ÅRSREDOVISNING - Helsingborgs Hamn AB - Helsingborgs stad

port.helsingborg.se
  • No tags were found...

ÅRSREDOVISNING - Helsingborgs Hamn AB - Helsingborgs stad

ÅRSREDOVISNINGHelsingborgs Hamn AB - 2005


Den kundfokuseradehamnen i Skandinavien


UTVECKLING FORDONSTRAFIK I 1000-TALHELSINGBORG-HELSINGÖR (HH-LEDEN)VERKSAMHETSOMRÅDENRESPEKTIVE ANDEL AV NETTOOMSÄTTNINGEN(KONCERNENS NETTOOMSÄTTNINGUPPGICK TILL TOTALT 283 544 KKR UNDER 2005)3 0002 5002 0001 5001 00050002001 2002 2003 2004 2005Passagerar-,bilfärjetrafi k 36%Container-,enhetstrafi k 30%Styckegods 8%Bulkgods 12%Lagring, magasin 3%Hyror, arrenden, övrigt 11%UTVECKLING PASSAGERARTRAFIK I 1000-TALHELSINGBORG-HELSINGÖR (HH-LEDEN)ANTAL OMSATTA ENHETER I TEU15 00012 0009 0006 0003 00002001 2002 2003 2004 2005180 000150 000120 00090 00060 00030 00002001 2002 2003 2004 2005Sjöburna TEU Landburna TEU TotaltINVESTERINGAR (KKR)KOSTNADSFÖRDELNINGRESPEKTIVE ANDEL AV RÖRELSEKOSTNADER(KONCERNENS RÖRELSEKOSTNADERUPPGICK TILL TOTALT 262 060 KKR UNDER 2005)80 00060 00050 00040 00030 00020 00010 000Arrende, hyraoch tomträtt 12%Byggnader 4%Maskineroch anläggningar 14%Personal 50%Av- och nedskrivningar 12%Övrigt 8%02001 2002 2003 2004 2005


PER-OLOF JANSSON, VD”En dramatisk öppning på åretslutade i många positiva beskedför framtiden”


VD:s kommentarFörändringens vindar fortsätter att blåsa i Helsingborg.Kring Hamnens huvudkontor har nya vägar byggts, trafi k-fl ödena ändrats och en kombiterminal är i drift. 2005 varockså ett år präglat av dramatiska händelser.Redan i januari inträffar den första händelsen när stormenGudrun drog fram över Sydsverige. Senare under åretinnebär den att utlastning av rundtimmer kommer igångi hamnen, vilket inte skett på mycket länge. Detta balanserarde kostnader på cirka 3 miljoner SEK som initialthade en negativ inverkan på bolagets resultat.Knappt hade återhämtning från stormen skett när nästastora händelse drog fram över hamnen. Kemiras syraterminali Bulkhamnen drabbas av cisternhaveri med följd attkatastroflarm ljuder över staden och hamnen måste lägganed verksamheten under ett antal timmar. Konsekvensenför hamnen blev bland annat att volymerna i Bulkhamnenminskade betydligt under året. Full volym antas inte varatillbaka förrän 2007.Under augusti månad invigdes den nya Combiterminaleni anslutning till Västhamnen. Helsingborgs Hamn AB hari samband med detta tagit över en del av personalen somarbetade på CargoNet i Helsingborg samt anskaffat dentruckkapacitet som krävs. Hamnen kan konstatera att deuppsatta målen för volymen i Combiterminalen uppnåddesunder året. Helsingborgs Hamn är en av få hamnarsom har en kombiterminal i direkt anslutning till hamnverksamheten.Hamnen har därmed uppnått ett delmålsom varit att verkligen leva upp till begreppet intermodalhamn.För att säkerställa kundernas krav och möta de ökandevolymerna har en ny mobilkran beställts och den kommeratt levereras under 2006. Beställning av en ny containerkranberäknas ske under 2006 med leverans under 2007.Hamnen har under året förberett ett kommande överlämnadeav anläggningarna i O ceanhamnen till stadensamtidigt som koncernen anskaffat magasinsfaciliteternärmre Skåneterminalen.Ett stort arbete har lagts ned på att iordningställa handlingarför miljöcertifiering, vilka har färdigställts under2005 och är inlämnade till myndigheten för handläggning.Ett positivt besked väntas under 2006.T rafi kutvecklingen på HH-leden har under året visat ensvagare utveckling. T änkbara förklaringar till detta kanvara att Ö resundsbrokonsortiet har fört en massiv marknadsföringskampanj samt sänkt bropriserna. Andra rimligaförklaringar är den svenska kronans sänkta värde,dyrare bensinpriser samt att stormen Gudrun påverkat enav rederiernas viktigaste geografiska målgrupper, nämligenresenärer från Småland.Den tidigare mycket stora metallhanteringen i Hamnenhar under året varit betydligt mindre då den ekonomiskatillvä x ten i världen gjort att det lager som funnits har omsattsi produktion. Det är den ökade produktionen framförallt i Kina och I ndien som lett till detta.I nför 2006 kan Hamnen glädja sig åt att rederiet T ransatlantichar planerat in fyra anlöp i veckan. Detta i kombinationmed en generell ökning av handeln och den allttydligare profilen som containerhamn föranleder oss att sean med tillförsikt på 2006.P er-O lof J anssonVerkställande direktör, Helsingborgs HamnINNEHÅLLVD:S KOMMENTAR 1ÖKAT INTRESSE FÖR TRANSPORTNAVET HELSINGBORG 3COMBITERMINALEN 5FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 7VERKSAMHETER 8HAMNBESÖK 2005 10DET EKONOMISKA UTFALLET 12INVESTERINGAR OCH ANLÄGGNINGSFÖRÄNDRINGAR 12PERSONAL OCH KVALITETSARBETE 13MILJÖ- OCH SÄKERHETSARBETE 14FRAMTIDSUTSIKTER 16VERKSAMHETEN I SAMMANDRAG 17STYRELSE, FÖRETAGSLEDNING OCH REVISORER 17RESULTATRÄKNING 19BALANSRÄKNING 20KASSAFLÖDESANALYS 22TILLÄGGSUPPLYSNINGAR 23NOTER 24FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION 30REVIONSBERÄTTELSE OCH GRANSKNINGSRAPPORT 31STYRELSE OCH LEDNINGSGRUPP 321


CombiterminalenI augusti invigdes den nya Combiterminalen i HelsingborgsHamn. Den ingår som en del av Västhamnen ochcontainerterminalen. Den kompletterar därmed hamnensserviceutbud i ambitionen att utgöra ett attraktivt transportnavför omlastning av gods mellan lastbil, järnväg ochfartyg.Alldeles vid kajkantenS om en av få ligger Helsingborgs kombiterminal i självahamnen, nästan vid kajkanten. Det medför effektiv,r ationell och snabb godshantering som är både tids- ochkostnadsbesparande. J ärnvägen är helt integrerad i hamnverksamhetenoch containrarna lyfts direkt från fartygentilltågen, utan att först transporteras via lastbil. Ä ven miljövinsterkan göras när gods förs från lastbilstra fi k till järnvägoch sjötra fi k.o ckså behovet av stripping och stuffi ng ( urlastning frånoch ilastning i container) vu x it. Helsingborgs Hamn harspecialutbildad personal för dessa uppgifter. E tt e x empelpå stripping är när man lastar ur containrar med frukt ochkaffe och lagrar godset i hamnen.U t ö kad kap a c itet för landburen logistikCombiterminalen har medfört att det fi nns kapacitet atthantera betydligt fl er enheter i hamnen. E ffekten var tydligtmärkbar under 2 005 . A ntalet rörelser i Väst hamnensgate var redan under hösten klart högre än året före.I ntresset för de logistiklösningar Combiterminalen germöjlighet till är dessutom stort. I praktiken innebär den attupptagningsområdet för Helsingborgs Hamn, genom järnvägstrafi ken, utökats till landets norra delar.Spe c ialu t b ildad p e r s o nalR edan från början stod det klart att terminalen skulle hanteraungefär 40 000 enheter på årsbasis, vilket består avbåde ny trafi k från Cargo N et AB och sedan tidigaree tablerad tra fi k. I takt med att containertra fi ken ökat har5


