Fredrik Lundgren - Institutet för Kvalitetsutveckling, SIQ

siq.se
  • No tags were found...

Fredrik Lundgren - Institutet för Kvalitetsutveckling, SIQ

”Därför fungerar inte det systematiskakvalitetsarbetet”Fredrik LundgrenSIQInstitutet för Kvalitetsutvecklingwww.siq.se/Forelasningarfl@siq.se031-723 17 17twittter.com/fredriklundgren


Agenda• 09.30-10.45 Därför fungerar inte det systematiskakvalitetsarbetet i många skolor• 10.45-11.00 Kaffepaus• 11.00-12.00 Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola


SIQ - Institutet för KvalitetsutvecklingEn stiftelse med uppdrag att främja kvalitetsochverksamhetsutveckling i Sverige.Huvudmän är Tillväxtverket och SIQsIntressentföreningVisionEtt Sverige där alla organisationer utvecklar ett kundfokuserat, hållbartagerande och tar tillvara människors och verksamheters fulla potentialVerksamhetsidéSom nationellt institut stimulerar och bidrar vi till ständiga förbättringar medhelhetssyn i alla typer av verksamheterwww.siq.se


SIQ• Verksamhetsutvärdering• Opinionsbildning• Rådgivning & Utbildning• Medlemsverksamhet• Projekt


Syfte• Få en grund för att kunna arbeta med systematisktkvalitetsarbete• Förstå vad processorientering – processledning är ochatt man kan ha nytta av detta i skolan• Förstå vad Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola innebär• Att ni börjar använda av er av verktyg/hjälpmedel somfinns kring processorientering – processledning –verksamhetsutveckling


Utvärdera & Förbättra – Vad?Professionell kunskap• Ämnes-/specialistkunskap• Personliga färdigheter• Etik/”yrkesroll”Förbättringskunskap• Organisation• System/struktur• Systematik• Processer (variation, duglighet)• Förbättringsverktyg• FörändringspsykologiFörbättring avprocesser och systemNöjdare kunderNöjdare medarbetareNöjdare huvudmän/ägareNöjt samhälle


Professionell kunskapFörbättringskunskapFoto från Bo HerrlinFoto från skollyftet.se


Den nya skollagen (SFS 2010:800)”Systematiskt kvalitetsarbete”• Det ska finnas kvalitetssystem med struktur, rutiner,processer och resurser, för att på ett systematiskt sättplanera, följa upp och utveckla utbildningen.Inriktningen ska vara att de nationella målen förutbildningen uppfylls.• Huvudmannens och enheternas ansvar.SIQs Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola är ett avregeringen sanktionerat verktyg som uppfyller lagenskrav.


Förbättringshjulet - grundläggande synsätt


Vad är en process?Ett nätverk av aktivitetersom upprepas i tiden,vars syfte är att skapa värdeför externa eller interna kunderProfessorerna Bergman & Klefsjö, 2003


Kundbegreppet• Kunder är de som en organisation finns till för– de som verksamheten vill skapa värde för– de som har rätt att ha förväntningar på oss– de som har rätt att ställa krav på ossDefinition enligt SIQs Modell förKundorienterade Verksamhetsutveckling


Ett kundorienterat förhållningssätt!Vem finns jag till för?Vad levererar jag?Vem har förväntningar på mig?Vilka är förväntningarna?Hur skall jag infria dem?Vilka krav ställs på min process?


