NITOR CHOCKSYRE

alfort.se
  • No tags were found...

NITOR CHOCKSYRE

SÄKERHETSDATABLADOmarbetad: 2008-01-17 Internt nr: Ersätter datum: 2007-08-15NITOR CHOCKSYRE1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGETGodkänt för användningGodkänt för LaboratorieanvändningGodkänd av Nitor ABHANDELSNAMNSYNONYMERGRUPPNAMNANVÄNDNINGS- OMRÅDEFORMELNITOR CHOCKSYREAKTIVT SYREPoolkemikalierDesinfektionsmedelArtikelnummer226701Inhemsk tillverkare/importörFöretagNitorAdress Box 11043Postnr/Ort161 11 BrommaLandSverigeE-mailkundservice@nitor.seHemsidawww.nitor.seTelefon +46(8) 80 21 60Fax +46(8) 25 85 80Namn E-mail Tel. (arb.) LandMalin NybergNödtelefon Information Öppet tider112 Giftinformation - vid förgiftningstillbud 24h08-33 12 31 Övrig giftinformation Kontorstid2. FARLIGA EGENSKAPERGENERELLTIrriterandeHÄLSAR36/37/38 Irriterar ögonen, andningsorganen och huden.BRAND OCH EXPLOSIONEj brandfarligt.MILJÖInte bedömd som miljöfarlig.Stora utsläpp kan inverka negativt i en vattenmiljö pga lokal pH-sänkning.1 / 6


SÄKERHETSDATABLADOmarbetad: 2008-01-17 Internt nr: Ersätter datum: 2007-08-15NITOR CHOCKSYRE3. SAMMANSÄTTNING / UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELARNr Ämnesnamn Reg.Nr. EG-nr CAS-nr Konc. Klassificering1 kaliumperoximonosulfat 274-778-7 70693-62- 100 % Xi,R36/37/388Teckenförklaring: T+=mycket giftig, T=giftig, C=frätande, Xn=hälsoskadlig, Xi= irriterande E=explosiv,O=oxiderande, F+=extremt brandfarlig, F=mycket brandfarlig, N=miljöfarlig, Canc.=cancerframkallande,Mut=mutagen, Rep=Reproduktionstoxisk, Konc.=koncentrationSAMMANSÄTTNINGSKOMMENTARERDe R-fraser som nämns i avsnitt 3 finns listade i avsnitt 16 med den kompletta texten.4. FÖRSTA HJÄLPENINANDNINGFrisk luft och vila.Kontakta läkare om större mängd inandats.Kontakta läkare om besvär kvarstår.HUDKONTAKTSkölj med vatten.KONTAKT MED ÖGONENSkölj omedelbart med vatten i 10-15 minuter. Kontakta läkare om besvär kvarstår.FÖRTÄRINGDrick mjölk.Ge aldrig något genom munnen till en medvetslös person.5. BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDERSLÄCKMEDELKan släckas med vatten.OLÄMPLIGA SLÄCKMEDELSläck ej med pulver eller skum.PERSONLIG SKYDDSUTRUSTNING VID BRANDINFORMATIONFörvaras åtskilt från brandfarliga ämnen.6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPPÅTGÄRDER FÖR UNDVIKANDE AV PERSONSKADORHudkontakt och inandning av spill/damm/ånga måste undvikas.Använd lämpligt andningsskydd.Använd lämpligskyddsutrustning.SÄKERHETSÅTGÄRDER FÖR SKYDD AV YTTRE MILJÖNFörhindra stora utsläpp till avlopp, grundvatten och ytvatten.ÅTGÄRDER FÖR RENGÖRINGSamla upp spill i lämpliga behållare.Pulver samlas upp i täta behållare och lämnas för deponering.2 / 6


SÄKERHETSDATABLADOmarbetad: 2008-01-17 Internt nr: Ersätter datum: 2007-08-15NITOR CHOCKSYREINFORMATIONInformera brandförsvaret vid större spill.7. HANTERING OCH LAGRINGSPECIELLA EGENSKAPER OCH RISKERBör ej lagras i omedelbar närhet av lätt brännbara ämnen.HANTERINGSFÖRESKRIFTERSörj för god ventilation.Blanda inte produkten med andra ämnen eller produkter utan kunskap om att detta ärriskfritt.LAGRINGFörvaras på torr, sval och väl ventilerad plats.Bör ej lagras i omedelbar närhet av lätt brännbara ämnen.8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN / PERSONLIGT SKYDDFÖREBYGGANDE ÅTGÄRDERSörj för god ventilation.Möjlighet till snabb och riklig ögonspolning i anslutning till arbetsplatsen.ANDNINGSSKYDDGodkänt andningsskydd vid behov.Använd andningsapparat vid otillräcklig ventilation.ÖGONSKYDDTättslutande ögonskydd vid risk för dammning.HANDSKYDDVid risk för hudkontakt använd lämpliga skyddshandskar.HUDSKYDDAnvänd lämpliga skyddskläder vid långvarig eller upprepad hudkontakt.9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPERFormFärgLuktLöslighetGranulat.Vit.Luktfri.Vattenlöslig.Fysikaliska och kemiska parametrarParameter Värde / enhet Metod/referens KommentarpH i lösning ~ 2Sönderdelningstemp. ~ 70 °C10. STABILITET OCH REAKTIVITETSTABILITETStabil under rekommenderade lagrings- och hanteringsförhållanden.REAGERAR MEDStarkt oxidationsmedel.Brännbart ämne.Exoterm reaktion med aminer och alkoholer.3 / 6


