här - Östhammars kommun

osthammar.se
  • No tags were found...

här - Östhammars kommun

Taxa för Östhammar kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningAntagen av kommunfullmäktige den 2011-11-08.Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Östhammars kommun§ 1För att täcka nödvändiga kostnader för Östhammar kommuns allmänna vatten- ochavloppsanläggning skall ägare av fastighet eller annan avgiftsskyldig inom anläggningensverksamhetsområde betala avgifter enligt denna taxa.Avgiftsskyldig är alternativt den som enligt 2 och 4 §§ lagen om allmänna vattentjänster(2006:412) jämställs med fastighetsägare.§ 2Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter och brukningsavgifter.§ 3I dessa taxeföreskrifter avses medBostadsfastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligtbeviljat bygglov avses att bebyggas för bostadsändamål. Med bostads-fastighet jämställsfastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd, eller enligt beviljat bygglov avsesatt bebyggas, för vissa andra ändamål där lokalytan är det viktigaste sett frånanvändarsynpunkt.Exempel på sådana byggnader är:Kontor Förvaltning StormarknaderButiker Utställningslokaler SporthallarHotell RestaurangerHantverk SmåindustriUtbildning SjukvårdObebyggd fastighet: fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande, men inte ännubebyggts.Lägenhet: ett eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende bildar en enhet. Ifråga om sådana utrymmen i bostadsfastighet, eller därmed jämställd fastighet, där begreppetlägenhet inte är tillämplig för viss typ av byggnad, räknas varje påbörjat 400-tal m 2 bruttoarea(BTA) enligt svensk standard SS 02 10 53 som en lägenhet.Allmän platsmark: mark som i detaljplan enligt plan- och bygglagen (1987:10) redovisassom allmän plats, eller om marken inte omfattas av detaljplan, väg eller mark som i övrigtmotsvarar sådan mark.1


§ 44.1 Avgift tas ut för nedan angivna ändamål:Ändamål Anläggningsavgift BrukningsavgiftV, vattenförsörjning Ja JaS, spillvattenavlopp Ja JaDf, dag- och dränvattenavlopp från fastighet Ja JaDg, dagvattenavlopp från allmän platsmark Ja Nej4.2 Avgiftsskyldighet för vart och ett av ändamålen V, S och Df inträder när huvudmannenupprättat förbindelsepunkt för ändamålet och informerat fastighetsägaren omförbindelsepunktens läge.Avleds Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt upprättats, inträderavgiftsskyldighet när åtgärder för bortledandet av dagvatten blivit utförda ochfastighetsägaren informerats om detta.Härvid förutsätts att samtliga i 24 § första stycket 1 och 2 i lagen om allmänna vattentjänsterangivna förutsättningar för avgiftsskyldighet är uppfyllda.4.3 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg inträder när åtgärder för bortledande av dagvattenblivit utförda och fastighetsägaren informerats om detta.4.4 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg gäller även den som ansvarar för att allmänplatsmark ställs i ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 § i lagen om allmännavattentjänster är uppfyllda.4.5 Anläggningsavgift skall beräknas enligt taxa som gäller vid den tidpunkt näravgiftsskyldighet inträder.Anläggningsavgifter (§§ 5–11)Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt.§ 55.1 För bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet skall erläggas anläggningsavgift.Avgift utgår per fastighet med:Utan momsMed momsa) en avgift avseende framdragning av varjeuppsättning servisledningar tillförbindelsepunkter för V, S och Df 32 000 kronor 40 000 kronor2


) en avgift avseende upprättande av varjeuppsättning förbindelsepunkter för V, Soch Df, 40 000 kronor 50 000 kronorc) en avgift per m 2 tomtyta 20 kronor 25 kronord) en avgift per lägenhet 20 000 kronor 25 000 kronor5.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter enligt 5.1a) lika mellan fastigheterna.5.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta ellerannan karta som huvudmannen godkänner. Vid tredimensionella fastigheter fördelas dentomtyta som är gemensam för fastigheterna i proportion till byggnadernas bruttoarea (BTA).Avgift enligt 5.1 c) tas ut endast intill en tomtyta upp till 2 500 m 2 för bostadshus med max 2lägenheter, resterande avgift för tomtyta tas ut vid eventuell avstyckning eller tillkommandelägenheter.Vid ändrade förhållanden enligt 5.5, 5.6 och 5.7 tas ut ytterligare avgift enligt 5.1 c) i den månovan angiven begränsningsregel så medger och med iakttagande av vad som föreskrivs i 7.2.5.4 Lägenhetsantalet bestäms efter de ritningar enligt vilka bygglov beviljats, eller efterannan ritning eller uppmätning som huvudmannen godkänner.5.5 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter, skallerläggas avgifter enligt 5.1 a) och b).5.6 Ökas fastighets tomtyta skall erläggas avgift enligt 5.1 c) för tillkommande tomtyta somhärrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte skall anses vara förut erlagd.Vid beräkning av avgift för tillkommande tomtyta iakttas begränsningsregeln i 5.3.5.7 Sker om- eller tillbyggnad, uppförs ytterligare byggnad eller ersätts riven bebyggelse påfastighet skall erläggas avgift enligt 5.1 d) för varje tillkommande lägenhet.§ 66.1 För obebyggd fastighet skall erläggas del av full anläggningsavgift.Avgift utgår per fastighet med:BostadsfastighetServisavgift 5.1 a) 100 %Avgift per uppsättning FP 5.1 b) 100 %Tomtyteavgift 5.1 c) 100 %3