Kundfokus? Värdeskapande?PITEÅ Bussarna på linje 3 kunde inte hålla tidtabellenpå grund av alla passagerare som klev på. Linjebuss iPiteå har löst problemet genom att bussarna numerakör en väg där det inte finns några hållplatser.- Det var vår enda chans att snabba upp linjen. Vi ärtvungna att hålla i gång bussomloppet, säger BirgerEriksson, platschef vid Linjebuss till Piteå-tidningen.(TT) – Metro, okt-01


Processer• ”Alla verksamheter har vissa saker som upprepas i tiden,medan andra är unika för ett enskilt tillfälle”• ”Det är processerna i organisationen som knytersamman historien med framtiden och som gör attframtida skeenden är förutsägbara”• ”Det är med utgångspunkt från dessa processer vi kangenomföra förbättringar av verksamheten. Utan enprocess har vi svårt att tala om förbättringar.”Från boken ”Verksamhetsutveckling i Världsklass” Per Åhlström, 2010


Vad är det vi gör som återupprepas iskolan/förskolan?


Varje process är perfekt utformadför det resultat den uppnår.


Ett processorienterat synsättArbetsflöde / AktiviteterKundbehov/KravProcessuppföljning: Kund- interna och externa krav ?Rätt Produkt i rätt Tid till rätt Kostnad ?HUR?- gemensamt agerandeoch systematikNöjdare kunder/Uppfyllda kravNöjdare:MedarbetareLeverantörer/PartnersSamhälleÄgare/HuvudmänResurser ochOrganisation


Den funktionella organisationenKundfokus..? Samverkan..?ChefAvd-chef Avd-chef Avd-chef Avd-chefAvd 1 Avd 2 Avd 3 Avd 4


Processer skär ofta genom flera avdelningarChefKundbehovavd-chef avd-chef avd-chef avd-chefProcessen-logiskt sammankopplade aktiviteterAvd 1 Avd 2 Avd 3 Avd 4Nöjdkund


Fokusera processen!ChefKundbehovavd-chef avd-chef avd-chef avd-chefProcessen-logiskt sammankopplade aktiviteterAvd 1 Avd 2 Avd 3 Avd 4NöjdkundKund- och processorienteringbaserad på samverkan och ett teambaserat arbetssätt!


ProcesserSamma process inom flera avdelningar- fokusera processen!ChefAvd-chefAvd 1Avd-chefAvd 2Avd-chefAvd 3Avd-chefAvd 4P1 P1 P1 P1Gr AGr BP2 P2 P2 P2


ProcesserHur vi arbetar tillsammans för att bli bättre på att skapavärde för dem vi finns till förFörståelseRespektTillitSamarbetaKommuniceraIfrågasättaSamla faktaBli bättreoch bättreStödja


Verksamhetsutveckling med helhetssyn!VerktygArbetssättHistogram ProcesskartaFaktorförsök RegressionRiskanalys VärdeflödesanalysFrekvensdiagramFiskbensdiagramLEAN MåldelningProcessledning Sex SigmaBalanserad styrningVärderingarKundorientering Engagerat ledarskap Allas delaktighetStändiga förbättringar Faktabaserade beslutProcessorientering Långsiktighet Förebyggande åtgärderSamhällsansvar Lära av andra Snabbare reaktionerSamverkan Kompetensutveckling


Ett processorienterat synsätt innebär att man leder verksamhetenutifrån processer som skapar värde för de man finns till för.Varför processledning?


Syftet - fördelarSyftet med processledning är att öka en organisations effektivitet närdet gäller att nå uppsatta mål.• Fördelar med processledning är:– Sammanhängande processer i rätt ordningsföljd gör det möjligt attuppnå planerade resultat.– Ger möjlighet att fokusera ansträngningarna på processernas verkanoch effektivitet.– Bidrar till förtroende hos kunder och andra intressenter förorganisationens kontinuerliga prestationsförmåga.– Medger god genomlysning av organisationens verksamheter.– Ger lägre kostnader och kortare genomloppstider genom ett effektivtresursutnyttjande.– Leder till konsekventa, förutsägbara och förbättrade resultat.– Ger möjligheter till fokuserade och prioriterade förbättringsinitiativ.– Uppmuntrar medarbetarnas engagemang och klargöransvarsförhållanden.Källa SIS


Så här är det:Oavsett om man tror på ”processorientering” av sinverksamhet eller inteså finns processerna där; verksamheten är redan”processorienterad”!Så man har två alternativ:1. Strunta i processerna och hoppas på det bästa.2. Försöka förstå processerna och styra/utveckla dem.Processledning


Hur hårt skall vi styra processerna?


