Autogiro - Helsingborgs Dagblad

hd.se
  • No tags were found...

Autogiro - Helsingborgs Dagblad

AllmäntAutogiro är en betaltjänst som innebär att betalningarutförs från betalarens konto på initiativ av betalningsmottagaren.För att betalaren ska kunna betalavia Autogiro, ska betalaren lämna sitt medgivandetill betalningsmottagaren om att denne får initierabetalningar från betalarens konto. Dessutom skabetalarens betaltjänstleverantör (t ex bank eller betalningsinstitut)godkänna att kontot kan användasför Autogiro och betalningsmottagaren ska godkännabetalaren som användare av Autogiro.Betalarens betaltjänstleverantör är inte skyldig attpröva behörigheten av eller meddela betalaren iförväg om begärda uttag. Uttag belastas betalarenskonto enligt de regler som gäller hos betalarens betaltjänstleverantör.Meddelande om uttag får betalarenfrån sin betaltjänstleverantör. Medgivandet kanpå betalarens begäran överflyttas till annat konto hosbetaltjänstleverantören eller till konto hos annan betaltjänstleverantör.Definition av bankdagMed bankdag avses alla dagar utom lördag, söndag,midsommarafton, julafton eller nyårsafton eller annanallmän helgdag.Information om betalningBetalaren kommer av betalningsmottagaren att meddelasbelopp, förfallodag och betalningssätt senaståtta bankdagar före förfallodagen. Detta kan meddelasinför varje enskild förfallodag eller vid ett tillfälleavseende flera framtida förfallodagar. Om meddelandetavser flera framtida förfallodagar ska meddelandetlämnas senast åtta bankdagar före den förstaförfallodagen. Detta gäller dock inte fall då betalarengodkänt uttaget i samband med köp eller beställningav vara eller tjänst. I sådant fall får betalaren meddelandeav betalningsmottagaren om belopp, förfallodagoch betalningssätt i samband med köpet och/eller beställningen. Genom undertecknandet av dettamedgivande lämnar betalaren sitt samtycke till attbetalningar som omfattas av betalningsmottagarensmeddelande enligt denna punkt genomförs.Täckning måste finnas på kontotBetalaren ska se till att täckning finns på kontot senastkl 00.01 på förfallodagen. Har betalaren intetäckning på kontot på förfallodagen kan det innebäraatt betalningar inte blir utförda. Om täckning saknasför betalning på förfallodagen får betalningsmottagarengöra ytterligare uttagsförsök under de kommandebankdagarna. Betalaren kan på begäran fåinformation från betalningsmottagaren om antaletuttagsförsök .Stoppa betalning (återkallelse av betalningsorder)Betalaren får stoppa en betalning genom att kontaktaantingen betalningsmottagaren senast två bankdagarföre förfallodagen eller sin betaltjänstleverantör senastbankdagen före förfallodagen vid den tidpunktsom anges av betaltjänstleverantören.Om betalaren stoppar en betalning enligt ovan innebärdet att den aktuella betalningen stoppas vid ettenskilt tillfälle. Om betalaren vill att samtliga framtidabetalningar som initieras av betalningsmottagarenska stoppas måste betalaren återkalla medgivandet.Medgivandets giltighetstid, återkallelseMedgivandet gäller tills vidare. Betalaren har rätt attnär som helst återkalla medgivandet genom att kontaktabetalningsmottagaren eller sin betaltjänstleverantör.Meddelandet om återkallelse av medgivandetska för att stoppa ännu inte genomförda betalningarvara betalningsmottagaren tillhanda senast fembankdagar före förfallodagen alternativt vara betalarensbetaltjänstleverantör tillhanda senast bankdagenföre förfallodagen vid den tidpunkt som anges avbetaltjänstleverantören.Rätten för betalningsmottagaren och betalarens betaltjänstleverantöratt avsluta anslutningen till AutogiroBetalningsmottagaren har rätt att avsluta betalarensanslutning till Autogiro trettio dagar efter det attbetalningsmottagaren underrättat betalaren härom.Betalningsmottagaren har dock rätt att omedelbartavsluta betalarens anslutning till Autogiro om betalarenvid upprepade tillfällen inte har haft tillräckligkontobehållning på förfallodagen eller om det kontosom medgivandet avser avslutas eller om betalningsmottagarenbedömer att betalaren av annan anledninginte bör delta i Autogiro.Betalarens betaltjänstleverantör har rätt att avslutabetalarens anslutning till Autogiro i enlighet med devillkor som gäller mellan betalarens betaltjänstleverantöroch betalaren.Månadsavgiften ligger fast i 12 månader från den dagdu påbörjar din autogiroprenumeration. Avbryts avtaletinnan periodens slut efterfakturerar vi en administrationsavgiftpå 100 kr.Som student har du ingen bindningstid och har endasten månads uppsägningstid.Aktuella avtalsvillkor finns på hd.se/villkorAutogiro– ett smidigt och smart betalningssätt


Jag vill betala min prenumeration med auto matisk överföringfrån mitt nedan angivna konto i enlighet med autogirovillkoren.Skicka in blanketten omgående i bifogat svarskuvert.NamnAutogiro – ett smidigt och smart betalningssättGatuadressPostadressTelefonMobilvånFör att vi ska kunna starta automatisk överföring från ditt bankkontober vi dig fylla i och returnera blanketten här intill.Obs! Betalning sker via faktura tills autogiroöverföringarna harkommit igång.E-postPersonnrEv Student-idBankkontoClearingnrPersonkonto (ej plusgiro)Bankkonto eller PersonkontonrRiv av och skicka inFör dig med månadsbetalning via autogiroDu har gjort ett bra val – inga stora utgifter och inga räkningar atthålla reda på.Du som tecknat en helårsprenumeration får vårt förmånskortHDpasset, med hundratals erbjudanden runt om i nordvästraSkåne året om!För aktuella erbjudanden, håll utkik i tidningen och påhd.se/hdpassetBankens namn och ortNotera att prenumerationen övergår till ordinarie månadspris ommedgivandet inte är oss tillhanda i tid.Om du har några frågor är du välkommen att höra av dig tillkundcenter@hd.se eller 020-23 24 00.Jag har tagit del av och godkänner villkoren för betalning via autogiro.Betalningsmottagare: Helsingborgs Dagblad AB, org nr 556008-4799.Ort och datumMed vänlig hälsningHelsingborgs Dagblad ABKundcenterUnderskriftUndertecknad (”betalaren”), medger att betalning får göras genom uttag från angivet konto eller av betalaren senare angivet konto, på begäranav angiven betalningsmottagare för betalning till denne på viss dag (”förfallodagen”) via Autogiro. Betalaren samtycker till att behandling avpersonuppgifter som lämnats i detta medgivande behandlas av betalarens betaltjänstleverantör, betalningsmottagaren, betalningsmottagarensbetaltjänstleverantör och Bankgirocentralen BGC AB för administration av tjänsten. Personuppgiftsansvariga för denna personuppgiftsbehandlingär betalarens betaltjänstleverantör, betalningsmottagaren samt betalningsmottagarens betaltjänstleverantör. Betalaren kan när som helstbegära att få tillgång till eller rättelse av personuppgifterna genom att kontakta betalarens betaltjänstleverantör. Ytterligare information ombehandling av personuppgifter i samband med betalningar kan finnas i villkoren för kontot och i avtalet med betalningsmottagaren. Betalarenkan när som helst återkalla sitt samtycke, vilket medför att tjänsten i sin helhet avslutas.

More magazines by this user
Similar magazines