Universitets- och högskolebibliotek i svenska biblioteksplaner ...

biblioteksforeningen.org.test.levonline.com
  • No tags were found...

Universitets- och högskolebibliotek i svenska biblioteksplaner ...

Universitets- och högskolebiblioteki svenska biblioteksplaner– några nedslagMars 2006


Svensk Biblioteksförening är en ideell, politiskt obunden, bibliotekspolitisk organisation som verkar för etteffektivt och dynamiskt svenskt bibliotekssystem av hög standard, för att den svenska bibliotekslagen tillämpasoch utvecklas samt för biblioteken som ett värn för demokrati och yttrandefrihet.Rapporten är gjord av Jakob Harnesk/Harnesk Information på uppdrag av Svensk Biblioteksförening© Svensk Biblioteksförening och Harnesk Information/Jakob Harnesk.Får publiceras efter överenskommelse med Svensk Biblioteksförening.Svensk BiblioteksföreningBox 3127103 62 StockholmTel 08-545 132 30Fax 08-545 132 31www.biblioteksforeningen.org


1. InledningBibliotekslagen (SFS 1996:1596) kompletterades den 1/1 2005 med ett tilläggsom innebär att ”kommuner och landsting skall anta planer för biblioteksverksamheterna”(§ 7a). En annan förändring i lagen är att bibliotek med olikahuvudmän skall samverka.En undersökning som Harnesk Information utförde på uppdrag av SvenskBiblioteksförening i januari 2006 visade att endast 14,5 % (42 kommuner) hadeantagit en biblioteksplan. I 50,7 % av kommunerna (147 st) uppgavs att arbetetmed att ta fram en biblioteksplan pågick, medan 34,8 % (101 kommuner) ännuinte hade påbörjat arbetet.En biblioteksplan definieras enligt Svensk Biblioteksförening på följande sätt:”Med en biblioteksplan avses ett politiskt förankrat styrande dokument som omfattaren analys av det samlade biblioteksbehovet i en kommun och åtgärder för hurdessa behov skall tillgodoses. Denna biblioteksplan skall förutom folkbiblioteksverksamhetenockså innefatta biblioteksbehovet vad gäller utbildning, omsorg, vårdoch näringsliv.”Således bör biblioteksplanen omfatta samtliga offentligt finansierade bibliotek ien kommun eller i ett landsting/region (folkbibliotek, skolbibliotek, universitetsochhögskolebibliotek, sjukhusbibliotek samt övriga eventuellt förekommandeoffentligt finansierade bibliotek).2. ProblemställningFör många av de kommuner som tagit fram en biblioteksplan, har det rörtsig om ett arbete som utförts för första gången. I de allra flesta fallen haruppdraget formulerats i kommunens kulturnämnd eller motsvarande nämnd.Det faktum att i första hand universitets- och högskolebibliotek, men ävenandra typer av bibliotek, har en annan huvudman (stat eller landsting) harmedfört att den färdiga biblioteksplanen ofta varit begränsad till folk- ochskolbiblioteksverksamheten.För att utröna i hur stor omfattning som hittills antagna biblioteksplaneromfattar bibliotek med annan huvudman har Svensk biblioteksförening bettHarnesk Information att redovisa detta. Uppdraget överlämnas härmed i form avföreliggande rapport.3. ArbetssättUtifrån det underlag som den tidigare nämnda nationella kartläggningen gav,har ett antal av de biblioteksplaner som finns publicerade på nätet studerats, medsärskild hänsyn till i hur hög grad de omfattar andra bibliotekstyper utanför denkommunala sektorn. Särskild uppmärksamhet har av naturliga skäl ägnats åt dekommuner där det finns universitet eller högskolor. Innehållet i biblioteksplanerfrån mindre kommuner utan egen högskola och som inte innehåller skrivningarom samverkan med högskolebiblioteken har inte redovisats här.4. Begränsningar och förslag till vidare studierUppdragets begränsade omfattning har medfört att det inte varit möjligt attkartlägga arbetssätt i de kommuner där biblioteksplanearbetet pågår. I ställetbör frågeställningen kunna ingå i den nationella uppföljning som planeras tillseptember/oktober 2006.


