Konjunkturbarometer 2 2008 - Teknikföretagen

teknikforetagen.se

Konjunkturbarometer 2 2008 - Teknikföretagen

Teknikföretagens konjunkturbarometer | 5Orderingången för leverantörer till bilindustrin äräven den negativ. Hemmaorder fortsätter att minska,nu för tredje kvartalet i rad. Minskningen under andrakvartalet i år är dock inte lika omfattande som under denärmast föregående kvartalen.Även orderingången på export minskar. Detta återspeglarbl.a. en begränsad efterfrågan på de viktigasteexportmarknaderna i Europa. I linje med det svagareorderläget har också resursutnyttjandet avtagit undersenaste halvåret.Trots en svagare orderingång bedömer fortfarandedrygt hälften av företagen orderstocken som större ännormalt. Färdigvarulagren har reducerats och 75 procentav leverantörerna bedömer dem som normala.Färre exportorder Färre exportorder för bilindustrins förleverantörer...bilindustrins leverantörer...806040200-20-40-60-80maj-03 nov-03 maj-04 nov-04 maj-05 nov-05 maj-06 nov-06 maj-07 nov-07 maj-08Andel billeverantörer Andel (viktat billeverantörer(viktat med storleken med på storleken exportförsäljningen) på exportförsäljningen) som anger som anger att orderingången att på export det det senaste senaste kvartalet kvartalet ökat (+)ökat (+) respektive minskat (-). Kurvan visar skillnaden netto (ökat-minskat). Källa: Teknikföretagens kvartalsvisa konjunkturbarometer.respektive minskat (-). Kurvan visar skillnaden netto (ökat-minskat). Källa: Teknikföretagens kvartalsvisa konjunkturbarometer.… och ytterligare … och ytterligare något färre något order för färre bilindustrins order för leverantörer bilindustrinsi Sverigeleverantörer i Sverige806040200-20-40-60-80maj-03 nov-03 maj-04 nov-04 maj-05 nov-05 maj-06 nov-06 maj-07 nov-07 maj-08Andel billeverantörer (viktat med storlek på hemmamarknadsförsäljningen) som anger att order från hemmamarknaden det senaste kvartaletAndel billeverantörer (viktat med storlek på hemmamarknadsförsäljningen) som anger att order från hemmamarknaden det senaste kvartaletökat (+) respektive ökat (+) minskat respektive (-). minskat Kurvan (-). visar Kurvan skillnaden visar skillnaden netto netto (ökat-minskat). Källa: Teknikföretagens kvartalsvisa kvartalsvisa konjunkturbarometer konjunkturbarometerwww.teknikforetagen.se


