Politik och hållbar energiteknik för ett ... - Teknikföretagen

teknikforetagen.se
  • No tags were found...

Politik och hållbar energiteknik för ett ... - Teknikföretagen

Politik och hållbar energiteknik förett klimatneutralt samhälle år 2050


INNEHÅLL3 Inledning4 Konkreta åtgärder behövs7 Utmaningar7 Nyckelområden8 Smarta elnät9 Ökad produktion av koldioxidsnål el10 Ny- och reinvesteringar i elnätet10 Energieffektivisering11 Forskning och Innovation


KONKRETA ÅTGÄRDER BEHÖVSBåde Sverige och EU har satt upp målför att kraftigt minska sin klimatpåverkanfram till år 2050. Visionerna är ambitiösamen nu krävs konkreta åtgärder om de skakunna förverkligas. Teknikföretagen ochSvensk Energi ger här sin syn på vilka insatsersom behövs.EN INTEGRERAD NÄRINGS-,ENERGI- OCH KLIMAT/MILJÖPOLITIKAtt klimatpåverkan är intimt förknippadmed energisystemets utformning är ganskauppenbart och behovet av en samordningmellan energi- och klimatpolitik är därförredan uppmärksammat. Behovet av att samordnadessa politikområden med näringspolitikenär däremot inte lika uttalat. Kunskap,FoU, innovationer med mera har karaktärenav kollektiva nyttigheter vilket motiverarbland annat en innovationspolitik somkompletterar klimat- och energipolitiken.LÅNGSIKTIGA SPELREGLER –EN BLOCKÖVERSKRIDANDEENERGIPOLITISK ÖVERENSKOMMELSEFör att de kapitalintensiva investeringarsom behövs för att gå mot ett klimatneutraltsamhälle år 2050 ska komma tillstånd, behövs så stabila förutsättningarsom möjligt. Därför är det nödvändigt atten blocköverskridande energiöverenskommelsekommer till stånd.ETT ”TROVÄRDIGT OCH LÅNGSIKTIGT”SYSTEM FÖR HANDEL MED UTSLÄPPS-RÄTTERFör att investeringar som behövs för detklimatneutrala samhället ska komma tillstånd behövs ett pris på koldioxid. Detmåste även finnas en trovärdighet för attpriset och utsläppshandelssystemet är långsiktigt,det vill säga att priset kommer attfinnas en lång tid framöver och att detär någorlunda förutsägbart hur systemetkommer att utvecklas på lång sikt.MER FÖRNYBAR EL STÄLLER KRAV PÅSTARKARE OCH SMARTARE ELNÄTFör att åstadkomma en utbyggnad av elnäteti ett europeiskt perspektiv behövs planeroch reell utbyggnad som även tar hänsyntill den regionala och europeiska nyttan avutbyggnaden och inte bara den nationella.För att få detta till stånd behövs en EUgemensamfinansieringsmodell för stamnätsutbyggnadutifrån nyttjandegrad, detvill säga att de länder som har nytta av investeringenär med och finansierar.För att åstadkomma ett storskaligtsmart elnät krävs omfattande investeringari infrastrukturen. Incitamenten för att görasådana investeringar är svaga och det ärinte heller tydligt att dagens elnätsregleringmöjliggör en sådan investering. Därförmåste det inom elnätsregleringen finnas ettutrymme för att kunna ta höjd för sådanainvesteringar så att dessa godkänns av regleringsmyndighetensom del av elnätsföretagensframtida kapitalbas. För att kunnauppnå de smarta elnätens fulla potentialhos elanvändarna behöver också utvecklingav smarta produkter ske och nya typer avelavtal behöver utvecklas. Vidare behöverenhetlig och internationella standarder förtekniken utvecklas. Allt detta är sådant somdet bör ges goda förutsättningar för i en nationellplan för utbyggnad av smarta nät.ETT FUNGERANDE KRAFTSYSTEMEN FÖRUTSÄTTNING FÖR DETKLIMATNEUTRALA SAMHÄLLETDe olika kraftslagen har olika roller i kraftsystemetoch det måste även i framtiden finnaselproduktion som kan fylla dessa roller.– 4 –


