trygghetsavtal - Moderna Försäkringar

modernaforsakringar.se
  • No tags were found...

trygghetsavtal - Moderna Försäkringar

trygghetsavtalVARFÖR TRYGGHETSAVTAL?En trygghet för din nya produkt som innebär:SKYDD MOT OLYCKSHÄNDELSERTappskador, vätskeskador, otur & blixtnedslagSKYDD MOT FUNKTIONSFELEfter garanti & reklamationsrätt upphörtSKYDD MOT STÖLDVid inbrott i hem, kontor & fritidshusNY PRODUKTOm den skadade produkten inte går att reparerafår du en ny produkt med likvärdiga specifikationer.INGEN SJÄLVRISK VID REPARATIONER ELLER UTBYTEIngen självrisk oavsett om produkten byts ut ellerrepareras (gäller ej mobiltelefon).INGET ÅLDERSAVDRAGVid utbyte får du alltid en ny produkt med likvärdigaspecifikationer.SKYDD I HELA VÄRLDENVart än i världen skadan sker, är din produkt skyddad30 DAGARS ÖPPET KÖPDu har alltid 30 dagars öppet köp2


trygghetsavtalElgiganten Trygghetsavtal - Din räddning när oturen är frammeNedan ser du när Trygghetsavtalet är ett bra komplement elleri vissa fall det enda alternativet för ett heltäckande skyddTrygghetsavtal Konsumentköplagen HemförsäkringOtur*Inbrott**Blixtnedslag/Överspenning*Vätskeskada***BrandFabrikationsfel****Värt att vetaTrygghetsavtaletgäller därkonsumentköplagensskyddinte gäller ochfyller på där andraförsäkringar interäcker till.OBS! När produktenersätts vid entotalskada upphörtrygghetsavtalet.Lagen ger digskydd mot fel(t.ex. funktionsfel)som är avursprunglig karaktär.Reklamationsrättengäller 3 årfrån inköpsdatum.Efter de första 6månaderna måstedu dock bevisa attfelet redan fannsi produkten vidinköpsdatum.Viss täckningHemförsäkringartäcker vanligtvisbrand, storm,läckage, stöld ochinbrott.Självrisken är oftarätt hög, 1 500 -2000 kr, dessutomtillämpas vanligtvisvärdenedskrivningom produkten äräldre än ett år.Full täckningIngen täckningTabellen ger en snabb översikt över den nytta du har av Trygghetsavtalet. För komplett villkor, se sidan 10.Naturligvis förekommer det vissa skillnader mellan olika hemförsäkringar.*Trygghetsavtalet täcker skador som beror på otur genom plötsligt och oförutsett inre haveri eller somuppkommit genom en plötslig och oförutsedd utifrån kommande händelse, se paragraf 5 i villkoret.**Trygghetsavtalet täcker stöld genom inbrott i ditt hem, fritidshus eller kontor, se paragraf 7 i villkoret.***Trygghetsavtalet täcker plötsliga och oförutsedda utifrån kommande vätskeskador. En vanlig hemförsäkringtäcker endast skador som uppstår i förbindelse med läckage i hemmet, inte skador på grund av regneller att du spiller vätska på produkten.****Täckning för fabrikationsfel som inte omfattas av garanti och säljarens felansvar.3


trygghetsavtalDIN ERSÄTTNINGMed Trygghetsavtalet får du bra ersättning om oturen är framme eller omprodukten slutar fungera efter garanti- och reklamationstidens slut. Jämförgärna med din egen hem- eller kortförsäkring.ScenarioReklamationsrätt Hemförsäkring HemförsäkringallriskTrygghetsavtalDu köpte en LCD-TV för3 år sedan för 20.000 krsom råkaderamla ned från TVbänken genom enolyckshändelse. Enmotsvarande TV (setttill specifikation) kostari dagsläget 10.000 kr.Vilken ersättning kan duförvänta dig?Motsvarande TV10.000 krÅldersavdrag 45%Självrisk 1.500 krDu får 4.000 kr attköpa en ny TV för!Du får en motsvarandeTV utan att betala enkrona!Du köpte en laptopför 12.000 kr som nuhunnit bli 18 månader.Laptopen skadas viaen olyckshändelse. Enmotsvarande laptop(sett till specifikation)kostar i dagsläget 8.000kr. Vilken ersättning kandu förvänta dig?Motsvarande laptop8.000 krÅldersavdrag 50%Självrisk 1.500 krDu får 2.500 kr attköpa en ny laptop förDu får en motsvarandelaptop utan att betalaen krona!Du köpte en tvättmaskinför 8.000 kr som nu hunnitbli 4 år. Tvättmaskinenslutar att fungera. Enmotsvarande tvättmaskinkostar i dagsläget 6.000kr. Vilken ersättning kandu förvänta dig?Motsvarande tvättmaskin6.000 krÅldersavdrag 30%Självrisk 1.500 krDu får 2.700 kr attköpa en ny tvättmaskinför!Motsvarande tvättmaskin6.000 krÅldersavdrag 30%Självrisk 1.500 krDu får 2.700 kr attköpa en nytvättmaskin för!Du får en motsvarandetvättmaskin utan attbetala en krona!Tabellen ger en snabb översikt över den nytta du har av Trygghetsavtalet. För komplett villkor, se sidan 10.OBS: Vid reparation löper Trygghetsavtalet vidare, men om du får en ny produkt upphör Trygghetsavtalet att gälla ochingen del av premien återbetalas.*Garantin gäller vanligtvis 1 år från inköpsdagen. Du har tre års reklamationsrätt.**Siffrorna gällande hemförsäkring baserar sig på ett av Sveriges största försäkringsbolags ersättningsnivåer. Naturligtvisförekommer det vissa skillnader mellan olika hemförsäkringar.4


