Årsredovisning 2010 - Danderyds kommun

danderyd.se

Årsredovisning 2010 - Danderyds kommun

Godkänd av Kommunfullmäktige 9 maj 20112


Kommunstyrelsens ordförandeom verksamhetsåret2010 blev åretdå det vände2010 blev året då detvände. Efter de senasteårens nedgång i denglobala ekonomin ochoron på finansmarknadernabörjade kurvornaäntligen peka uppåtigen. Och nu rullarhjulen allt snabbare.Tillväxten i Sverige ökar och arbetslösheten sjunker.Prognoserna för de kommande åren är goda.Den ökade tillväxten har påverkat Danderydsekonomi mycket positivt. Resultatet för år 2010uppvisar ett plus på hela 15,0 miljoner kronor, iställetför det förväntade underskottet om – 5,7 miljonerkronor. Anledningen till detta är framför allt attskatteintäkterna blivit betydligt högre än budgeterat,men också att finansnettot förbättrats.Danderyd har en mycket stark ekonomi. Soliditetenligger på 65 %. Kommunalskatten på 17,20kronor är en av de lägsta i Sverige. Det bör dockpåpekas att det statliga systemet för skatteutjämningårligen dränerar kommunens ekonomi på runt350 miljoner kronor. Det är pengar som invånarnai Danderyd tjänat ihop och levererat in till kommunen– pengar som därför borde användas tillverksamhet i Danderyd. Danderyds kommunsinställning är att utjämning mellan kommunernaska finansieras av staten och inte genom att vissakommuner tvingas betala till andra.En stor händelse under året var att Danderydutsågs till Årets skolkommun 2010. Utmärkelsendelas ut av SKL, Sveriges kommuner och landsting,och grundar sig på en jämförelse mellan allaSveriges kommuner. Att erbjuda Danderyds barnoch ungdomar bästa möjliga utbildning är sedanmånga år en viktig politisk ambition, och utmärkelsenär ett kvitto på att idogt och målmedvetet arbeteger resultat. Jag vill passa på att framföra ett varmttack till alla duktiga lärare och all annan personalsom arbetar i våra kommunala och fristående skolori Danderyd.Under året invigdes Danderyds kulturskola inyrenoverade lokaler i Danderydsgården. Här kanvåra barn och ungdomar ges möjlighet att ägna sigåt bland annat musik, dans och teater. De nya lokalernaanvänds flitigt och verksamhet bedrivs såväldagtid som kvällstid, ibland också på helger.Det nya Enebyängens handelsområde öppnadeunder hösten. Här har etablerats nya butiker ochrestauranger som snabbt blivit uppskattade avdanderydsborna. Förhoppningsvis kommer denökade konkurrensen att leda till bland annat sänktamatpriser.Nere vid Nora strand färdigställdes ett översvämningsskyddför att komma till rätta med desenaste årens problem med vattensjuka markområden.Projektet har väckt en hel del uppmärksamhetpå andra håll i landet vilket har visat sig blandannat genom ett antal studiebesök.Valet den 19 september resulterade i att en nypolitisk majoritet bildades bestående av moderaterna,danderydscentern och kristdemokraterna.Majoriteten presenterade under hösten koalitionsplattformen”Ett grönt Danderyd med hög kvalitet ivälfärden och låg skatt”. Som ett resultat av dennabeslutade kommunfullmäktige i november att upphävade detaljplaner för Mörby centrum-områdetsom godkänts tidigare under året. Ärendet kommerslutgiltigt att avgöras av miljödepartementet.Under 2010 beslutades att förändra den politiskaorganisationen genom inrättandet av en nyfastighetsnämnd från den 1 januari 2011. Den nyanämnden delar förvaltning med tekniska nämnden.I november utnämndes kommunstyrelsens ordförande,kommunalrådet Gunnar Oom (M) till statssekreterarevid utrikesdepartementet hos statsrådetEwa Björling, varför han lämnade sitt uppdrag medomedelbar verkan. Jag vill här rikta ett tack tillGunnar Oom för hans insatser för kommunen underverksamhetsåret 2010.Avslutningsvis vill jag tacka alla anställda ochförtroendevalda i Danderyds kommun för godainsatser under år 2010. Och jag hoppas att du somläser denna årsredovisning ska finna den intressantoch lärorik!Olle ReichenbergKommunstyrelsens ordförande4


FörvaltningsberättelseViktiga händelser i verksamhetenMåluppfyllelseKommunen når eller överträffar 2010 sina ambitionsnivåeravseende alla de sju övergripandemålen. När det gäller nämndernas olika verksamhetsområdenuppnås eller överträffas 43 av de 49inriktningsmål som fullmäktige fastställt. De sexmål som inte uppnås 2010 avser kommunstyrelsensmål om buller och luft, äldreomsorgens kvalitet inationell jämförelse, mål om information, serviceoch rådgivning inom byggnadsnämndens verksamheter,hamnverksamheten inom tekniska nämndensamt underhåll inom tekniska nämndens verksamheterfastighet och gata/trafik.Kommunens starka sidor, det vill säga därmåluppfyllelse överträffar förväntade nivåer, avserresultat inom grundskola och gymnasieskola,valfrihet inom barnomsorg och äldreomsorg samtbyggnadsnämndens mål avseende god arkitekturoch säker miljö.När de gäller resultat i nationella jämförelser förde två största verksamhetsområdena, grundskolaoch äldreomsorg, har såväl kvalitet som kostnadseffektivitetförbättrats jämfört med föregående år.EkonomiKommunen bedöms sammanvägt nå målet om godekonomisk hushållning 2010. Detta mot bakgrundav nämndernas kostnadseffektivitet, årets resultatsamt resultatet avstämt mot balanskravet. Årets resultatär 15,0 miljoner kronor och resultatet avstämtmot balanskravet är 42,3 miljoner kronor. Resultatetär avsevärt bättre än budget.Nämnderna har visat en positiv avvikelse motbudget. Medel ur Fastighets- och miljölyftet haranvänts motsvarande 21,7 miljoner kronor. Investeringsnivånhar inte nått upp till budgeterad nivå,trots att ett antal större investeringsprojekt genomförtsunder året.Kommunen når de finansiella målen med bibehållenlåg skattesats, 17,20 kronor, god soliditet 65% samt klarar målet om nettokostnadernas andel avskatteintäkterna.Nettokostnadsutvecklingen tenderar att öka någotmer än vad utvecklingen av skatteintäkter medger. Ibudget 2011 finns därför ett nytt finansiellt mål omatt nettokostnadsökningen inte ska vara över 2 %.Ytterligare mål om egenfinansiering av investeringaråterfinns i budget 2011. I bokslut 2010 egenfinansierarkommunen 100 % av investeringarna.Den kommunala organisationenKommunfullmäktige beslutade den 8 november2010 att den nuvarande tekniska nämnden ska delasi en teknisk nämnd och en fastighetsnämnd.Kommunfullmäktige beslutade den 16 december2010 att Danderyds kommun ska utträda urSödra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd ochinrätta en egen nämnd.Nya styrdokumentKommunfullmäktige har beslutat om ny Kultur- &fritidsplan, Trafikstrategi, IT-strategi samt styrandedokument för upphandling.Lag om valfrihetssystem, LOVDen nya lagen om valfrihetssystem, LOV, harinförts för hemtjänst och familjerådgivning undervåren 2010. Utredning pågår om eventuellt införandeav LOV för särskilda boendeformer inomäldreomsorgen och inom LSS-området.FlyktingmottagningLänets samtliga kommuner har tillsammans medLänsstyrelsen i Stockholms län och Migrationsverketenats om att ta emot ytterligare 200 ensamkommandeasylsökande flyktingbarn. För Danderydinnebär detta att kommunen förbinder sig atterbjuda 10 platser för flyktingbarn, varav tre alltidär öppna för asylsökande barn. I nuläget har Danderyd15 barn inom avtalet. Danderyds kommunhar en överenskommelse med Migrationsverketatt ta emot 35 flyktingar per år och under året har24 flyktingar tagits emot. Tillgången på bostäderbegränsar mottagandet.Bästa skolkommunenDanderyd fick topplaceringen i Sveriges kommuneroch landstings årliga undersökning om grundskolan,där man vägt samman bland annat betyg, andelsom fått betyg i samtliga ämnen, andel behöriga tillgymnasieskolan och resultat på nationella prov.Volymförändringar, platstillgångAntalet hemtjänsttimmar fortsätter att öka ochuppgick till 300 183 timmar vilket är 25 182 timmareller drygt 9 % mer än föregående år. Antaletärenden har under året ökat med cirka 30 personer,knappt 5 %.Under hösten 2010 fanns cirka 100 lediga platserinom förskola och familjedaghem av totalt cirka 2200 platser. Antalet platser är ojämnt fördelade ochvid slutet av året var det platsbrist i Enebyberg.5


Antalet ärenden inom bygglovverksamheten harökat med cirka 36 % jämfört med motsvarandeperiod 2009.MiljöfrågorDen 22 november 2010 antog kommunfullmäktigeett nytt övergripande miljömål ”Danderyds kommunverkar för en god och hälsosam miljö”. Vidarefastställdes fyra inriktningsmål att gälla för samtliganämnder.Bullerkartläggning av kommunen har genomförtsoch nytt åtgärdsprogram planeras att fastställasav tekniska nämnden 2011.Översvämningsskyddet i Nora Strand har färdigställtsunder hösten 2010.Bullerskyddet vid E18 har byggts. och exploateringsprojektetEnebyängen har färdigställts underhösten 2010.En komplett återvinningsstation har etableratsvid Enebybergs station och bygglov har beviljatsför en återvinningsstation intill parkeringen vidDanderyds golfklubb.Införandet av en rullande miljöstation harinneburit förbättrad service för kommuninvånarnanär det gäller möjlighet att lämna farligt avfall ochmindre el-avfall.Regional samverkan och infrastrukturFör andra året i rad hade Danderyds kommunordförandeskapet i Stockholm Nordost. Samarbetetsker tillsammans med kommunerna Täby, Vallentuna,Norrtälje, Vaxholm och Österåker kring viktigafrågor som rör tillväxt, infrastruktur och framtidautveckling.Förhandlingar har pågått om en avsiktsförklaringmellan SL och Danderyd om vilka åtgärder som skavidtagas inom kommunen till följd av utbyggnadenav dubbelspår norr om Danderyd. Inom avsiktsförklaringenanges åtgärder för att reducera buller, möjliggöraframkomlighet och öka säkerheten genomplanskilda korsningar, bygga ny station mellan Mörbyhållplats och Stocksunds station samt trafiktäthet.Kommunen har för sin del godkänt principöverenskommelsenom finansiell medverkan i StockholmsStrömprojektet. Projektet syftar till att byggaen ring för kraftmatning till stockholmsregionen.Dagens luftledningar mellan Hagby och Bergshamrakommer att ersättas av mark- och tunnelförlagdaledningar.Årets investeringarArbetet med utvecklingen av Mörby centrum harpågått under hela 2010. I november beslutadefullmäktige att upphäva tidigare antagna detaljplaner,genomförandeavtal samt exploateringsavtal.8,1 miljoner kronor avseende projektet är balanseradeper sista december. 6,6 miljoner kronoråterfinns som pågående exploatering (not 13) och1,5 miljoner är redovisade som pågående investeringar(not 11). Kommunen har för avsikt attpröva nedskrivningsbehovet avseende 6,6 miljonerkronor. Kommunen gör bedömningen att 1,5 miljonerkronor, vilka är investerade i bland annat VA,kommer att nyttjas oavsett framtida utveckling avcentrumanläggningen.Första utbyggnadsetappen av handelsområdetEnebyängen är genomförd och invigning skedde ioktober 2010. En andra mindre etapp byggs under2012 med beräknad invigning i april månad.I slutet av augusti invigdes Danderydsgården,kommunens nya kulturella mötesplats.Inom kultur- och fritidsnämndens verksamhethar en rad investeringar slutförts. Det gäller renoveringenav ishallen och utebanan på Stockhagen,friidrottsbanorna på Danderyds gymnasium samtbelysningen på Enebybergs IP. Danderyds Sportklubbsinvestering avseende konstgräsplanerna påDanderydsvallen blev klar i månadsskiftet september/oktober.Den 1 juli tog FC Djursholm överdriftansvaret för Djursholms IP.Flera förskolor och skolor har byggts om under2010. Om- och tillbyggnaden av Rosenvägens förskolafärdigställdes under hösten 2010. Ekebyskolanslokaler var klara för inflyttning till hösttermi-Kommunens övergripande målÖvergripande mål 1Övergripande mål 2Inriktningsmål för nämndernaInriktningsmålnämndInriktningsmålnämndInriktningsmålnämndosvResultatmål för nämndernaResultatmål Resultatmål Resultatmålosv6


