bagis fskola - Bagarmossen Brotorps skolor

brotorpsskolan.se

bagis fskola - Bagarmossen Brotorps skolor

Välkommen tillNya Bagarmossens skola!


”Barn ska få all den kunskap de behöveroch samtidigt känna sig trygga”Hej,Att välja skola för sina barn är ett viktigt beslut. Du måste som förälderkänna dig trygg med skolan – att den ger ditt barn de bästa förutsättningarnaför att utvecklas som person. Skolan ska vara en trygg plats för allaelever. Den ska erbjuda en bra och kreativ miljö för inlärning men ocksåför lek. Pedagogerna ska vara kunniga och särskilt uppmärksamma de svårighetersom barnen kan ha. Först då uppfyller skolan de krav som du harrätt att ställa.Det gör Nya Bagarmossens skola! När jag tillträdde som rektor här eftermånga år som skolledare utanför den kommunala skolan tog jag med migen enda fotboll. Skolan ska nämligen arbeta som ett lag, vi ska inte spelamed var sin boll.Vi strävar mot samma mål och har en gemensam idé kring det som gäller påvår skola.Vi har tydliga ordningsregler och tydliga mål – elever ska veta precisvad som förväntas av dem samtidigt som lärarna stöttar och ställer krav.Det är viktigt för att varje enskild elev ska nå sin fulla potential.Barn ska få all den kunskap de behöver och samtidigt känna sig trygga.Kunskapsmässigt har vi individuella utvecklingsplaner för varje elev. Detinnebär att du som förälder och ditt barn vet vilka mål hon eller han skanå, såväl kunskapsmässigt som socialt. De sociala målen tar fasta på attutveckla oss som medborgare i samhället. Härigenom får vi en kontinuerligavstämning av uppnådda resultat och av vad som kan förbättras.Till sist, det är roligt att arbeta i skolan.Vår skola utmärks av stor kreativitetmed självständiga elever som har en stark självkänsla. Står de inför enutmaning, är de rustade att hitta lösningar i samförstånd.Välkomna till Nya Bagarmossens skola.Deirdre Cronin OlssonRektor, Nya Bagarmossens skolaBAGARMOSSENS SKOLARusthållarvägen 5, 128 41 BagarmossenTelefon 08-508 15 700www.bagarmossen-brotorp.stockholm.se2


Från sex till sextonNya Bagarmossens skola har alla grundskolans årskurser – från förskoleklass till och med år 9.Det är en trygghet att veta att syskonen delar skola. Det ger också kontinuitet – för elevernaoch för lärarna. Lärarna håller kontakt med varandra i takt med att elever flyttar upp i årskurser.De följer upp elevens individuella utvecklingsplan och får en god översikt över vad elevenpresterat och vilka mål som gäller för honom eller henne.Skola påhemmaplanAtt gå i skolan i närheten av hemmet harmånga fördelar. Morgontrötta elever slipperlånga pendlingsresor. DeNära,hurra!unga upprätthåller sitt nätverki en välbekant miljö.Minskade resor ger mer tidför läxor och fritidsaktiviteterefter skolan. Inte minst kan det kännas brasom förälder att veta att barnen är kvar i sinstadsdel.Den röda trådenI skolans pedagogik betonas effektiviteten ochglädjen för lärandet. Flexibla pedagogiskametoder anpassas till ämnet och till varje elev.Lärarens kunskaper och positiva inställning ärviktiga i läroprocessen. Det övergripandemålet för skolan kallas för Den röda tråden –en helhetssyn inom alla de pedagogiska verksamheternafrån sex och sexton år. Skolaneftersträvar pedagogisk samsyn och samverkaninom skolan.Att barn och föräldrar känner trygghet ärgrundläggande för verksamheten. Den gemensammasynen på lärandet – röda tråden – förstärkertryggheten. Det säkerställer en framgångsrikövergång från förskolan till förskoleklass,från klass till klass och från år 5 till år 6.3


Föräldrarnadeltar i skolanGenom samordnade utvecklingssamtal mellan lärare och fritidspedagogerfår föräldrar en samlad bild av barnens och elevernas heladag. Vi har naturligtvis regelbundna föräldramöten men dessutombjuder skolans föräldraförening tillsammans med skolledningen tillöppna forum för att öka samarbetet mellan skolan och hemmen.Skolan får gott betygSkolan utmärks av ett antal styrkor, bland annat dessa äratt ”skolan har formulerade mål för sin verksamhet, attbehörighetsgraden bland lärarna är hög med god representationöver samtliga ämnen och att det finns många engageradepedagoger i verksamheten”.”Stockholms stads skolinspektörers senaste rapportI Skolverkets rikstäckande s k SALSA-analys låg slutbetygen 2005 iår 9 sex procent över det förväntade resultatet med hänsyn till elevsammansättningeni Bagarmossens skola.Enligt Stockholms stads rapport om sambandet mellan grundskolebetygoch gymnasiebetyg läsåret 2004/2005 förbättrade eleverna iBagarmossens skola sina betygsnivåer från år 9 i slutbetygen frångymnasiet.Här är viVi är över 80 anställdasom ansvarar för verksamheten.Mer än 500 elever harvalt Bagarmossens skolavarav ungefär hälften gåri sexan till nian.Mer information omskolan hittar du på vårwebbplats:www.bagarmossenbrotorp.stockholm.se4