S t y relsen och verkställande direktören för H elsingborgs H a m n A B, organisationsnu mmer 556024-0979,f å r h ärm ed avge å rsredovisning jä m te kon c ernredovisning för verksa mhets å ret 2005 .FörvaltningsberättelseÄgarförhållandenHelsingborgs Hamn AB – hamnbolaget – ägs i sin h elhetav Helsingborgs Hamn Holding AB, organisationsnummer556007-4634. Detta företag är i sin tur helägt avHelsingborgs stad.Ägard i rektivHelsingborgs stad har sedan tidigare utfärdat ägardire k tivför hamnbolaget avseende det k ommunala ändamå let,mark nad, miljö samt e k onomi. Häri framgå r bland annatatt Helsingborgs Hamn AB är en vik tig del i stadens utvecklingför medborgare o c h näringsliv, o c h bolaget s k allver k a för att Helsingborg k an erb juda ett intermodalt navför s jö- o c h landtra fik. F ör att u pprätthå lla sin k onkurrensk raft på en internationell mark nad, sk all bolagetsmöjligheter till e xpansion säk erställas med beak tande avs å väl stadens som bolagets behov i ett längre p ersp e k tiv.V erk samheten s k all bedrivas i överensstämmelse meds tadens övergri p ande miljö p lan o c h utifrå n affärsmässigao c h lå ngsik tigt ek onomisk t hå llbara p rin c i p er.De ek onomisk a dire k tiven innebär att:- Bolagets soliditet sk all ligga i nivå n 50 %- Avk astningen sk all vara lägst 4 % påjusterat eget k a p ital.- U tdelningen sk all å rligen vara 12 %på ak tiek a p italet närovanstå ende soliditet uppn å tts.S t y relsen o c h ver k ställande dire k tören för HelsingborgsHamn AB anser att ver k samheten under å ret bedrivitsi enlighet med de ägardire k tiv som givits.H a m n bolaget s v erk s a m hetHamnbolaget bedriver hamn- o c h stuveriverk samhet iHelsingborgs stad. G enom det helägda dotterbolagetH elsingborgs Bogser AB – bogserbolaget – h y rs bogserbå tar ut till e x tern o p eratör. I hamnver k samheten ingå rdrift av anläggningar för färjor o c h andra fart y g samth antering av enheter, bulk laster o c h styck egods. L å ng- o c hk orttidslagring av gods är en integrerad del av dennah antering. V erk samheten omfattar även förvaltning o c huthy rning av fastigheter o c h lok aler. Helsingborgs Hamnär en av de största färjehamnarna i världen genom färjeledernatill Danmark oc h N orge.A ffä r s i d é” Helsingborgs Hamn AB s k all vara ett k onk urrensk raftigttransp ortnav för s jö- o c h landtra fik, som med hänsy ntagen till säk erhet o c h miljö levererar den k undny tta o c hde samarbetsformer med näringslivet som förväntas av ettav S veriges vik tigaste logistikcentra ” .T rafi k u tve c k l i ng oc h t rafi kvo l y m erDe totala voly merna inom hamnbolagets ver k samhetsområ den har ö k at med 2 , 1% under å ret. Ä ven detta å r visarde olik a godsslagen varierande utveckling. De negativatendenserna har framför allt funnits inom bulk godset, oc hd å i Bulk hamnen där gods hanteras för K emira K emi AB: sräk ning. T ill följd av den svå ra svavelsy raolyck an underjanuari har denna hantering inte å terhämtat sig tillnormala nivå er under å ret. Bilfärjegodset har haft enm indre nedgå ng med 2 , 9 % . I nom övrigt gods k an k onstaterasatt c ontainer- o c h enhetshanteringen varit e xpansivo c h antalet enheter mätt i TEU har ö k at i storlek sordningen2 0 % . Dessutom har utlastningen av stormfälld s k ogbidragit till ök ningen.De olik a godsslagens fördelning framgå r av nedanstå endetabell.Sjö - oc hlandb u ret g o d s2005 2004 FÖR Ä NDRINGton ton ton %Bilfärjegods 4 306 004 4 432 513 -126 509 -2,9Bulkgods 1 229 516 1 353 369 -123 853 -9,2Övrigt gods 1 693 277 1 294 653 398 624 30,8T o t alt 7 228 797 7 0 8 053 5 1 4 8 2 6 2 2,1- varav Bulkh a m nen 516 630 813 643 -297 013 -36,5antal antal antal %Fordonstrafi k 2 499 438 2 640 204 -140 766 -5,3P ersontrafi k 11 102 138 11 666 376 -564 238 -4,87


VerksamheterPassagerar- och bilfärjetrafikOmsättning 101 (81) Mkr.Omsättningen 2004 utgjorde 108 Mkr, men har reducerats med 27 Mkrtill följd av en kommersiell uppgörelse med färjerederierna.Volymerna för trafiken på HH-leden har varit vikande,och både fordonstrafiken och persontrafiken har minskatmed ca 5 %. Varierande orsaker kan ligga bakom nedgången.Den svenska kronans värde har under året försvagatsbåde gentemot den danska kronan och euron. Konkurrenternahar bedrivit en aggressiv marknadsföring samtidigtmed en hård prispress. Det höga bensinpriset kan ha variten annan hämmande faktor, särskilt för den privata fordonstrafiken.Dessutom bedöms verkningarna av stormenGudrun i januari ha medfört att trafiken till och från dedrabbade områdena i södra Sverige minskat under våren.Trafiken på HH-leden har i likhet med tidigare år drivitsav tre rederier; Scandlines (tre färjor), HH-Ferries (tvåf ärjor) samt Sundsbussarna (två färjor).Under december togs en ny trafi kled i anslutning tillhamnen i bruk. Den nya leden förväntas effektivisera trafikentill och från färjelägena.Den totala fordonstrafiken över Öresund inklusiveÖresundsbron ökade med drygt 7% under året. HHledenhar en marknadsandel om 30% vad gäller personbilaroch 58 % vad gäller lastfordon.Container- och enhetstrafikOmsättning 84 (70) MkrDen stora händelsen för året avseende container- oche nhetstrafiken har varit öppnandet av den nya kombi -t erminalen under augusti månad. Detta har medfört attantalet hanterade T E U i hamnen ökat markant. I nvesteringeninnebär att hamnbolaget nu erhållit en komplettt erminal med tillgång till ett fl ertal järnvägsspår, nya truckar,besiktningsanläggning och utökat radionätverk. A llt ärbeläget i nära anslutning till den normala containerhanteringenöver kaj i Västhamnen. De förväntade volymernai C ombiterminalen för året har uppfyllts. Den traditionellacontainerhanteringen över kaj har i T E U räknat ökat medcirka 8 %, medan landburna enheter till följd av den nyaterminalen ökat med 5 9 %. Totalt har 185 000 T E Uhanterats under året.S t y ckegod sOmsättning 2 3 (30) MkrHanteringen av traditionellt gods som metaller och frukthar under året legat på en mycket låg nivå. E n tendens tillatt metallhanteringen är på väg tillbaka har dock märktsunder det fjärde kvartalet. Frukt transporteras numera tillstörsta delen via containers eller lastbil. Hanteringeni form av stripping och sortering av frukt i container hardärför ökat. Under året har också stora volymer stormfälltrundvirke lastats ut. Styckegods hanteras främst i hamndelarnaSkåneterminalen och Oceanhamnen.Bulkgod sOmsättning 35 (34 ) MkrDå hamnbolaget hanterar bulkgods i B ulkhamnen inomKemira Kemi A B:s område, har omsättningen påverkatsstarkt negativt av den stora olyckan i januari då en syratank8


imploderade och stora mängder svavelsyra läckte ut.Annan bulkhantering har emellertid ökat kraftigt, varförverksamhetsområdet totalt sett visar en ökad omsättning.Fram förallt har hanteringen av mineraloljor och energipelletsökat. Hanteringen av bulk sker i ett antal olika hamndelar.Spannmål hanteras i Spannmålshamnen, mineraloljori Oljeterminalen och bränslepellets för Helsingborgsstads energiproduktion hanteras i Västhamnen.Lagring och magasineringOmsättning 10 (16) M krM etallagring har under ett antal år utgjort en stor del avhamnbolagets lagringsverksamhet. T ill följd av tillvä x ten ivärlden, framför allt i K ina, har lagringsbehoven minskatunder året. D etta innebär att under 2005 har mycket småmängder metaller lagrats i hamnen. D en lagring som förekommithar istället varit för i regionen verksamma företag,företrädesvis inom livsmedelsbranschen. Hamnbolaget harbörjat planera för alternativa magasinsytor för att kunnahantera situationen när Helsingborgs stad tar över Oceanhamnen.Hyror , arrend en och övrigtOmsättning 3 1(2 7 )MkrI verksamheten ingår att förvalta och hyra ut lokaler ibyggnader ägda eller hyrda av hamnbolaget. D essa ärbelägna inom hamnområdet och i centrala Helsingborg.D en totala ytan som disponeras för uthyrning är cirka15 000 m 2 . D essutom fi nns några cisterner som hyrs uti Olje terminalen. Hamnbolaget har också hand om uthyrningenav båtplatser i N orra Hamnens småbåtshamn.B ogserv erk samhetOmsättning 0 (0) M krHamnbolaget har inte bedrivit någon egen bogserverksamhetunder de senaste åren. B ogserservicen i Helsingborgshamn och andra närliggande Ö resundshamnar upprätthållsav B ogser T eam Ö resund A B , som för ändamåletbefraktar de av Helsingborgs B ogser A B ägda bogserbåtarna” K ullen” och ” D unker” .9