nen 2010. Tillbyggnad av Brageskolan påbörjades ijuni 2010 och bedöms vara färdigställd till skolstarthösten 2011. Björkdungens förskola beräknas varafärdigställd våren 2011.MåluppfyllelseDanderyds kommun tillämpar målstyrning. Imodellen finns tre målnivåer, övergripande mål förkommunen - inriktningsmål för nämnderna - resultatmålför nämnderna.Kommunfullmäktige fastställer de övergripandemålen och inriktningsmål för nämnderna.Danderyd har sju övergripande mål som antogsav fullmäktige i november 2007. Kommunen nåreller överträffar sina ambitionsnivåer avseende allade sju övergripande målen 2010.Bedömning av måluppfyllelse för kommunenssju övergripande mål baseras på måluppfyllelseavseende nämndernas inriktningsmål. Vidare vägsDanderyds resultat in i olika nationella undersökningaroch jämförelser. De externa källor somanvänds är följande:• SCB, Statistiska centralbyrån,medborgarundersökning• SKL, Sveriges Kommuner och Landsting,Öppna jämförelser inom grundskola, gymnasieskola,äldreomsorg, övrig socialtjänst samttrygghet-säkerhet.• Socialstyrelsens brukarenkäter inom hemtjänstoch särskilda boenden• Socialstyrelsens Äldreguide• SKL jämförelseprojektKommunens kvalitet i korthet• SCB Vad kostar verksamheten i din kommun• Svenskt näringslivs kommunrankningav näringslivsklimat• tidningen Fokus ranking av kommuner(juni varje år)I bedömningen vägs in och kommenteras eventuellastörre förändringar över tid när det gällermåluppfyllelse för nämndernas inriktningsmål ellerresultat i externa jämförelser och undersökningar.En positiv eller negativ trend är viktig att följa övertid.Av följande tabell framgår bedömning av måluppfyllelseavseende de sju målen. Måluppfyllelseanges som gul, grön eller röd. Grön innebär attbudgeterad/förväntad nivå överträffas. Gul angeratt målet uppnås enligt förväntad/budgeterad nivå.Röd måluppfyllelse anges om målet inte uppnås.Bedömningen av måluppfyllelse är relaterad tillkommunens ambitionsnivå inom olika verksamhetsområden.Av detta följer att en röd markeringinte behöver innebära låg kvalitet utan att kvaliténinte når upp till ambitionsnivån.MålDanderyd ska vara en bra och attraktivkommun att bo och verka i.Danderyd ska erbjuda sinainvånare stor valfrihet i den kommunalaservicen utifrån individensönskemål och förutsättningar.Danderydsborna ska erbjudas enbra och attraktiv service.God ekonomisk hushållning skavara en vägledande princip för allkommunal verksamhet.Kommunen ska ge goda förutsättningarför ett varierat utbud avfritids- och kulturliv.Företag verksamma i kommunenska erbjudas ett gott näringslivsklimat.Kommunen ska ha lågkommunalskatt.Uppnått resultat2010GrönGulGrönGulGulGulGrönBedömning av måluppfyllelse avseende de sjuövergripande målen är oförändrad jämfört medden bedömning som gjordes i årsredovisning för2009. Kriterier för bedömning av måluppfyllelse ärdesamma som i årsredovisning 2009.Totalt har kommunen 49 inriktningsmål förnämnderna som antogs av fullmäktige i mars 2008(47 inriktningsmål) samt november 2009 (tvåinriktningsmål). Dessa är kopplade till sex av kommunensövergripande sju mål.Inför 2010 har socialnämndens mål reviderats.Den viktigaste förändringen avser äldreomsorgenoch innebär att den tidigare ambitionen att vid varjejämförelse vara av högsta nationella klass ersattsmed att vara av hög nationell klass. I budgetbeslutför 2010 fastställdes också ett nytt inriktningsmålavseende verksamhetsområde kulturskola ochallmän kultur. Slutligen delades kultur- och fritidsnämndensinriktningsmål för fritidsgårdarna upp itvå separata mål.När det gäller nämndernas olika verksamhetsområdenuppnås eller överträffas 43 av de 49 inriktningsmålsom fullmäktige fastställt.7


NämndAntalinriktningsmålGrön Gul RödBarn-ochutbildningsnämnden 1 12 4 8Socialnämnden 6 1 4 1Tekniska nämnden 11 8 3Byggnadsnämnden 4 2 1 1Kultur ochfritidsnämnden10 10Kommunstyrelsen 6 5 1Totalt 49 7 36 61=valfrihet inom skola avser nämndens bedömning inomkommunen (se vidare barn- och utbildningsnämndens verksamhetsberättelse)De sju inriktningsmål som överträffar förväntadnivå avser följande• god arkitektur och säker miljö,byggnadsnämnden• yttre miljö, byggnadsnämnden• valfrihet inom barnomsorgen,barn- och utbildningsnämnden• valfrihet inom äldreomsorgen, socialnämnden• studieresultat i grundskolan,barn- och utbildningsnämnden• studieresultat i gymnasieskolan,barn- och utbildningsnämnden• gymnasieutbildningen ger goda förutsättningarför studier och yrkesliv,barn- och utbildningsnämndenSex inriktningsmål bedöms inte vara uppnådda2010. Det avser följande mål• kommunstyrelsens mål om buller och luft• äldreomsorgens kvalitet i nationell jämförelse,socialnämnden• information, service och rådgivning,byggnadsnämnden• planering av underhåll och bibehållande avkommunens realkapital, fastighet,tekniska nämnden• planering av underhåll och bibehållande avkommunens realkapital, gata,tekniska nämnden• hamnverksamheten, tekniska nämndenAv bilaga framgår en sammanställning av måluppfyllelseför kommunens övergripande mål ochnämndernas inriktningsmål. Av bilagan framgåräven nästa steg i målstrukturen, nämndernas inriktnings-och resultatmål.Kommentarer till nämndernas måluppfyllelse framgårav respektive nämnds verksamhetsberättelse. Iföljande avsnitt analyseras måluppfyllelse för kommunensövergripande sju mål.1. Danderyd ska vara en bra och attraktivkommun att bo och verka iMålet bedöms överträffa förväntad nivå. Bedömningenbaseras på att flertalet av nämndernas inriktningsmåluppnår förväntad nivå, på kommunensresultat i SCB medborgarundersökning 2010 samtpå Danderyds placering i tidningen Fokus rankningav kommuner (juni 2010). Vidare ingår SKL Öppnajämförelser Trygghet och säkerhet i bedömningen.Till kommunens övergripande mål har knutits åttainriktningsmål för nämnderna. De nämnder somhar inriktningsmål är tekniska nämnden, byggnadsnämndensamt kommunstyrelsen.MålDanderyd skavara en braoch attraktivkommun attbo och verka iMåluppfyllelseAntal inriktningsmålpånämndnivåGrön Gul RödGrön 8 2 5 1Av åtta inriktningsmål bedöms sju uppfylla förväntadenivåer. Ett mål bedöms inte vara uppnått.Det avser kommunstyrelsens mål om att ren luftsamt buller under fastställda gränsvärden. I syfte attstärka samordning och uppföljning av miljöarbetethar ett reviderat miljöprogram utarbetats. Miljöprogrammetkommer att fastställas av fullmäktige undervåren 2011. Vidare kommer kommunstyrelsenfortsatt att vara aktiv i fråga om buller och utsläppgentemot SL och Trafikverket.Kommunen kommer mer offensivt att arbetamed dessa frågor genom offentliga möten medmedborgare och i kontakter med experter inomberörda områden.Fullmäktige antog 22 november 2010 ett nytt övergripandemål.• Danderyds kommun verkar för en god ochhälsosam miljö8


Vidare fastställdes fyra inriktningsmål som gällersamtliga nämnder.• Danderyd har en god utomhusmiljö• Danderyd har en god inomhusmiljö• Danderyd främjar en hållbar resursanvändning• Danderyd väljer miljömässigt goda varor ochtjänsterDet nya övergripande målet med tillhörande inriktningsmålkommer att ingå i kommunens miljöprogram.Sammanfattningsvis är således måluppfyllelsenavseende nämndernas inriktningsmål god.SCB medborgarundersökning genomfördes undervåren 2010. Medborgarna ger kommunen mycketgoda betyg.Kommunen har högsta resultat när det gällerhelhetsbedömning av de tre områdena i enkäten.Danderyds resultat är också en förbättring jämförtmed medborgarundersökningen 2008.Tidningen Fokus rankning baseras på ett 30-talfaktorer som hämtas ur nationell statistik (Skolverket,SCB, Försäkringskassan m fl). Danderydssammanlagda ranking är 14, vilket kan jämförasmed föregående års förstaplacering.SKL har för tredje gången tagit fram Öppnajämförelser för trygghet och säkerhet. I rapportenjämförs faktiska utfall och upplevda förhållandenavseende olyckor, brott och kriser. Rapporten visarockså hur kommunerna arbetar förebyggande ochvilka resurser som läggs ner på verksamheterna.Årets rapport omfattar tolv resultatindikatorer ochtvå resursindikatorer. På två av indikatorerna ärDanderyd bland de 25 % bästa kommunerna. Dessaär antal bränder och våldsbrott per 1000 invånare. Påflera indikatorer är Danderyd bland de 25 % sämstakommunerna. Detta avser andel individer somibland eller ofta är oroliga att drabbas av något brott.Vidare har Danderyd relativt lågt resultat när det gällerandel personer som utbildats i att förebygga ochhantera bränder, utbildning i första hjälpen mm. Närdet gäller krishanteringsförmåga enligt kommunensegen bedömning nås den endast delvis. Även larmbehandlingstidför räddningstjänst och ambulans ärbland de 25 % sämsta kommunerna.Sammanfattningsvis är alla delar som ingår ibedömningen av det övergripande målet uppfylldaeller överträffar förväntade nivåer. Den positiva/stabila trenden avseende såväl underliggandeinriktningsmål som externa jämförelser visar påstabilitet. Bland de förbättringsområden som identifieratsfinns ytterligare insatser för energieffektivisering,säkring av farliga korsningar, effektiviseringav skötsel-och underhållsinsatser i kommunenspark-och naturområden samt utökad service för denrullande miljöstationen.2. Danderyd ska erbjuda sina invånare stor valfriheti den kommunala servicen utifrån individensönskemål och förutsättningar.Målet bedöms vara uppnått. Av målformuleringenframgår att kommunen har hög ambitionsnivånär det gäller valfrihet. Bedömningen att måletär uppnått innebär således att valfriheten är stor.Bedömningen baseras på berörda nämnders måluppfyllelseför inriktningsmål inom verksamhetsområdenbarnomsorg, grundskola, gymnasieskolasamt äldreomsorg.MålDanderydska erbjudasina invånarestor valfrihet iden kommunalaservicenutifrånindividensönskemåloch förutsättningar.MåluppfyllelseAntalinriktningsmålnämndnivåGrön Gul RödGul 4 2 2Område iSCB medborgarundersökningDanderyd2010Danderyd2008Danderyd2007Snitt 90 kommunerhösten 2009-våren 2010Högsta värde avsamtliga 90 kommunerKommunen som en plats att booch leva på81 78 76 64 81Kommunens verksamheter 66 65 62 54 66Inflytandet i kommunen 55 53 52 40 559