Teknikföretagens konjunkturbarometer | 11Personalläget: Närmast oförändrad brist på nyckelpersonalOförändrat 30 procent av företagen rapporterar brist påyrkesarbetare. Skillnaderna mellan delbranscher ochstorleksgrupper av företag är samtidigt relativt omfattande.Andelen företag med brist på yrkesarbetare ökar för deminsta företagen eller de med färre än 75 anställda. Ökningenär dock begränsad. Bristen på yrkesarbetare stigerockså i de största företagen. Nära var fjärde storföretag harbrist på yrkesarbetare och bristen är därmed tillbaka påsamma nivå som under fjärde kvartalet i fjol. För övrigastorleksgrupper av företag minskar bristen på yrkesarbetare.Den tidigare mer omfattande bristen på yrkesarbetarei metallvaruindustrin har fortsatt avta, nu för andrakvartalet i rad. Bristen på yrkesarbetare minskar ocksåi instrumentindustrin. I maskinindustrin är bristen påyrkesarbetare däremot oförändrad. I övriga delbranschereller grupper av leverantörsföretag ökar bristen på yrkesarbetare.Särskilt hög är återigen bristen för leverantörer tillmaskinindustrin, där drygt vartannat företag har brist.Bristen på tekniker/ingenjörer avtar marginellt jämförtmed första kvartalet i år. Nu är det 34 procent av företagensom har brist på ingenjörer/tekniker. Det är främststorföretagen som rapporterar brist på ingenjörer. I övrigastorleksgrupper av företag minskar bristen, förutom i deallra minsta företagen.Det är endast maskin- och transportmedelsindustrinsom rapporterar ökad brist på ingenjörer. I transportmedelsindustrinär den mer begränsad, medan bristen imaskinindustrin är den högsta på åtta år.Övriga delbranscher rapporterar lägre brist på ingenjörer.Särskilt omfattande är minskningen i instrumentindustrin.Samtliga grupper av leverantörer rapporterar enminskad brist på ingenjörer.I likhet med tidigare undersökningar är bristen påandra grupper av arbetare eller tjänstemän fortsatt begränsad.Dock rapporterar 12 procent av företagen brist påandra tjänstemän än ingenjörer, en siffra som samtidigt ärnågot lägre än i förra undersökningen.Andel företag med brist på yrkesarbetare och tekniker/ingenjörerMetallvaruindustriYrkesarbetareMaskinindustriLeverantörerMaskinindustriElektroindustriLeverantörerTele- och elektronikindustriInstrumentindustriTransportmedel/bilindustriLeverantörerbilindustriTeknikföretagtotaltnov-07 38 36 51 15 18 23 35 39 33feb-08 32 34 43 24 25 14 19 30 30maj-08 30 34 52 27 29 11 27 33 30Tekniker/Ingenjörernov-07 32 39 33 35 40 40 37 32 35feb-08 30 40 35 45 36 29 24 32 35maj-08 27 41 34 43 36 21 32 29 34Något dämpad brist Något på dämpad nyckelpersonal brist på nyckelpersonalAndel företag %706050Tekniker / Ingenjörer4030Yrkesarbetare20100maj-08nov-07maj-07nov-06maj-06nov-05maj-05nov-04maj-04nov-03maj-03nov-02maj-02nov-01maj-01nov-00maj-00Andel teknikföretag Källa:Teknikföretagen. i procent Andel som teknikföretag anger brist som på olika anger kategorier brist på olikaav kategorier arbetskraft. av arbetskraft. Källa:Teknikföretagen.www.teknikforetagen.se


BPORTOBETALTSVERIGEKapacitetsläget: Allt färre kör för fulltAndelen företag med fullt kapacitetsutnyttjande minskarnu och har nått den lägsta nivån på två år.Endast 47 procent av företagen rapporterar fulltkapacitetsutnyttjande jämfört med 52 procent underförsta kvartalet och 55 procent under sista kvartalet ifjol.Särskilt tydlig är minskningen för leverantörer tillbilindustrin och inom metallvaruindustrin. Endast entredjedel av leverantörerna rapporterar fullt kapacitetsutnyttjandemot nära hälften under föregående kvartal.I metallvaruindustrin minskar andelen från 48 procentunder första kvartalet ned till 37 procent.Kapacitetsutnyttjandet minskar också markant förleverantörer till maskinindustrin och för leverantörertill bygg- och anläggningssektorn.För leverantörer till elektro- och teleindustri ärutnyttjandet däremot mer oförändrat. Detsamma gällerinstrumentföretagen, men här är nivån betydligt högre.Den samlade elektroindustrin rapporterar ett någotökat kapacitetsutnyttjande.Andel företag med fulltkapacitetsutnyttjandemaj-08 feb-08Metallvaruindustrin 37% 48%Leverantörer till bygg och anläggn.ind. 43% 50%Maskinindustri 58% 59%Leverantörer till maskinindustri 45% 54%Elektroindustri 42% 40%Leverantörer till tele,elektronik ochelmaskiner43% 43%Instrumentindustri 64% 64%Transportmedel/Bilindustri 43% 50%Leverantörer till bilindustri 33% 48%Totalt teknikföretag 47% 52%Aktuellt från TeknikföretagenTeknikföretagens KonjunkturbarometerISSN 1403-9559Utges i mars, juni, septemberoch december.Beställning och ändring avtryckt exemplar:medlem@teknikforetagen.seAnders RuneTelefon 08-782 08 36,anders.rune@teknikforetagen.seBengt LindqvistTelefon 08-782 08 34,bengt.lindqvist@teknikforetagen.seTeknikföretagenBox 5510, 114 85 StockholmTelefon 08-782 08 00Fax 08-782 09 00www.teknikforetagen.sewww.teknikforetagen.se

More magazines by this user
Similar magazines