▼BÅTENS NAMN: ”Vega Eternity”H EMMAH AMN: P anam aRUTT: H a lli f a x–He lsingborg –Norrköping – Houst o nLOSSA R : B ulkg o d s ,15000 to n trä p e lletsför Ö resun d skraf t rä k ningA G ENT: C itad e l Shi ppingANL ÖP: 1 gå ng 2 005STO R L E K : 1 9 0 m eter l å ngBÅTENS NAMN: ”A r c tic O c ean”H EMMAH AMN: H a m burgRUTT: H a m burg – K öpenh a m n – M a l m ö–H e lsingborg – B rem erh a f enL ASTA R / LOSSA R : C o ntainrarR E D E R I : U nif eed erANL ÖP: U nif eed ers fartyg anlöper V ä s t h a m nen8 – 10 gå nger p er v e c k aSTO R L E K : 1 2 1 m eter l å ng▼▼BÅTENS NAMN: ”S eam ull et”H EMMAH AMN: H a m burgRUTT: T a llinn – He lsingborg – VitinoLOSSA R : B ulkg o d s , G a soi lfö r Nor d i c S t o rage A BA G ENT: L ind h olm Shi ppingANL ÖP: 1 gå ng till O l je h a m nen u n d er 2 005STO R L E K : 1 78 m eter l å ngBÅTENS NAMN: ”A nna L e h m ann”H EMMAH AMN: S t .Jo h n ’s , A ntigu aRUTT: W i s m ar – He lsingborg – W i s m arL ASTA R : T i mmer, s tyc k ego d sA G ENT: H i llers trö m Shi ppingANL ÖP: A n löp 1 gå ng 2 005STO R L E K : 9 0 m eter l å ng▼10▼BÅTENS NAMN: ”M SC L i s e lotte”H EMMAH AMN: P anam aRUTT: S t . P etersburg – He lsingborg – A ntw erp enL ASTA R / LOSSA R : C o ntainrarA G ENT: L ind h olm Shi ppingANL ÖP: M SC’sfartyg anlöper V ä s t h a m nen1 gå ng p er v e c k aSTO R L E K : 2 0 3 m eter l å ng


BÅTENS NAMN: ”Constellation”H EMMAH AMN: B a h a m asRUTT: D o v e r–Stockh olm –Helsingfo r s –S t .Peter s burg –Tallinn – Rostock –Köpenh a m n –H elsingbo rg –Do v e rLOSSA R : Kry ssning s p assag e r a r eA G ENT: L ind h olm S h i ppingANL ÖP: B esökte H elsingbo rg 2 g å n g e r 2005 oc hk o mme r till b a k a 2 g å n g e r 2006STO R L E K : 2 94 m eter lå n g oc h tar 2 4 50 p assag e r a r eBÅTENS NAMN: ”O bbola”H EMMAH AMN: H elsingbo rgRUTT: T ilbury –Rotter d a m –Helsingbo rg –H olm s u n d –Hu s u m –Su n d s v all – I ggesu n dL ASTA R / LOSSA R : R o - r o g o d s , sty cke g o d sA G ENT: Scand inav ian S h i pping A g enc iesANL ÖP: S C A ’s f a r t y g anlöpe rSk å neter m inalenv a r je fre d a gSTO R L E K : 1 6 1 m eter lå n g▼▼BÅTENS NAMN: ”K ong esk i b et D annebro g ”H EMMAH AMN: Köpenh a m nLOSSA R : Kun g lig h eter fr å n D anm a rk som d eltari S o fi er os S lotts 1 00- å r s jubileu mANL ÖP: A nlöpte H elsingörs k a jen d en 2 ju ni 2005STO R L E K : E n eleg ant lu stja k t som sjö sattes 193 2 .78 m eter lå n g oc h 1 0 m eter br e dBÅTENS NAMN: ”W u Ch ang Hai”H EMMAH AMN: P o r t P i r ie, A u str alienRUTT: P o r t P i r ie – Helsingbo rg –Po r t P i r ieL ASTA R / LOSSA R : M etaller, sty cke g o d sA G ENT: L ind h olm S h i ppingANL ÖP: A nlöpte Skå neter m inalen 1 g å n g 2005STO R L E K : 1 6 9 m eter lå n g▼▼BÅTENS NAMN: ”A str a”H EMMAH AMN: K laip e d a , L itau enRUTT: A g a d i r–Helsingbo rg – A g a d i rLOSSA R : Citrus frukt , sty cke g o d sA G ENT: E i m s k i p L o g istic s A BANL ÖP: 2 g å n g e r 2005STO R L E K : 1 2 1 m eter lå n g11


Det ekonomiska utfalletResultatet av koncernens verksamhet uppgår efter fi nansiellaposter till 26,7 (27,9) Mkr.Koncernens nettoomsättning uppgår till 283,5 (258,1)Mkr.Avskrivningar enligt plan för året uppgår till 31,2(29,7) Mkr. Ökningen av avskrivningarna beror på de s toranyinvesteringar som gjorts i Combiterminalen.H amnbolaget har under året erlagt 23,8 (39,2) Mkr ia rrenden och tomträttsavgälder till H elsingborgs stad förde markområden och kajer som hamnbolaget disponerar.D et fi nansiella nettot uppgår till 1,9 ( 44,5) Mkr. U t-fallet 2 004 påverkades av erhållen ränta på fordran i sambandmed att tvisten med färjerederierna avslutades.In v ester ing a r o ch anlägg ning sförä n dring a rKoncernens investeringar i materiella anläggningstillgångarhar under året uppgått till totalt 76,3 (62,2) Mkr. H äravavser 37 Mkr färdigställande av en kombiterminal förhantering av enhetsgods via järnväg i anslutning till V ästhamnen.T otalt har 69 Mkr investerats i detta projekt.6,3 Mkr avser pågående byggnation av en ny mobilkrantill V ästhamnen, och 2,3 Mkr avser ombyggnation avt rafi kinfarten till HH- F erries.Andra större investeringar har skett i truckar, terminaltraktoreroch lastmaskiner med 18,8 Mkr, samt i datorutrustningmed 3,7 Mkr.D et helägda dotterbolaget F astighets A BHelikopternhar under året förvärvat en fastighet med två styckenl agerlokaler på mark upplåten med tomträtt. D enna investeringuppgår till 5,3 Mkr.N ya leasingkontrakt har tillkommit motsvarande ettanskaffningsvärde om 0 ,7 (0 ,5) Mkr.12


Personal och kvalitetsarbetePersonalen – en viktig tillgångFör Helsingborgs Hamn AB är en bra personalpolicy enviktig förutsättning för att verksamheten skall fungera väl.Det är viktigt att vara en bra arbetsgivare för att kunnab ehålla och rekrytera personal med rätt kompetens.Helsingborgs Hamn AB prioriterar medarbetarnaspersonliga utveckling och satsar kontinuerligt på olikaf ormer av vidareutbildning. Vi strävar också efter klara ochtydliga mål, och som ett led i denna strävan har vi identifieratfem ”ledstjärnor” att arbeta efter; Kompetens, På lit -lighet, Effektivitet, Flexibilitet samt Ordning & Reda.Alla medarbetare i Helsingborgs Hamn AB skall k ännakrav på eget ansvar, och samtidigt ha möjlighet att påverkautvecklingen inom företaget. Detta är särskilt viktigt i vårbransch som befinner sig i ständig utveckling och förändring.Ny teknik och nya kunskaper medför ökade möjligheteratt förändra och utveckla innehållet i arbetet. Därförär kompetenta och motiverade medarbetare den viktigastetillgången för att företaget ska kunna anpassa sig efter deolika villkoren på marknaden.Personalom s ä ttningPersonalomsättningen har varit högre än tidigare år. T iomedarbetare har slutat och åtta har anställts. Företaget använderextrapersonal. Omräknat till heltidstjänster ut gjordedenna kategori 15 tjänster under 2005.K o m p etensu tvec klingU tbildningsinsatserna har varit stora under året. U tbildningenhar varit inriktad på samtliga personalkategorier.Bland utbildningarna kan nämnas:- P C -utbildningar- Förarutbildningar- S äkerhets- och arbetsmiljöutbildningarF riskvårdFöretagets satsning på friskvård omfattar dels en egenm otionslokal, dels subventionerade idrotts- och friskvårdsaktiviteterpå externa anläggningar. Hamnbolaget är anslutettill företagshälsovården genom Hälsoborgen sombland annat medverkar i arbetsmiljöarbetet och genomförlöpande hälsoundersökningar.K valitetsled ningssy stemHamnbolaget tillämpar ett system där ständigt nytänk andeoch engagemang i hela organisationen uppmuntras. Kvalitetsledningssystemettillgodoser ägarnas, kundernas ochmedarbetarnas krav på ständiga förbättringar avseendetjänster, arbetsmiljö, yttre miljö samt hantering av f arligtgods.Förslagsverksam h etenFöretaget uppmuntrar personalen att komma med förslagtill besparingar och förbättringar genom denna verksamhet.13