Av fyra inriktningsmål bedöms alla uppfylla elleröverträffa förväntade nivåer. Barn- och utbildningsnämndensbedömning av valfrihet inom grundskolaoch gymnasieskola avser valmöjligheter inom kommunen.Om även valmöjligheterna inom regionenvägs in är nämndens bedömning att valfriheten ärmycket god.Av barn- och utbildningsnämndens enkät VågaVisa framgår att mellan 82-85 % av föräldrarnainstämmer helt eller delvis i att det finns tillräckligtmånga grundskolor att välja mellan i Danderydskommun. Detta är något bättre än föregående år.När det gäller förskola är andelen som instämmerhelt eller delvis i att det finns tillräckligt mångaförskolor att välja mellan i Danderyds kommun 70%. Detta är en viss förbättring jämfört med 2009 dåmotsvarande siffra var 67 %.Inom socialnämndens område bedöms valfriheteninom hemtjänst och äldreboende vara mycketgod.Valfrihet ställer krav på att det går att görajämförelser av olika verksamheter. Enligt SvensktNäringslivs granskning av kommunernas hemsidor2009 finns möjlighet till förbättringar framföralltnär det gäller hur jämförelser av såväl enkätresultatsom objektiva kvalitetsmått presenteras.Sammanfattningsvis är alla delar som ingår ibedömningen av det övergripande målet uppfyllda.Trenden avseende måluppfyllelse för underliggandeinriktningsmål visar på stabilitet.3. Danderydsborna ska erbjudas en bra ochattraktiv service.Målet bedöms överträffa förväntad nivå. Bedömningenbaseras på att flertalet av nämndernas inriktningsmåluppnår eller överträffar förväntad nivåsamt på kommunens goda resultat i SCB medborgarundersökning.Vidare vägs Danderyds resultat ini olika nationella jämförelser.Till kommunens övergripande mål har knutits 17inriktningsmål för nämnderna. Alla nämnder, utomKultur- och Fritidsnämnden, har inriktningsmålsom anknyter till det övergripande målet om braoch attraktiv service.MålAntalinriktningsmålpånämndnivåDanderydsbornaska erbjudasen braoch attraktivservice.MåluppfyllelseGrön Gul RödGrön 17 3 12 2Av 17 inriktningsmål bedöms tre överträffa ochtolv uppfylla förväntade nivåer. De mål som överträffarförväntad nivå avser studieresultat inomgrundskola och gymnasieskola. Två mål bedömsAv SCB´s medborgarundersökning framgår att medborgarna generellt ger verksamheterna mycket goda betyg.2006 2007 2008 2010NMI nöjd medborgar index 62 62 65 66Bemötande - Tillgänglighet 66 64 67 68Förskolan 75 75 77 78Grundskolan 75 73 78 78Gymnasieskolan 76 75 79 80Äldreomsorgen 57 58 58 64Stöd för utsatta personer 53 54 57 60Gator och vägar* 57 59 62 55Gång- och cykelvägar* 59 62 63 59Fritid - Idrott 69 69 72 73Fritid - Kultur 56 55 53 55Miljöarbete 56 52 49 47Vatten och avlopp 66 68 81 82Renhållning 64 63 70 67Räddningstjänsten 67 67 73 752009 genomfördes ingen medborgarundersökning10


inte vara uppnådda. Det avser socialnämndens målom äldreomsorg av hög nationell klass samt byggnadsnämndensmål om god service. Den negativaavvikelsen för äldreomsorgens kvalitet i nationelljämförelse kvarstår från föregående år, trots attDanderyds rankning har förbättrats både avseendehemtjänst och särskilda boenden. När det gällerbyggnadsnämnden beror avvikelsen i måluppfyllelseframförallt på långa handläggningstider inombygglovsverksamheten.Enligt SCB analysmodell har Danderyd, jämförtmed medborgarundersökningen 2008, fått statistisktsäkerställt högre betygsindex när det gälleräldreomsorg och stöd för utsatta personer. Verksamhetengator och vägar har fått statistiskt säkerställtlägre betygsindex än 2008.Danderyd har högsta medelvärde av alla 90 deltagandekommuner på fyra av faktorerna i tabellenovan. Dessa är NMI (nöjd medborgar index), förskola,gymnasieskola samt fritid-idrott. När det gällerövriga faktorer är Danderyds resultat väl övermedelvärdet, dock med tre undantag. Detta gällerfritid-kultur (Danderyds resultat 55, medel 57) samtmiljöarbete som återvinning, insamling av farligtavfall, miljöarbetet i sin helhet (Danderyds resultat47 medel 64). För räddningstjänsten är Danderydsresultat strax under medel, 75 jämfört med 76.SKL, Socialstyrelsen m fl genomför årligen enrad nationella jämförelser. Generellt hävdar sigDanderyd väl i jämförelse med andra kommuner.Av följande tabell framgår ett utdrag ur de jämförelsersom vägs in i bedömning av måluppfyllelse.Resultat inom grundskola och gymnasieskolaär fortsatt av högsta nationella klass. Grundskolansmått avseende sammanvägt resultat ovan ären förbättring jämfört med 2009. När det gällergymnasieskolan är Danderyds rankning oförändradjämfört med 2009. Danderyds resultat för äldreomsorghar förbättrats avsevärt jämfört med tidigareår, det gäller framförallt särskilda boenden. Såvälbrukarnas omdömen om särskilt boende som väntetidhar förbättrats. Även för hemtjänsten är brukarnasomdömen bättre än föregående år. Däremothar personalkontinuiteten, det vill säga antal olikapersoner från hemtjänsten som en brukare möterunder en tvåveckorsperiod, försämrats.När det gäller information till medborgarna ärDanderyds resultat en förbättring jämfört med2009.Sammanfattningsvis är flertalet av de områdensom ingår i bedömning av det övergripande måletuppfyllda eller överträffar förväntade nivåer ochtrenden jämfört med föregående år är positiv ellerstabil. För att nå vissa av de uppsatta resultatmålenoch för att därigenom höja måluppfyllelse förinriktningsmålen finns behov av särskilda insatser.Bland de förbättringsområden som identifierats avnämnderna finns andel högskoleutbildade inomNationell jämförelse Mått Danderyds placeringav 290 kommunerSKL öppna jämförelser grundskola 2010 Sammanvägt resultat 2 1SKL öppna jämförelser gymnasieskola2010SKL öppna jämförelser gymnasieskola2010SKL öppna jämförelser gymnasieskola2010Andel elever som uppnått grundläggandebehörighet till universitet och högskolaGenomsnittlig betygspoängAndel elever som påbörjar studier vid universiteteller högskola inom tre år efter avslutad1gymnasieutbildningSKL Öppna jämförelser äldreomsorg/Socialstyrelsensbrukarenkät 2010helhet, värde på nöjdkund-indexBrukarnas omdöme om särskilt boendet som65SKL Öppna jämförelser äldreomsorg/Socialstyrelsensbrukarenkät 2010helhet, värde på nöjdkund-indexBrukarnas omdöme om hemtjänsten som140SKL kommunens kvalitet i korthet 2010 Väntetid till särskilt boende 30 3SKL kommunens kvalitet i korthet 2010 Personalkontinuitet i hemtjänsten 68 4SKL kommunens kvalitet i korthet 2010 Hur god är kommunens webbinformation tillmedborgarna?41 42Avser sammanvägt resultat av följande mått: andel som uppnår målen i samtliga ämnen, genomsnittligt meritvärde,andel behöriga till gymnasieskolan, andel med minst betyg G i nationella prov år 93-5Avser rankning av totalt 130 deltagande kommuner i SKL´s jämförelseprojekt Kommunens kvalitet i korthet 20107111


arnomsorg, stressförebyggande arbete i grundskolan,läs-skriv-och matematikutveckling i skolaoch förskola, dokumentation av barns och eleverslärande, personalkontinuitet i hemtjänsten, dagvattenhanteringsamt vidareutveckling av hemsidanoch e-tjänster.4. God ekonomisk hushållning ska vara en vägledandeprincip för all kommunal verksamhet.Målet innebär att alla verksamheter i kommunenhar ett ansvar för att säkerställa god ekonomiskhushållning inom ramen för politiskt beslutadeuppdrag. Begreppet god ekonomisk hushållningska väga samman ett verksamhetsperspektiv och ettfinansiellt perspektiv.Bedömningen är att målet är uppnått. Bedömningenbaseras på nämndernas måluppfyllelse försina respektive inriktningsmål avseende kostnadseffektivitet,på kommunens ekonomiska resultatjämfört med mål samt på olika nationella jämförelser.Jämförelser med andra kommuner ingår ibedömningen för att komplettera övriga områdendär måluppfyllelse bedöms mot kommunens egnaambitionsnivåer. I bedömningen har också vägts inkommunens skattesats samt uppnådda resultat inomkommunens verksamheter. Analys av ekonomiskhushållning innebär att respektive område bedömsoch analyseras. Därefter görs en sammanvägdbedömning av om kommunen som helhet når detövergripande målet.När det gäller viktning av de olika områdena imodellen väger nämndernas inriktningsmål avseendekostnadseffektivitet samt jämförelser med andrakommuner tyngst. Av följande avsnitt framgårkommentarer till respektive område i kommunensDetta ger följande modell för analys av god ekonomisk hushållning.Resultat i förhållande till målResultatNämndernas inriktningsmål avseende Barn-och utbildningsnämndenkostnadseffektivitetSocialnämndenKultur-och fritidsnämndenTekniska nämndenByggnadsnämndenNämndernas inriktningsmål avseende Tekniska nämnden, fastighetunderhåll och värdet på kommunensTekniska nämnden, VArealkapital.Tekniska nämnden, GataKultur-och fritidsnämnden, anläggningarKommunens ekonomiska resultat iGulförhållande till målKommunens verksamheter,Danderydsborna ska erbjudas en bra och attraktiv service:övergripande målKommunen ska ge goda förutsättningar för ett varieratutbud av fritids- och kulturliv:Skattesats i jämförelse med andraGrönkommunerJämförelse med andra kommuner- kostnadseffektivitet inom skolaGrön(grundskola och gymnasieskola)- kostnadseffektivitet inom äldreomsorg Gul- avvikelse från standardkostnad Grundskola GrönGymnasieskolaGrönBarnomsorgGrönIFOGrönÄldreomsorgGrönGod ekonomisk hushållning,sammanvägd bedömningGulGulGulGulGulGulRödGulRödGulGrönGul12


