Barn- och ungdomsnämnden 2004-04-07 1 - Vänersborgs kommun

vanersborg.se
  • No tags were found...

Barn- och ungdomsnämnden 2004-04-07 1 - Vänersborgs kommun

VÄNERSBORGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SidaSammanträdesdatumBarn- och ungdomsnämnden 2004-04-07 1 (7)Plats och tid Kommunhuset, kl 15.00 – 17.45.BeslutandeEnligt närvarolistaÖvriga deltagandeEnligt närvarolistaUtses att justeraAndreas Vänerlöv (kd)Justeringensplats och tidKommunhusetUnderskrifter Sekreterare ................................................................................. Paragrafer §§ 52-57Gunnel JendeOrdförande ................................................................................S Anders LarssonJusterande ................................................................................ ...........................................................................Andreas VänerlövANSLAG/BEVISProtokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.'OrganBarn- och ungdomsnämndenSammanträdesdatum 2004-04-07Datum för anslagsuppsättandeDatum för anslagsnedtagandeFörvaringsplatsför protokolletBarn- och ungdomsförvaltningenUnderskrift .....................................................................................Utdragsbestyrkande


2Barn- och ungdomsnämndenNÄRVAROLISTA 2004-04-07 kl 15.00- 17.45.BeslutandeS Anders Larsson (s) OrdförandeAndreas Vänerlöv (kd) v ordfInger Wallén (s )Abullahia Hassan (s) i st f Madeleine Mosrati. (s)Hasse Gustafsson (s)Lars Brander (s) i st f Anneli Zackrisson (s)Marianne Karlsson (c)AnnaLena Levin (c )Stefan Kärvling (v)Kerstin Andersson (fp) i st f Torbjörn Svedung(m)Ingemar Andersson (fp)Bengt Fröjd (c )i st f Vakant (kd)Övriga deltagare:Maria Settergren, SACO personalföreträdare kl 15.00-16.00Marita Sunnerdal,Kommunal personalföreträdare kl 15.00-16.00Anders Olsson, TCO personalföreträdare kl 15.00-16.00Ulla-Carin OlssonHåkan AlfredssonBoel JanssonAnders HedborgMarie KarvonenCamilla SaxbergGunnel Jendebarn- och ungdomschefområdeschefområdeschefområdeschefförvaltningsekonomförvaltningssekreterarevik förvaltningssekreterare


VÄNERSBORGS KOMMUNSAMMANTRÄDESPROTOKOLLSammanträdesdatumBarn- och ungdomsnämnden 2004-04-07 Blad 3§ 52Sammanträdets öppnandeOrdförande S Anders Larsson öppnar sammanträdet och hälsar allavälkomna.§ 53Val av protokolljusterareV ordf Andreas Vänerlöv (kd) utses att justera protokollet. Tillersättare väljes AnnaLena Levin (c ).§ 54Ärendegenomgång, ajournering och återupptagande avsammanträdePreliminär genomgång av beslutsärendena på dagensföredragningslista.Sammanträdet ajourneras kl 16.00, återsamling kl 17.20.Justerande signUtdragsbestyrkande


VÄNERSBORGS KOMMUNSAMMANTRÄDESPROTOKOLLSammanträdesdatumBarn- och ungdomsnämnden 2004-04-07 Blad 4§ 55Dnr 2003/163Mål- och resursplan för åren 2005-2007Ekonom Marie Karvonen informerar om Mål- och resursplan förBarn- och ungdomsnämndens verksamhetsområde för åren 2005-2007.YrkandenOrdföranden (s) för (s) och (c ):Barn- och ungdomsnämnden beslutar- att förvaltningen får i uppdrag att göra föreslagna redaktionellaförändringar av materialet- att godkänna den upprättade Mål- och resursplanen för åren2005-2007, som skall ingå i dokumentet: Mål- och resursplan för2005-2007. Inom verksamhetsområde grundskola minskar elevtaletmed drygt 500 elever t o m 2007. Barn- och ungdomsnämnden önskaranpassa ekonomin i takt med det vikande elevunderlaget.Vice ordföranden (kd) för (kd) och (fp): Mot bakgrund avoppositionens tidigare ställningstagande gällande det särskildastatsbidraget till skolan yrkar vi att beslutet om garanti för”Wärnerssonpengarna” upphävs. Med upphävande av uppdraget samtredan beslutade åtgärder kommer Barn- och ungdomsnämnden att haen budget i balans.PropositionsordningOrdföranden ställer yrkandena under proposition.Ordföranden finner att barn- och ungdomsnämnden beslutat i enlighetmed ordförandens förslag.Votering begärs.Voteringsproposition:Den som biträder ordförandens förslag röstar Ja.Den det ej vill röstar Nej.Vinner Nej har nämnden beslutat i enlighet med vice ordförandensförslag.Voteringspropositionen godkänns.Justerande signUtdragsbestyrkande