Som förälder med tre barn somgått och går i skolans fotbollsklasserstörs jag av att skolanibland omtalas i negativa termer.Hade mina barn på något sättmått dåligt hade de signaleratdet. Självklart är inte allting alltidbra i skolan men det gäller allaskolor. Det mesta är dock braoch skolans verksamhet kännsstabil.”Lennart CarlssonInformationstekniki undervisningenInformationsteknik är en lika självklar del av skolan som samhälleti övrigt. I allt högre utsträckning blir IT ett arbetsredskapi pedagogiken. En femtedel av skolans datorer skaförnyas varje år så att eleverna alltid har tillgång tillmoderna effektiva datorer. En ökad standardiseringav programmen gör samtidigt att krånglande datorersnabbare och lättare kan åtgärdas och återställas.ShysstadatorerDe stödjandearbetslagenArbetslagen bildar en helhet kring varjeelev, uppmärksammar varje elev och hållernära kontakt med föräldrarna. Dessutomkan eleverna räkna med stöd frånskolans elevhälsoteam, kurator och sjuksköterska.God smakPå Nya Bagarmossens skola lagar vi maten iskolköket och levererar även till Brotorpsskolan.Vi eftersträvar goda och näringsriktigamåltider med ett stort inslag av varieradesallader. Vissa dagar kan det finnas upp tillnio olika sallader att välja mellan. HusmorLotta hälsar att ingen ska gå hungrig för atthon eller han inte gillar någon viss rätt.5


Nya Bagarmossens skolasförskoleklasserDrygt tre timmar varje dag pågår verksamheten iförskoleklasserna. Sedan fortsätter den pedagogiskaverksamheten på fritids under eftermiddagen.Skolan har två enheter för förskolklasser till år 5– StorDiamanten och NyÄlvan. Inom enheternaarbetar lärare, förskollärare och övriga pedagogertillsammans. Pedagogerna är knutna till enskildaklasser. Därmed är det lätt för dig som förälderatt nå de personer som arbetar närmast ditt barn.Kunskap genom lek är den bärande idén i förskoleverksamheten.Vi arbetar med spännande projektkring exempelvis hälsa och rörelse. Men skolanär inte bara inomhus. Ofta är vi ute på skolgårdeneller tar en promenad. Eller tillbringarhela eller en stor del av dagen ute.Att visa andra och sig själva respekt, att användaett vårdat och rikt språk och att ha en positivinställning till skolan och kamraterna tycker vi ärviktigt. Det skapar vi på många sätt, bland annatgenom drama och diskussioner om etik.I förskoleklasserna arbetar vi med barns alla sinnengenom aktiviteter som engagerar och utmanar.Samtidigt vill vi ge barnen tid att tänka, talaoch reflektera. Deras idéer och tankar är viktiga.Därför uppmuntrar vi dem att tänka vidare.Språkutvecklingen har naturligtvis en avgörandebetydelse för det fortsatta lärandet och att skaffakunskaper. Genom rim, ramsor, rytm och sagorökar den språkliga medvetenheten. Vi motiveraralltid varför man ska lära sig saker. Då blir detockså meningsfullt.6


Foto: Mattias AhlmFritids – en del av skolanEleverna i Bagarmossensskola saknar inte scenvana.Skolan har samarbetat medkulturproducenterna SödraFot och genomfört allt frånstora teaterföreställningartill små uppträdanden förgrannklasserna.I Nya Bagarmossens skola behöver barnen inte packa ryggsäckenefter skoldagen. Fritidshemmen ligger i skolan och hålleröppet från halv sju till sex. Fritidsverksamheten planerasoch har egna mål. Här finns möjligheter till verkstadsarbete– att leka och lära teknik, pyssla, målaoch arbeta med keramik med handledning från vårutbildade keramiker. Eller springa av sig i gympasalenmed lekar, bandy, dans eller fotboll.Simning för allaAtt tidigt lära sig simma är viktigt. Därförbörjar vi redan i förskolklasserna medplask och lek. I år 2 får alla möjlighet attdelta i simundervisning. Simfärdigheternaföljs sedan upp i högre skolår.7

More magazines by this user
Similar magazines