modell för bedömning av god ekonomisk hushållning.Nämndernas inriktningsmål avseendekostnadseffektivitetI Danderyds kommun innebär god hushållning attverksamheterna bedrivs på ett kostnadseffektivtsätt. Till kommunens övergripande mål har därförknutits ett inriktningsmål avseende kostnadseffektivverksamhet som är gemensamt för alla nämnder.Alla nämnder har bedömt att deras respektiveverksamheter bedrivs på ett kostnadseffektivt sätt.I bedömningarna har vägts in resurser, resultat iförhållande till mål, volymer/prestationer samt jämförelsermed andra kommuner alternativt den egnaverksamheten över tid. Inom några verksamheter ärkostnadseffektiviteten mycket god, det gäller framföralltinom grundskola och gymnasieskola. Äveninom äldreomsorgen tyder 2010 års mätningar avkvalitet och kostnader på att kostnadseffektivitetenhar förbättrats, se sidan 14.Nämndernas inriktningsmål avseende underhålloch värdet på kommunens realkapitalI Danderyds kommun innebär god hushållning attunderhåll av kommunens anläggningar planeraslångsiktigt, detta i syfte att bibehålla värdet påkommunens realkapital.De nämnder som har mål för underhåll av anläggningarmm är kultur- och fritidsnämnden ochtekniska nämnden. Tekniska nämnden bedömeratt målet inte uppnås för fastighet samt gata/trafik.Avvikelsen beror enligt nämnden på det planeradefastighetsunderhållet samt på att kajer inte kanunderhållas i nödvändig omfattning. Av nämndensverksamhetsberättelse framgår att budgeterat anslagför planerat fastighetsunderhåll inte har utnyttjatshelt under 2010 beroende på att alla planerade projektinte har genomförts.Kommunens ekonomiska resultati förhållande till målAv följande tabell framgår de finansiella nyckeltalsom ingår i bedömningen av god ekonomiskhushållning. De aktuella områdena avser att täckain såväl ett kort- som långsiktigt perspektiv på godekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv.Av budgetbeslut för 2010 framgår målnivå för tvåav nyckeltalen. Detta är nettokostnadernas andelav skatteintäkter (målnivå 100 %) samt soliditet(65 %). Målen avseende soliditet och nettokostnadernasandel av skatteintäkterna nås. Dåkommunens resultat avstämt mot balanskravet ärpositivt bedöms den ekonomiska delen av god ekonomiskhushållning vara uppnådd. I budgetbeslutför 2011 anges målnivåer för de finansiella måttsom ingår i bedömning av god ekonomisk hushållning.Finansiellt mått Mål i Budget UtfallResultat enligt balanskravi miljoner kronor> 0 42,3 GrönGenomsnittlignettokostnadsutveckling< 2% 4,5% RödSoliditet 65% 66% GrönEgenfinansiering avinvesteringar70 % 100 % GrönNettokostnadernasandel av skatteintäkter100% 99,7 GulEn fördjupad redovisning och analys av kommunensekonomiska resultat och ställning samtfinansiella nyckeltal framgår av avsnitt ”Ekonomisköversikt”.Jämförelser med andra kommuner och avvikelsefrån standardkostnadI Danderyds modell för bedömning av god hushållningingår jämförelser med andra kommuner. Dettaför att komplettera övriga områden där måluppfyllelsebedöms mot kommunens egna ambitionsnivåer.De jämförelser med andra kommuner som vägsin i bedömningen av god ekonomisk hushållningär mått på kostnadseffektivitet i skola inom SKL´sprojekt Kommunens kvalitet i korthet samt SCB´sberäkning av avvikelse från standardkostnad.MåttDanderydsrankningKostnadseffektivitet gymnasieskola-kostnadi relation till andelsom fullföljer ett gymnasieprogram.(SKL Kommunens kvalitet18i korthet 2010, 130 deltagandekommuner)Kostnadseffektivitet grundskolakostnadi relation till en radresultatmått (effektivitetsmått i2Öppna jämförelser grundskola2010, 290 kommuner)Av tabellen ovan framgår att kostnadseffektiviteteninom skolan är mycket god.13


Föregående år fanns mått inom SKL´s jämförelseprojektKommunens kvalitet i korthet som ställdekostnader i relation till serviceutbud inom äldreomsorgen.Ett sammanvägt mått saknas i 2010års jämförelse. För såväl hemtjänst som särskildaboenden mäts serviceutbud, kostnader och nöjdhet.Inom hemtjänsten har Danderyd oförändrat resultat2010 gällande serviceutbud, lägre kostnader ochhögre nöjdhet än föregående år. Detta tyder på attkostnadseffektiviteten har förbättrats. Inom särskildaboenden har Danderyd ett par förändringar närdet gäller serviceutbud på boenden, lägre kostnaderoch högre nöjdhet än föregående år. Även inomsärskilda boenden tyder således resultatet i åretsmätning på en förbättrad kostnadseffektivitet.I kostnadsutjämningen beräknas en standardkostnadför varje verksamhet i kronor per invånareför respektive kommun. Standardkostnaden är denkostnad som kommunen skulle ha om man bedrevverksamheten på en genomsnittlig avgifts-, ambitions-och effektivitetsnivå och med hänsyn till deegna strukturella faktorerna enligt kostnadsutjämningen.Avvikelse från standardkostnad i tabell nedanvisar om kommunen har högre eller lägre kostnadän de som motiveras av den egna strukturen enligtdet statliga kostnadsutjämningssystemet. En positivavvikelse innebär att kommunen har en kostnadsnivåsom är högre än vad strukturen motiverar, ennegativ avvikelse visar det omvända.Sammanfattningsvis bedöms målet om god ekonomiskhushållning vara uppnått 2010. Bedömningenbaseras på måluppfyllelse för respektive område ikommunens modell som redovisats ovan. Av analysenframgår att måluppfyllelse avseende nämndernaskostnadseffektivitet är god, att kommunensverksamheter uppvisar god kvalitet samt att Danderydhar goda placeringar i nationella jämförelser,både avseende kvalitet och resultat i verksamheternaoch avseende kostnadsnivå.5. Kommunen ska ge goda förutsättningar för ettvarierat utbud av fritids- och kulturliv.Målet bedöms uppnå förväntad nivå. Måluppfyllelsenavseende nämndernas inriktningsmål bedömsgenerellt som god.MålKommunenska ge godaförutsättningarförett varieratutbud avfritids- ochkulturliv.MåluppfyllelseAntalinriktningsmålpånämndnivåGrön Gul RödGul 9 8 1Av nio inriktningsmål bedöms åtta uppfylla förväntadnivå. Tekniska nämndens mål avseende hamnverksamhetenbedöms inte vara uppnått.Av SCB medborgarundersökning 2010 framgår attkommunen får fortsatt mycket gott resultat när detgäller tillgång till idrotts-och motionsanläggningar,utrustning och skötsel av anläggningar samt tillgångtill friluftsområden, se tabell sidan 10. När detgäller kultur (bibliotek, konserter, teater, konst mm)får kommunen lägre resultat, strax under medel församtliga deltagande kommuner.Livsstilsstudien som genomförs vartannat årvisar 2010 ett trendbrott beträffande ungdomarnaskonsumtion av såväl tobak som alkohol. Kultur-ochfritidsnämndens mål om minskad alkoholförbrukningär därmed uppnått. Ytterligare förbättring imåluppfyllelse kan nås genom fokuserad satsningpå att nå ut till pojkar i gymnasiet där man ser enökad användning av narkotika.Kultur-och fritidsnämndens nya mål om att allaNationell jämförelse Mått Danderyds resultat Snitt förortskommunerSCB Vad kostar verksamheteni din kommun (2009)Avvikelse från standardkostnad- barnomsorg -20,3 % -8,2 %- grundskola -13,7 % -4,8 %- gymnasieskola -8,8 % 2,2 %- äldreomsorg -7,7 % 4,2 %Av tabellen framgår att Danderyds kostnadsnivå är lägre än standardkostnad inom alla verksamheter. Som jämförelsehar lagts in gruppen förortskommuner.14


medborgare ska ha möjlighet till aktivt deltagandei kulturlivet bedöms vara uppnått. Medborgarundersökningenvåren 2010 visar att nöjd-medborgarindexför Fritid – Kultur har ökat jämfört med2008 års undersökning. Kultur- och fritidsnämndenbedömer att Danderydsgården, som invigdes iaugusti 2010, kommer att förbättra möjligheten atthöja måluppfyllelsen.Sammanfattningsvis uppvisar de områden somingår i bedömningen av det övergripande målet godmåluppfyllelse.6. Företag verksamma i kommunen ska erbjudasett gott näringslivsklimat.Målet bedöms vara uppnått. Bedömning av måluppfyllelsebaseras på kommunstyrelsens två inriktningsmålsamt på Svenskt Näringslivs rankning.I bedömningen vägs också kommunens arbete meddet lokala näringslivet in.Till kommunens övergripande mål har knutitstvå inriktningsmål för kommunstyrelsen. Målenavser samverkan inom regionen avseende infrastrukturoch kommunikationer samt kommunensnäringslivsservice.MålFöretagverksammai kommunenska erbjudasett gottnäringslivsklimat.MåluppfyllelseAntalinriktningsmålpånämndnivåGrön Gul RödGul 2 2Båda inriktningsmålen bedöms vara uppnådda2010.I Svenskt näringslivs rankning av kommunernasföretagsklimat har Danderyd en sjätteplacering2010. Detta är en förbättring jämfört med 2009 årsmätning. Under 2009 vidtogs en rad åtgärder påförvaltningarna för att förbättra service och informationtill företagen.SKL har under perioden januari-maj 2010 genomförten granskning av alla kommuners hemsidorur ett företagsperspektiv. Granskningen haromfattat 21 frågor inom sju områden:Jämfört med riket har Danderyd följande resultat(mätt som % av maxpoäng inom respektive område).Område Danderyd RiketGrundläggande information 80 57Service myndighetsärenden 50 46Bygglov 92 52Serveringstillstånd 83 50Stöd till företagare 88 80Sökfunktioner(företagsregister, lokaler o mark)83 79Upphandling 50 82Av tabellen framgår att Danderyd ligger väl tillinom de flesta områdena. Framförallt service imyndighetsärenden (avser frågor om kontaktuppgifter,blanketter, servicenivåer, information omstöd till företagare) samt upphandling kan förbättras.Informationsavdelningen på kommunledningskontoretsamordnar förbättringsarbetet avseende informationoch funktioner på kommunens hemsida.Sammanfattningsvis bedöms målet om ett gottnäringslivsklimat vara uppfyllt.7. Kommunen ska ha låg kommunalskatt.När det gäller kommunal skattesats placerar sigDanderyd 2010 på andra plats i riket med 17,20.Landets lägsta kommunalskatt har Solna med17,12.Intern kontrollI september 2008 fastställdes riktlinjer för internkontroll av kommunstyrelsen. Av riktlinjerna framgåransvarsfördelning samt när och hur den internakontrollen ska planeras och följas upp.Resultat av genomförd intern kontroll 2010Nämnderna har i sina verksamhetsberättelserredovisat resultatet av genomförd intern kontroll2010. Av redovisningarna framgår avvikelser ochvilka åtgärder som har vidtagits/ska vidtas för attförbättra den interna kontrollen.Identifierade brister avser exempelvis avtalshantering,handläggning och beslut om skolskjuts samtdokumentation av rutiner.För 2010 har kommunstyrelsen fastställt attelektronisk fakturahantering ska utgöra ett för kom-15


