Storebrandkoncernens etiska regler - SPP

spp.se
  • No tags were found...

Storebrandkoncernens etiska regler - SPP

41. Bakgrund och huvudprinciperStorebrandkoncernen (nedan kallad koncernen)är verksam i Norge och Sverige somleverantör på marknaderna för liv-, pension,skade- och hälsoförsäkring, banktjänsteroch kapitalförvaltning. Dessa etiska reglersyftar till att stärka koncernens vision ochkärnvärden.Koncernens verksamhet är beroende av tillitfrån kunder, myndigheter, aktieägare ochsamhället i övrigt. För att uppnå tillit krävsprofessionalism, skicklighet och en högetisk nivå i alla led. Detta gäller både koncernensaffärsverksamhet och våra enskildahandlingar. Alla medarbetare förväntas därföruppträda med aktsamhet, redbarhet ochsaklighet samt avstå från handlingar somkan riskera koncernens anseende. Cheferhar ett särskilt ansvar och ska föregå medgott exempel.De etiska reglerna finns tillgängliga påintranätet och på koncernens webb platser.HR-avdelningen ska stötta i att spridakunskap och förståelse om vad dessa reglerinnebär för medarbetarnas dagliga arbetegenom åtgärder som t. ex. e-learning,dilemmaträning, grupparbeten och en tjänstför frågor och svar på intranätet. Efterlevnadenav de etiska reglerna följs upp imedarbetar- samtal och mäts genom enårlig etikindikator.2. MålgruppDe etiska reglerna gäller för alla anställdainom koncernen. De gäller också för allasom har förtroendeuppdrag inom koncernen(bland annat styrelseuppdrag) samt inhyrdakonsulter, när de agerar på koncernens vägnar.De etiska reglerna ger inte kunder ellerandra tredje parter juridiska rättigheter.3. Andra regelverkStorebrandkoncernens etiska regler ärriktlinjer för ett etiskt handlingssätt, men dekan omöjligt täcka alla situationer. Det ärviktigt att varje enskild medarbetare användersitt sunda förnuft, baserat på deetiska reglerna, i värderingen av sinahandlingar.Alla måste följa lagar, föreskrifter, cirkulär,relevanta branschetiska regler och internaregler som gäller för koncernens verksamhet.Cheferna ska se till att medarbetarnafår möjlighet att sätta sig in i de regler somberör dem, men medarbetaren är själv ansvarigför att följa reglerna.4. ÖppenhetKoncernen ska ha en öppen företagskultur.Öppenhet är en förutsättning för motivation,tillit och trygghet. Alla medarbetareska känna sig trygga med att ta upp ochdiskutera små och stora saker med sin chefeller andra i koncernen.De etiska reglerna kan inte specificera precisvad som är rätt och fel i alla situationer. Detär viktigt att vara öppen med sina handlingaroch funderingar och prata med andra.I tveksamma fall ska problemställningen tasupp med närmsta chef och/eller HR-avdelningen.Det är också möjligt att använda denanonyma tjänsten för frågor- och svarstjänstenom etiska dilemman på intranätet,som hanteras av HR-avdelningen.5. Regler för affärspraxis5.1. Mänskliga rättigheterKoncernen ska i sin verksamhet respekteraalla grundläggande mänskliga rättighetersåsom de beskrivs i centrala konventionerom mänskliga rättigheter, som t. ex. FN:skonvention om mänskliga rättigheter ochInternationella arbetsorganisationens (ILO)konventioner om arbetsrätt. Koncernen skaaktivt medverka till att också företag som vihar affärsförbindelser med och/eller investerari respekterar mänskliga rättigheter.5.2. MiljöKoncernen ska arbeta målmedvetet föratt minska affärsverksamhetens negativapåverkan på miljön när det gäller egenverksamhet, investeringar, inköp och egendomsförvaltning.Koncernen ska ocksåskapa förutsättningar för anställda attkunna minska påverkan på miljön privat.5.3. Ansvarsfulla investeringarKoncernen ska vara en ansvarsfull investerare.Genom att ställa sociala och miljömässigakrav på våra investeringar, användervi vår makt som kapitalförvaltare till attpåverka börsnoterade företag att arbetamed samhällsansvar på ett systematisktsätt.Se Koncernstandard för Ansvarsfullainvesteringar för mer information.5.4. Inköp och leverantörerKoncernen ska vara en ansvarsfull inköpare.Genom att ställa sociala och miljömässigakrav på varor och tjänster som anskaffas,använder vi vår makt som inköpare till attpåverka våra leverantörer att arbeta medsamhällsansvar på ett systematisk sätt.Se koncernens Inköpsregler för merinformation.5.5. Försäljning ochmarknadsföringKoncernen ska inte bidra till någon form avförsäljning eller marknadsföring som kanuppfattas som stötande, eller som stridermot gängse normer i samhället. Ekonomiskrådgivning ska alltid ske med utgångspunktfrån kundens behov, ekonomiska ställningoch riskbenägenhet. Koncernen ska inteutnyttja sin kunskapsmässiga och ekonomiskafördel över kunden. Vi ska ge råd somgagnar våra kunders intressen, även omdet på kort sikt inte är det mest lönsammaför företaget. All reklam, information ochförsändelser från Koncernen ska präglas