Miljö och säkerhetsarbeteHelsingborgs Hamn med sitt strategiska läge är en avS veriges hamnar som Sjöfartsverket bedömt vara av riksintresse.Den statligt tillsatta utredningen ”Godstransportdelegationen2” har dessutom utsett hamnen till en avSveriges viktigaste transportnoder, en plats dit infrastrukturför transportflöden skall koncentreras.Hamnbolagets nya Combiterminal främjar ett hållbartgodstransport system genom att gods nu kan fl yttas inomhamnområdet mellan olika transportslag – väg, järnvägoch sjöfart. Den växande godsmängden, som till stora delarär koncentrerad till Skåne, transporteras företrädesvissom enhetsgods i containers.I likhet med godstransporter på väg har hamnverksamhetmiljöpåverkan främst genom buller och luftutsläppfrån den interna transportverksamheten. Miljöpåverkansker även via fartyg som anlöper hamnen samt via externfordonstrafik till och från hamnen.Tillstånds- ochanmälningspliktiga verksamheterHamnbolaget bedriver tre verksamheter som är prövadeenligt äldre miljölagstiftning – Miljöskyddslagen.V erksamheterna avser:• Lagring av kol inom V ästhamnen för Ö resundskraftP roduktion AB:s räkning. Denna verksamhet ärprövad av L änsstyrelsen 1989- 06-20 . A ll hantering avkol har upphört vid årsskiftet 2005-2006.• Hantering av bränslepellets inom V ästhamnen förÖ resundskraft P roduktion AB:s räkning. Denna verksamhetär prövad av Miljönämnden 1997- 04-24 .• Drift av anläggning där olja, oljeprodukter eller andrakemikalier lagras samt mottagning och behandling avoljeförorenat vatten från oljedepåer och maskinrumsavfall( sludge) från fartyg. B efintlig verksamhet ärprövad av L änsstyrelsen 2002-04- 11.Hantering av kol, bränslepellets, olja och oljeproduktersamt oljeförorenat avfall enligt gällande tillstånd svararför cirka 7 % av nettoomsättningen.Hamnbolaget har därutöver tillstånd för följande verksamheterprövade enligt nya Miljöbalken.V erksamheterna avser:• Interntransport av farligt avfall från anlöpande fartyg.Denna verksamhet är prövad av L änsstyrelsen2002-08-27 med stöd av A vfallsförordningen.• Flyttning av cisterner för sludgehantering. E nligtL änsstyrelsens beslut 2004- 03-29 .• Revisionsmuddring för bibehållande av vattendjupi hamnbassäng. E nligt L änsstyrelsens beslut2005- 04- 04.Tillståndsplikt för hamnverksamhetHamnverksamhet har genom tillkomsten av Miljöbalkenblivit tillståndspliktig om hamnen kan ta emot fartygmed en storlek av minst 1 350 G. T . ( gross tonnage) . Infördenna tillståndsansökan har hamnbolaget under året delshaft samrådsmöten med myndigheter och övriga intressenteroch dels så kallad utökat samrådsmöte riktat motberörd allmänhet och miljöorganisationer.E fter fl era års intensivt arbete och utredningar lämna destillståndsansökan för hamnverksamhet enligt Miljöbalkenin till L änsstyrelsen under december 2005.D irekt och indirekt milj ö påverkanGenom Helsingborgs läge vid Ö resunds smalaste del påverkasstaden av luftemissioner från den fartygstrafik sompasserar i sundet. Internationella regler som styr sjö fartensavgasemissioner har trätt i kraft i mitten av maj 2 005. P ålängre sikt kommer detta att innebära mindre u tsläpp frånfartyg och en förbättring av luftkvalité n för Ö resundsregionen.N ågra legala möjligheter för att minska störningar frånanlöpande fartyg avseende luftutsläpp eller buller harhamnbolaget inte. F ör fartyg som anlöper HelsingborgsHamn har bolaget dock sedan ett antal år infört så kalladmiljörelaterad hamnavgift. R abatter ges för utsläppsbegränsningaravseende kväveoxider genom avgasrening ochsvaveloxid genom drift med lågsvavligt bränsle. Gjordamätningar visar inga påtagliga bullerstörningar från fartygsom ligger vid kaj.M ilj ö b alkens kvalitetsnormer för u tomhu slu f tF örordningen om miljökvalitetsnormer för utomhusluftföreskriver att luftkvaliteten i Sverige ej får överskrida v issanormvärden för bland annat svavel- och kvävedioxid.V id m ätningar av kvävedioxid på vissa gatuavsnitt icentrala Helsingborg har man konstaterat att normvärdnakan överskridas. Genom överenskommelse mellan rederiernasom trafikerar HH-leden och hamnbolaget, kommerbilfärjorna under 2 006 att utrustas med katalytisk avgasreningpå samtliga motorer. Denna åtgärd kommer attbidra till att luftkvalité n i centrala Helsingborg avsevärtkommer att förbättras.H antering av föroreningar i mark och vattenV id uppförandet av Combiterminalen tillämpades en nyutveckladteknik för att stabilisera måttligt förorenadejordmassor. J ord- och grundvattenprover togs under helaanläggningsfasen. U nder schaktningsarbetet påträffadesett fl ertal historiska föroreningar som till exempel arsenik,koppar, bly m.m. F örekomsten av oljeföroreningar frånt idigare o ljehamnsverksamhet var måttlig. Starkt förorenademassor transporterades bort för destruktion medanmåttligt förorenade massor behandlades med cement och14


merit. Blandningen kompakterades och användes i undergrunden.Combiterminalen har starkt bidragit till att förbättramark- och grundvattenmiljön i hela området.AvfallshanteringH amnbolaget har en avfallsplan som uppfy ller bådeH elsingborgs stad och S jöfartsverkets krav för avfallshantering.V arje fart y g som anlöper hamnen är sky ldigt atta vlämna sitt avfall före avgång. F art y gen lämnar avfalleti en mobil avfallsvagn med behållare för olika fraktioner.F ör att effektivt uppfy lla hanteringskraven har hamnbolagetdessutom en egen återvinningsgård. H är hanterasbåde konventionellt – och farligt avfall från fart y gen,l ik s om avfall från den egna verksamheten. A ndelen konventionelltavfall till återanvändning/ återvinning har ökatmarkant. H ushållsavfall genererat från länder utanför EUhanteras separat och går till förbränning på särskilt godkändavfallsanläggning.F art y gen genererar också vatteninblandade oljeresterså kallad sludge som samlas i maskinrum och sludgetankar.E nligt internationella konventioner och svensk lag ärh amnen sky ldig att, utan särskild avgift , ta emot detta avfallför att undvika att det dumpas till havs. H amnbolagethar en s ärskild anläggning där vattnet separeras från oljan.A ll olja transporteras till certifi erad destruktionsanläggning.V attnet går efter kontroll och provtagning tillstadens reningsverk.Externa avfallskostnader har under året uppgått till757 (815) K kr, varav 347 (421) K kr avser avfall från anlöpandefart y g.H antering av farligt g odsH antering av farligt gods förekommer inom hamnverksamheten.H amnbolaget har egen certifi erad S äkerhetsrådgivarefarligt gods som har att bevaka att de m y ndighetskravoch säkerhetsföreskrifter som fi nns för denna t y pav godshantering följs.L o k ala mål oc h m iljöhand lingsp r o gramI nom ramen för de nationella miljökvalitetsmålen harL änssty relsen i S kåne län tagit fram förslag till skånskamiljömål och miljöhandlingsprogram.D essa mål har sedan i olika arbetsgrupper anpassats tilllokal nivå och kommer att leda fram till ett lokalt miljöhandlingsprogram.H amnbolaget har under året aktivt deltagiti detta arbete inom områdena luft , giftfri miljö, rentvatten och god beby ggd miljö.F ram tid a m iljöarb ete– å tagand e om stä n d ig f ö r bättringI mplementering av ett miljöledningssy stem ( I S O 14001)för hela hamnverksamheten pågår.R egler f ö rsk y dd av s jöfartH elsingborgs H amn är en del av ett globalt terroristsky dd.H amnen ansvarar för att inga obehöriga personer ellergods fi nns i terminalom rådena. V idare ansvarar hamnenför att fart y g som anlöper H elsingborg kommer från” säkra ” hamnar med motsvarande sky dd.F ör att uppfy lla de internationella kraven fi nns fl eraövervakningssy stem av både fart y gen och godshanteringen.H amnbolaget a rbetar enligt T ullverkets S tairsec-certi -fi kat för att minska risken för intrång i godsfl ödena.E tt fl ertal av hamnens kunder har motsvarande certifiering. U nder året har EU kommit med n y a hamnsky ddsdirektivsom skall införlivas i vår verksamhet.15