Systematiskt kvalitetsarbeteKontinuerligförnyelseochförbättringbaserat pålärandeAPHur?Vad blevresultatet?SDTillämpa/genomför


SIQs ProcessIndex


Identifiera processen och utse ansvarig


Att ta betaltoch ge service/följa uppefter leveransAtt förståmarknadenochkundernaAtt utvecklavision,verksamhetsidéochstrategierAttutvecklaochutformaproduktenAttinformera,marknadsföraochsäljaAttproducera/levereraproduktenAtt hanterainformation/ITAtt hantera externarelationer/intressenterIdentifiera processerEn generell processkartaAtt hantera kvalitetsochmiljösystemAtt hantera tillgångaroch ekonomiadm.Att hantera personalförsörjningoch -utvecklingStöd- och ledningsprocesser


Exempel skolaTa reda på vad somär viktigt ochefterfrågat; vad somkommer att leda tillframgångFormulera vad,hur, vem, påvilket sättKursplaner,läromedel,lärare, lokaleroch andraresurser etc.”Skolåret”/-enTrycksaker,kommunikation,informatörer,mässor,utställningarmmGenomföra”skolåret” medallt vad detinnebär av rättsaker i rättordning på etträtt sättUppföljning,utvärdering, stöd,vidareutbildning?Förstå behov UtvecklaV-idé, strategi visionUtformaskolåretInfo-marknads-föringGenomföra skolåretFölja uppUtvärdera


StrukturenEn modell som visar organisationens struktur


Identifiera processerEleven/BarnetTillfredsställda behov


SIQs ProcessIndex


Att definiera processer:7 frågor som ger er processen1 Vilka är produkterna (varor o tjänster) vi levererar? Produkt/output2 Vilka levererar vi dem till? Kunder3 Vad behöver vi för att kunna ”skapa” produkterna? ”Input”/”material” in4 Vilka förser oss med “inputen”? Leverantörer5 Vad är vår värdeförädling? SyftetLeverantörer Input Process Syfte Output Kunder4 3 5Första aktivitet67Sista aktivitet1 2


2.3 Definiera processen (SIPOC): ..xx4. Vilka levererar in(Supplier)3. Vad levereras in(Input)5. Vilken värdeförädling görsi processen1. Vad levereras ut(Output)xx xx xx xx2. Vilka tar emot(Customer)6. Första delprocessen/aktiviteten7. Sista delprocessen/aktiviteten


SIPOC: att koka och leverera te till fru4. Vilka levererar in(Leverantörer)MakenICA MaxiVattenverketEON3. Vad levereras in(Input)KompetensKoppTepåseMjölkVattenEl5. Vilken värdeförädlinggörs i processen(Syfte)Framställningav en koppte1. Vad levereras ut(Output)En kopp teBegagnadtepåseÖverskotts-värme2. Vilka tar emot(Kunder)FruRenova”Miljön”6. Häller vatten ikanna1. Vatten i kanna2. Kanna på spis 3. Te påse i 4. Upphällning5. Mölk i6. Tepåse ur(Ibland är processer så korta att de räcker med någraprocessteg som i bilden ovan, ibland behöver man flerparallella steg. För hemläxan räcker det om ni beskriverförsta och sista steget i er valda process)7. Tepåse ur


SIQs ProcessIndex


Att mäta och följa upp


Förbättringens grundlag• Mäter man inte så förstår man inte.• Förstår man inte så kan man inte styra rätt.• Kan man inte styra så kan man inte förbättra.Men allt bygger på att processen är känd,att man förstår HUR resultaten uppstår.