VÄNERSBORGS KOMMUNSAMMANTRÄDESPROTOKOLLSammanträdesdatumBarn- och ungdomsnämnden 2004-04-07 Blad 5Forts § 55OmröstningsresultatMed 9 röster för ordförandens yrkande mot 3 nej-röster för viceordförandens förslag beslutar barn- och ungdomsnämnden enlordförandens förslag. Se omröstningsbilaga.Barn- och ungdomsnämndens beslutBarn- och ungdomsnämnden beslutar- att förvaltningen får i uppdrag att göra föreslagna redaktionellaförändringar av materialet- att godkänna den upprättade Mål- och resursplanen för åren2005-2007, som skall ingå i dokumentet: Mål- och resursplan för2005-2007. Inom verksamhetsområde grundskola minskar elevtaletmed drygt 500 elever t o m 2007. Barn- och ungdomsnämnden önskaranpassa ekonomin i takt med det vikande elevunderlaget.Investeringsbehoven inom skolans område är stora.Gymnasienämnden och Barn- och ungdomsnämnden arbetar intensivtför att effektivisera lokalförsörjningen. Målet är att beslut i dennafråga kan fattas under juni månad 2004 i kommunfullmäktige.Vice ordföranden, Kerstin Andersson och Ingemar Anderssonreserverar sig mot beslutet.Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.Prot-Utdrag:EkonomistabenEkonomerBOUJusterande signUtdragsbestyrkande


VÄNERSBORGS KOMMUNSAMMANTRÄDESPROTOKOLLSammanträdesdatumBarn- och ungdomsnämnden 2004-04-07 Blad 6§ 56Dnr 2004/53Fördelning av Statsbidrag till personalförstärkningar i skola ochfritidshemFöreligger Tjänsteutlåtande om förslag till fördelning av Wärnerssonpengar.Vidare föreligger protokoll från förhandlingar enl § 12 MBL.Ordföranden presenterar (s ) och (c ) förslag till beslut:- att tilldela år 1-9 inom grundskolan 1 650 000 kr till ökadlärarresurs för att utveckla måluppfyllelsen i matematiken- att tilldela särskolan 350 000 kr för ökad lärartäthet- att tilldela Stödenheten 685 000 kr för utökning av elevhälsan isamverkan med Socialförvaltningen- att tilldela skolbarnsomsorgen 700 000 kr för att förbättrasamverkan med skolan.Vice ordföranden meddelar att oppositionen ej deltager i beslutet.Barn- och ungdomsnämndens beslutBarn- och ungdomsnämnden beslutar- att tilldela år 1-9 inom grundskolan 1 650 000 kr till ökadlärarresurs för att utveckla måluppfyllelsen i matematiken- att tilldela särskolan 350 000 kr för ökad lärartäthet- att tilldela Stödenheten 685 000 kr för utökning av elevhälsan isamverkan med Socialförvaltningen- att tilldela skolbarnsomsorgen 700 000 kr för att förbättrasamverkan med skolan.Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.Prot-utdrag:M AckermannEkonomerBOUJusterande signUtdragsbestyrkande


VÄNERSBORGS KOMMUNSAMMANTRÄDESPROTOKOLLSammanträdesdatumBarn- och ungdomsnämnden 2004-04-07 Blad 7§ 57AvslutningMötet avslutas kl 17.45, vilket inletts kl 15.00.Justerande signUtdragsbestyrkande

More magazines by this user
Similar magazines