Lägenhetsavgift 5.1 d) 0 %Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.Avgift enligt 5.1 c) tas ut enligt 5.3 andra stycket.6.2 Bebyggs obebyggd fastighet skall erläggas resterande avgifter enligt följande:BostadsfastighetTomtyteavgift 5.1 c) *)Lägenhetsavgift 5.1 d) 100 %Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.* Bebyggs bostadsfastighet tas ut ytterligare avgift enligt 5.1 c) om föreskriften i 5.3 andrastycket så medger.§ 77.1 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, skall erläggasreducerade avgifter enligt följande:Avgifter för framdragen servisledningEn ledning 70 % av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a)Två ledningar 85 % av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a)Tre ledningar 100 % av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a)Avgifter i övrigt:V S Df DgAvgift per uppsättning FP 5.1 b) 30 % 50 % 20 % -Tomtyteavgift 5.1 c) 30 % 50 % - 20 %Lägenhetsavgift 5.1 d) 30 % 50 % - 20 %För avgiftsändamålet Df tas endast en av avgifterna ut enligt 5.1 b).Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.7.2 Inträder avgiftsskyldighet för ändamål, för vilket avgiftsskyldighet inte tidigareförelegat, skall erläggas avgifter enligt 7.1.§ 8Avgifter enligt 5-11 ska inte indexregleras4


§ 9Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med vatten och avloppi beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom verksamhetsområdet i övrigt, skallenligt lagen om allmänna vattentjänster avgifter utgå enligt särskilt antagen särtaxa.Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 5–7 får huvudmannen i ställetkomma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek.§ 1010.1 Sedan avgiftsskyldighet inträtt, skall avgift betalas inom tid som anges i räkning.10.2 Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, skall erläggasdröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen från den dag betalningen skulle ha skett.10.3 Enligt 36 § lagen om allmänna vattentjänster skall en anläggningsavgift fördelas påårliga inbetalningar under en viss tid, längst tio år, om avgiften uppgår till belopp som ärbetungande med hänsyn till fastighetens ekonomiska bärkraft och övriga omständigheter, omfastighetsägaren så begär och godtagbar säkerhet ställs. Ränta skall erläggas enligt 5 §räntelagen på varje del av avgiften som förfaller till betalning i framtiden från den dag då denförsta inbetalningen skall ske till dess ifrågavarande del av avgiften betalas eller ränta skallerläggas till dess ifrågavarande del av avgiften betalas eller ränta skall erläggas enligt 10.2.10.4 Avgiftsskyldighet enligt 5.6 och 5.7 föreligger, då bygglov för avsett ändrat förhållandemeddelats eller ändrat förhållande – t ex ökning av tomtyta – inträtt utan att byggloverfordrats eller meddelats. Det åligger fastighetsägaren att omgående anmäla tillhuvudmannen när det ändrade förhållandet inträtt. Försummar fastighetsägaren dennaanmälningsplikt, tas dröjsmålsränta enligt 10.2 ut för tiden från det två månader förflutitsedan avgiftsskyldighet inträdde och fram till dess tilläggsavgiften betalas.§ 1111.1 Om efter ansökan från fastighetsägare och särskilt medgivande av huvudmannenledningar utförts på annat sätt eller försetts med andra anordningar än huvudmannen bedömtnödvändiga, skall fastighetsägaren som begärt arbetets utförande ersätta huvudmannenöverenskomna kostnader härför.11.2 Om en fastighetsägare begär att ny servisledning skall utföras i stället för redan befintligoch finner huvudmannen skäl bifalla ansökan om detta, är fastighetsägaren skyldig att bekostadels den nya servisledningens allmänna del med det avdrag som befinns skäligt med hänsyntill den tidigare servisledningens ålder och skick, dels borttagandet av den tidigareservisledningens allmänna del.5