SIQs processuppföljningProcessägareProcessVerksamhetsutvärderingUSK*Informera (alla aktiviteter som görs för att sälja in och få deltagare och examinatorer) BGH*Utvärdera (från exautb till dk beslut)BGH*Visa upp (Ceremonier, öppna hus, vinnnarblad, mottagarkonferens...)BGHHurfungerarprocessen?Bättre Skola*Informera FL fler*Utvärdera FL ojäm*Visa uppFLDiplomering*Försäljning av SIQ Diplomering BGH fler*Att genomföra SIQ DiplomeringRCKonferenser och studieresorAtt arrangera konferenser BN flerAtt arrangera studieresor BN flerRådgivning och utbildningAtt få in kunduppdrag JR ingeAtt genomföra kunduppdrag JR admAtt genomföra processledningsprogramJRAtt genomföra benchmarking/konsortiestudier JR undAtt genomföra inSIQtmätningarRCUtvecklingAtt utveckla nya metoder och verktyg som stöd för verksamhetsutveckling RC inteAtt få in projektJKAtt driva och delta i utvecklingsprojektJKAtt bearbeta och sprida kunskap från utvecklingsprojektJKIF-nätverkAtt stödja Intressentföreningen (medlemsrekrytering, -vård och -service) MW tilläAtt genomföra IF-nätverksträffarMWKommunikation och marknadsföringAtt utveckla och aktualisera hemsidanMWAtt ge ut Kundorienterat MW vetaSamordna marknadsföring MW nyAtt distribuera trycksakerMAProflerLedningsprocesserVerksamhetsplaneringsprocessen (5.1)Processledning (1.3)JKJK


Vad har jag pratat om• Vad en process är• Att vi behöver se våra processer för att kunna utvecklaen verksamhet• Några hjälpmedel/verktyg som stöd för utvecklingen


Del 2


KulturGrundläggande värderingar för beslut och handling• Kundorientering• Engagerat ledarskap• Allas delaktighet• Kompetensutveckling• Långsiktighet• Samhällsansvar• Förebyggande åtgärder• Ständiga förbättringar• Lära av andra• Snabbare reaktioner• Faktabaserade beslut• Samverkan• Processorientering


Strukturen2 Information &Analys1 Ledarskap3 Verksamhetensplanering4 Medarbetarnasengagemang ochutveckling6 Verksamhetensresultat7 Kundtillfredsställelse5 Verksamhetensprocesser


Vad kännetecknar en framgångsrik skola- vilka resultat visar att en skola är framgångsrik?


Vilka resultat visar att en skola är framgångsrik?


Vilka resultat visar att en skola är framgångsrik?


Resultat6.3 Samhällsengagemang ochMiljöledning6.1 Processer6.2 Samverkanleverantörer ochpartners7.5 Kundtillfredsställelse4.6 Medarbetarnasengagemang ochutveckling


SystematikenGör vi som vihar sagt?Hur gör du för attI vilkenomfattning gördu det?Hur gör du föratt utvärdera och förbättradet du gör?Har vi medvetetvalda systematiskasätt att lösa vårauppgifter?I vilkenomfattning gördu det?Vilket resultat lederdet till (i förhållandetill målvärden)?Vilket resultat lederdet till (i förhållandetill målvärden)?Uppnår vi det vi hartänkt oss? Får viönskad effekt?Hur gör du för attHur gör du föratt utvärdera och förbättradet du gör?Kan vi göra detbättre?


