Gustav Hanssons presentation - Cerum

cerum.umu.se
  • No tags were found...

Gustav Hanssons presentation - Cerum

TillväxtanalysMyndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyserSwedish Agency for Growth Policy AnalysisPresentation vid CERUM 18 November 2009Gustav Hansson


Disposition• Presentation av Tillväxtanalys och dess uppdrag• Hållbar regional tillväxt• Att utvärdera regional tillväxtpolitik• Erfarenheter från Regionernas tillstånd 2008 samt ”nya” regionernastillstånd


Tillväxtanalys bakgrundNutekTillväxtverketGlesbygdsverket• Hållbar tillväxt i företag ochökad regional konkurrenskraft• Operativ genomföranderollITPSTillväxtanalys• Utvärderingar och analyserkring tillväxtpolitiska frågor


Myndigheten i korthet• Stabsmyndighet– Nära samarbete med regeringskansliet men med en fristående ställning• Politikområden– Näringspolitik– Regional tillväxtpolitik– Innovationspolitik– Transportpolitik


Myndigheten i korthetTre verksamhetsområdenUtvärderingar ochanalyserMer om senareStatistik och databaser• Internationella företag• Nystartade företag• Konkurser• Statligt stöd tillnäringslivetOmvärldsbevakning• Office of Science andTechnology(New Delhi, Peking,Tokyo, Washington D.C.)• Bryssel•PiPoS (Pinpoint Sweden)• rAps (regionalt analysoch prognossystem)


Myndigheten i korthetTre verksamhetsområdenTre avdelningarUtvärderingar ochanalyserStatistik ochdatabaserOmvärldsbevakningEntreprenörskapoch näringslivTillgänglighet ochregional tillväxtjajaInt. företag, nyaföretag, konkurser,statligt stödPiPoSrApsInnovation ochglobalamötesplatserjaja


Myndigheten i korthetTre avdelningar+ stödfunktionerTotalt cirka 60 anställdaÖstersund 33 stStockholm 12 stUtland 13 stVarav cirka 17 st arbetar som analytiker med utvärdering och analyserVarav 9 med forskarutbildning


Våra uppdrag i korthetLöpande uppdrag• Utveckling i landets FA-regioner (fd. Regionernas tillstånd, ITPS)• Utveckling i Sveriges gles- och landsbygder (fd. Sveriges gles- ochlandsbygder, GBV)• Systemutvärdering av tillväxtpolitiken (under utveckling)• Hindersanalys (under utveckling)


Hållbar regional tillväxt”Tillväxtanalys, aha, vad menar ni med tillväxt då?”


Hållbar regional tillväxtTre dimensionerDen ekonomiskadimensionenDen socialadimensionenDen miljömässigadimensionen


Tillväxt i sysselsättningDen ekonomiska dimensionen• En positiv utveckling av t.ex. arbetsproduktiviteten kan bero på attsysselsättningen har minskat• En positiv regional utveckling kännetecknas därför av en situation därtillväxten i både produktionen, sysselsättningen och befolkningen går hand ihand• Studera arbetsproduktivitet, samt dess täljare och nämnare32,521,510,50-1 0 1 2 3 4 5 6-0,5-1-1,5-2Tillväxt i daglönesumma


Den miljömässiga dimensionen• Är det intressant att härröra miljöpåverkan till olika regioner?• Målet är att hålla nere Sveriges utsläpp totalt, därför kan det vara intressantatt se var miljöpåverkan är som störst• Eller?Mått på miljöpåverkan (Regionernas tillstånd 2008)– Koldioxidutsläpp (CO 2 ) – storheter är relaterade till industrins lokalisering– Kväveoxidutsläpp (NO x ) – storheter är relaterade till befolkning och infrastruktur– Eko-effektivitet (förädlingsvärde per utsläppt ton koldioxid)


Den miljömässiga dimensionen• Hur väljer man mellan olika miljörelaterade mått?• Europeiska miljöbyrån (EEA) har utvecklat DPSIR-modellen för att sorteramellan olika miljöindikatorer genom att klassificerar enligt deras plats iorsakskedjan:(D) Drivkrafter Aktiviteter som ligger bakom ett miljöproblem, till exempel transporter(P) Påverkan Vad som direkt orsakat problemet, till exempel surt nedfall.(S) Status Tillståndet i miljön, till exempel pH i grundvattnet.(I) Inverkan Effekt och konsekvenser, till exempel antal sinade brunnar.(R) Respons Åtgärder som görs för att minska eller lösa miljöproblemet, till exempelskydd av geologiska formationer.Koldioxid och kväveoxid är exempel på påverkansindikatorerMen de har en påverkan globalt – vad är intressant på den regionala nivån?