5respekt för kunden, samhället och miljön.5.6. KorruptionKorruption innebär att missbruka enbefattning för att uppnå personliga ellerföretagsrelaterade fördelar för sig själv ellerandra. Koncernen är emot alla former avkorruption och arbetar aktivt för att säkraatt det inte förekommer i koncernensaffärsverksamhet.Ingen får, för sig själv eller andra, mottaförmåner från dem som koncernen harförbindelser med, om förmånen har sinbakgrund i anställningsförhållandet. Påsamma sätt ska ingen ge förmåner till våraaffärsförbindelser. Förmåner kan vara gåvor,rabatter, resor, bonus på privata inköp, låneller liknande. Undantagna från denna regelär förmåner som koncernen har erhållitför samtliga anställda i hela eller delar avlandet som vi har verksamhet i.Se Riktlinjer för Bekämpning av korruptioninom Storebrandkoncernen för merinformation.5.7. PenningtvättPenningtvätt innebär att pengar från enverksamhet som i något avseende är brottsligöverförs på så sätt att pengarna tycksvara erhållna på legalt sätt.Koncernen ska inte befatta sig med medelsom härrör från brottslig verksamhet ochska arbeta aktivt med att förebygga och reduceradet samhällsproblem som penningtvättär.Se Instruktioner mot Penningtvätt finansieringav terrorism för mer informationsamt Finansinspektionens riktlinjer.6. Regler för personligtagerande6.1. Diskriminering och mobbningVi ska visa tolerans för medarbetares ochandra intressenters uppfattningar ochåsikter. Ingen ska diskriminera eller mobbaandra medarbetare/kolleger, samarbetspartner,kunder eller övriga intressenter.Den som känner sig diskriminerad ellermobbad ska tas på allvar.6.2. TystnadspliktAlla har tystnadsplikt om kunders, medarbetaresoch andras affärsmässiga ellerprivata förbindelser de får kännedom omi samband med utförandet av arbetet förkoncernen. Detta gäller om inte lageneller riktlinjerna för whistleblowing inomkoncernen säger annat. Tystnadspliktenomfattar också upplysningar om koncernensaffärsmässiga verksamhet samt andraförhållanden av intern och konfidentiellart. Tystnadsplikten gäller inte bara utåt,utan även mellan de enskilda bolagen inomkoncernen. Tystnadsplikten gäller ocksågentemot andra personer i samma bolagsom inte har behov av att känna till upplysningarnaför att kunna utföra sitt arbete.6.3. Kontakter medaffärsförbindelserIngen ska handla på ett sätt som påverkarobjektiviteten gentemot koncernens kunder,leverantörer, aktieägare eller andra somkoncernen har förbindelser med. Medarbetarnaska undvika att ingå privata avtal medföretag och personer som de har affärsförbindelsermed genom sitt arbete inomkoncernen. De ska dessutom undvika attingå affärsavtal med personer som de harprivata relationer till.Om en medarbetare har privata relationertill en affärsförbindelse ska den närmastöverordnade upplysas om detta.6.4. Representation ocharrangemangMedarbetare som genom sin befattningföreträder eller kan identifieras medkoncernen har ett särskilt ansvar, och detförväntas att representationen genomförspå en sätt som ingjuter tillit både tillkoncernen och medarbetaren.Arrangemang av Storebrandkoncernen skapräglas av måttfullhet och ha ett relevantarbetsrelaterat innehåll.I de fall då arrangemanget omfattar resaoch övernattning för de inbjudna ska dettabetalas av de inbjudna själva (antingendirekt eller genom en deltagaravgift somtäcker detta). Koncernen kan dock stå föruppehållskostnader för de inbjudna omsyftet med arrangemanget är utbildning.Koncernen ska betala rese- och uppehållskostnaderför anställda inom koncernen sombjuds in till seminarier eller liknande hosleverantörer eller andra affärsförbindelser (jfrsymmetriprincipen). Om syftet med inbjudanär utbildning kan uppehållskostnadernaemellertid betalas av affärsförbindelsen.Se Riktlinjer för arrangemang avStorebrandkoncernen för mer information.6.5. GåvorSom huvudregel ska ingen motta fördelar,till exempel gåvor, från koncernens affärsförbindelserom förmånen har sin bakgrundi anställningsförhållandet. Det är docktillåtet att motta gåvor av begränsat värdeinom ramen för normal artighet vid speciellatillfällen. En gåva vars antagna värdeöverstiger 500 NOK i Norge, 300 SEK iSverige, och 100 LTL i Litauen ska rapporterastill överordnad. Baserad på sak ochsituation, kommer den överordnade avgöraom gåvan kan behållas. Interna gåvor omfattasav ett eget regelverk som finns påIntranätet.