ättra det du gör?till målvärden)?Tre hörnpelare iSIQs Modell för Kundorienterad VerksamhetsutvecklingEtt sätt att ställafrågor som ledertill insiktEn modell för vilkafrågor vi skallställa ossGrundläggandeVärderingar somvägleder beslut ochhandlingSystematik Struktur KulturGör vi som vihar sagt?Hur gör du för att…I vilkenomfattning gördu det?Hur gör du föratt utvärdera och för-Vilket resultat lederdet till (i förhållande2 Information &AnalysHar vi medvetetvalda systematiskasätt att lösa vårauppgifter?Hur gör du för att…I vilkenomfattning gördu det?Vilket resultat lederdet till (i förhållandetill målvärden)?Uppnår vi det vi hartänkt oss? Får viönskad effekt?1 Ledarskap3 Verksamhetensplanering4 Medarbetarnasengagemangoch utveckling6 Verksamhetensresultat7 KundtillfredsställelseHur gör du föratt utvärdera och förbättradet du gör?Kan vi göra detbättre?5 Verksamhetensprocesserför att förstå och driva påför att kunna seoch organiseraför motivationoch riktning


Bedömning i fyra dimensioner0 % 100 %AngreppssättTillämpningResultatUtvärdering& förbättringSaknasEj tillämpatEj redovisadeSaknas”HUR?”SystematisktIntegrerat ochförebyggandeAlltid inom allarelevantaområdenFörstklassigahärledbaraSystematisk utvärderingoch förbättring


SIQs 7 Kvalitetsnivåer• De kvalitetsnivåer som beskrivs i SIQs Modell förKundorienterad Verksamhetsutveckling är mycket enklaoch summariska beskrivningar som ska ge en liten idéom vad de olika nivåerna kännetecknas av.• De kan t.ex. användas för att grovt stämma av att dennivå man kommit fram till vid en självvärdering kännsnågorlunda rätt.• Nivå 6 är ganska extremt och sällsynt.• Nivå 5 är mycket bra och ovanligt.• Nivå 2 är ganska vanligt..• ..och finns man på nivå 3 är det bra!


Hur kan man arbeta med modellenModellen är en sak - Arbetssätten många• Snabbstart – tre steg till samsyn• Första steget• Översikten• Värdeinsikt - Grundläggande Värderingarna• Ledningens Analys• Verksamhetsbeskrivningen• Diplomering• Utmärkelseprocess• inSIQt


ÖversiktenVilka är vi? Vad håller vi på med? Vart är vi på väg?Allmän del• Verksamhetsidé• Varor och tjänster• Kunder/kundgrupper och deras behov,krav, önskemål och förväntningar• Marknader och distributionskanaler• Konkurrenssituation och egenmarknadsposition• Verksamhetens processtruktur• Organisations- och ledningsstruktur• Medarbetare (antal, kategorier,utbildningsnivåer)• Anläggningar och deras ändamål• Leverantörer och partners• Ägarförhållanden och ägarkrav• Lagar och förordningar av speciellbetydelseStrategisk del• Vision• Värderingar• Styrkor, svagheter, hot och möjligheter• Kritiska framgångsfaktorer (avgörandeförutsättningar för förverkligande av deviktigaste strategiska målen)• Strategier och övergripande planer för denlångsiktiga utvecklingen• Mål och handlingsplaner på kort sikt isammanfattning


Ledningens Analys


Ledningens Analys - Angreppssätt- en sida per delkriteriumDelkriteriets text.Beskriv kort de viktigaste angreppssättenoch i vilken omfattning de tillämpas!Mått och mål?Referenser/bevis:Hur går utvärdering och förbättring till:..viktigaste styrkor...viktigaste förbättringsmöjligheternaVår nivå idag