FramtidsutsikterHelsingborgs Hamn är under starkt avancemang. För attmöta de ökande volymerna och tillgodose kundernas kravhar en ny mobilkran beställts som kommer att levereras imars 2006. Även en containerkran är under upphandlingmed beräknad leverans 2007.En inre hamnled med ny sydlig infart har planerats ochmagasinskapaciteten utökas nära Skåneterminalen, docköverlämnas Oceanhamnens anläggningar till Helsingborgsstad.Ett stort arbete har lagts ned på miljöcertifiering avhamnen. Handlingarna är inlämnade och ett positivtbesked väntas under 2006.FärjetrafikenHH- leden har under året visat en svagare utveckling. Enförklaring kan vara Ö resundsbrokonsortiets marknadsföringskampanj.Hoten är till mycket stor del politiska dåvissa politiker lobbar för lågpriser på Ö resundsbron.För att säkra konkurrensneutraliteten mellan färje trafikenoch Ö resundsbron samarbetar Helsingborgs Hamnmed Scandlines, Helsingborgs stad och Helsingör imarknadsföringsprojektet ”Via Helsingborg- Helsingör” .M ålet är att trygga en högfrekvent färjeförbindelse av högkvalitet, även för framtiden. Hamnen arbetar också medatt positionera den nordliga transportkorridoren ur ettÖ res undsregionalt perspektiv. V i tror att en fungerande O -ring mellan Helsingborg- Helsingör-Köpenhamn-Malmöär nöd vändig för fortsatt integration och tillvä x t.Contai ner/En h eterC ontainertrafiken är under stadig tillvä x t och trenden pekarmot en fortsatt positiv utveckling. M ed 1 2 procent ökninginnebär det att Helsingborg överträffade den generellaökningstakten internationellt, som är uppåt 1 0 procent.D en nya C ombiterminalen har medfört större volymer.T illsammans med C ontainerterminalen i V ästhamnenskapas kraftig tillvä x t, som i sin tur ger positiva effekteri form av kringtjänster. Y tterligare ytor för containeru ppställningplaneras.K o n v entionellt g o dsHelsingborgs Hamn är ledande i Sverige för hantering ochlagring av bland annat färsk frukt. Hamnen ska ävenfortsättningsvis arbeta för att vara det effektivaste alternativet.D en konventionella trafiken har dock minskati takt med ökad containerisering.Bul kSvenska Lantmännens terminal har spannmålshanteringoch fodertillverkning. D en stora silokapaciteten på ca2 5 0 000 ton utnyttjas fullt ut. P å sikt tror vi hanteringenkommer att bli ännu mer koncentrerad till hamnen, ochmed ny lastningsutrustning står man väl rustad.Öresu n d skr a f t AB svarar för all import av biobränsle. P ågrund av bränsleskatter och miljöhänsyn övergår man nuhelt till träpellets. I övrigt används naturgas och spillvärmefrån K emira.Olje d e påe r. V O P A K-anläggningen har demonterats ochområdet är nu en del av C ombiterminalen. U nder senareår har oljevolymerna förändrats, konsumtionsoljan harminskat och transithanterade volymer ökat.K emi r a K emi AB har egen hamn där hamnbolaget utförall fartygshantering. E x port i säck på pall / big- bags övergårallt mer till skeppning i container och bil/ järnväg.16


Verksamheten i sammandragKoncernen (Mkr) 2005 2004 2003 2002 2001Nettoomsättning 283,5 258,1 281,9 289,0 307,0Rörelsens kostnader 262,1 275,7 279,9 278,2 296,6Resultat efter fi nansiella poster *) 26,71)27,9 -0,92)22,13)11,1Balansomslutning 591,6 580,7 639,1 662,0 655,3Eget kapital 483,4 470,7 435,6 404,9 398,6Investeringar i materiella anläggningstillgångar 76,3 62,2 30,4 36,8 36,0Godsomsättning (miljoner ton) 7,2 7,0 6,9 7,1 7,4Medelantal anställda (st) 246 251 257 266 280Nycke ltalNettomarginal (%) 9,4 6,0 -0,3 5,1 4,3A vkastning på eget kapital (%) 5,5 3,3 -0,2 3,7 3,3A vkastning på totalt kapital (%) 4,7 4,4 1,5 4,1 3,9S oliditet (%) 82 81 68 61 61Nettoomsättning per anställd (K kr) 1 152 1 028 1 097 1 086 1 096*) Jämförelsestörande poster ingår med 1) 12,3 Mkr, 2) 7,3 Mkr respektive 3) -2,2 Mkr.DEFINITIONER:N e tto mar gin al: Resultat efter fi nansiella poster (e x kl. jämförelsestörande poster) i pro c ent av nettoomsättningenAvk a s t n i n g på eg e t ka p ital: Resultat efter fi nansiella poster (e x kl. jämförelsestörande poster) i pro c ent av eget kapitalAvk a s t n i n g på t o talt ka p ital: Resultat före räntekostnader (e x kl. jämförelsestörande poster) i pro c ent av b alansomslutningenS o lid ite t: Eget kapital i proc ent av b alansomslutningenS t y relse, företagsledning oc h revisorerS tyrel s e l e d amö t erS tig W all (s) ordförandeMagnus Jälminger (m) vic eordförandeIngrid A b rahamsson (s)Erik Börjesson (fp),Bo C ederholm (m)Mokrane O urad (v)Å ke Rosb erg (s)V erk s t ä lla n d e d i rek t ö rR e v i s orerR e v i s orssu ppl e a n t erP er- O lof Jansson h a m ndi rektörBritt-Marie Gulda a u kt. revis orS ven-O lle H ansson l e kmannarevis orJan Bogren a u kt. revis orRune Nilsson l e kmannarevis orS tyrel s e s u ppl e a n t erGunnel C arlq vist (s)L ouise L indgren (m)Iz et D amjanovi c (s)Gunnel Nilsson (s)P er de Bartha (m)17


ResultaträkningKONCERNENMODERBOLAGETBelopp i Kkr Not 2005 2004 2005 2004Nettoomsättning 1, 2 283 544 258 119 281 814 256 901Aktiverat arbete för egen räkning 620 725 620 725Övriga rörelseintekter 2 696 332 2 696 332Summa intäkter 286 860 259 176 285 130 257 958Rörelsens kostnaderVaror, material och köpta tjänster -3 702 -4 323 -3 702 -4 323Övriga externa kostnader 2, 3 -95 020 -106 490 -94 835 -106 323Personalkostnader 4 -131 243 -125 752 -130 968 -125 690Avskrivningar på materiellaanläggningstillgångar -31 188 -29 727 -30 475 -29 011Övriga rörelsekostnader -907 -9 444 -1 110 -9 715Summa kostnader -262 060 -275 736 -261 090 -275 062Rörelseresultat 24 800 -16 560 24 040 -17 104Resultat från finansiella investeringarRänteintäkt dotterföretag – 190 366Övriga ränteintäkter 5 2 839 52 597 2 787 52 537Räntekostnader 6 -894 -8 134 -830 -7 9671 945 44 463 2 147 44 936Resultat efter finansiella poster 26 745 27 903 26 187 27 832BokslutsdispositionerÅterföring av periodiseringsfond 1 518 –Skillnad mellan bokförd avskrivningoch avskrivning enligt plan -8 344 -2 792Resultat före skatt 26 745 27 903 19 361 25 040Skatt på årets resultat 7 -7 685 -7 967 -5 615 -7 165Årets resultat 19 060 19 936 13 746 17 87519


BalansräkningTILLGÅN G A RKONCERNENMODERBOLAGETBelopp i Kkr, 31 december Not 2005 2004 2005 2004AnläggningstillgångarM ateriella anläggningstillgångarByggnader 8 142 267 142 746 130 180 135 588Markanläggningar 9 75 875 31 291 75 756 31 087Maskiner och andra tekniskaanläggningar 10 125 726 106 162 125 726 106 162Bogserbåtar 11 2 518 2 742 – –Inventarier, verktyg och installationer 12 14 335 15 348 14 005 14 942Pågående nyanläggning ochförskott avseende materiellaanläggningstillgångar 13 15 668 33 794 15 668 33 794376 389 332 08 3 3 6 1 335 321 57 3F inansiella anläggningstillgångarAndelar i dotterföretag 14 – – 4 202 4 202Fordringar hos dotterföretag 15 – – 8 835 5 835Andelar i intresseföretag 16 1 1 1 1Andra långfristigavärdepappersinnehav 17 234 234 234 234Uppskjuten skattefordran 18 566 595 566 5958 01 8 30 13 8 3 8 10 867Summa anläggningstillgångar 377 19 0 332 9 13 37 5 17 3 332 440O msättningstillgångarF ö rråd 19 7711 796 5 7 534 7788Kortf ristiga f ordringarKundfordringar 29 206 36 365 29 174 36 116Fordran hos dotterföretag – – 558 29Fordran hos intresseföretag 1 059 1 020 1 059 1 020Övriga fordringar 20 172 590 193 443 171 701 193 420Förutbetalda kostnaderoch upplupna intäkter 21 3 822 7 515 3 802 7 49520 6677 23 8 343 206 29 4 23 8 080Kassa oc h bank 22 25 1 500 14 7Summa omsättningstillgångar 214 413 247 80 8 213 8 42 245 875Summa tillgångar 5 9 1 6 03 58 0 7 21 5 89 015 578 31520


EGET KAPITAL OCH SKULDERKONCERNENMODERBOLAGETBelopp i Kkr, 31 december Not 2005 2004 2005 2004Eget kapitalBundet eget kapital 23Aktiekapital, (10 000 aktier) 100 000 100 000 100 000 100 000Reserver / reservfond 108 361 103 637 50 275 50 275208 361 203 637 150 275 150 275Fritt eget kapital 23Balanserad vinst 255 951 247 139 261 163 249 100Årets resultat 19 060 19 936 13 746 17 875275 011 267 075 274 909 266 975Summa eget kapital 483 372 470 712 425 184 417 250Obeskattade reserveri moderbolaget 24 77 867 71 040AvsättningarAvsättning för pensioner 21 167 30 286 21 167 27 181Avsättning för uppskjuten skatt 22 606 20 765 – –Summa avsättningar 43 773 51 051 21 167 27 181Kortfristiga skulderFörskott från kunder 2 062 795 2 062 795Leverantörsskulder 17 176 27 495 16 954 27 494Skulder till moderföretag 12 000 – 12 000 –Skulder till dotterföretag – – 675 3 968Skatteskulder 3 197 – 192Övriga skulder 25 10 080 8 390 10 003 8 330Upplupna kostnaderoch förutbetalda intäkter 26 23 137 22 081 23 103 22 065Summa kortfristiga skulder 64 458 58 958 64 797 62 844Summa eget kapital och skulder 591 603 580 721 589 015 578 315Ställda säkerheter inga inga inga ingaAnsvarsförbindelser 27 1 000 1 000 1 000 1 00021