6Gåvor som överlämnas på koncernens vägnarska ha en måttfull prisnivå och inteöverstiga nivån på det vi har rätt att taemot (se ovan). Koncernens motiv ochmottagarens integritet ska inte kunnaifrågasättas. Ingen får överlämna gåvorpå koncernens vägnar i syfte att skaffa sigfördelar för egen del.Se Riktlinjer för bekämpning av korruptionför mer information.6.6. Privata förbindelserNärstående 1) får inte ha en befattning därden ena personen är den andras direktaöverordnade eller där befattningarna äroförenliga på något annat sätt.6.7. JävIngen ska delta i behandling av eller besluti ett ärende när det föreligger omständighetersom kan minska tilliten till vederbörandesoberoende. I dessa fall får detinte heller utövas påtryckningar på andrainom koncernen. Ingen får under någraomständigheter handlägga, avgöra ellerutöva påtryckningar i ett ärende i de fall därvederbörande själv eller närstående, direkteller indirekt, har ekonomiska eller andrapersonliga intressen i ärendet. Om en överordnadär jävig i ett ärende ska ärendet inormala fall inte heller avgöras av enanställd som är direkt underordnad.Medarbetaren ska underrätta sin närmasteöverordnade så snart han eller hon blirmedveten om att ett jävsförhållande kanuppstå. Den överordnade ska bedömaom andra medarbetare eller omvärldenkan tänkas ifrågasätta medarbetarensopartiskhet eller etiska redbarhet. Om detkonstateras att det föreligger jäv ska haneller hon inte delta i den fortsatta hanteringenav ärendet.6.8. Bisysslor och uppdrag i andraföretag eller organisationerAnställda i koncernen får inte utan arbetsgivarenssamtycke arbeta eller ha styrelseuppdragi, driva eller ha betydande intresseni företag som bedriver samma typ avverksamhet som ett av koncernens bolageller ett företag som har en affärsförbindelsemed något av dessa.Om en anställd har koncernen som sinhuvudsakliga arbetsgivare och vill bedrivaprivat verksamhet eller ta ett avlönat arbetepå sin fritid – med undantag av enskilda uppdrag– ska arbetsgivaren tillfrågas i förväg.Tillstånd ska beviljas under förutsättning attbisysslan/aktiviteten är förenlig med ett fullgottutförande av arbetet inom koncernen.Förtroendeuppdrag som är så arbets-krävande att det kan gå ut över den anställdesarbete ska godkännas av överordnad.Chefer ska informeras om politiskaförtroendeuppdrag som regleras i lagen ochdessa ska skötas så att det förorsakar så fåolägenheter för koncernen som möjligt.6.9. InsiderinformationInsiderinformation är exakta upplysningarom de finansiella instrumenten, utfärdarenav dessa eller andra förhållanden som syftartill att märkbart påverka kursen på de finansiellainstrumenten eller anslutna finansiellainstrument, och som inte är offentliga ellerallmänt kända på marknaden.Det är straffbart att missbruka insiderinformation.Den som har insiderinformation> > har tystnadsplikt om insiderinfor-mationen gentemot obehöriga,> > är skyldig att hantera insiderinformationenmed tillbörlig aktsamhet så attinformationen inte sprids till obehörigaeller missbrukas, och> > får inte missbruka informationen för attsjälv bedriva handel med, uppmuntraeller ge andra råd att handla med detberörda finansiella instrumentet.Se Instruktion för anställdas handel medvärdepapper för mer information.6.10. Information- och IT-systemIngen får aktivt söka efter upplysningar omandra medarbetare eller kunder via internadatasystem eller arkiv om inte arbetsuppgifternainom koncernen så kräver.6.11. Användning av Storebrandkoncernensutrustning ochtillhörigheterIngen får i orimlig omfattning användaföretagets datorer, IT-utrustning, materialeller andra tillhörigheter i privat syfte ellerför aktiviteter som är irrelevanta för arbetet.Användning som sammanhänger med dataspel,hasardspel, pornografi, rasism ellerannat som kan uppfattas som stötande fårinte förekomma.6.12. Köp av sexuella tjänsterKöp av sexuella tjänster är förbjudet enligtnorsk och svensk lag. Detta förbud gällerockså anställda som befinner sig på tjänsteuppdragi andra länder.7. WhistleblowingWhistleblowing innebär att man säger ifrånom oegentligheter eller möjliga oegentlighetertill någon som kan göra något åt dem.Exempel på oegentligheter är brott motlagar och interna regler och riktlinjer. Allasom får kännedom om någon situation deanser strider mot reglerna och riktlinjerna förverksamheten inom koncernen uppmanasatt säga ifrån om detta.1) Med närstående menas i detta regelverk maka/make/sambo och deras föräldrar samt egna föräldrar, syskon och barn och deras maka/make/sambo. Somnärstående betraktas också företag där den anställda eller någon av de ovannämnda har bestämmande inflytande. Det kan också finnas andra speciella förhållandensom gör att de berörda efter en granskning av det konkreta fallet måste likställas med närstående.