munen gemensamt granskningsområde. Resultatetav granskningen redovisas i rapport till kommunstyrelsenssammanträde i april 2011.Bedömning av den interna kontrollenAv revisorernas granskning av den interna kontrollen2010 framgår att den inte är tillräcklig, utanbehöver stärkas inom ett flertal av de granskadeområdena. Dessa omfattar exempelvis rutiner förkommunens konst, momsredovisning, tillämpningav attestreglemente samt förtroendekänsliga poster.Åtgärder redovisas i ett ärende till kommunstyrelseni juni 2011.Alla nämnder har i sina verksamhetsberättelserredovisat interna kontrollplaner för 2011.UppdragNämnderna har redovisat status avseende deuppdrag som respektive nämnd fått av kommunstyrelsenoch fullmäktige under 2010. Av redovisningenframgår om uppdraget är återrapporteratsamt om vidtagna och/eller planerade åtgärder medanledning av uppdraget är gjorda. Av de totalt 43uppdrag som nämnderna redovisar har 21 uppdragåterrapporterats under 2010. Sammanställning avuppdragen framgår av bilaga.Ekonomisk översiktDen ekonomiska översikten presenteras samlat förkommunen och det kommunala bolaget, DjursholmsAB, i en sammanställd redovisning. Kommunensresultat uppgår till 15,0 miljoner kronormedan Djursholms AB visar en förlust om 1,0 miljonerkronor. Den sammanställda redovisningensresultat efter elimineringar slutar på 14,7 miljonerkronor.Årets resultat och resultatet avstämt motbalanskravet är positivtÅrets resultat och avstämning mot balanskravetBudget BokslutMiljoner kronor 2010 2010 AvvikelseVerksamhetensintäkter 495,2 467,7 -27,5Verksamhetenskostnader -1 773,7 -1 750,1 23,6Avskrivningar -75,0 -73,4 1,6Verksamhetensnettokostnader -1353,5 -1 355,8 -2,3Skatteintäkter 1696 1 706,6 10,6Generella statsbidragoch utjämning -347 -347,1 -0,1Finansiella intäkter 10,0 16,9 6,9Finansiella kostnader -11,2 -5,6 5,6Resultat före extraordinäraposter -5,7 15,0 20,7ExtraordinäraintäkterExtraordinärakostnaderFörändring aveget kapital -5,7 15,0 20,7Kommunens resultat om 15,0 miljoner kronor är20,7 miljoner kronor bättre än budget. Det beror pådels ökade skatteintäkter dels ett förbättrat finansnetto.Den prognostiserade avräkningen för 2010års skatteintäkter innebär 456 kronor per invånarejämfört med budgeterat 173 kronor per invånare,vilket ger ökade skatteintäkter om 10,6 miljonerkronor.Verksamhetens nettokostnader är 2,3 miljonerkronor högre än budget. Den negativa avvikelsenberor på lägre intäkter. För övrigt är verksamhetenskostnader och avskrivningar lägre än budget.Jämfört med föregående år ligger verksamhetensintäkter på samma nivå medan verksamhetenskostnader har ökat från 1 695,1 miljoner kronor till1 750,1 miljoner kronor det vill säga med 55,0 miljonerkronor 3,2 %. I kostnadsutvecklingen inrymsförutom löne- och prisutveckling även volymökningarinom skola och omsorg.16


Avstämning av balanskravet2010Miljoner kronorBudget2010Utfall2010AvvikelseRedovisat resultat -5,7 15,0 20,7Realisationsvinster -5,0 -4,9 0,1Pensionsutbetalningar(inkl löneskatt) 24,9 25,8 0,9Medelsförvaltning,pensioner -10,5 -10,6 -0,1VA-verkets resultat 5,0 -4,7 -9,7Fastighets- ochmiljölyftet 21,7 21,7Utfall avstämt motbalanskravet 8,7 42,3 33,6Kommunens resultat enligt balanskravet uppgår till42,3 miljoner kronor för år 2010. Vid avstämningav balanskravet 2010 görs justeringar för kommunensrealisationsvinster vid försäljning av anläggningstillgångar.Dessa får inte inräknas vid avstämningmot balanskravet varför dessa avräknas mednegativt tecken ovan. Netto redovisar pensionsförvaltningenett underskott med 15,2 miljoner kronorvilket återförs mot resultatet vid avstämning avbalanskravet. Vatten- och avloppsverket reglerasenligt speciallagstiftning och ska i ekonomiskt hänseendebetraktas som en avgränsad ekonomi motskattefinansierad verksamhet. Av detta skäl görs enjustering för det negativa resultatet för verksamheten2010. Slutligen görs en justering för underåret utnyttjade medel om 21,7 miljoner kronor urfastighets- och miljölyftet.Nämnderna håller sin budgetNämndernas driftredovisningMiljoner kronorRevideradbudgetBokslutAvvikelseKommunstyrelsen 52,4 50,4 2,0Revision 0,9 0,8 0,1Överförmyndarnämnd 1,5 1,3 0,2Byggnadsnämnd 7,0 7,1 -0,1Teknisk nämnd 87,8 80,5 7,3Teknisk nämnd, Fastighets-och miljölyft * 21,7 -21,7Kultur- ochfritidsnämnd 67,2 65,8 1,4Barn- ochutbildningsnämnd 690,6 690,0 0,6Socialnämnd 482,4 476,4 6,0Avgår interna poster -53,8 -42,5 11,3Nämndernasnettokostnad 1 336,0 1 351,5 -15,5Produktionens resultat 1,9 -8,6 10,5Pensioner netto 30,6 30,6 0,0Diverse intäkteroch korrigeringar -15,0 -17,7 2,7Verksamhetensnettokostnad 1 353,5 1 355,8 -2,3* Budget för fastighets- och miljölyftet uppgår till 65miljoner kronor 2009-2011.Samtliga nämnder visar positiva avvikelser motbudget med undantag av byggnadsnämnden, däravvikelsen är marginell med 0,1 miljoner kronor.Tekniska nämnden belastas i bokslutet med kostnaderför fastighets- och miljölyftet med 21,7 miljonerkronor. Fullmäktige har öronmärkt 65 miljonerkronor avsedda för fastighets- och miljölyftet underen treårsperiod, 2009-2011. I bokslutet redovisasårets kostnader för fastighets- och miljölyftet motbalanskravet.Tekniska nämnden visar ett resultat om 7,3 miljonerkronor. Det består dels i överskott om cirka25 miljoner kronor dels ett underskott för vinterväghållningom cirka 18 miljoner kronor. Överskottetkan hänföras till underhåll inom fastighetssidan,exploateringsintäkter- samt VA- och avfallsverksamheterna.Upparbetade överskott för VA- ochavfallskollektiven öronmärks under eget kapital.Överskottet i tekniska nämnden täcker de höga17


kostnaderna för vinterväghållningen som uppgicktill 24,9 miljoner kronor. De ska ställas mot budgeterade7 miljoner kronor, vilket är ett genomsnitt avde senaste fem årens kostnader.Socialnämndens positiva avvikelse består avökade statsbidrag, sänkta kostnader för särskildaboenden och externa placeringar. Överskottet täckerökade kostnader i hemtjänsten på grund av ökatantal hemtjänsttimmar. Den positiva avvikelsen påkommunstyrelsen beror på att ett antal tjänster påkommunledningskontoret har varit vakanta underåret.Danderyds kommun har en beställar- och utförarmodelldär produktionsstyrelsen omfattar skol- ochomsorgsverksamhet samt kulturskola och ungdomsmottagningi kommunal regi. Produktionsstyrelsensresultat uppgår till 8,6 miljoner kronor vilket ärbättre än budgeterat -1,9 miljoner kronor. I budget2010 tilläts produktionsstyrelsen att utnyttja ackumulerateget kapital för det så kallade lärarlyftet.I den sammanställda redovisningen ingår DjursholmsAB som ett av kommunen helägda fastighetsbolag.Bolaget visade ett negativt resultat om 1miljoner kronor.Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämndomfattas av Danderyds, Täbys och Vaxholmsmiljö- och hälsoskyddstillsyn. Nämnden visade ettöverskott om 0,4 miljoner kronor, vilket kommerombudgeteras till år 2011. Det bokföringsmässigautfallet för Danderyds kommun är 0,1 miljonerkronor vilket utgör en andel om 28 %.I bilagedelen redovisas verksamhetsberättelserför Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd,årsredovisning för Djursholms AB och ett sammandragav nämndernas drifts- och investeringsredovisning.PrognossäkerhetMkr302520151050-5-10-15-20-25Avvikelse mot budgetKv1 Delår Kv 3 BokslutPrognostidpunktNämndernaProduktionenSkatteintäkterFinansnettoResultatUnder året görs prognoser i samband med kvartalsbokslutoch delårsbokslut. Prognoserna är i förhållandetill reviderad budget. Skatteprognoserna harvarit stabila under året och ligger i paritet med bokslutetvid årets slut. Finansnettot för tredje kvartaletöverensstämmer med det överskott som återfinns ibokslutet. Nämnderna prognostiserade redan förstakvartalet ett underskott vilket sedan successivtökat. Bokslutet visar däremot ett överskott. Orsakenär överskott inom tekniska nämnden, där blandannat sänkta räntekostnader för VA-kollektivetinte kunnat förutses. Produktionen har visat enförsiktighet i början av året. Prognosen för tredjekvartalet ligger i linje med bokslutet. Kommunenstotala resultatavvikelse uppgår till cirka 20 miljonerkronor i bokslutet, vilket överensstämmer medtredjekvartalets prognos.Investeringsverksamheten har inte nått upp tillbudgeterade volymerNämndernas investeringsverksamhetMiljoner kronorRevideradbudgetBokslutAvvikelseKommunstyrelsen 3,2 2,3 0,9Byggnadsnämnd 0,3 0,3 0,0Teknisk nämnd 211,9 109,9 102,0Kultur- ochfritidsnämnd 14,5 12,4 2,1Socialnämnden 1,1 1,2 -0,1Produktionsstyrelsen 3,5 4,0 -0,5Nämndernasnettokostnad 234,5 130,1 104,4Danderyds kommun har investerat för 130,1 miljonerkronor under året. Investeringsverksamhetenhar inte nått upp till den volym som budgeterats.Avvikelsen uppgår till 104,4 miljoner kronor. Orsakenär att investeringsprojekten löper över fleraår och ofta är föremål för överklaganden vilketförsenar processen. Störst avvikelse, 102 miljonerkronor, redovisas för fastighetsförvaltningen inomtekniska nämnden och avser ny-, om- och tillbyggnationer.De större projekten under 2010 har varitombyggnad av Ekebyskolan och Rosenvägens förskola.Pågående projekt är Björkdungens förskolaoch Brageskolan för vilka tekniska nämnden begärtombudgetering. Ombudgeteringen 2011 uppgår till78,8 miljoner kronor där även Stocksundsgårdeningår.Kultur- och fritidsnämnden har i allt väsentligtgenomfört planerade investeringar där de stora18