4.2 Individuell kompetensutveckling:Delkriteriet avser hur ni utifrån strategier, mål och handlingsplaner för den strategiskakompetensutvecklingen tar fram utvecklingsplaner för varje medarbetare och hurkompetensutveckling genomförs.Beskriv kort de viktigaste arbetssätten inom området och i vilken omfattning de tillämpasA. Individuella utvecklingsplaner diskuteras och fastsälls vid utvecklingssamtalen. Utgångspunkten förutvecklingsplanen är analysen av den kompetens som behövs på varje avdelning/grupp. Jämförelsegörs med analysen av den befintliga kompetensen. På flera håll har upprättats diagram över varjemedarbetares kompetensutveckling. Det är en tabell över nödvändiga kompetenser ochfärgmarkeringar som visar befintlig kompetens (grön = OK, gul = plan finns, röd = saknas).B. Varje medarbetares egna önskemål och ambitioner beaktas i möjligaste mån när utvecklingsplanenfastställs. Det händer att utvecklingsplanen innehåller målet att flytta till annan befattning.C. Utvecklingsplanerna ska gärna innehålla aktiviteter som leder till att mer kvalificeradearbetsuppgifter kan bli aktuella i en framtid. Mycket av kompetensutvecklingen sker som ”on-the-jobtraining”,speciellt på lägre befattningar t.ex. i produktionen. En erfaren person utses som fadder åt enmer oerfaren t.ex. en nyanställd.D. Den individuella kompetensutvecklingen mäts genom att aktiviteterna som beslutats iutvecklingssamtalen följs upp vid nästa utvecklingssamtal. Mätning sker också via frågor imedarbetarenkäten. En del avdelningar mäter via färgdiagram (se A ovan) som sätts upp påanslagstavlor.E. Målen för den individuella kompetensutvecklingen sätts vid utvecklingssamtalen.LedningensAnalysexempelVilka mått och mål har viUtvecklingssamtal ska varje chef ha med alla medarbetare minst en gång per år.Utvecklingsplaner ska finnas för varje medarbetare.Vad finns för bevis eller referenser?Utvecklingsplaner.Avdelningars diagram över kompetensläget.Resultat från medarbetarenkäter (fråga om utvecklingssamtal hållits).Rapporter från interna systemrevisioner (uppföljning av utbildning av nyanställda).Hur utvärderar och förbättrar vi våra angreppssätt/arbetssätt inom detta område?HR-chefen samlar en grupp inför den årliga verksamhetsplaneringsprocessen och går genom hurindividuell kompetensutveckling fungerat under året. Gruppen föreslår förbättringar.Vilka är våra viktigaste styrkor?A+ Systematisk analys av kompetensbehov som jämförs med existerande kompetens utförs.A+ Utvecklingssamtal sker minst en gång varje år.Vilka är våra viktigaste förbättringsmöjligheter?- Utveckla bättre arbetssätt för utvärdering och förbättring av vårt arbete med individuellkompetensutveckling.Vilken är vår nivå?40 %


Ledningens analys - Resultat- en sida per delkriteriumDelkriteriets text.Beskriv kort de viktigaste resultaten!Inkl. mått och mål?Referenser/bevis:Relevans, omfattning, härledbarhet..viktigaste styrkor...viktigaste förbättringsmöjligheternaVår nivå idag


Exempel påresultatredovisning Engagemang och delaktighet, erkännanden och uppmuntran samtarbetstillfredsställelse


Exempel påresultatredovisning


inSIQt


Grundidén med inSIQt®• En verksamhetsvärdering enligt SIQs modell• Alla medarbetare och ledare kan delta• Webb-baserad enkätteknik används• Resultatet sparas och kan användas för framtidajämförelse och för jämförelse med andra företag• Gör förbättringsarbetet synligt och mätbart


Exempel på frågeställningar• Verksamhetens ledning är personligen engagerade i att verksamhetenutvecklas utifrån kundernas behov s.k. kundorienterad verksamhetsutveckling• Ledare och medarbetare formulerar tillsammans strategier, mål ochhandlingsplaner för sitt gemensamma ansvarsområde.• Vi har arbetssätt och metoder för att ta fram mål och handlingsplaner för varjemedarbetares kompetensutveckling.• Vi har arbetssätt och metoder som tar till vara mångfalden bland medarbetare,kunder och partners.• Mätningar som visar ledares och medarbetares ARBETSTILLFREDS-STÄLLELSE visar goda resultat i jämförelse med våra mål.• Vi har arbetssätt och metoder för att definiera och kartlägga verksamhetensviktigaste processer och kraven på dem.• Vi har arbetssätt och metoder för att utreda och undanröja grundorsaker tillproblem.• Mätningar för hur nöjda och lojala våra kunder är visar goda resultat ijämförelse med våra mål.


