bagis fskola - Bagarmossen Brotorps skolor

brotorpsskolan.se

bagis fskola - Bagarmossen Brotorps skolor

Från sex till sextonNya Bagarmossens skola har alla grundskolans årskurser – från förskoleklass till och med år 9.Det är en trygghet att veta att syskonen delar skola. Det ger också kontinuitet – för elevernaoch för lärarna. Lärarna håller kontakt med varandra i takt med att elever flyttar upp i årskurser.De följer upp elevens individuella utvecklingsplan och får en god översikt över vad elevenpresterat och vilka mål som gäller för honom eller henne.Skola påhemmaplanAtt gå i skolan i närheten av hemmet harmånga fördelar. Morgontrötta elever slipperlånga pendlingsresor. DeNära,hurra!unga upprätthåller sitt nätverki en välbekant miljö.Minskade resor ger mer tidför läxor och fritidsaktiviteterefter skolan. Inte minst kan det kännas brasom förälder att veta att barnen är kvar i sinstadsdel.Den röda trådenI skolans pedagogik betonas effektiviteten ochglädjen för lärandet. Flexibla pedagogiskametoder anpassas till ämnet och till varje elev.Lärarens kunskaper och positiva inställning ärviktiga i läroprocessen. Det övergripandemålet för skolan kallas för Den röda tråden –en helhetssyn inom alla de pedagogiska verksamheternafrån sex och sexton år. Skolaneftersträvar pedagogisk samsyn och samverkaninom skolan.Att barn och föräldrar känner trygghet ärgrundläggande för verksamheten. Den gemensammasynen på lärandet – röda tråden – förstärkertryggheten. Det säkerställer en framgångsrikövergång från förskolan till förskoleklass,från klass till klass och från år 5 till år 6.3

More magazines by this user
Similar magazines