projekten har gällt isbanor Stockhagens idrottsplats,allvädersbanor vid Danderyds gymnasiumsamt belysning av konstgräsplaner på Enebybergsidrottsplats.Kommunstyrelsens investeringar har i huvudsakomfattat investeringar i ärendehanteringssystemoch IT, sammantaget 2 miljoner kronor. Sessionssalenpå slottet har rustats upp med 0,4 miljonerkronor. Medel för reservkraft vid slottet har begärtsombudgeterade till 2011.Produktionsstyrelsen investerade för 4 miljonerkronor i främst datorer och möbler till enheternainom skola och omsorg.Det kommunala bolaget Djursholms AB hargenomfört följande investeringsprojekt om cirka5 miljoner kronor under året. 2,4 miljoner kronori värme och ventilation för Enebyskolan, 0,5miljoner kronor i vindskydd och bergvärme förKyrkskolan samt 1,9 miljoner kronor i bergvärmeför Hunding 8. Övriga insatser har bedömts vara ihuvudsak av underhållskaraktär.Ett sammandrag av nämndernas investeringsredovisningframgår av bilaga.Den externa medelsförvaltningen redovisar ettpositivt utfallMedelsförvaltningMedelsförvaltningen redovisar ett positivt resultatmed 10,6 miljoner kronor och hamnar i paritetmed budget. Kommunens placeringar i svenskaoch utländska aktier har haft en positiv utvecklingmedan svenska räntebärande papper tappat något.Portföljerna följer för övrigt jämförelseindex. Avkastningenför 2010 var positiv med 13,7 miljonerkronor. Portföljen ligger inom gränsvärdet beträffandetillåten risk och avkastning fastställda i kommunensplaceringsreglemente.Marknadsvärdet på de placerade medlen var188,8 miljoner kronor vid utgången av 2010.Bokföringsmässigt värde uppgår till 167,1 miljonerkronor. Ingången av 2010 präglades av dengynnsamma utvecklingen under 2009. Marknadenfortsatte stiga under 2010.Miljoner kronor december 2010 december 2009Avsättning 76,0 67,5Ansvarsförbindelse527,4 548,0Placerade medel -167,1 -180,5Återlånademedel 436,3 435,0Totalt placerade kommunen 300 miljoner kronor imaj 1998 för att trygga framtida pensionsutbetalningar.Två externa förvaltare, Carlson InvestmentManagement och Vanguard Investments Europe,förvaltar medlen enligt kommunens placeringsreglemente.Den finansiella ställningen är fortsatt starkBalansräkningen visar kommunens eller den sammanställdaredovisningens finansiella ställning påbalansdagen.Den finansiella ställningen är fortsatt stark förkommunen. Betalningsförmågan är stark både påkort och lång sikt. Likvida medel uppgick till 56,6miljoner kronor på balansdagen, vilket är en välavvägd nivå. Soliditeten har minskat något men ärstark jämfört med kommuner i allmänhet.Skuldsättningen är oförändrad dels genom successivamortering av långfristiga lån men även attnya lån tagits upp. På balansdagen uppgår kommunenslåneskuld till 167,7 miljoner kronor vilket är2,2 miljoner kronor högre än föregående år.Miljoner kronorMarknadsvärde2010Bokfört värde2010Marknadsvärde2009Bokfört värde2009Svenska räntepapper 99,7 99,7 110,3 106,7Svenska aktier 31,0 23,4 27,0 28,4Globala aktier 56,5 42,2 61,2 51,7Likvida medel 1,6 1,8 2,3 1,3Nedskrivning 0,0 0,0 0,0 -7,6188,8 167,1 200,8 180,519


I budget för 2010 fastställdes mål för två av nyckeltaleni tabellen nedan, nettokostnadernas andelav skatteintäkter (målnivå 100 %) samt soliditet(målnivå 65 %). Målen valdes eftersom de angerriktningen och begränsningen för den kommunalaverksamheten. Målen avseende soliditet och nettokostnadernasandel av skatteintäkterna nås.Generellt kan följande utläsas baserat på utfalleti nyckeltalen för 2010. Kommunen har en långsiktigbetalningsförmåga genom en stark soliditetom 66 %. Om pensionsåtagandet före 1998 vägs inkommer soliditeten uppgå till 37,9 %. Soliditetenär ett bra och viktigt mått för att säkerställa godekonomisk hushållning i ett långsiktigt perspektiv.Nettokostnadernas andel av skatteintäkternauppgår till 99,7 %. Därmed uppnås målet om attnettokostnaderna ska understiga 100 % av skatteintäkterna.Verksamhetens kostnader ligger fortfarandepå marginalen för den nivå som möjliggörsmed nuvarande finansiering. Ett mycket begränsatutrymme finns därmed för oförutsedda händelser.En förbättring jämfört med 2009 kan noteras.Kommunen har som mål att självfinansiera 70 %av nyinvesteringar. För 2010 har samtliga investeringarfinansierats med egna medel, beroende på attbudgeterad investeringsnivå inte har uppfyllts, ochdärmed har målet klarats av.Den sammanställda redovisningen omfattarDjursholms ABDjursholms AB är ett helägt dotterbolag vars syfteär att äga och förvalta kommunala fastigheter.Primärt omfattar det fastigheter för rekreationsändamålsamt park, gator och annan allmän plats.Bolaget ska verka för bevarandet av ett levandejordbruk samt i mån av resurser tillhandahållalokaler för kommunal verksamhet. DjursholmsAB visar för 2010 en förlust om 1 miljoner kronor.Underskottet beror ökade underhållsinsatser.Förutom det helägda bolaget har kommunenintressen i följande bolag eller kommunalförbund:• Storstockholms Brandförsvarsförbund (org nr222000-0356) 18,1 %• Käppalaförbundet (org nr 222000-0117) 8,2 %• Norrvatten (org nr 222000-0158) 8,6 %• AB Vårljus (org nr 56485-4791) 1,0 %• Roslagsvatten AB (org nr 556142-2394) 1,0 %• Söderhalls Renhållningsverk AB (org nr556197-4022) 10,0 %Årsredovisning för Djursholms AB framgår avbilaga.UtmaningarEkonomi och skatteintäkterOsäkerheten vad beträffar framtida skatteintäkter äralltjämt stor. Det är därför en utmaning för kommunenatt fortsatt klara den höga kvaliteten inomskola och omsorg inom ramen för skatteintäkterna.Förmågan att prioritera och löpande omprioriterakommer att vara väsentlig de kommande åren.BefolkningsprognosPrognosen visar på en kraftig ökning åldersgrupperna6-12 år och 65-79 år kommande femårsperiod.Samtidigt minskar åldrarna 0-5 år och 16-18 år.Variationerna kommer att ställa krav på en långsiktigdimensionering av platser inom skola, förskolaoch äldreomsorg.Finansiella nyckeltal2010 2009 2008 2007 2006Nettokostnadernas andel av skatteintäkterna 99,70% 100,61% 96,50% 98,10% 94,90%Nettokostnadernas andel av skatter,exkl exploatering 99,80% 100,81% 102,10% 100,40% 95,10%Nettokostnadsutveckling 4,50% 5,90% 2,80% 5,90% -0,80%Soliditet 66,00% 67,90% 69,30% 70,60% 69,80%Soliditet, inklusive hela pensionsåtagandet 37,90% 37,00% 38,90% 38,80% 40,30%Soliditet, inklusive ofinansieratpensionsåtagande 46,80% 47,20% 49,80% 51,70% 53,80%Investeringsvolym, miljoner kronor 130,1 84,6 88,2 83,2 98,3Kommunal skattesats 17,20 17,20 17,20 17,46 17,8620


ValfrihetDanderyds kommun har sedan tidigare ett policydokumentrörande konkurrensutsättning. Somett led i att höja kvalitet och valmöjligheter förmedborgarna planeras en utveckling av nuvarandeprogram för konkurrensutsättning och avknoppningfastställas.På uppdrag av fullmäktige utreds möjlighetenom särskilda boenden och inom LSS-området (Lagom särskilt stöd till funktionsnedsatta) kan omfattasav Lagen om valfrihetssystem, LOV.Verksamheten 2010 beträffande kommunal och privatregi fördelade sig enligt följande under 2010:Kommunalaförskolor/skolor iDanderydskommunFristående förskolor/skoloralt.andra kommunalaskolorFörskola 55% 45%Förskoleklass83% 17%Skola årskurs1-6 85% 15%Skola årskurs7-9 55% 45%Kommunal regi Privata utförarealt. i andra kommunerHemtjänst 41% 59%Särskiltboende 40% 60%Nya nationella lagar och reformerUnder 2010 beslutade riksdagen om ny skollag,vilken ska börja tillämpas på utbildningar ochannan verksamhet från och med den 1 juli 2011.Ny läroplansstruktur och ny betygsskala föreslåsav regeringen i propositionen Tydligare mål ochkunskapskrav.En stor utmaning bland flera nya reformer är denreformerade gymnasieskolan, GY 2011 som införs ihela landet från och med hösten 2011. Vidare införsen gemensam gymnasieprislista inom Stockholmslän från 1 januari 2011. Mot bakgrund av attDanderyds gymnasium har en omfattande andelspecialutformade program kommer Danderyd attpraktisera den nya prislistan successivt på nyantagnaelever från och med hösten 2011.Ny plan- och bygglag börjar gälla från och medmaj 2011. Syftet är att förenkla och effektivisera,ge ökad förutsägbarhet för enskilda och företag ochen ökad rättsäkerhet och likabehandling.Regionala och infrastrukturfrågorNuvarande Översiktsplan antagen av fullmäktige2006 kommer aktualiseras under 2011. Det är kommunensstrategiska dokument för långsiktig utvecklingav mark och vatten. I arbetet med aktualiseringingår att ompröva och beskriva hur de i Översiktsplanenangivna utvecklingsområdena ska bedrivas.Förutsättningarna för hur E 18 ska kunna tunnelförläggas/överdäckaskommer även belysas iÖversiktsplanen.Ett omfattande arbete förutses med anledning avutvecklingen av Mörby centrum med handel ochbostäder.Avtal med SL som en följd av den avsiktsförklaringsom träffades mellan SL och kommunen under2010.Arbetet med att vidta åtgärder inför inrättadet avett naturreservat i Rinkebyskogen från 2012kommer att intensifieras.MiljöfrågorDe för kommunen centrala miljöfrågorna om buller,partiklar, tillgänglighet och säkerhet är högtprioriterade. Förslag till nytt miljöprogram hartagits fram under 2010-2011. Programmet ska fastställasav fullmäktige och därefter ska resultatmålfastställas av respektive verksamhet.Inrättande av en egen miljö- och hälsoskyddsnämndgörs i syfte att utveckla sambandet mellanverksamhetsutövarna och myndighetsnämnden.IT-utvecklingEtt av kommunens inriktningsmål anger att medborgarnai hög grad ska kunna utföra kommunalatjänster via Internet. Utbud av e-tjänster samt åtgärderför att förbättra kommunens hemsida är därförviktiga utvecklingsområden. Under 2011 kommermedborgardialogen utvecklas, bland annat meddebattforum på hemsidan.Det är en stor utmaning att utnyttja de möjlighetersom IT-utvecklingen för med sig inomkommunens samtliga verksamheter, såväl tekniskaverksamheter som skola och omsorg. Införande av1-1 metodik, det vill säga en elev – en dator i skolaoch gymnasium är exempel på förnyelse av såvälinnehåll som arbetsformer i skolan.InvesteringsprogramKommunen står inför ett omfattande investeringsprogram.Till de mer omfattande planerade investeringarnahör ny sporthall vid Mörbyskolan, fortsattom- och tillbyggnad av förskolor och skolor samt21


grupp- och äldreboenden. De för kommunen högainvesteringsvolymerna kommer att medföra enökad upplåning vilket i sin tur medför ökade ränteochavskrivningskostnader.PersonalförsörjningFortsatt utveckling av Danderyd som en attraktivarbetsgivare är en förutsättning för att rekryterakompetent personal. Utgångspunkten är att nyrekryteringsbehovetpå grund av pensionsavgångar ärcirka 12 % de närmaste fem åren. Till detta kommerrekryteringsbehov på grund av annan personalomsättningsom uppgick till cirka 10 % 2010.Frågan om rekrytering av personal till kommunenär av avgörande betydelse. Detta ställer krav påförvaltningar och enheter att bibehålla och utvecklaverksamheterna. För att bli en attraktiv arbetsgivarekommer kommunen att arbeta med utveckling avnya arbetsformer, förbättring av arbetsmiljön samtindividuell lönesättning.22


ResultaträkningKoncern Koncern Kommun Kommun(Mkr) Not 2010 2009 2010 2009Verksamhetens intäkter 1 467,1 477,7 467,7 467,3Verksamhetens kostnader 2 -1 746,5 -1 696,0 -1 750,1 -1 695,1Avskrivningar 3 -74,5 -70,6 -73,4 -69,6Verksamhetens nettokostnader 4 -1 353,9 -1 288,9 -1 355,8 -1 297,4Skatteintäkter 5 1 706,6 1 717,9 1 706,6 1 717,9Generella statsbidrag och utjämning 6 -347,1 -428,4 -347,1 -428,4Finansiella intäkter 7 14,7 14,3 16,9 16,5Finansiella kostnader 8 -5,6 -7,1 -5,6 -7,0Resultat före extraordinära poster 14,7 7,8 15,0 1,6Extraordinära intäkterExtraordinära kostnaderFÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL 14,7 7,8 15,0 1,623