KassaflödesanalysKONCERNENMODERBOLAGETBelopp i Kkr Not 2005 2004 2005 2004Den löpande verksamhetenRörelseresultat 24 800 -16 560 24 040 -17 104Justering för poster som inteingår i kassafl ödet:Av- och nedskrivningar 31 188 29 727 30 475 29 011Nettoresultat vid försäljningav anläggningstillgångar -1 428 9 298 -1 428 9 29854 560 22 465 53 087 21 205Ränteintäkter/utdelning 2 839 52 597 2 977 52 903Räntekostnader -894 -8 134 -830 -7 967Betald skatt -489 -156 -487 -148Kassafl öde från den löpande verksamhetenföre förändring av rörelsekapital 56 016 66 772 54 747 65 993Kassafl öde från förändringari rörelsekapitalMinskning av förråd 254 1 763 254 1 763Minskning av kundfordringar 7 159 236 413 6 942 236 319Minskning/ökning av övriga fordringarexkl. centralkonto 26 328 -6 295 24 387 -6 227Minskning/ökning av leverantörsskulder -10 319 14 358 -10 540 14 361Ökning/minskning av övriga skulder 4 013 -4 790 2 952 -4 635Kassafl öde frånden löpande verksamheten 83 451 308 221 78 742 307 574InvesteringsverksamhetenByggnader -5 665 -11 279 -407 -11 279Mark och markanläggningar -48 429 -1 573 -48 429 -1 573Maskiner och andra tekniska anläggningar -35 581 -11 659 -35 581 -11 659Inventarier, verktyg och installationer -4 788 -7 414 -4 788 -7 414Pågående nyanläggningar och förskott 18 126 -30 295 18 126 -30 295Fordringar hos dotterföretag – – -3 000 –Försäljning av materiella anläggningstillgångar 2 270 144 2 270 144Kassafl öde fråninvesteringsverksamheten -74 067 -62 076 -71 809 -62 076FinansieringsverksamhetenMinskning/ökning av avsättning för pensioner -9 119 1 939 -6 014 2 015Minskning av långfristiga skulder – -97 571 – -97 571Kassafl öde frånfi nansieringsverksamheten -9 119 -95 632 -6 014 -95 556Årets kassafl öde 265 150 513 919 149 942Likvida medel vid årets börjaninkl. centralkonto 166 392 15 879 164 899 14 957Likvida medel vid årets slutinkl. centralkonto 166 657 166 392 165 818 164 89922


Tilläggsupplysningar(Alla belopp i Kkr om inget annat anges)Redov i s nings- o ch värde ringsprinc i perÅ rsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagenoch Bokföringsnämndens allmännaråd respektive R edovisningsrådets rekommendationerenligt beskrivningar av företagets värderingsprincipernedan.K oncernre dov i s ningK oncernredovisning är upprättad enligt förvärvsmetodenoch omfattar H elsingborgs H amn ABsamt de helägda dotterbolagen H elsingborgsBogser AB och F astighets AB H elikoptern.I enlighet med R edovisningsrådets rekommendationerhar vid koncernkonsolideringen bolagensobeskattade reserver delats upp i bundet eget kapital( 72 % ) samt uppskjuten skatteskuld ( 2 8 % ) .Den latenta skatteskulden redovisas som avsättning.Linjär avskrivning tillämpas över tillgångarnas nyttjandeperiodenligt följande:Bogserbåtar år 1-14 6 %år 15-30 1 %Byggnader 2-10 %Markanläggningar 5-10 %Maskiner och andratekniska anläggningar 7-20 %Datorutrustning 20-33 %Övriga inventarier,verktyg och installationer 10-20 %Avskrivningar på anläggningstillgångarnas anskaffningsvärdehar skett med maximala belopp enligtskattelagstiftningen.V ä rde ringsprinc i per m.m.T illgångar, avsättningar och skulder har värderatstill anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.I n t ä kte rI ntäkter har upptagits till verkligt värde av vadsom erhållits eller kommer att erhållas. I ntäkterredovisas i den omfattning det är sannolikt att deekonomiska fördelarna kommer att tillgodogörasbolaget och intäkterna kan beräknas på ett till f örlitligtsätt.FordringarF ordringar upptas till det lägsta av nominellt värdeoch det belopp varmed de beräknas infl yta.Lea s ingLeasingavtal där, i allt väsentligt, alla risker ochf ördelar som förknippas med ägandet faller på uthyrarenklassifi ceras som operationella leasingavtal.Leasingavgifter avseende operationella leasingavtalredovisas som kostnad i resultaträkningen och fördelaslinjärt över avtalets löptid.A n l ä ggnings t i llg å ngarMateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärdemed avdrag för ackumulerade avskrivningaroch eventuella nedskrivningar. Markavskrivs ej.23


N oterNOT 1. NETTOOMSÄTTNINGKONCERNEN2005 2004Passagerar- och bilfärjetrafik 100 7331)80 776C ontainer- och enhetstrafik 8 4 176 70 47 2Bulkgods 3 4 950 3392 3Styckegods 22 809 2972 6Lagring och magasinering 9 784 15 7 2 6Hyror, arrenden och övrigt 3109 2 2 7 496S umma 2 83 544 25 8 11 91)Omsättningen 2004 har reducerats med 26 644 avseende tidigare årtill följd avenkommersiell uppgörelse med färjerederierna.NOT 2 . IN KÖP OCH FÖR SÄLJNING ME LLA N K ONC E R N FÖR ETA GModerbolaget har under året erhållit hyresintäkter med 378 (378) Kkr och administrativa intäkter med 59 ( 4 7) Kkr fråndotterbolagen. Driftbidrag till dotterbolagen har lämnats med 203 ( 2 71) Kkr.NOT 3 . ER SÄTTNING TI LL R E V ISO R E RKONCERNENM O D ERB O LAG E T2005 2004 2005 2004Till revisorer och revisionsföretag har ersättningar utgått :-för revisionE rnst &Young AB 114 1 2 7 94 107-för k ons u lta t ionE rnst &Young AB 17 100 17 100S umma 1 3 1 227 111 207NOT 4 . P E R SON ALINF O R M A TIONKONCERNENM O D ERB O LAG E TM e d e l a n t a l e t a nst ä lld a 2005 2004 2005 2004T jänst e m ä n :Män 58 57 58 57K vinnor 16 16 16 16K o lle ktiv p erson a l :Män * 171 **176 * 171 **176K vinnor 1 2 1 2T o t a lt 246 251 246 251* Härav ex trapersonal motsvarande 15 heltidstjänster ( **15)24


Fortsättning Not 4.KONCERNENMODERBOLAGETKönsfördelning 2005 2004 2005 2004Styrelse exklusive VD:M än 13 13 6 6K vinnor 2 2 1 1L e dande b e fattn i ngs hav a re inklusive VD:M än 7 7 7 7K vinnor 0 0 0 0Sjukfrå n var oSjukf r å nva ro i %avor d ina rie ar betstidT o tal sjukf r å nva ro för samtligpe r s onal 7 , 3 7 , 5- v a r a v lån gtidssjukf r å nva ro 4 2 , 5 6 0 ,1Sjukf r å nva ro för m än 7 , 5 7 ,7Sjukf r å nva ro för k vinnor 3 , 3 4,6Sjukf r å nva ro för per s onal 3 0 -49 år 3,8 5, 3Sjukf r å nva ro för per s onal 50 å r - 9, 0 8,1L ö n er, and r a ersä ttn i nga r och soci a l a ko stnader (Kkr)Styr else o ch V DL ö n e roch a n d r aer s ä ttningar 1 486 1 4 2 4 1 4 7 3 1 4 13S o c iala ko stn ade r 9 7 5 9 5 4 97 1 9 5 1T o t a lt 2 461 2 378 2 444 2 364- v a r a v pen s ionsko stn ade r 384 3 8 2 3 84 3 8 2Ö vri ga anstä lldaL ö n e roch a n d r aer s ä ttningar 8 6 22 6 8 2 27 2 8 6 22 6 8 2 27 2S o c iala ko stn ade r 4 0022 3 8 638 3 9 7 6 2 3 8 6 0 3T o t a lt 1 2 6 24 8 120 9 1 0 1 25 9 88 1 20 875- v a r a v pen s ionsko stn ade r 703 0 7 116 6 7 9 0 7 1 0 2A v g å ngsve d erl agE n l igt a n stä llnin gsav tal med V D g ä lle r e n uppsä g ningstidpå 24 må n ade r f r å n b o lagets s ida o ch 6 mån ade r f r å n V D : ssida.NOT 5. Ö V RIG A RÄN T EIN T Ä K T ERKONCERNENMODERBOLAGET2005 2004 2005 2004U tdelning 1 5 1 4 1 5 1 4R änteint ä kt H els ingborgs stad 2 703 4 3 4 2 2 6 84 4 3 4 2D r öjsmåls rän ta a v see n de t vist – 4 7 6 8 5 – 4 7 6 8 5Ö vriga rän teint ä kte r 12 1 55 6 88 496Summa 2 839 52 59 7 2 787 52 537NOT 6. RÄNT E K O S T N A D ERKONCERNENMODERBOLAGET2005 2004 2005 2004R äntek o stn ad H els ingborgs stad – 665 3 – 665 3R änta på pen s ionsskuld 882 1 4 0 3 8 1 8 1 236Ö vriga rän tek o stn ade r 12 7 8 1 2 7 8Summa 8 9 4 813 4 830 7 9 6725