5. ResultatI nedanstående avsnitt redovisas intryck från de biblioteksplaner som studerats förändamålet.a. Stockholms stadI stor-Stockholm finns ett stort antal universitets- och högskolebibliotek,specialbibliotek, sjukhusbibliotek. Vissa av dessa är belägna inom Stockholmsstad, medan andra, exempelvis Karolinska Institutets Universitetsbibliotek ochSödertörns högskolebibliotek, återfinns i andra kommuner.I den biblioteksplan för Stockholms stad som antogs hösten 2005 har planenvidgats i jämförelse med tidigare års plan, såtillvida att även skolbiblioteksverksamhetenomfattas. Biblioteksplanens omfattning beskrivs på följandesätt: ”Med ”Stockholms stads bibliotek” avses de bibliotek som drivs inom ramenför stadsdelsförvaltningarna, kulturförvaltningen samt utbildningsförvaltningendär varje part har sina roller.” Detta innebär att planen inte alls tar uppsamverkan med bibliotek med annan huvudman. Exempel på samverkan finnsi dagsläget, exempelvis mellan Stockholms stadsbibliotek och Stockholmsuniversitetsbibliotek, men tas således inte upp i planen.Begreppet ”studenter” nämns vid ett tillfälle, då under rubiken ”Behovet av att fålära och uppleva”, där en av de stragier som anges för att möta dessa behov är ”attsystematiskt utveckla samarbetet med högskola och universitet med avsikt att, utifrånett brett tillgänglighetsperspektiv, förbättra service och tjänster riktade till studenter”. b. Botkyrka kommunBiblioteksplanen för Botkyrka kommun , som antogs 2005 behandlar nästanuteslutande folk- skolbiblioteken i kommunen. Dock nämner man att studenterfrån Södertörns högskola är en av de grupper som besöker folkbiblioteken.Man har vidare ambition att kunna fungera som högskolebibliotek för enny cirkushögskola. Därutöver planerat man att inrätta en tjänst som studiebibliotekarievid kommunens folkbibliotek för att bl.a. ge service åt högskolestuderande.c. SolnaDen nu gällande biblioteksplanen för Solna antogs 2003, och enligt uppgiftarbetar man för närvarande med en revision av denna. Planen tar inte uppnågon form av samverkan med de icke-kommunala biblioteken. Man nämnerdock att nära hälften av folkbiblioteksbesökarna utgörs av studerande, däriblandstuderande vid universitet och högskola. Bibliotek i rörelse – en strategisk plan för biblioteken i Stockholms stad 2006-2010. – Stockholm, 2005. Sid. 3 (http://www.kultur.stockholm.se/Kulturnamnd/Foredragningslistor/2005/Dokument/Nr%2010-10%20Biblioteksplan%2C%20Bibliotek%20i%20r%C3%B6relse%20KuN-12-06.pdf) Ibid., s. 13 Biblioteksplan för Biblioteken i Botkyrka (http://www.botkyrka.se/index.php?mapp=16103&dok=24145) . Fråndenna webbplats länkas till tre olika dokkument rörande biblioteksplanen. Biblioteksplan Solna 031021 (http://www.solna.se/upload/Dokument/Bibliotek/Biblioteksplan%20031021.pdf)


