SKI Informationsbroschyr.pdf - Institutet för Kvalitetsutveckling, SIQ

siq.se
  • No tags were found...

SKI Informationsbroschyr.pdf - Institutet för Kvalitetsutveckling, SIQ

Instrumentet förKunddrivet StrategiarbeteSvenskt Kvalitetsindex ger dig unikkunskap om dina och dina konkurrenters kunder


Såväl EPSI Rating som SKI utgår från EFQMs ”ExcellenceModel” som har utvecklats under de senaste 10 åren.Harmoniserade mätningar genomförs och presenteras på såsätt i ett flertal länder årligen sedan 1999.Arbetet med SKI – som bedrivs utan vinstsyfte – initieradesav ett forskningskonsortium och leds idag av HHS,Handelshögskolan i Stockholm samt SIQ-Institutet för Kvalitetsutveckling.Övergripande resultat görs allmänt tillgängligaför jämförelser såväl inom Sverige som på den internationellaarenan. Sverige håller, via forskargruppen vid Handelshögskolani Stockholm, också i det europeiska samarbetetvad gäller teknisk utveckling, internationella jämförelser ochmetodfrågor. Arbetet med sameuropeiska mätningar avkundnöjdhet och upplevd kvalitet utvecklas nu successivtinom ramen för EPSI Rating. Även ett jämförbart medarbetarindexplaneras att tas fram.Tillförlitlig modell och analysSvenskt Kvalitetsindex bygger på en ekonomisk modell förkundbeteende. I grafisk form kan den strukturmodell somutgör grunden beskrivas enligt figuren nedan. Varje sk. latentvariabel presenteras i de blå rutorna med respektive indexvärde.Den direkta effekten som föreligger mot aspekten tillhöger/under visas med hjälp av pilar.Så gott som all datainsamling sker via telefonintervjuerkompletterat med webb baserade kontakter. Svarsbenägenhetenär hög beroende på att SKI har ett stort förtroendebland respondenterna och allmänt i samhället. Analyser somgenomförs på SKI får därmed en hög tillförlitlighet och relevans.Ett samlat index tas fram på branschnivå, baserat på defaktiska kundernas bedömning av sin respektive leverantörskvalitet, service och prisvärdhet. Internationella studier visaratt denna typ av aggregerad information spelar en allt viktigareroll också för ekonomisk politik, konkurrensstudier,finansiella överväganden och även för enskilda konsumentochkundbeslut.Drivande faktorerResultatImageUpplevtvärde(prisvärdhet)KundförväntningarKundnöjdhetsindex(SKI)LojalitetÅterköpUpplevdkvalitetPRODUKTKlagomålUpplevdkvalitetSERVICE


Tillgång till branschresultat och analyserFöretag och organisationer erbjuds tillgång till olika branschersdetaljresultat och analyser av bakomliggande faktorergenom prenumeration. Möjligheterna att göra vidareanalyseroch jämförande studier är många. För flera branscherfinns jämförbara resultat på årsbasis sedan 1989och framåt.Prenumeranter erbjuds tillgång till:• Detaljerad branschrapport från studien. Rapporten innehållerförutom alla resultat av hur kunderna värderarden egna organisationen OCH alla mätta konkurrenterockså analysresultat som beskriver varför kunderna harde bedömningar som de uttrycker. Informationen omorsaker och verkan kan direkt användas i strategiskanalys på företagsbasis;• Möjlighet att komma med synpunkter/förslag påutformningen av frågeformulär och andra mätinstrument.Mätinstrumenten är frysta i sina huvudformer(för att möjliggöra jämförelser mellan branscher, länderoch över tiden). Dock kan mindre anpassningar/tillägggöras av intervjuerna;• Tillgång till företagsspecifik presentationoch diskussion kring resultaten;• Möjligheter att göra vidareanalyser baserat på datamaterialet(den bransch som man prenumererar på)med hjälp av personal från SKI-kansliet eller att självanalysera via SKIs webbplats;• Tillgång till övergripande jämförelsematerial från andrabranscher som ingår i SKI för olika former av benchmarking;• Resultatsammanställningar från de övergripande PanEuropeiska studierna på årsbasis. I den mån sammabransch ingår i andra länder kan prenumeration pådessa detaljresultat erbjudas till rabatterat pris;• Förstahandstillgång till huvudresultat och andra sammanställningar;• Branschrapport – och sedan? Med rapporten och analysresultatsom bas kan prioritering av förbättringsområdenoch underlag för handlingsplaner tas fram. SIQ erbjuderprenumeranter rådgivning och stöd i detta arbete;• Slutligen erbjuder SKI, via sina samarbetspartner,möjlighet att också genomföra företagsspecifika studieroch analyser med samma metodik som SKI så attmaximal jämförbarhet kan erhållasFör vidare information och diskussion kring formerna förprenumeration är ni välkomna ta direktkontakt med SKIkansliet.Kansliet för Svensk KvalitetsindexDocent Jan Eklöf KANSLICHEFjan.eklof@kvalitetsindex.seDocent Claes Cassel ANALYTIKERclaes.cassel@kvalitetsindex.seMari Källström PROJEKTLEDAREmari.kallstrom@kvalitetsindex.sePernilla Watson ADMINISTRATÖRpernilla.watson@kvalitetsindex.seDessutom har kansliet etablerat samarbete med ett antal akademiskaorganisationer och undersöknings-/analysinstitutioner.SKI kansliet svarar gärna på dina frågor per telefon eller email:Tel: 08 -736 92 36 (Mari), 08 -736 92 30 (Pernilla) eller 08 -736 92 34 (Jan)Email: info@kvalitetsindex.seDu är också välkommen att besöka vår webbplats: www.kvalitetsindex.sesamt SIQs webbplats www.siq.se, eller på kontoret,Handelshögskolan, Sveavägen 65, Stockholm. Postadress; Box 240 50, 104 50 Stockholm.

More magazines by this user
Similar magazines