NOT 7. SKATTKONCERNENMODERBOLAGET2005 2004 2005 2004A ktuell skatt för året 21 6 2 10 215 190Uppskjuten skatt på förändring avobeskattade reserver 1 840 72 1Uppskjuten skatt avseendetemporära skillnader 29 36 2 9 36Skatt avseende koncernbidrag 5 600 7000 5371 6 939S umma 7 685 7 967 5 615 7 165NOT 8 . BYGGNADERKONCERNENMODERBOLAGET2005 2004 2005 2004I ngående anskaffningsvärde 20 6 203 204 116 196 013 193 9 26I nköp 5 66 5 11 279 407 11 279F örsäljningar / utrangeringar – -832 0 – -832 0O mklassifi cering – -872 – -872Utgående a ckumuler a t a nsk a ffningsvärde 2 11 868 206 203 196 420 196 0 1 3I ngående avskrivningar - 62 107 - 59 194 - 59 075 - 5 6 491F örsäljningar / utrangeringar - 2 7 6 8 - 2 7 6 8Å rets avskrivningar - 6 144 - 6 085 - 5815 - 575 6O mklassifi cering 404 404Utgående a ckumuler a de a vskrivning a r 68 251 - 6 2 1 0 7 - 6 4 890 - 5 9 0 7 5I ngående nedskrivningar -1350 -1350 -1350 -1350Utgående a ckumuler a de nedskrivning a r - 1 3 50 - 1 3 50 - 1 3 50 - 1 3 50Utgående p l a nenligt restvärde 1 42 2 6 7 1 42 74 6 13 0 180 1 3 5588T a x eringsvärde by ggnader 3102 7 2799 6 2 5794 2799 6I balansposten ingår kontors-, terminal - och serviceby ggnader samt h amnmagasin, alla belägna på mark tillh örig H elsingborgs stad.F lertalet av b y ggnaderna ta x eras som specialenh eter och saknar därför åsatt ta x eringsvärde .NOT 9 . M A R K OCH M A R KAN LÄGGN I N G A RKONCERNENMODERBOLAGET2005 2004 2005 2004I ngående anskaffningsvärde 45913 48 514 45054 47 655I nköp 48 4 2 9 1 573 4842 9 1 573F örsäljningar / utrangeringar -132 1 - 4174 -132 1 - 4174Utgående a ckumuler a t a nsk a ffningsvärde 9 3 021 45 913 9 2 162 45054I ngående avskrivningar -14 622 -1 2 614 -13 9 6 7 -1 2 045F örsäljningar / utrangeringar 700 557 700 557Å rets avskrivningar -3 22 4 -2 5 6 5 -3139 -2 479Utgående a ckumuler a de a vskrivning a r - 1 7 1 4 6 - 1 4 6 22 - 16 406 - 1 3 967Utgående p l a nenligt restvärde 75 8 7 5 3 1 2 91 75 75 6 3 1 0 8 726


NOT 10. MASKINER OCH ANDRA TEKNISKA ANLÄGGNINGARKONCERNENMODERBOLAGET2 005 2004 2005 2004Ingående anskaffningsvärde 454 27 5 446 20 2 454 27 5 446 20 2Inköp 35581 11 659 35581 11 659Försäljningar/utrangeringar -9 765 -4 458 -9 765 -4 458O mklassificering – 8 72 – 872Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 4 8 0 09 1 454 27 5 48 0 09 1 454 27 5Ingående avskrivningar -315 696 -304 200 -315 696 -304 200Försäljningar/utrangeringar 9 765 440 2 9 765 440 2Å rets avskrivningar -16 017 -15 494 -16 01 7 -15 494O mklassificering – -404 – -404Utgående ackumulerade avskrivningar -32 1 9 4 8 -31 5 6 9 6 -3 2 1 9 4 8 -31 5 6 9 6Ingående nedskrivningar -3 2 417 -32 417 -32 417 -32 417Utgående ackumulerade nedskrivningar -32 41 7 -32 41 7 -32 41 7 -32 41 7Utgående p lanenligt restvärde 125 7 2 6 10 6 16 2 125 7 2 6 10 6 16 2I b alanspo sten ingår h uvudsakligen b il- o c h järnvägsklaffar, passagerargångar, ledljus- o c h inf o s y stem, kranar, last- o c h l o ssningsanläggningar,truckar, terminaltrakt o rer samt övrig pro duktio nsutrustning .Hamn bolaget saknar sakrättsligt sk y dd för materiellaanläggningstillgångar till ett anskaffningsvärde o m172 Mkr på arrenderad mark.NOT 11. B OGSERBÅTARKONCERNEN2 005 2004Ingående anskaffningsvärde 29035 29035Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 2 9 035 29 035Ingående avskrivningar -2 6 293 -2 607 1Å rets avskrivningar -224 -222Utgående ackumulerade avskrivningar 2 6 5 1 7 - 2 6 2 9 3Utgående p lanenligt restvärde 251 8 2 7 42NOT 12 . IN V ENTARIER, VERKTY G OCH INSTALLATIONERKONCERNENMODERBOLAGET2 005 2004 2005 2004Ingående anskaffningsvärde 45908 41 842 44 584 40518Inköp 4 788 7 414 4 788 7 414Försäljningar/utrangeringar -4 3 2 3 -3348 -4 3 2 3 -3348Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 4 637 3 45 9 0 8 45 04 9 44 5 8 4Ingående avskrivningar -30 560 -2 8330 -2 964 2 -27 491Försäljningar/utrangeringar 410 2 3131 410 2 3131Å rets avskrivningar -5580 -5 361 -5504 -5 28 2Utgående ackumulerade avskrivningar -32 03 8 -30 5 6 0 -31 044 - 2 9 6 42Utgående p lanenligt restvärde 14 335 15 3 4 8 14 00 5 14 9 42I b alanspo sten ingår h uvudsakligen dato rutrustning , k o nto rs- o c h verkstadsinventarier samt serviceb ilar.För mo der bolaget tillko mmer leasingko ntrakt på b ilar m o tsvarande ett ackumulerat anskaffningsvärde o m 2 052 (197 4 ) Kkr.U nder året b etalda leasingavgifter uppgår till 283 ( 332 ) Kkr.E nligt ingångna leasingavtal per 2005-1 2 -31 uppgår resterande leasingavgifter till:B etalningsår 2 006 2 007 2 008 2 009B elo pp 28 2 1 7 5 86 –27


NOT 13. PÅGÅENDE NYANLÄGGNINGAR OCH FÖRSKOTTAVSEENDE MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGARKONCERNENMODERBOLAGET2005 2004 2005 2004Ingående anskaffningsvärde 33794 3499 33 794 3 499N edlagda kostnader 4 8 22 9 33151 4 8 22 9 33151Färdigställda objekt -66 355 -2 856 -66 355 -2 856Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 15 668 33 794 15 668 33 794NOT 14. ANDELAR I DOTTERFÖRETAGKapital Röst Antal BokförtUppgift omföretag Org. -nr Säte andel andel andelar värdeHelsingborgs Bogser AB 556003-8 951 Helsingborg 100% 100% 1 900 1 167Fastighets AB Helikoptern 556449-0414 Helsingborg 100% 100% 14950 3035T otalt 4 202NOT 15. FORDRINGAR HOS DOTTER B OLAGFordran avser lån till Fastighets AB Helikoptern.NOT 16 . ANDELAR I INTRESSEFÖRETAGKapital Röst Antal BokförtUppgift omföretag Org. -nr Säte andel andel andelar värdeV ia Helsingborg-Helsing ö rHB 969661-5682 Helsingborg 50% 50 % 1 1T otalt 1NOT 17 . ANDRA LÅNGFRISTIGA VÄRDEPAPPERSINNEHAVKONCERNEN OC H MODERBOLAGET2005 2004Ingående anskaffningsvärde 234 234Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 234 234V ärdepapper Antal Nom. värde Bokf. värdeS E - B anken A, noterad aktie 3 500 35 234M arknadsvärdet f ö r S E - B anken A u ppgic k 2005-1 2 -31 till 572 Kkr.NOT 18 . U PPSKJUTEN SKATTEFORDRANKONCERNEN OC H MODERBOLAGET2005 2004B y ggnader 231 297M arkanläggningar 335 29 8S umma 566 59 5NOT 19 . FÖRRÅDF ö rrådet består ihu v u dsak av l y ft- oc hsu rrningsmaterial, reservdelar oc hfö rbru knings m aterial fö r u nderhåll av m askiner,anläggningar oc h ö vrig produ ktions u tru stning , sam tsk y ddskläder. Värdering har skett enligt lägsta värdets prin c ip.28