11.3 Finner huvudmannen påkallat att utföra ny servisledning i stället för och med annat lägeän redan befintlig, är huvudmannen skyldig att ersätta fastighetsägaren hans kostnad förfastighetens del av den nya servisledningen och dess inkoppling med det avdrag som befinnsskäligt med hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och skick.2 Brukningsavgifter (§§ 12-15)Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt.§ 1212.1 Fasta och rörliga avgifter:I fråga om fastighet, för vilken den allmänna va-anläggningen brukas, skall brukningsavgiftutgå enligt följande, dels en fast avgift för varje mätpunkt baserad på årsförbrukningen enligtnedan,< 600 kbm/år = 2 320 kr/år utan moms = 2 900 kr/år med moms> 600 kbm/år = 9 400 kr/år utan moms = 11 750 kr/år med momsdels en rörlig avgift för både renvatten och spillvatten enligt nedanRenvatten 7,27 kr/kbm utan moms = 9,09 kr/kbm med momsSpillvatten 10,90 kr/kbm utan moms = 13,63 kr/kbm med momsDär mätning av renvatten sker, skall avledd mängd spillvatten alltid anses utgöra samma sommängden tillfört renvatten.12.2 I vissa fall skall den fasta avgiften beräknas annorlunda än ovan.a. Förbrukaren tar emot renvatten från samhällets vattenledningar men släpper ej ut spillvatteni dess avloppsledningar. Ersättningen skall utgå med 40 % av fast avgift.b. Förbrukare släpper ut spillvatten i samhällets avloppsledning men tar ej emot renvatten fråndess vattenledningar. Ersättning skall utgå med 60 % av fast avgift.12.3 I vissa fall skall den rörliga avgiften beräknas annorlunda än ovan.1 a. I det fall mätning av levererad mängd renvatten ej sker skall avledd mängd spillvattenalltid beräknas till 100 kbm.§ 1313.1 Kan brukningsavgift för viss fastighet inte beräknas enligt de i § 12 angivna grundernaeller är va-verkets kostnad för att låta den allmänna anläggningen brukas för fastigheten högreeller lägre än för fastigheten inom verksamhetsområdet i allmänhet, påföres brukningsavgiftefter bedömande av va-verket i varje särskilt fall.13.2 Har för fastigheten jämlikt § 12 anordnats extra serviser med tillhörande mätare ellereljest extra mätare, utgår brukningsavgift härför enligt va-verkets bestämmande.6


§ 1414.1 Brukningsavgift enligt 12.1 debiteras i efterskott på grundval av enligt mätningförbrukad renvattenmängd eller annan grund som anges i § 12 per kvartal. Sker enligt vaverketsbeslut mätaravläsning icke för varje debitering, får mellanliggande debiteringar skeefter uppskattad förbrukning, dock att mätaravläsning och debitering efter verklig förbrukningskall ske i genomsnitt minst en gång per år. Avläsning och debitering skall därjämte ske påfastighetsägarens begäran med anledning av fastighetsöverlåtelse, uthyrning o d. Betalas ickedebiterat belopp inom tid som anges i räkningen, utgår dröjsmålsränta enligt 10.214.2 Skall för fastighet erläggas tilläggsavgift enligt 5.7, skall avgift enligt 12.1 ökas imotsvarande mån. Beträffande tid för sådan ökad avgiftsskyldighets inträde och fullgörandeskall reglerna i 11.1 äga motsvarande tillämpning.§ 1515.1 Begär fastighetsägaren att va-verket skall företaga åtgärd för att underlätta ellermöjliggöra hans brukande av anläggningen i visst fall eller avseende eller är särskild åtgärdeljest påkallad på grund av fastighetens va-förhållanden, påföres avgift med hänsyn till vaverketskostnader för åtgärden.15.2 Har fastighet jämlikt 43 § vattentjänstlagen avstängts från vattentillförsel, påföresfastighetens ägare va-verkets kostnader för avstängning och återinkoppling.TAXANS INFÖRANDE§ 16Denna taxa träder i kraft 2012-01-01.De brukningsavgifter enligt 12.1, 12.2 och 12.3 som är baserade på uppmätning hosfastighetsägare, skall därvid tillämpas i fråga om den vattenmängd som levereras och denspillvattenmängd som släpps ut efter den ovan angivna dagen för taxans ikraftträdande.* * *Mål som rör tvist mellan fastighetsägare och huvudmannen beträffande tillämpning ochtolkning av denna taxa prövas av Statens va-nämnd jämlikt 53 § lagen om allmännavattentjänster.7

More magazines by this user
Similar magazines