Att utvärdera den regionala tillväxtpolitiken


Att ta hänsyn till den regionala dimensionen1) Gränslös pendling• Regioner kan inte studeras som om de vore oberoende av varandra• Angreppssätt:– Anpassa måtten: dag- och nattlönesumma– Anpassa studieobjektet: FA-regioner


Att ta hänsyn till den regionala dimensionen1) Gränslös pendling2) Regioners påverkan på andra regioner• Utvecklingen i en region påverkar andra regioner• Angreppssätt:– Rumslig ekonometri


Att ta hänsyn till den regionala dimensionen1) Gränslös pendling2) Regioners påverkan på andra regioner3) Regional olikhet• Kontextuella faktorer (geografi etc.)• Fasta effekter (som är konstanta över tid)– Dummyvariabler– Flernivåanalys (multilevel)


Att ta hänsyn till den regionala dimensionen1) Gränslös pendling2) Regioners påverkan på andra regioner3) Regional olikhet4) Regioners storlek och påverkan på landet som helhet• Regioner är olika stora• Problematiskt att t.ex. uttrycka att arbetslösheten har gått ner i 3 av 10regioner• Angreppssätt– Kartor– Bubbelplot– Viktning


Att ta hänsyn till den regionala dimensionen1) Gränslös pendling2) Regioners påverkan på andra regioner3) Regional olikhet4) Regioners storlek och påverkan på landet som helhet


Erfarenheter från Regionernas tillstånd 20081. Indelning i FA-regioner• Nuteks/Tillväxtverkets definition är ej konsistent över tiden (från 1995 okej)


Erfarenheter från Regionernas tillstånd 20082. Indelning i regionfamiljer• hur ska FA-regionerna delas in?• Skall fånga regioner med liknande förutsättningar• Skillnad mellan ITPS och NUTEKS definition• NUTEK (storstadsregioner, större regioncentrum, mindre regioncentrum,småregioner privat sysselsättning, småregioner offentlig sysselsättning)• ITPS (Storstadsregioner, regionala centra med universitet, övriga regionalacentra, lokala centra tjänste- och varuproducerande, småregioner tjänsteochvaruproducerande)


Erfarenheter från Regionernas tillstånd 20083. Gränsregioner• FA-regioner sträcker sig ibland egentligen över riksgränsen• Utpendling:‣ Nattlönesumman underskattas‣ Sysselsättningen underskattas, arbetslösheten överskattas• Inpendling:‣ Sysselsättningen underskattas, arbetsproduktiviteten överskattas(daglönesumma från kontrolluppgifter)• Berörda regioner: Södra Tornedalen och södra delen vid gränsen till Norge• Malmö FA-region har en stort antal men låg andel av befolkningen somarbetspendlar• Angreppssätt:• Kontrolluppgifter från utlandet (främst Danmark, Finland och Norge, SCB)• Individer som har noll i inkomst från lön och transfereringar• PiPoS – geografiskt tillgänglighet över nationsgränser


Erfarenheter från Regionernas tillstånd 20084. Inomregionala skillnader• Hur studeras detta?• I Regionernas tillstånd studeras kommunerna i FA-regionerna förstorstäderna• Går endast att göra för vissa FA-regioner• Administrativa gränser• I framtiden mer användning av PiPoS?


Erfarenheter från Regionernas tillstånd 20085. Urbant fokus• Hur studeras detta?• I Regionernas tillstånd studeras kommunerna i FA-regionerna förstorstäderna• I framtiden…


Erfarenheter från Regionernas tillstånd 20086. Näringslivets struktur och dynamik• Hur studeras detta och vad är intressant att visa?• I RT08 redovisades:• Branschstruktur per regionfamiljer• Branschdiversifiering och arbetsställekoncentration (sårbarhet)• Skapade och försvunna arbetstillfällen vid nya, växande, krympande ochnedlagda arbetsställen (Dynamik)


Erfarenheter från Regionernas tillstånd 20081. Indelning i FA-regioner2. Indelning i regionfamiljer3. Gränsregioner4. Inomregionala skillnader5. Urbant fokus6. Näringslivets struktur och diversifiering


”nya” regionernas tillstånd


Utvecklingen i landets FA-regioner• Ingen årsbok• Ej tryckt rapport – webportal med databas• Övergripande och enklare, mindre analys och ”skolbok”• Presenteras på Tillväxtdagen (tillsammans med Tillväxtverket)• På sikt ska publikationen gå ihop med en beskrivning av landsbygderna(dvs. GBV:s årsbok Sveriges gles- och landsbygder)• Bestående av– Beskrivning av regionerna generellt samt ett ruralt- och urbantfokus– Tematiska delar (i separata rapporter)


Referenser• ITPS (2009). Regionernas tillstånd 2008. A2009:005. Östersund• ITPS (2009). Metoder för att utvärdera den regionala tillväxtpolitiken –Lärdomar och råd för utvärderare och uppdragsgivare. A2009:002.Östersund.• ITPS (2009). Hållbar regional tillväxt – En kunskapsöversikt om ekonomisktillväxt, kluster och storstädernas betydelse. ITPS R2009:003. Östersund• Tillväxtanalys (2009). Att utvärdera företagsrådgivning – En rapport om hursystemet för företagsrådgivning skulle kunna utvärderas i sin helhet. Dnr.2009:110.


www.tillvaxtanalys.se

More magazines by this user
Similar magazines