Ungdomar i skolår 8 i Boo tycker till om sin fritid - Nacka kommun

nacka.se
  • No tags were found...

Ungdomar i skolår 8 i Boo tycker till om sin fritid - Nacka kommun

Nacka kommun deltar, som en av fyra kommuner,i Ungdomsstyrelsens samarbete med Turkiet kringungdomspolitik.Myndigheten Ungdomsstyrelsen och dess motsvarigheti Turkiet, Generaldirektoratet för ungdom och sport,samarbetar under två år kring ungdomspolitiska frågor.Syftet med samarbetet är att både Sverige och Turkiet skafå utveckla sin ungdomspolitik, både på nationell nivå sompå lokal nivå. För kommunerna blir samarbetet ett verktygatt arbeta med sina egna ungdomspolitiska frågor samtidigtsom man kan lära av turkiska erfarenheter.Ungdomsstyrelsens projekt är en del av en större satsningsom Sverige gör för att främja Turkiets demokratiseringsprocessoch för att bidra till att Turkiet uppfyller kraven förmedlemskap i EU. Ungdomsstyrelsen har involverat fyrakommuner – Nacka, Kiruna, Kristinehamn och Sundsvall –i detta arbete. Samarbetet berör flera olika områden.Andra länders ungdomspolitik är en viktig inspirationskällaför Sveriges ungdomspolitik. Projektet handlar bland annatom att definiera begrepp och utveckla metoder som kan geny kunskap, kunskap om ungas levnadsvillkor i respektiveländer både nationellt och lokalt. Denna kunskap kan sedanfungera som underlag för strategisk planering av kommandeinsatser och politiska beslut. Ett annat viktigt syfte med projektetär att visa på ungdomars potential och att öka ungasdelaktighet i samhället.Satsningen på 8,6 miljoner kronor finansieras främst avSida. Projektet pågår till och med december 2009.Nacka bjöds in utifrån att vi är en större kommun i enstorstadsregion med erfarenhet av både stor inflyttning ochmånga ungdomar. Nackas tidigare erfarenheter av att arbetamed dels kultur- och fritidsvaneundersökningar och delsmed kvalificerade gruppintervjuer med ungdomar kringderas situation främst på deras lediga tid, var värdefulla attha med i utbytet. Genom de olika projektaktiviteterna gesmöjlighet att samarbeta kring lokal som nationell ungdomspolitikmellan turkiska och svenska aktörer. Med projektetkommer kunskapen om ungdomar och deras behov att ökaoch spridas till flera.Nacka har valt att fokusera på ungdomars situationpå fritiden. Detta innefattar även ungas hälsaoch ungas möjligheter till inflytande.Nacka deltar i två av projektets olika delar• Ungdomspolitiska begrepp• Kunskap och forskning om ungdomars levnadsvillkor1. Ungdomspolitiska begrepp8–10 april deltog Nackas delegation i det första seminarietsom ägde rum i Stockholm och Nacka. Deltagarna fickkunskap i vad ungdomspolitik innebär på internationellnivå (FNs barnkonvention), EU-nivå, nationell nivå iSverige och Turkiet samt vad ungdomspolitik kan innebärapå lokal nivå i en kommun. Deltagarna fick också kunskapi vad ungdomsbegrepp står för biologiskt, psykologisktoch sociologiskt. Deltagarna hade även ett utbyte kringhur ungdomsbegreppet kan definieras och hur ungdomarssituation ser ut i Sverige och Turkiet.Den röda tråden under dessa dagar var; vem är ungdomoch vilket stöd behöver ungdomar från samhället, när blirman vuxen, hur kan man arbeta med ungdomars inflytandepå olika nivåer, vilka mötesplatser finns för ungdomar påderas fritid, hur ser ungas livssituation och hälsa ut, hur kanman arbeta med utsatta ungdomar, vad behöver ungdomarför stöd från stat och kommun för att vara engagerade påsin egen fritid.Samtalen kom bland annat att handla om staten och kommunernasroll, föreningslivet och det civila samhällets rolloch ungdomarnas egna möjligheter. Tanken var också attalla skulle få exempel på hur en mötesplats för unga påderas fritid kan se ut. Därför besöktes caféet vid ridverksamhetenpå Velamsund, Björknäs fritidsgård och Fisksätrafritidsgård.12–17 maj fortsatte arbetet kring begreppet ungdom ochungdomspolitiken med ett seminarium i Ankara. Dennagång blev det studiebesök på Turkiska ungdomsklubbar ochen skola.2. Kunskap och forskning om ungdomarslevnadsvillkor8–12 september startade det andra spåret med ett seminariumi Turkiet. Denna gång fick alla lära sig hur en undersökningom ungdomars levnadsvillkor kan genomföras.Förutom föreläsningar genomfördes workshops kring tidigareerfarenheter om temat hur man på en lokal nivå kanfå kunskap om ungdomar som sedan kan leda till planeringav insatser och politiska beslut. I projektet ingick ävenatt en lokal undersökning skulle genomföras på hemmaplanunder oktober och november. Denna undersökningplanerades med hjälp av forskare på Kalmar Universitet ochutredare på Ungdomsstyrelsen. Under seminariet gav ävendeltagarna varandra feedback på varandras planeringar.Nu fortsätter arbetet med en konferens 2–4 decembersom äger rum i Stockholm. Då kommer utvecklingen ochgenomförandet av enkätundersökningarna att följas upp.Dessutom ska man diskutera hur kommunerna går vidareoch jobbar med resultaten i framtiden.Efter konferensen kommer resultatet från Nackas undersökningatt analyseras ytterligare för att se hur det kan användas.Resultatet kommer att presenteras för fritidsnämndeni januari. Tanken är sedan att undersökningen ska kunnafungera som en förstudie inför en större studie som skaomfatta ytterligare frågeområden, flera åldrar och alla kommundelar.

More magazines by this user
Similar magazines