STÖD FÖR UTVECKLING AVFÖRNYBAR ELPRODUKTIONI ett medellångt perspektiv behövs stödtill teknik som är under utveckling, tillexempel sol- och vågkraft. Denna teknikkan behöva ett mer teknikspecifikt stöd änteknik som är närkommersiell, till exempelvindkraft. Stöden måste dock utformas såatt de kan fasas ut vartefter tekniken blirkonkurrenskraftig.EFFEKTIVARE ENERGIANVÄNDNINGEn övergång från fossila bränslen till el kaninom flera sektorer leda till omfattande energieffektivisering,till exempel inom transportsektorn,uppvärmning, och inom industrin.Därför bör produktreglering somger ramarna för framtida produkter inte utformasså att elanvändning diskrimineras.Energimärkning och ekodesign (produktkrav)är exempel på europeiska styrmedelsom hjälper till att överbrygga eninformationsbrist. Denna reglering fungerarförhållandevis väl, men det är viktigtatt sådana produktkrav på den inre marknadenockså är anpassad till den globalamarknaden, och att de genomförs och tilllämpaspå ett harmoniserat sätt på den inremarknaden.För att ytterligare motivera slutanvändareatt köpa nya ”smarta” produkter somgör det möjligt att anpassa elanvändningentill variationen i tillgången till el, kan exempelvisnya affärsmodeller behöva utvecklasoch andra stimulansmedel som exempelvisoffentliga upphandling i kombination medinnovationsupphandling.SATSA PÅ STRATEGISKA INNOVA-TIONSOMRÅDEN OCH FORSKNING,UTVECKLING OCH DEMONSTRATIONFör att utveckla forskningen inom de nödvändigaområdena, och öka kommersialiseringav resultaten, behöver samverkanutvecklas mellan industri, universitet ochhögskolor, samt forskningsinstituten. Demonstrationsprojektbehövs inom blandannat smarta elnät och ny teknik förklimatneutral elproduktion. Det behövsockså åtgärder för realisering av forskningsresultat.Därför bör bland annatinnovationsupphandling utvecklas till ettbärande instrument framöver. Vidare ärsvenska forskningsmedel för att möjliggöradeltagande i EU:s forskningsprogram,till exempel SET-planearbetet (StrategicEnergy Technology Plan) nödvändiga.– 6 –


FORSKNING OCH INNOVATIONNyckelområdena som identifierats bär allapå en potential till såväl minskad klimatpåverkansom goda affärsmöjligheter ochsvensk export. För att till fullo förverkligadenna potential är det av yttersta vikt attforskning kan ske genom samverkan mellanindustri, universitet och högskolor,samt institut. Det krävs också kraftfullasatsningar för innovation, med bland annatindustriella demonstrationsanläggningar ifull skala och innovationsupphandling somverkningsfulla instrument. Statliga satsningarbör även syfta till att utveckla en”innovationsbrygga” mellan de akademiskaoch industriella FoU-systemen.Källa: Baserad på ”IEA Scenarios & Strategies to 2050”, International Energy AgencyDet kan behövas stöd till teknik som är under utveckling. Dessa stöd behöver anpassas efter detskede tekniken befinner sig i, samt fasas ut vartefter tekniken blir konkurrenskraftig.– 11 –


Adress: Storgatan 5 • Box 5510 • 114 85 StockholmTel: 08–782 08 00E-post: info@teknikforetagen.seHemsida: www.teknikforetagen.se101 53 Stockholm • Besöksadress: Olof Palmes Gata 31Tel: 08 – 677 25 00 • Fax: 08 – 677 25 06E-post: info@svenskenergi.seHemsida: www.svenskenergi.se

More magazines by this user
Similar magazines