7Whistleblowing är positivt för den enskildemedarbetaren, koncernen och samhälleteftersom man då kan komma till rätta medoegentligheterna i fråga. Människor somvisar civilkurage och är beredda att sägaifrån om oegentligheter är därför en viktigresurs för koncernen.Koncernens medarbetare uppmanas attsäga ifrån om oegentligheter och klandervärdaförhållanden, därför att det kan bidratill att utveckla koncernen, men är normaltsett inte skyldig att säga ifrån. De anställdaär skyldiga att rapportera när det är frågaom kriminella handlingar och om situationerdär liv och hälsa är i fara.Det finns flera sätt att säga från. Till attbörja med kan medarbetarna alltid rapporteraskriftligen eller muntligen till närmastöverordnade, HR-direktören, eller en förtroendevald.Dessutom kan medarbetarenrapportera genom frågor- och svarstjänstenför etiska dilemman på intranätet, somsköts av HR-avdelningen.Om medarbetarna av något skäl vill rapporterautanför företaget kan de kontakta vårsamarbetspartner för whistleblowing. Dettaär en advokatfirma som säkrar både konfidentialitetoch anonymitet. Mer informationom detta finns på Intranätet.Se Riktlinjer för whistleblowing inomStorebrandkoncernen för mer information.8. Ansvar och uppföljningChefer på alla nivåer har ett särskilt ansvarför att se till att deras eget och de underordnadeshandlande överensstämmermed regelverket. Chefen har skyldighet attanmäla brott mot de etiska riktlinjerna tillHR-direktör, samt att ge en årlig statusrapportpå efterlevnaden av reglerna. Denenskilda medarbetaren ska alltid värderaom deras verksamhet överensstämmer medreglerna. Om det råder tvivel om huruvidaen handling är etiskt försvarbar ska vederbörandeavstå från handlingen eller ta uppfrågan med den närmast överordnade. Detär också möjligt att använda sig av frågorochsvarstjänsten för etiska dilemman påintranätet.De etiska reglerna bygger på koncernensvision och kärnvärden som ska användasvid medarbetaruppföljning. HR-direktörenhar det övergripande ansvaret för detetiska regelverket och för att göra de etiskareglerna tillgängliga och ordna med utbildningoch åtgärder för att medvetandegörade etiska reglerna.Att inte följa dessa etiska regler ses som enallvarlig förseelse och kommer att följas uppi enlighet med sanktionsmatrisen under.Överträdelsens grad:Brott mot:VårdslöshetGrov vårdslöshet/Upprepad vårdslöshetUppsåtlig/Upprepad grovvårdslöshet> > Interna regleroch principer> > Lagar ochoffentligaföreskrifter> > Muntlig varning> > Skriftlig varning> > Skriftlig varning> > Överväga anmälan,uppsägning eller avsked> > Överväga uppsägning elleravsked> > Anmälan, uppsägning elleravskedSanktionerna ska följa de anvisningar som anges i den norska eller svenska arbetsmiljölagen (AML), svensk arbetsrättslagstiftning och gällandekollektivavtal. Koncernens rutiner för tillämpning av sanktioner ska följas. Alla sanktioner ska bedömas av HR-direktören innan de verkställs.Alla reaktioner, och hanteringen av dessa, ska följa huvudprinciperna i koncernens regelverk, rutiner och de regelverk som anges i AML.


19116b Grafisk senter 07/2012SPPBesöksadress: Torsgatan 14, Postadress: 105 39 Stockholm.Tel Växel: +46 (0)8-451 70 00, www.spp.se

More magazines by this user
Similar magazines