d. NorrtäljeBiblioteksplanen för Norrtälje antogs år 2002 . Den innehåller omfattandeskrivningar om folkbibliotekens roll i samband med vuxnas lärande och högreutbildning, i synnerhet vad avser den servicen som lämnas till distansstudenter.Man konstaterar att även om distansstudenter formellt bör vända sig till sitthögskolebibliotek, så visar erfarenheterna att dessa i hög omfattning använder sittlokala folkbibliotek. I planen anges ekonomiska och organisatoriska former fördet samarbete som bedrivs mellan dels folkbiblioteket, dels Utbildningscentrum inorrtälje och Lärcentrum i Hallstavik.I planen läggs förslag som innebär att folkbiblioteket omformuleras till ettkombinerat folk- och högskolebibliotek:Stadsbiblioteket byggs om till ett kombinerat folk- och studiebibliotek för vuxenstuderandeoch distansstudenter. Nuvarande lokaler disponeras om och utökas medbland annat studieplatser, som är tillgängliga dygnet runt, café, som även vänder sigtill ungdom, och ITK-utrustning.Syftet med det kombinerade folk- och högskolebiblioteket (filial) är att- ge distansstuderande i Norrtälje samma möjlighet till litteratur- ochinformationsförsörjning som studenter på högskoleorter;- göra biblioteket till ett kombinerat kunskaps-, utbildnings- och kulturellt centrumdär barn, ungdom och vuxna stimuleras till formella eller informella studier i sittlivslånga lärande;- ge de studerande informationskompetens (kompetens att själva söka, kritisktvärdera och kreativt utnyttja information)e. TäbyI Täby finns visserligen inte något universitet eller högskola, men många avkommunens innevånare är studerande. I biblioteksplanen för Täby anges attfolkbibliotekets roll som kunskapscentrum ”innebär att biblioteken eftersträvarsamarbete med skolor, högskolor och andra kursgivare”. Man tar vidare upp att olikatyper av studerande kommer att använda biblioteket som en studiemiljö för sittindividuella och flexibla lärande. Man anger också att biblioteken ska ”eftersträvaatt bygga upp partnerskap med skolor, högskola och andra kursgivare.”Biblioteksplanen tar slutligen upp näringslivets behov av biblioteksservice:”Biblioteken har även betydelse för de kunskapsbaserade småföretag som är ettuttryck för den höga kunskaps- och kompetensnivån i Täby.”f. HaningeBiblioteksplanen för Haninge kommun har i likhet med många andrabiblioteksplaner ett fokus på folk- och skolbibliotek, men man beskriver ocksåbibliotekens roll för vuxnas lärande samt det samarbete som funnits mellanKungl. Tekniska högskolan och Haninge bibliotek. Samarbetet utvecklades efterett par år till att Södertörns högskola tog över huvudmannaskapet och biblioteket Ericsson, K., Biblioteket i utbildningssamhället att stimulera och stödja människans behov av information ochkunskap i det livslånga lärandet (http://www.norrtalje.se/upload/kulturfritid/UTREDBOK.pdf ) Bibliotek och utveckling : strategi för Täbys bibliotek 2006-2010 (http://www.bibl.taby.se/bibl/home-filer/pdf-filer/biblioteksplan051003.pdf ) Biblioteksplan för Haninge kommun : del 1 och del 2 (http://www.haninge.se/templates/Page.asp?id=10617)


Biblioteksplaner– från bibliotekslag till biblioteksplanav Peter AlmerudDen 1 januari 2005 kompletterades bibliotekslagen med enparagraf om att bibliotek och bibliotekshuvudmän inom detallmänna biblioteksväsendet ska samverka och att kommuneroch landsting ska anta planer för biblioteksverksamheten.Inte minst för Svensk Biblioteksförening, som under lång tidarbetet för en lagändring i denna riktning, var riksdagensbeslut en framgång.Som ett led i Svensk Biblioteksförening arbete införlagändringen presenterade föreningen år 2001Biblioteksplaner – en idéskrift.Nu följer Svensk Biblioteksförening upp medpublikationen Biblioteksplaner – från bibliotekslag tillbiblioteksplan. Publikationen förtydligar bibliotekslagen och ger praktiskvägledning i hur man kan arbeta fram en biblioteksplan. Den riktar sig till dig som ärpolitiskt ansvarig för eller arbetar med biblioteks- och utvecklingsfrågor, framför allt påkommunal nivå.Publikationen:• ger en beskrivning av biblioteksstrukturen och visar hur bibliotekssystemet ären helhet och hur de olika bibliotekstyperna förhåller sig till varandra• fokuserar på biblioteket som funktion, inte som institution• betonar biblioteksplanen som ett politiskt dokument och ettbibliotekspolitisk instrument• bryter ner bibliotekslagens paragrafer och lyfter fram den politiska dimensionenoch därigenom påverkar bibliotekens verksamhet• diskuterar bibliotekets arenor och vilka roller de har/kan ha på dessa• visar på omvärldsförändringarna och hur dessa påverkar biblioteken• pekar på frågeställningar som måste besvaras i biblioteksplanenPublikationen är gratis. Endast en expeditionsavgift om 75:– tilllkommer.Beställ boken på www.biblioteksforeningen.org

More magazines by this user
Similar magazines