HÃ¥llbarHet 2012 | 2013

sekab.se
  • No tags were found...

HÃ¥llbarHet 2012 | 2013

Våra utmaningarBränsle och mat – Food vs. fuelEn fråga vi måste förhålla oss till är den så kallade food versus fuel-frågan,en vanlig invändning mot produktion av biodrivmedel. Ska vi användaenergi och odlingsmark för att producera biobränslen, när vi istället skullekunna odla mat?SEKAB måste som en stor aktör i etanolbranschen hela tiden arbeta för att våra drivmedel ochkemikalier inte ska konkurrera med matproduktion och vårt slutgiltiga mål är att enbart säljaetanol tillverkad av restprodukter. I framtiden kommer vi inte att prata om restprodukter utanråvaror i olika stadier.Vi bör kunna producera både mat och bioenergiDet behöver inte finnas någon motsättning mellan matproduktion och biodrivmedel. Detråder ingen brist på föda i världen – faktum är att det globalt sett finns ett överskott på jordbruksprodukter.Överflödet är dock ojämnt fördelat i världen och matbristen orsakas nästanalltid av fattigdom, krig och korruption.Majoriteten av världens allra fattigaste människor bor på landet och lever av jordbruk. Vi ivästvärlden har ett högeffektivt jordbruk med hög avkastning. När våra billiga produkter säljspå världsmarknaden pressas priserna till en nivå där bönder i fattigare delar av världen inte kankonkurrera och slås ut.Detta faktum innebär att högre priser på jordbruksprodukter skulle kunna vara till gagn för enstor del av världens fattiga genom att öka efterfrågan på deras produkter. På samma gång kanen högre efterfrågan på bioenergi hjälpa till att stärka marknaden, eftersom många utvecklingsländerdå kan erbjuda en produkt som västländerna efterfrågar.En tredje faktor att räkna med är att det idag finns ett överskott på odlingsmark i världen ochmycket stora delar av den odlingsbara marken ligger i träda. I kombination med att jordbruketi många fattiga länder har stor utvecklingspotential betyder det att frågan om food versus fuelinte är någon enkel matematik – men ändå ett problem som branschen måste bemöta.Ful och fin etanol och olika råvarorBiodrivmedel kan tillverkas av olika råvaror, odlade på olika platser och med olika typer avinsatsenergi. När man pratar om etanol brukar man prata om fuletanol och finetanol. Rättråvaror, rätt plats och rätt insatsenergi ger finetanol med bra klimategenskaper. Målet är att detär finetanolen som vi ska använda till drivmedel och kemikalier.| 16 |

More magazines by this user
Similar magazines