Exempel på frågeställningar• Verksamhetens ledning är personligen engagerade i att verksamhetenutvecklas utifrån kundernas behov s.k. kundorienterad verksamhetsutveckling• Ledare och medarbetare formulerar tillsammans strategier, mål ochhandlingsplaner för sitt gemensamma ansvarsområde.• Vi har arbetssätt och metoder för att ta fram mål och handlingsplaner för varjemedarbetares kompetensutveckling.• Vi har arbetssätt och metoder som tar till vara mångfalden bland medarbetare,0 % = Så här gör vi inte. Så är det inte.kunder och partners.20 % = Vi har en del arbetssätt, inte alltid gemensamma, och de tillämpas• Mätningar som visar endast ledares sporadiskt och (i medarbetares tid och rum). ARBETSTILLFREDS-STÄLLELSE 40 % = visar Vi goda har en resultat del gemensamma i jämförelse arbetssätt med våra och mål. de tillämpas ofta (i tid och• Vi har arbetssättrum).och metoderUtvärderingförförekommer.att definiera och kartlägga verksamhetensviktigaste 60 processer % = Vi har och gemensamma kraven på dem. arbetssätt och de tillämpas för det mesta (i tidoch rum). Systematisk utvärdering och förbättring förekommer.• Vi har arbetssätt och metoder för att utreda och undanröja grundorsaker till80 % = Vi har gemensamma arbetssätt och de tillämpas alltid. Systematiskproblem. utvärdering och förbättring är vanlig.• Mätningar 100 för % hur = Så nöjda är det! och Vi lojala tillämpar våra alltid kunder gemensamma är visar väl goda utvecklade resultat arbetssätt ijämförelse med våra och vi mål. utvärderar och förbättrar dem systematiskt.Vet inte = Jag känner inte till hur det är.


Exempel på frågeställningar• Verksamhetens ledning är personligen engagerade i att verksamhetenutvecklas utifrån kundernas behov s.k. kundorienterad verksamhetsutveckling• Ledare och medarbetare formulerar tillsammans strategier, mål ochhandlingsplaner för sitt gemensamma ansvarsområde.• Vi har arbetssätt och metoder för att ta fram mål och handlingsplaner för varjemedarbetares kompetensutveckling.• Vi har arbetssätt och metoder som tar till vara mångfalden bland medarbetare,kunder och partners.• Mätningar som visar ledares och medarbetares ARBETSTILLFREDS-STÄLLELSE visar goda resultat i jämförelse med våra mål.• Vi har arbetssätt och metoder för att definiera och kartlägga verksamhetensviktigaste processer och kraven på dem.• Vi har arbetssätt och metoder för att utreda och undanröja grundorsaker tillproblem.• Mätningar för hur nöjda och lojala våra kunder är visar goda resultat ijämförelse med våra mål.


Exempel på frågeställningar0 % = Så är det inte. Instämmer inte alls.• Verksamhetens ledning är personligen engagerade i att verksamheten20 % = Instämmer knappast. Har hört talas om sådana mätningar,utvecklas utifrån kundernas behov s.k. kundorienterad verksamhetsutvecklingmen känner inte till resultaten.• Ledare och medarbetare formulerar tillsammans strategier, mål och40 % = Instämmer delvis. Känner till sådana mätningar, men vet intehandlingsplaner hur för sitt resultaten gemensamma används. ansvarsområde.• Vi har arbetssätt60 % = Instämmeroch metodertill storfördel.attSådanata frammätningarmål och handlingsplanerredovisas, och viför varjemedarbetares kompetensutveckling.har börjat använda resultaten i förbättringsarbetet.• Vi har arbetssätt 80 % = Instämmer. och metoder Resultaten som tar från till sådana vara mångfalden mätningar är bland välkända, medarbetare,kunder och partners. och används systematiskt i förbättringsarbetet.• Mätningar 100 som % = visar Så är ledares det. Instämmer och medarbetares till hundra procent. ARBETSTILLFREDS-Resultaten användsSTÄLLELSE visar systematiskt goda resultat till att i styra, jämförelse utvärdera med och våra förbättra mål. vårverksamhet.• Vi har arbetssätt och metoder för att definiera och kartlägga verksamhetensviktigaste Vet processer inte = Jag och känner kraven inte till på hur dem. det är.• Vi har arbetssätt och metoder för att utreda och undanröja grundorsaker tillproblem.• Mätningar för hur nöjda och lojala våra kunder är visar goda resultat ijämförelse med våra mål.


