Upphandling enligt LOV - en processbeskrivning

upphandlingsstod.se
  • No tags were found...

Upphandling enligt LOV - en processbeskrivning

Upphandling enligt LOV - en processbeskrivning för beställare och upphandlare2 Processen för ett valfrihetssystemI följande delar beskrivs processen och förutsättningarna för att införa och förvalta ettvalfrihetssystem enligt LOV och de aktiviteter som ingår i ett sådant förlopp. Processen för ettvalfrihetssystem kan förenklat beskrivas i tre huvudfaser; den förberedande fasen,genomförandefasen och fasen för förvaltning och utveckling av valfrihetssystemet. Faserna är iverkligheten inte statiska i sin position i det ovan beskrivna processflödet. Ofta kan faserna löpaparallellt och även gå in i varandra.Vanligtvis initieras ett införande av ett valfrihetssystem genom ett politiskt beslut om att utredaförutsättningarna för ett valfrihetssystem. När förutsättningarna för ett valfrihetssystem utredsfinns olika faktorer att ta ställning till. Det kan exempelvis varavilka behov som målgruppen för den tilltänkta tjänsten harvilken tjänst eller vilka tjänster som valfrihetssystemet ska inkluderahur marknaden för den tilltänkta tjänsten ser ut.När väl en utredning av förutsättningarna är gjord, och det finns ett politiskt beslut om att införaett valfrihetssystem börjar själva införandet av systemet. Förberedelserna för och införandet avett valfrihetssystem innebär attskapa en organisation för att hantera valfrihetssystemetta ställning till hur man exempelvis ska utforma och hantera det ickevalsalternativ somden upphandlande myndigheten är skyldig att haskriva ett förfrågningsunderlag samt attinformera den identifierade målgruppen, leverantörer och medborgare omvalfrihetssystemet.Efter att den upphandlande myndigheten förberett ett införande av ett valfrihetssystem övergårprocessen i steg två, genomförandefasen. I genomförandefasen annonseras valfrihetssystemetsförfrågningsunderlag på www.valfrihetswebben.se, den upphandlande myndigheten hanterarfrågor och ansökningar från sökande leverantörer och godkänner även de ansökningar somuppfyller förfrågningsunderlagets fastställda krav. Under denna fas tecknas också kontrakt medgodkända leverantörer och leverantörerna börjar verka i systemet. Den upphandlandemyndigheten måste också arbeta aktivt i form av information till målgruppen om valmöjligheteretc. för att göra det möjligt för den enskilde att göra aktiva val.5

More magazines by this user
Similar magazines