretsarna från sugdosorna.4.2 Om sugeffekten har försämrats, kontrollera att• det inte finns föremål i sugdosan som hindrar luftströmmen,• sugslangen är hel och att inga föremål som hindrar luftströmmen har fastnat i den,• de övriga sugdosorna är stängda och att de inte läcker,• rörsystemet är tätt,• dammbehållaren är tömd,


• filtret har servats,• dammbehållaren är på sin plats och tätningarna hela.4.3 Om sug- eller utblåsningsrören täppts till• Byt dammpåse enligt punkt 2.4.• Kontrollera att det i utblåsningsröret inte finns brandspjäll som utlösts eller tilltäppningar.• Sug upp bitar av hushållspapper genom sugdosorna. Om bitarna sedan hittas i dammpåsen fungerar linjen i fråga.Lösgör samlingsröret från centralenhetens sugstos om testet visar att en tilltäppning finns. Sug med en annan effektivdammsugare sugdosorna i den gren som är tilltäppt.• Om tilltäppningen inte lossnar med sug och man vet var den sitter, är det värt att undersöka om man kommer åtrörsystemet utan eller med rimlig demontering av konstruktioner. Om man kommer åt rörsystemet, går det i allmänhetenkelt att avlägsna tilltäppningen genom att man öppnar en rörkoppling.Försök aldrig avlägsna en tilltäppning med hjälp av t.ex. tryckluft eftersom övertryck öppnarrörkopplingarna!• Om systemet inte fungerar efter ovan nämnda åtgärder, kontakta en auktoriserad Allaway-servicefirma.4.4 Kontroll av rörens täthetStarta centralenheten – med alla sugdosor stängda – genom att hålla driftomkopplaren i läget “test”. Utgångsfrekvensenska ställa in sig på 40 ±2 Hz.Om frekvensen håller sig högre, finns det läckage i rören. Lokalisera och åtgärda läckaget.5 UPPGIFTER OM CENTRALENHETEN5.1 Tekniska dataMANTA APC 3 - 3 (Automatic Power Control)Märkeffekt max.4,0-7,5 kWElanslutning400 V 16 A 3-fasstickpropp / 16 A säkringarKapslingsklassIP34Överhettningsskydd för turbin 80°CStörsta luftmängd (mätt från turbinen) 178 l/s (640 m³ / h)Högsta undertryck (mätt från turbinen) 33 kPaHöjdBreddDjupViktLjudnivå ± 2 dBuppmätt i utrymme som inte ekar raktframifrån på 1 m avstånd, 1 m höjdDammbehållareSugslang1965 mm800 mm650 mm163 kg75 dB (A)34 liter8 eller 10 meterLängsta sugsträcka Automatisk Fast- 1 användare 80 meter 100 meter- 2 användare 70 meter 80 metriä- 3 användare 60 meter -13


5.2 EG-försäkran om överensstämmelse för elapparaterAllaway Oy, Kangasvuorentie 32, FI-40340 Jyväskylä, Finland försäkrar attcentraldammsugaren Allaway Manta APC 3–3har tillverkats enligt för denna gällande harmoniserade standarder och uppfyller de väsentliga kraven ilågspänningsdirektiven (2006/95/EG), direktiven gällande elektromagnetisk kompabilitet (2004/108/EG) ochmaskindirektivet (2006/42/EG).6 RESERVDELSLISTAReservdelar MANTA APC 3 - 3ProduktnrNamn18142 Turbin 4,0 kW18006BSugfilter18010 Knopp18012 Termostat 80°C18013A3-fasstickpropp 16 A18015 Filtertätning18016 Justerbar tass18022 Reglerhjul18023 Axeltätning18028 Filter18029 Spännband för filter18032ABöjlig kanal 100 mm18159 Bakslagsventil 75 mm18040BDämpningsgummi 30x40 M818165 Spiralslang18158 Sugstos 76/130 mm18068BPropp18071BGren18072 Vinkel HTP 75x8818155 Dammbehållare 34 liter18163 Höjskiva 330 mm18084BStödplåt 415x41018092 Dammpåsrulle (75 l / 20 st)18094 Anslutningstos 100/125 mm18164 Kanttätning (dammbehållare 34 l)18112 Styrströmsdosa AP9/3 APC-318115CFrekvensomvandlare18120B Processlang 3/8-3/818153BMotorkabel APC 4-pol., 4,0 kW80932 Skarvmuff 44/50Sugfilter 18006B1806214


APC 3-315


16APC 3-3


7 SERVICEKALENDERCentralenhet Nr Tagen i bruk denDammbehållaretömdFilter rengjortUndersugfilterservatDammbehållaretömdFilter rengjortUndersugfilterservat18


JYVÄSKYLÄ, FINLANDinfo@allaway.fiwww.allaway.fi13138 rev07 sv 12/2010

More magazines by this user
Similar magazines