Öppna ”frågor”


Resultat per delkriterium i %Procent per delkriterium enligt egen bedömningAlla svarProcent60504030201001.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 3.1 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5Delkriterium


Svarsfördelning på påståendenivå


Resultat per delkriteriumVi har arbetssätt och metoder för att MÄTA hur nöjdaoch lojala våra kunder är.60%50%Andel svarAndel svar60%50%40%30%20%10%0%60%50%40%30%20%10%0%Verksamhetens ledning visar personligt engagemang förkundorienterad verksamhetsutveckling.0 20 40 60 80 100 Vet inte!Ledare och medarbetare för en dialog omverksamhetens utveckling med hjälp av resultat,mål och handlingsplanerProcent0 20 40 60 80 100 Vet inte!1009080706050403020100Info & AnalysLedarskapInfo o jmfkonkurrenterProcent per delkriteriumInd. kompetensutv Arb.miljöArb.miljö Arb.tillfredsst.& -tillfredsst.Andel svar40%30%20%10%0%Resultatprocesser0 20 40 60 80 100 Vet inte!Mätning av kundtillfr.st.Resultat kundtillfredsst.1.11.2Andel svar1.31.41.52.12.23.1Vi har arbetssätt och metoder som säkerställer attalla har tillgång till aktuell information som behövs föratt utföra sitt arbete.60%50%40%30%20%10%0%4.10 20 40 60 80 100 Vet inte!4.24.34.44.54.6Delkriterium5.15.25.36.16.26.3SamverkanLeverantörerLeverantörer7.17.2Andel svar60%50%40%30%20%10%0%7.37.47.5TotalMÄTNINGAR för hur nöjda och lojala våra kunder ärvisar goda resultat i JÄMFÖRELSE med våra MÅL.0 20 40 60 80 100 Vet inte!


Arbetssätten i utmärkelseprocessenÖversiktLedningens AnalysinSIQt


Stegen i Utmärkelseprocessen1. Hemarbete2. Anmälan om deltagande3. Prövning och godkännande4. Utvärderingsunderlag lämnas in5. Utvärdering6. Platsbesök7. Urval av mottagare8. Utarbetande av återföringsrapport9. Ceremoni10. Rikskonferensen Bättre Skola


Stegen i UtvärderingsprocessenExaminatorer1. Examinatorsansökning2. Examinatorsuttagning3. Distansutbildning/hemläxa 3-5 dagar4. Inlämning av hemuppgift5. Återföring på hemuppgift6. Examinatorsutbildning - Internat 3 dagar7. Besked om organisation8. Individuell utvärdering 5 dagar9. Konsensusmöte 2 - 3 dagar10. Platsbesök 1-2 dagarSumma insats 14 - 18 dagar


Några viktiga datum 2012• Deltagarutbildning 27 mars och 17 april• Sista anmälningsdag Utmärkelsen 13 april• Sista ansökningsdag Examinator 13 april• Inlämning av utvärderingsunderlag 3 september• Skolresan - USA (Kentucky) v45• Rikskonferensen Bättre Skola 23-24 januari 2013


Tack för att du lyssnat!

More magazines by this user
Similar magazines