Ungdomar i skolår 8 i Boo tycker till om sin fritid - Nacka kommun

nacka.se
  • No tags were found...

Ungdomar i skolår 8 i Boo tycker till om sin fritid - Nacka kommun

De vanligaste fritidsaktiviteternaDe mest populära fritidsaktiviteterna är att vara med kompisar,idrotta, se på film och lyssna på musik.Närmare 80 procent av ungdomarna är aktiva inom föreningslivet.Närmare 36 procent av ungdomarna har densenaste månaden varit på någon fritidsgård, 16procent harvarit regelbundet aktiva med minst ett tillfälle per veckaeller mera.Hälsa och trygghetDe flesta av ungdomarna i undersökningen är regelbundetfysiskt aktiva på fritiden i någon mån. Men det är ändå 14procent som motionerar högst en gång i månaden, mersällan eller aldrig. En uppgift för kommunen kan vara att fåmer kunskap om dem som sällan eller aldrig motionerar påfritiden, för att se vad som kan behövas för att få även demmer fysiskt aktiva.Trots att det är en betydande grupp som inte är fysisktaktiva anser 91 procent av ungdomarna att de mår mycketeller ganska bra.Den plats där ungdomarna känner sig minst trygga när deär ute på fritiden är på bussar, tåg och tunnelbana och utepå stan på kvällarna.InflytandeRelativt få av ungdomarna, endast 23 procent, skulle viljaträffa en politiker. 56 procent har inte heller någon uppfattningom vart de skulle vända sig om de vill påverka något ikommunen. Om man inte har personliga kontakter skulleman framför allt föra fram sina åsikter och förslag genomskolans elevråd (25 procent) eller genom att skicka e-posttill kommunen (20 procent). 11 procent uttrycker att deinte vill påverka kommunen.34 procent av de ungdomar som är aktiva inom föreningslivetanser att de kan påverka sin förenings verksamhet iden utsträckning de vill. 28 procent anser att de vuxnabestämmer allt och 12 procent vill inte vara delaktiga i hurföreningen och verksamheten fungerar och läggs upp.SvarsfrekvensSvarsfrekvensen skiljde sig mellan skolorna. På Björknässkolansvarade 101 av 122 elever (83 procent) och påMyrsjöskolan svarade 124 av 200 elever (62 procent). Sammanräknatsvarade 225 av möjliga 322 elever på enkätenvilket ger en svarsfrekvens på 70 procent. Den relativt lågasvarsfrekvensen kan delvis bero på sjukdom men ocksåpå att undersökningen genomfördes veckan före och efterskolornas höstlov då många familjer passar på att åka påsemester. Enkätundersökningen kan behöva kompletterasmed ytterligare gruppintervjuer eller genom att erbjudadem som inte svarat på grund av frånvaro att få svara iefterhand.Vilken analys kan vi göra utifrån detta?Nackas delegation kommer nu att arbeta vidare medresultatet från enkätundersökningen för att se vilka slutsatserman kan dra. Därefter kan förslag på olika åtgärdertas fram. Analysen och förslagen till åtgärder kommer attpresenteras för fritidsnämnden i januari.Redan nu kan vi se att svarsunderlaget är för litet för attkunna dra några långtgående slutsatser om vad ungdomar behöveroch efterfrågar i kommundelen. För att få ett mer heltäckandematerial kommer enkäten att utvecklas och breddasbåde vad det gäller innehåll och antal tillfrågade ungdomar.Underlaget är för litet för att kunna dra några slutsatser omdet finns skillnader utifrån socioekonomiska förutsättningar ihur man tar del av olika aktiviteter. Detsamma gäller slutsatserutifrån om man har annan etnisk bakgrund än svensk.Det är viktigt att planeringen att fritidsutbudet utgår från enkunskap om önskemål och behov i hela ungdomsgruppenoch därför är det viktigt att undersöka vad flera åldersgrupperoch ungdomar från flera kommundelar anser. Därefter är detviktigt att titta på vad ungdomarnas svar betyder för att sehur kommunens insatser bör utvecklas. Verksamhetsanordnare,föreningsliv, frivilliga och andra bör stimuleras att agerautifrån den samlade bild som projektet kommer att ge. I detansträngda ekonomiska läget är det viktigt att kommunensresurser satsas där de upplevs göra störst nytta.20 procent av de ungdomar som är aktiva på fritidsgårdanser att de kan påverka verksamheten på den fritidsgårdde besöker i den utsträckning de vill. 5 procent anser att devuxna bestämmer allt och 11 procent vill inte vara delaktigai hur verksamheten fungerar och läggs upp.

More magazines by this user
Similar magazines