Bilaga 22 Riktlinjer för tandvård - Kungälv

kungalv.se
  • No tags were found...

Bilaga 22 Riktlinjer för tandvård - Kungälv

2008-09-16Riktlinjer för tandvård i uppsökande verksamhetUppsökande verksamhetUppsökande verksamhet med bedömning av munhälsan skall bedrivas bland dem som omfattas av lagen(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade och bland dem som har varaktigt behov avomfattande vård och omsorgsinsatserI Kungälvs kommun är det medicinskt ansvarig sjuksköterska som ger behörighet till utfärdare sombedömer vem som är berättigad till munhälsobedömning och vem som har rätt till intyg om nödvändigtandvård. Det är viktigt att alla verksamheter har en utfärdare, lämpliga för detta är enhetschefer ansvararför äldreomsorgens brukare, sjuksköterskor för hälso- och sjukvården, biståndshandläggare ochenhetschefer för funktionshinderverksamheten.I dag finns det ett avtal mellan Oral Care AB och Västra Götalandsregionen från och med 2006-01-01 --2008-12- 31. Det som finns under punkt A-C är delar av det avtal som är skrivet mellan Oral Care AB ochVästra Götalandsregionen.A. UppdragsbeskrivningOral Care AB skall uppsöka personer med stort behov av personlig omsorg och erbjuda en bedömning avmunhälsotillstånd av utbildad tandvårdspersonal.Oral Care skall utbilda kommunernas alt. andra aktörers vårdpersonal i hur patienternas tänder ochmunslemhinnor ska skötas på ett adekvat sätt.Uppdraget omfattarföljande:1. Oral Care skall bedöma tillståndet i munnen en gång per år.2. Oral Care skall utbilda berörd vårdpersonal i munvårdsfrågor.B. ÅtagandeI Oral Cares åtagande ingår:1. Årligen erbjuda en munhälsobedömning till de personer som avtalet gäller. Erbjudandet måsteaccepteras av berörd person.2. Årligen utbilda och handleda sjukvårdspersonalen i förebyggande tandvård anpassad tillpersonkretsen.3. Följa de administrativa rutiner som bestämts för den uppsökande verksamheten.4. Inom en månad från avtalstecknandet kontakta omvårdnadsansvarig för att komma överens omtider för den uppsökande verksamheten.5. Erbjuda de personer som saknar egen tandläkare, tandvård eller ange tandläkare som kan erbjudadetta, vilket innebär fullständig undersökning och nödvändig tandvård.6. Ge eller förmedla akuttandvård till behövande inom 24 timmar.HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSOCIALTJÄNSTADRESS Nämndhuset · 442 81 KungälvTELEFON 0303-23 80 00 vxFAX 0303-190 35E-POST kommun@kungalv.seHEMSIDA www.kungalv.se


2(2)C. Utbildning av vårdpersonalUtbildningstiden skall vara högst 2 timmar och bör vara minst 1,5 timmar per vårdpersonal och år.Utbildning skall ske i grupp om lägst 3 deltagare och bör ske i grupp med högst 20 deltagare.Hur går vi till väga efter att Oral Care kontaktat oss:1. Alla brukare på särskilt boende och i ordinärt boende som uppfyller kraven skall erbjudas enmunhälsobedömning där de tagit en aktiv ställning dvs. fått ett munvårderbjudande (se blankettmunvårdserbjudande).Ansvaret vilar på personal med behörighet att tillse att personalen på våra boende får tillgång tillblanketten munvårderbjudande.De brukare som inte kan tala för sig själva där skall anhörig/närstående/god man ta ställningerbjudandet.OBS! Omvårdnadspersonalen skall inte ta ställning till erbjudandet för den enskilde brukaren.2. Ansvarig enhetschef sänder in en lista på namn och födelsedata på dem som tackat ja. Detta enligtdirektiv från tandvården Västra Götalandsregionen 2007-08-29.3. Vårdpersonal ska vara brukaren till förfogande om så krävs i samband med dessa hembesök4. De som tackat nej skall årligen erbjudas en munhälsobedömning.5. Munhälsoerbjudandet kan lämpligen lämnas till brukaren i samband med ett så kallat inskrivningsalternativtankomstsamtal.Kungälv 2008-09-16Anna HildessonMedicinskt ansvarig sjuksköterska

More magazines by this user
Similar magazines