trygghetsavtalFÖRDELAR FÖR DIG SOM KUNDSMIDIG OCH PROFESSIONELL SERVICEOm din produkt skadas behöver du bara ringa ett samtalför smidig hjälp och service. Vi finns bara ett samtal bort ochväntar på att få att hjälpa dig!SJÄLVRISKOm olyckan är framme eller om produkten går sönder eftergaranti- och reklamationsrätten har tagit slut så behöver du intebetala någon självrisk oavsett om produkten behöverbytas ut eller ska repareras. (Gäller ej mobiltelefon).INGET ÅLDERSAVDRAGEn vanlig hem- eller kortförsäkring har åldersavdrag somväsentligt kan minska den ersättning du får om olyckan är framme.Många hemförsäkringsbolag kan reducera dinersättning med så mycket som 50% efter ett par år.HEMSERVICEMed trygghetsavtalet har du möjlighet till hemservice för dina störrevitvaror, TV-apparater (över 32” storlek), samt andra produkter somväger över 20kg. Hemservice gäller inom 5 mil från någon av vårahögklassiga servicepartners med rikstäckande nätverk.STÖLDVi hjälper dig om varan stulits i samband med inbrott i hem, kontoreller fritidshus. Täcker din hemförsäkring också stöld vid inbrottkan vi hjälpa dig att täcka självrisken upp till den försäkrade varansinköpspris.5


trygghetsavtalOM FÖRSÄKRINGSGIVARENModerna Försäkringar är marknadsledande inom produktförsäkring. Långförsäkringserfarenhet kombinerat med ett rikstäckande kontaktnät av noggrantutvalda serviceverkstäder garanterar dig bästa tänkbara hjälp och service.Moderna Försäkringar SAK ABBox 7830103 98 StockholmOrg. no: 516406-0070Faktaruta TrygghetsavtalBranschbestämmelserna ger dig som konsument 1 års garanti, vilket är en utökad rättgentemot Konsumentköplagen. Branschbestämmelserna har antagits i samråd medKonsumentverket.För ursprungliga fel har du reklamationsrätt i tre år från inköpet. Bevisbördan vid reklamationför att felet ska ha funnits i produkten redan vid köpet övergår till konsument efter garantitiden.Kontrollera hur lång garanti som medföljer din produkt. Hemförsäkringen kan ha olikavillkor för nedskrivning och självrisk. Kontrollera därför med ditt försäkringsbolag vad somgäller i ditt fall.När du tecknar ett trygghetsavtal hos oss så har du alltid 30-dagars öppet köp, det vill sägaatt du kan ångra ditt köp av trygghetsavtalet inom denna tidsfrist.(Faktarutan är fastställd av Elektronikbranschen)OM DU INTE TYCKER SOM VIOm du inte är nöjd med vårt beslut i samband medskada, är du välkommen att skicka ett skriftligtöverklagande till oss där du redogör vad du inte ärnöjd med. Överklagan skickas till Skadecenter, seadress nedan. Du har även möjlighet att få klagomåloch tvister som rör försäkringen prövad avnedan angivna nämnder.ÖverprövningsnämndModerna FörsäkringarBox 7830103 98 StockholmAllmänna reklamationsnämnden (ARN)Som privatperson har du också möjlighet attvända dig till Allmänna reklamationsnämnden(ARN) som är ett statligt organ. I denna nämndsker all prövning på skriftligt underlag.Allmänna reklamationsnämndenBox 174, 101 23 STOCKHOLMTelefon: 08-508 86 000Telefax 08-508 86 001Konsumenternas FörsäkringsbyråKostnadsfri rådgivning i frågor som rörförsäkring eller skadereglering.Konsumenternas FörsäkringsbyråBox 24215 (Karlavägen 108)104 51 STOCKHOLMTelefon 08-22 58 00 Telefax 08 24 88 91Du har alltid möjlighet att väcka talanmot oss vid allmän domstol.9


Vid skada, ring:0770-456 333Öppetider vardag: 09:00-19:00lördag: 10:00-15:00Du kan också läsa mer och anmäla skada påwww.trygghetsavtal.seVi erbjuder dig extra trygghetU3432 - v 3.0

More magazines by this user
Similar magazines