SÄKERHETSDATABLADOmarbetad: 2008-01-17 Internt nr: Ersätter datum: 2007-08-15NITOR CHOCKSYREFARLIGA OMVANDLINGSPRODUKTERVid brand kan hälsofarliga gaser bildas.11. TOXIKOLOGISK INFORMATIONAkuta toxiska testresultatkaliumperoximonosulfatExponeringssätt Värde / enhet Art KällaLD50(Oralt) 200 - 2000 mg/kg RåttaLC50(Inandning) > 5 mg/l RåttaLD50(Dermalt) > 11000 mg/kg KaninHUDKONTAKTKan vara irriterande på fuktig hud.KONTAKT MED ÖGONENStänk i ögonen kan ge sveda/irritation, huvudsakligen av mekanisk karaktär.FÖRTÄRINGKan ge sveda i mun och svalg och magsmärtor.Kan orsaka frätskador i mun, matstrupe och mage.12. EKOLOGISK INFORMATIONEKOTOXICITETInte bedömd som miljöfarlig.Utsläpp till vattenrecipienter kan ge pH-sänkning vilket medför risk för skador påvattenlevande organismer.BIOACKUMULERINGBioackumulering ej sannolik.INFORMATIONUtsläpp till vattenrecipienter kan ge pH-sänkning vilket medför risk för skador på vattenlevande organismer.13. AVFALLSHANTERINGGENERELLTBehandlas som farligt avfall.Samlas i märkt förpackning och lämnas för destruktion eller deponering.Tömda ochrengjorda förpackningar kan återvinnas eller brännas.Företaget är anslutet till REPA.AVFALLSGRUPPTyp av avfall anges med en sexsiffrig EWC-kod. EWC-koden utgör endast ett förslag, slutförbrukaren väljer enlämplig EWC-kod. 16 09 04.4 / 6


SÄKERHETSDATABLADOmarbetad: 2008-01-17 Internt nr: Ersätter datum: 2007-08-15NITOR CHOCKSYRE14. TRANSPORTINFORMATIONProdukten klassad som farligt gods: Ja Nej Ej utvärderatUN-nr: 3084Benämning och beskrivningFrätande fast ämne, oxiderande n.o.s. (kaliumperoximonosulfat) / Corrosive solid, oxidizing n.o.s (potassiumperoxymonosulfate sulfate).ADR/RID (Vägtransport / Järnvägstransport)Klass: 8 Förpackn.gr. IIEtikett: 8 + 5.1Faronummer: 85Frätande eller svagt frätande ämne, oxiderande (brandfrämjande).IMDG (Sjötransport)Klass: 8 Förpackn.gr. IISub Risk: EMS: F-A,S-QMarine Pollutant: NoIATA (Lufttransport)Klass: 8 Förpackn.gr. IIEtikett: 8ANNAN INFORMATIONLQ: 226701: 1 kg x 6.15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTERIrriterandeEG-märkning Nej Ja Ej utvärderatSAMMANSÄTTNINGkaliumperoximonosulfat (= 100 % )R-FRASERNr.R36/37/38R-frastextIrriterar ögonen, andningsorganen och huden.5 / 6


SÄKERHETSDATABLADOmarbetad: 2008-01-17 Internt nr: Ersätter datum: 2007-08-15NITOR CHOCKSYRES-FRASERS2 Förvaras oåtkomligt för barn.S8 Förpackningen förvaras torrt.S17 Förvaras åtskilt från brandfarligaämnen.S24/25 Undvik kontakt med huden och ögonen.S26 Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycketvatten och kontakta läkare.S46 Vid förtäring kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten.LAGAR, FÖRORDNINGAR OCH FÖRESKRIFTEREG 1907/2006 REACH, KIFS 2005:7, AFS 2005:17, SRVFS 2006:7, SFS 2001:1063.INFORMATIONCHEMICAL SAFETY REPORT - Ingen information tillgänglig16. ANNAN INFORMATIONFÖRTECKNING ÖVER RELEVANTA RISKFRASERNr.R-frastextR36/37/38Irriterar ögonen, andningsorganen och huden.UTFÄRDAD: 2008-01-17REVISIONSÖVERSIKTVersion Rev. datum Ansvarig Ändringar0.0.0 2007-08-15 Miriam Jallow 14, 151.0.0 2004-02-16 Simone Nilsson 153.0.0 2008-01-17 Malin Nyberg 3, 11, 13, 14, 15, 16SDB har utarbetats avFöretagNitorAdress Box 11043Postnr/Ort161 11 BrommaLandSverigeE-mailkundservice@nitor.seHemsidawww.nitor.seTelefon +46(8) 80 21 60Fax +46(8) 25 85 80Namn E-mail Tel. (arb.) LandMalin Nyberg6 / 6

More magazines by this user
Similar magazines