BalansräkningNot Koncern Koncern Kommun KommunBalansräkning 2010 2009 2010 2009TILLGÅNGAR (Mkr)AnläggningstillgångarMark, byggnader och tekniska anläggningar 9 1 213,5 1 181,8 1 181,0 1 152,8Maskiner och inventarier 10 27,7 23,6 27,7 23,6Pågående investeringar 11 165,7 121,3 165,7 121,3Finansiella anläggningstillgångar 12 18,3 19,9 18,3 19,9Summa anläggningstillgångar 1 425,2 1 346,6 1 392,7 1 317,6OmsättningstillgångarFörråd, lager och exploateringsfastigheter 13 76,0 12,0 75,8 11,8Fordringar 14 132,0 95,3 186,3 146,4Kortfristiga placeringar 15 165,3 179,2 165,3 179,2Kassa och bank 16 57,1 153,5 56,6 151,6Summa omsättningstillgångar 430,4 440,0 484,0 489,0SUMMA TILLGÅNGAR 1 855,6 1 786,6 1 876,7 1 806,6EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER (Mkr)Eget kapitalEget kapital 17 1 201,5 1 193,8 1 223,9 1 222,3Årets resultat 14,7 7,8 15,0 1,6Summa eget kapital 1 216,2 1 201,6 1 238,9 1 223,9AvsättningarAvsättningar för pensioner 18 76,0 67,5 76,0 67,5Summa avsättningar 76,0 67,5 76,0 67,5Summa skulderLångfristiga skulder 19 161,0 158,1 159,7 156,8Kortfristiga skulder 20 402,4 359,4 402,1 358,4Summa skulder 563,4 517,5 561,8 515,2SUMMA EGET KAPITAL,AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 1 855,6 1 786,6 1 876,7 1 806,6Ställda panter och ansvarsförbindelser 21 617,2 600,5 617,2- varav kommunens borgen för Djursholms AB 1,3 1,324


FinansieringsanalysKoncern Koncern Kommun Kommun(Mkr) Not 2010 2009 2010 2009Den löpande verksamhetenResultat före extraordinära poster 14,7 7,8 15,0 1,6Justering för avskrivningar 74,5 70,6 73,4 69,6Justering för förändring avavsättning pension och löneskatt 8,5 9,5 8,5 9,5Justering för förändring av rörelsekapital 22 -43,8 148,0 -46,3 157,7Medel från den löpande verksamheten 53,9 235,9 50,6 238,4InvesteringsverksamhetenInvestering i mark, byggnaderoch tekniska anläggningar -145,2 -93,3 -140,5 -91,5Investering i maskiner och inventarier -9,6 -5,8 -9,6 -5,8Försäljning av anläggningstillgångar 23 0,0 6,9 0,0 6,9Medel från investeringsverksamheten -154,8 -92,2 -150,1 -90,4FinansieringsverksamhetenNyupplåning 54,0 0,0 54,0 0,0Periodiserade avgifter VA 9,6 0,0 9,6 0,0,Amortering av lån -60,7 -42,5 -60,7 -42,5Ökning (-)/minskning (+), långfristiga fordringar 1,6 -1,1 1,6 -1,1Medel från finansieringsverksamheten 4,5 -43,6 4,5 -43,6Årets kassaflöde -96,4 100,1 -95,0 104,4Likvida medel vid årets början 153,5 53,4 151,6 47,2Likvida medel vid årets slut 57,1 153,5 56,6 151,625


NotförteckningResultaträkningRedovisningen har skett i enlighet med Lagen om kommunal redovisning samt rekommendationerfrån Rådet för kommunal redovisning. Kompletterande beskrivning lämnas under respektive not.NOTFÖRTECKNINGNot (Mkr) dec-10 dec-091 Verksamhetens intäkterKoncernenIntäkter 467,1 477,7467,1 477,7Danderyds kommunFörsäljningsmedel 2,6 2,4Taxor och avgifter 158,5 152,6Hyror och arrenden 83 84,3Bidrag 102,1 108,7Försäljning av verksamhet och entreprenader 109,7 107,2Försäljning av expl.fastigheter 2,1 2,3Försäljning av anläggningstillg. 3,7 6,8Övriga intäkter 1,8 3Externa intäkter hänförliga till investeringsintäkter 4,2 0467,7 467,32 Verksamhetens kostnaderKoncernenKostnader -1 746,5 -1 696,0-1 746,5 -1 696,0Danderyds kommunInköp av anläggningstillgångar -0,7 -0,6Inköp av anläggnings- och underhållsmaterial -0,3 -0,2Bidrag och transfereringar -52,0 -52,9Entreprenader och köp av verksamhet -789,2 -723,6Konsulttjänster -18,6 -20,8Löner, förmåner och div kostnadsersättningar -464,5 -465,7Sociala avgifter -152,1 -152,1Pensionskostnader -48,7 -47,5Personalsociala kostnader -12,7 -11,6Lokal- och markhyror, fastighetsservice -61,6 -57,2Hyra/leasing av anläggningstillgångar -5,4 -4,5Bränsle, energi och vatten -40,9 -40,9Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial -47,7 -44,3Kontorsmaterial och trycksaker -3,4 -3,6Reparation och underhåll av maskiner -1,7 -1,8Diverse främmande tjänster -21,5 -21,2Tele-, datakommunikation och postbefordran -5,7 -5,4Transporter och resor -9,6 -12,4Representation -0,8 -0,7Annonser, reklam, information -2,4 -2,2Försäkringsavgifter och riskkostnader -4,8 -20,4Övrigt (revision, div kostnader, avr interna kostn) -5,8 -5,5-1 750,1 -1 695,126


NotförteckningResultaträkningNot (Mkr) dec-10 dec-093 AvskrivningarKoncernenPlanenliga avskrivningar, fastigheter -65,3 -63,8Planenliga avskrivningar, maskiner och inventarier -5,5 -5,8Nedskrivning av anläggningstillgångar -2,6 0,0Meravskrivning anläggningar -1,1 -1,0-74,5 -70,6Danderyds kommunPlanenliga avskrivningar, fastigheter -65,3 -63,8Planenliga avskrivningar, maskiner och inventarier -5,5 -5,8Nedskrivning av anläggningstillgångar -2,6 0,0-73,4 -69,6Avskrivningar har gjorts i enlighet med rekommendationer från SKL.4 Verksamhetens nettokostnaderDanderyds kommunNämndernas nettokostnader enl driftredovisningen -1 394,0 -1 345,6Interna poster (internränta) 42,5 52,7Delsumma -1 351,5 -1 292,9Produktionsorganisationens resultat 8,6 4,1Pensioner (netto) -30,6 -26,6Fastighetsförsäljningar exploatering 1,2 0,0Fastighetsförsäljningar anläggning 0,0 7,9Bostadsrättsförsäljningar anläggning 3,7 1,2PO-differens 6,4 9,0Förvaltningarnas finanskostnad 0,8Finansförvaltning 1,8 0,2Förvaltningsarvode -0,3 -0,3Korrigeringar (korr diff påg invest 2009, kto 4610 ver 12092049) 4,1Verksamhetens nettokostnader före avskr -1 355,8 -1 297,4Produktionens avskrivningarAvskrivningarVerksamhetens nettokostnader -1 355,8 -1 297,45 SkatteintäkterDanderyds kommunPreliminära skatteintäkter 1691,5 1 754,3Prognos för slutavräkning 2010 14,2 -37,4Justering slutavräkning föregående år 2009 0,9 1,01 706,6 1 717,96 Generella statsbidrag och utjämningDanderyds kommunKonjunkturstöd 30,4 0,0Regleringsavgift/-bidrag 8,0 -15,1Kostnadsutjämning 190,6 184,7Inkomstutjämning -605,2 -639,3Kommunal fastighetsavgift 43,5 43,6Införandetillägg 7,0 13,8Strukturbidrag 2,0 2,0Utjämningsavgift LSS -23,4 -18,1-347,1 -428,427


NotförteckningResultaträkningNot (Mkr) dec-10 dec-097 Finansiella intäkterKoncernenUtdelning aktier 3,1Ränteintäkter likvida medel 0,2 2,1Ränteintäkter kundfordran 0,1 0,1Räntebidrag 0,2 0,4Extern medelsförvaltning 11,1 11,714,7 14,3Danderyds kommunUtdelning aktier 3,1 0Ränteintäkter dotterbolag 2,2 2,2Ränteintäkter likvida medel 0,2 2,1Ränteintäkter kundfordran 0,1 0,1Räntebidrag 0,2 0,4Extern medelsförvaltning 11,1 11,716,9 16,58 Finansiella kostnaderKoncernenRäntekostnader -4,9 -10,3Byggkreditivränta 4,0 4,3Ränta pensionsskuld -3,9 -2,5Övriga finansiella kostnader -0,3 -0,6Extern medelsförvaltning (realisationsförluster) 0,0 -5,5Extern medelsförvaltning (nedskrivningar) -0,5 7,5-5,6 -7,1Danderyds kommunRäntekostnader -4,9 -10,3Byggkreditivränta 4,0 4,3Ränta pensionsskuld -3,9 -2,5Övriga finansiella kostnader -0,3 -0,5Extern medelsförvaltning (realisationsförluster) 0,0 -5,5Extern medelsförvaltning (nedskrivningar) -0,5 7,5-5,6 -7,0Byggkreditivränta avser den internränta som påförts pågående investeringar.28


NotförteckningBalansräkningNot (Mkr) dec-10 dec-099 Mark, byggnader och tekniska anläggningarKoncernenVerksamhetsfastigheter 723,0 689,2Markreserv 6,5 6,5Fastigheter för annan verksamhet 126,8 169,1Publika fastigheter 191,3 186,4Fastigheter för affärsverksamhet (VA-verket) 165,9 130,61 213,5 1 181,8Ackumulerat anskaffningsvärde 2 098,5 2 002,4Ackumulerade avskrivningar -885,0 -820,61 213,5 1 181,8Danderyds kommunVerksamhetsfastigheter 690,5 660,2Markreserv 6,5 6,5Fastigheter för annan verksamhet 126,8 169,1Publika fastigheter 191,3 186,4Fastigheter för affärsverksamhet (VA-verket) 165,9 130,61 181,0 1 152,8Ackumulerat anskaffningsvärde 2147,5 2 051,4Ackumulerade avskrivningar -966,5 -898,61 181,0 1 152,810 Maskiner och inventarierDanderyds kommunAckumulerat anskaffningsvärde 131,8 122,2Ackumulerade avskrivningar -104,1 -98,6Nedskrivning inventarier 0 0,0Pågående investeringar 0 0,027,7 23,611 Pågående investeringarDanderyds kommunPågående investeringar 165,7 121,3165,7 121,312 Finansiella anläggningstillgångarDanderyds kommunAktier och värdepapper 4,1 4,1Långfristiga fordringar 0Bostadsrätter 14,2 15,818,3 19,929