NOT 20. ÖVRIGA FORDRINGARKONCERNENMODERBOLAGET2005 2004 2005 2004C entralkonto Helsingborgs stad 166 63 2 164 892 165 804 164 892Övriga poster Helsingborgs stad -52 8 1 648 -582 1648Fordringar på närstående bolag 450 2 550 2 450 2 550 2Övriga fordringar 1 984 21401 1 977 21378Summa 17 2 5 9 0 193 443 171 7 0 1 193 4 20NOT 21 . FÖR U T BETAL DA K O S TNADE R OCH UPPLUPNA INTÄKT E RKONCERNENMODERBOLAGET2005 2004 2005 2004Förutbetalda hyror och arrenden 3 9 5 1 157 383 1145Upplupna lagringsintäkter 966 3153 966 3153Övriga poster 2 461 3 205 2 453 3 1 9 7Summa 3 8 22 7 5 1 5 3 8 02 7 4 9 5NOT 22. K A SSA OCH B ANKHamnbolaget är anslutet till centralkonto hos Helsingborgs stad. Behållningen härav, 165 804 (164 892) Kkr redovisas underövriga fordringar.NOT 23 . FÖR Ä NDRING AV E G E T K A P ITA LKapit a ldeliobeska tta de Övriga Ba l a nsera t ÅretsK ONCERNE N A ktiek a pit a l reserver reserver resu lta t resu lta tB elopp vid årets ingång 100 000 53 3 9 1 50 246 247 139 1 9 936Överföring av 2004 års resultat 19 936 -19 936E rhållet aktieägartillskott 8 000K oncernbidrag -2 0000Skatteeffekt avkoncernbidrag 5 600Förändring av kapitaldel iobeskattade reserver 4 7 2 4 -472 4Årets resultat 19 060P er 2005 - 1 2 - 31 1 00 000 5 8 115 50 24 6 255 9 5 1 19 06 0Bal a nsera tÅretsM ODE R B O L AGE T Aktiek a pit a l Reservf ond resu lta t resu lta tB elopp vid årets ingång 100 000 50 275 24 9 100 17875Överföring av 2004 års resultat 17875 -17 875E rhållet aktieägartillskott 8 000K oncernbidrag -1 9 183Skatteeffekt avkoncernbidrag 5 371Årets resultat 17875P er 2005 - 1 2 - 31 1 00 000 5 0 27 5 26 116 3 1374 6NOT 24 . OBESKATTAD E RESE RVE RMODERBOLAGET2005 2004Periodiseringsfond, tax. -2 000 – 1 518A ckumulerade överavskrivningar-byggnader 2 921 3 050-markanläggningar 1 0 92 1344-maskiner och inventarier 73854 65 1 2 8Summa 77 8 6 7 71 04029


NOT 25. ÖVRIGA SKULDERKONCERNENMODERBOLAGET2 005 2 004 2005 2 004Skuld till närstående bolag 2825 2812 2825 2812Övriga skulder 7 255 5 578 7 178 5 518S umma 1008 0 839 0 1 000 3 8 330NOT 26 . UPPLUP NA KOSTNADER OCH F ÖRUTB ETALDA INTÄ KTERKONCERNENMODERBOLAGET2 005 2 004 2005 2 004Upp lup na lö ner / sem esterlö ner 14 251 13 524 1 4 251 13 524Upp lup na soc iala avgif ter 5 336 5 072 5 336 5 072Förutbetalda hyror och arrenden 2 9 3 8 1 7 0 8 2 9 2 4 170 8Övriga p oster 6 12 1777 5 9 2 1 7 9 1S umma 2313 7 22 0 81 2310 3 22 0 6 5NOT 27 . ANSVARSF ÖRB INDELSERB orgensförbindelse om 1 000 Kkr h ar läm nats till för m ån för Bogser Team Öresund AB .Förslag till vinstdisp osition ( KR)Moderbola getT ill bol a gsstämma ns förfoga nde står enligt b a l a nsräkningen:B alanserade vinstm edel 2 6 116 3 4 3 6Å rets resultat 13 7 4 57772 7 4 9 0 9 213S t y relsen föreslår a tt v instm edlen disp onera sså a tt:I n y räkning ö ver förs: 274 90 9 213H elsingborg 2006 - 03- 0 2Stig W all, OrdförandeI ngrid Abra h a m ssonB o Cederh olmÅ ke R osbergMagnus J älm inger, Vic e ordförandeErik Bö r jessonMokrane OuradP er- O lof J ansson , V erkställande d i rektörM in revisionsberättelse h ar läm nats 2 006 - 03- 0 2 Min granskningsrapport h ar läm nats 2 006 - 03- 0 2B ritt- M arie GuldaAukto r is erad rev is o rSven- O lle H anssonAv k o mmu nfu llm äkt ig e u tsedd le k m annare v is o r30


RevisionsberättelseTill årsstämman i Helsingborgs Hamn AB. Organisationsnummer 556024-0979Jag har granskat årsredovisningen, koncernredovisningenoch bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörensförvaltning i Helsingborgs Hamn AB för räkenskapsåret2005. Det är styrelsen och verkställande direktörensom har ansvaret för räkenskapshandlingarna ochförvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpasvid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen.Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen,koncernredovisningen och förvaltningen på grundval avmin revision.Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssedi Sverige. Det innebär att jag planerat och genomfört revisionenför att med hög men inte absolut säkerhet försäkramig om att årsredovisningen och koncernredovisningeninte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattaratt granska ett urval av underlagen för belopp ochannan information i räkenskaps handlingarna. I en revisioningår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsensoch verkställande direktörens tillämpning av demsamt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar soms tyrelsen och verkställande direktören gjort när de upprättatårsredovisningen och koncernredovisningen samt attutvärdera den samlade informationen i årsredovisningenoch koncernredovisningen. Som underlag för mitt uttalandeom ansvarsfrihet har jag granskat väsentliga beslut, åtgärderoch förhållanden i bolaget för att kunna bedömaom någon styrelseledamot eller verkställande direktören ärersättningsskyldig mot bolaget. Jag har även granskat omnågon styrelseledamot eller verkställande direktören påa nnat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslageneller bolagsordningen. Jag anser att minrevision ger mig rimlig grund för mina uttalanden nedan.Årsredovisningen och koncernredovisningen har upprättatsi enlighet med årsredovisningslagen och ger enr ättvisande bild av bolagets och koncernens resultat ochställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige.Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningensoch koncernredovisningens övriga delar.Jag tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningenoch balansräkningen för moderbolaget och förkoncernen, disponerar vinsten i moderbolaget enligt förslageti förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsensl edamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet förräkenskapsåret.Helsingborg 2006-03-02Britt-Marie GuldaAuktoriserad revisorGranskningsrapportTill bolagsstämman i Helsingborgs Hamn AB. Organisationsnummer 556024-0979Jag har granskat bolagets verksamhet under 2005.Granskningen har med utgångspunkt från kommunallagenutförts enligt aktiebolagslagen och god revisionssedi kommunal verksamhet.Granskningen har utgått från bedömningen av väsentlighetoch risk. Samplanering har skett med bolagets auktoriseraderevisor. Jag har fokuserat min granskning påverksamheten i förhållande till ändamålet. Stadens ägardirektivhar följts upp.Granskning av hur man arbetar med säkerhet påHelsingborgs Hamn AB har skett. Jag bedömer att personalenpå bolaget är väl medvetna om säkerhetsfrågornaoch aktivt arbetar för att utveckla sitt säkerhetsarbete.Jag bedömer sammantaget att bolagets verksamhetskötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkttillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontrollv arit tillräcklig.Helsingborg 2006-03-02Sven-Olle HanssonAv kommunfullmäktige utseddLekmannarvisor31


STYRELSE: Bakre raden: Izet Damjanovic, Bengt Pihlqvist, Åke Rosberg, Louise Lindgren, Magnus Jälminger (Vice ordf.),Sven-Erik Palm, Lars Cronsioe (Adm.chef), Per-Olof Jansson (VD) och Bo Cederholm. F r ämre raden sittande: Stig W all (Ordf.)Erik Bö rjesson, Ingrid Abrahamsson, Bengt Berg, G unnel N ilsson, Per de Bartha och Mokrane Ourad. S aknas på b i l d: G unnel Carlqvist.I n f ä lld b i l d: Louise Mattus Streib y (Sekr.).LEDNING S G R UPP : F r å n v ä n ster: Mats Rosander, trafi kchef, Andr é as Eriksson, informationschef, Lars Cronsioe, administrativ chef,F redrik Åsare, stuverichef och Per-Olof Jansson, Verkställande direkt ö r.32


HAMNEN I KORTHETLandområde 1 479 000 m 2Vattenområde 673 600 m 2Kajlängd4 100 mStörsta vattendjup13,5 mRamper och ro-ro lägen9 stAntal anlöp 200545 527 st- varav färjor 44 356 stHamnmagasin 50 338 m 2- varav kylmagasin 5 600 m 2Bogserbåtar2 stContainerkranar 42-45 t3 stMobilkran 40 t1 stAndra kranar upp till 30 t9 stTerminaltraktorer17 stLastmaskiner, 2-20 t7 stTruckar totalt91 stvarav- ledtruckar 2 t 44 st- eltruckar 1,5-6 t 20 st- gaffeltruckar 5-8 t 10 st- gaffeltruckar 12-32 t 2 st- okbärande truckar 16-52 t 15 stTopplyftsramar18 stContainermover1 stTerminalvagnar och trailers85 stÖverhöjdsok2 stBox 821 • Oceangatan 3 • 251 08 Helsingborg • Tel: 042-10 63 00 • Fax: 042-28 22 99e-post: information@port.helsingborg.se • www.port.helsingborg.se

More magazines by this user
Similar magazines