Hur blir den nyA sKolAn?

webbkampanj.com
  • No tags were found...

Hur blir den nyA sKolAn?

skolanstora chans att förändra den svenskaskolan. Flera stora reformer sjösättssamtidigt. De viktigaste är den nyaskollagen och den stora gymnasiereformen.Den nya skollagen är mycket omfattande,över hundratals paragraferregleras i framtidens skola. Blandförändringarna:w Samma regler ska gälla för bådefristående och kommunala skolor.Friskolorna ska följa samma läroplaneroch sätta betyg.w Hårdare anställningskrav för lärare.w Skärpta påföljder för skolor sombryter mot reglerna.w Elitklasser, för särskilt begåvadeelever, kan införas på grundskolan.w Fler disciplinära åtgärder mot eleversom stör ”andra elevers trygghetoch studiero”.…och gymnasiereformÄven gymnasiereformen Gy2011 fåromfattande konsekvenser:w Ämnesplaner, gymnasieprogramoch behörighetskrav ändras.w Nytt betygssystem med skalan A(högst) till F (icke godkänt).w Färre teoretiska kurser på yrkesprogrammen.För att få högskolebehörighetmåste eleverna kompletteramed fler ämnen.Till hösten startar dessutom en nylärarutbildning och nya kurs- ochämnesplaner introduceras.Bertil Östberg, statssekreterare påUtbildningsdepartementet, kommenterarförändringarna:– Målet är detsamma för alla reformerna;att eleverna ska lära sigmer och nå bättre resultat i skolan.Utbildningspolitiken engagerar,och var en av de storafrågorna i fjol årets valrörelse.Enligt Sveriges Televisionsstora vallokalundersökning varskolan den fråga som avgjorde valetför högst andel väljare. Jobben ochekonomin kom på andra respektivetredje plats.Under lång tid har skolan varit enprofilfråga för Folkpartiet. Redan ibörjan av 2000-talet var nuvarandeutbildningsministern Jan Björklunden stark motståndare till ”den socialdemokratiskaflumskolan” som hanansåg kännetecknades av låga kunskapskrav,ett motstånd mot betygoch bristande disciplin.Sedan den borgerliga valsegern2006 har insatser som fler undervisningstimmari svenska och historia,färre håltimmar, betygsliknandeomdömen i tidigare årskurser ochtvångsförflyttning av mobbare prioriterats.ny skollagNu i sommar får Jan Björklund sinDen nya skollagen,som börjar gälla isommar, innebärstora förändringar igrundskolan.Foto: scanpixkritik från oppositionenFörändringarna har utsatts för hårdkritik från oppositionen, bland annatför att disciplinfrågor ges för stortutrymme.– Den kritiken är ofta svepande,man vill ge en bild av en överdrivensatsning på ordning och reda. Mendet viktigaste är att återfå arbetsron iskolan. Om lektioner inte kan bedrivasutan störande inslag så lär mansig mindre. Det är viktigt att lärareockså är bra ledare. De leder ju enstor grupp, på 25–30 personer.Annan kritik riktas mot att yrkesgymnasiernainte kommer att gehögskolebehörighet.Nu vill Vänsterpartiet att detsvenska skolväsendet ska utvärderasfrån grunden. Bakgrunden är ele­6 impuls l nr 3 2011

More magazines by this user
Similar magazines