NotförteckningBalansräkningNot (Mkr) dec-10 dec-0913 Förråd, lager och exploateringsfastigheterKoncernenOljelager 1,4 1,6Exploateringsfastigheter 74,6 10,476,0 12,0Danderyds kommunOljelager 1,2 1,4Exploateringsfastigheter 74,6 10,475,8 11,814 FordringarKoncernenKundfordringar 13,1 22,0Diverse kortfristiga fordringarMomsfordran (Ludvika) 27,7 5,8Övriga kortfristiga fordringar 18 15InterimsfordringarUpplupna intäkter, Carlson 1,8 2,6Likvidfordran, Carlson 9,0 0,0Skatteintäkter 14,2 0Fastighetsavgift 2,6 0Periodiserade kostnader 31,5 31,8Förutbetalda kostnader 5,4 9,1Upplupna intäkter 8,5 7,9Övriga interimsfordringar 0,2 1,1132,0 95,3Danderyds kommunKundfordringar 13,1 22,0Diverse kortfristiga fordringarMomsfordran (Ludvika) 27,7 5,8Djursholms AB 56,0 56,0Övriga kortfristiga fordringar 16,3 10,1InterimsfordringarUpplupna intäkter, Carlson 1,8 2,6Likvidfordran, Carlson 9,0Skatteintäkter 14,2 0Fastighetsavgift 2,6 0Periodiserade kostnader 31,5 31,8Förutbetalda kostnader 5,4 9,1Upplupna intäkter 8,5 7,9Övriga interimsfordringar 0,2 1,1186,3 146,4Bokföringsmässig avskrivning har skett av de fordringar som är äldre än ett år, d.v.s. medförfallodag före 31 december 2009, utom i de fall utredning pågår eller betalningsplan har upprättats30


NotförteckningBalansräkningNot (Mkr) dec-10 dec-0915 Kortfristiga placeringarDanderyds kommunAktier och värdepapperAktier, Carlson 23,4 28,4Aktiefondandelar, Vanguard 42,2 51,7Räntebärande värdepapper, Carlson 99,7 106,7Nedskrivning, kortfristiga placeringarNedskrivning, Carlson aktier 0 -6,5Nedskrivning, Vanguard 0 -1,1Nedskrivning, Carlson räntepapper 0 0,0165,3 179,2Nedskrivningen av tillgångarnas bokförda värde är from 2003 beräknad utifrån lägsta värdetsprincip för aktier och räntebärande värdepapper separat för respektive portfölj.16 Kassa och bankKoncernenPostgiro 9,8 10,1Bank 47,3 143,4- varav bank, Carlson 1,8 1,357,1 153,5Danderyds kommunPostgiro 9,8 10,1Bank 46,8 141,5- varav bank, Carlson 1,8 1,356,6 151,617 Eget kapitalKoncernenRörelsekapital 73,5 84,7Anläggningskapital 1 142,7 1 116,91 216,2 1 201,6Danderyds kommunRörelsekapital 74,9 134,7Anläggningskapital 1164 1089,21 238,9 1 223,9Därav Produktionsstyrelsens ack överskott 52,8 41,8Därav VA-verkets ackumulerade överskott 6,6 1,9Därav Volymreglering 8,0 8,0Därav fastighets- och miljölyft 39,9 61,618 AvsättningarDanderyds kommunAvsättningar för ålderspensioner 61,2 54,331


NotförteckningBalansräkningNot (Mkr) dec-10 dec-09Avsättningar för särskild löneskatt 14,8 13,276,0 67,519 Långfristiga skulderKoncernenNegativ anläggning VA 9,6 0,0Handelsbanken 53,8 1,3SEB 18,3 20,0Nordea 50,0 50,0Swedbank 36 94,2Summa låneskuld 167,7 165,5Kortfristig del av långfristig skuld -6,7 -7,4161,0 158,1Danderyds kommunNegativ anläggning VA 9,6 0,0Handelsbanken 52,5 0,0SEB 18,3 20,0Nordea 50 50,0Swedbank 36 94,2Summa långfristiga skulder 166,4 164,2Kortfristig del av långfristig skuld -6,7 -7,4159,7 156,820 Kortfristiga skulderKoncernenKortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder 6,7 7,4Leverantörsskulder 193,2 121,3Momsskuld 3,1 -13,1Övriga kortfristiga skulder 5 4,6InterimsskulderRetroaktiva löner 3,2 3,9Timlöner 2,0 2,2OB-ersättningar 0,8 1,0Semesterlöneskuld, månadsanställda 0,0 30,9Semesterlöneskuld, timanställda 31,3 0,0Upplupna räntekostnader 2,7 3,9Upplupna personalkostnader (skatt o avgifter) 36,4 36,4Individuell pension inkl löneskatt 26,8 24,4Utbetalda pensioner skls 1,4 0,0Avräkningsskuld, kommunalskatt 37,4 43,8Avräkningsskuld kommunalskatt justering prognos 2009 -0,8 0,0Förutbetalda hyresintäkter 3,6 4,2Övriga interimsskulder 49,6 88,5402,4 359,432


NotförteckningBalansräkningNot (Mkr) dec-10 dec-09Danderyds kommunKortfristiga skulder till koncernföretag 4,5 0Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder 6,7 7,4Leverantörsskulder 193,2 121,3Momsskuld 3,1 -13,1Övriga kortfristiga skulder 0,2 0,3InterimsskulderRetroaktiva löner 3,2 3,9Timlöner 2 2,2OB-ersättningar 0,8 1,0Semesterlöneskuld 31,3 30,9Upplupna räntekostnader 2,7 3,9Upplupna personalkostnader (skatt o avgifter) 36,4 36,4Individuell pension inkl löneskatt 26,8 24,4Utbetalda pensioner skls 1,4 0,0Likvidskuld, Carlson 0 0,0Avräkningsskuld, kommunalskatt 37,4 43,8Avräkningsskuld kommunalskatt justering prognos 2009 -0,8 0,0Förutbetalda hyresintäkter 3,6 4,2Övriga interimsskulder 49,6 91,8402,1 358,421 Ställda panter och ansvarsförbindelserKoncernenAnsvarsförbindelser pensioner (inkl löneskatt)Kommunen 527,4 548,0BorgensåtagandenDjursholms AB 1,3 1,3Egna hem o småhus, förlustansvar kreditgaranti 0,5 0,6Övriga förpliktelser 71,3 67,3600,5 617,2Danderyds kommunAnsvarsförbindelser pensioner (inkl löneskatt)Kommunen 527,4 548,0BorgensåtagandenDjursholms AB 1,3 1,3Egna hem o småhus, förlustansvar kreditgaranti 0,5 0,6Övriga förpliktelser 71,3 67,3600,5 617,233


NotförteckningFinansieringsanalysNot (Mkr) dec-10 dec-0922 Medel från den löpande verksamhetenKoncernenÖkning (-)/minskning (+), förråd och varulager -64,0 -6,3Ökning (-)/minskning (+), kortfristiga fordringar -36,6 78,7Ökning (-)/minskning (+), medelsförvaltning (aktier/värdepapper) 22,1 7,0Ökning (+)/minskning (-), kortfristiga skulder 43,1 68,6-35,4 148,0Danderyds kommunÖkning (-)/minskning (+), förråd och varulager -64,0 -6,3Ökning (-)/minskning (+), kortfristiga fordringar -40,0 83,8Ökning (-)/minskning (+), medelsförvaltning (aktier/värdepapper) 22,1 7,0Ökning (+)/minskning (-), kortfristiga skulder 39,0 73,2-42,9 157,723 Medel från investeringsverksamhetenDanderyds kommunFörsäljning 1,2 0,0Försäljning av bostadsrätt, Sekreno lgh 121 0,0 1,2Försäljning av bostadsrätt, Sekreno lgh 103 och 251 3,7 0,0Försäljning av anläggningstillgångar, Långängstorp 7 0,0 5,74,9 6,934


VerksamhetsberättelserKommunstyrelsen.......................................................................................................36Överförmyndarnämnden.............................................................................................38Byggnadsnämnden.....................................................................................................39Kultur- och fritidsnämnden........................................................................................41Tekniska nämnden......................................................................................................44Barn- och utbildningsnämnden...................................................................................48Socialnämnden...........................................................................................................52Produktionsstyrelsen...................................................................................................57Nämndernas ledamöter...............................................................................................61Färgmarkering i tabellergrön gul rödgrön anger utfall bättre än budgeteratgul anger utfall i enlighet med budgetröd anger utfall sämre än budget.35


Reviderat 27 april 2011KommunstyrelsenOrdförande: Gunnar Oom (t.o.m 2010-11-23) Olle Reichenberg (fr.o.m. 2010-11-24)(belopp i Mkr) Budget Bokslut2010 2010 AvvikelseVerksamhetens intäkter 36,4 37,6 1,2Verksamhetens kostnader -88,8 -88,0 0,8Nettokostnader -52,4 -50,4 2,0Viktiga händelser i verksamhetenArbetet med att utveckla Mörby centrum har pågåttunder hela 2010. I november beslutade fullmäktigeatt upphäva tidigare antagna detaljplaner, genomförandeavtalsamtill exempelploateringsavtal.Förhandlingar har pågått om en avsiktsförklaringmellan SL och Danderyd om vilka åtgärder somskall vidtagas inom kommunen till följd av utbyggnadenav dubbelspår norr om Danderyd. Inomavsiktsförklaringen regleras bullerfrågor, planskildakorsningar, säkerhet, ny station mellan Mörby hållplatsoch Stocksunds station samt trafiktäthet.Kommunfullmäktige beslutade i december 2010att Danderyds kommun snarast, dock senast 1januari 2012, ska utträda ur Södra Roslagens miljöochhälsoskyddsnämnd och inrätta en egen nämnd.Kommunen har för sin del godkänt principöverenskommelsenom finansiell medverkan i StockholmsStrömprojektet.För andra året i rad hade Danderyds kommunordförandeskapet i Stockholm Nordost. Samarbetetsker tillsammans med kommunerna Täby, Vallentuna,Norrtälje, Vaxholm och Österåker kring viktigafrågor som rör tillväxt, infrastruktur och framtid.Kommunstyrelsen har beslutat att genomföra enupphandling av utskriftsfunktion som tjänst.MålDanderyd är enligt invånarna en tryggoch säker kommun att bo och leva i.I Danderyd är luften ren. Nivån påbuller från vägar och kollektivtrafikunderskrider fastställda gränsvärden.I Danderyd får invånarna informationom kommunens verksamheter ochdess resultat. Invånarna kan också ihög grad utföra tjänster via Internet.I Danderyds kommun är personalentillgänglig och ger en god service tillinvånarna.Danderyds kommun samverkar inomregionen för att påverka utvecklingenav infrastruktur och kommunikationer.I Danderyd är den kommunala näringslivsserviceneffektiv och snabb.UppnåttresultatGulRödGulGulGulGulKommentarFullmäktige antog i november 2010 ett nytt övergripande mål.- Danderyds kommun verkar för en god och hälsosam miljöMålet med tillhörande inriktningsmål kommer att ingå i kommunensmiljöprogram.I bedömningen har vägts in resultatet i SCB medborgarundersökningdär Danderyd har högst resultat av deltagande kommuner.Vidare ingår SKL´s granskning av kommu-nernas hemsidordär Danderyd förbättrat sitt resultat jäm-fört med föregående år.Åtgärder avser vidareutveckling av hemsidan samt e-tjänster.I SCB medborgarundersökningen får Danderyd ett betygsindexsom är väl över medelvärdet för samtliga deltagandekommuner.Danderyds resultat i Svenskt näringslivs rankning 2010 varplacering 6, vilket är en förbättring jämfört med föregående år.När det gäller nystartade företag enligt SKL´s mätning placerarsig Danderyd på första plats.36


Måluppfyllelse verksamhetKommunstyrelsen har sex inriktningsmål. Av dessabedöms alla vara uppnådda 2010, med undantagför målet om ren luft och bullernivåer. I bedömningenav kommunstyrelsens inriktningsmål vägsbland annat SCB medborgarundersökning, SKLÖppna jämförelser Trygghet och säkerhet, Svensktnäringslivs ranking av företagsklimat samt SKLgranskning av kommunernas hemsidor in.Måluppfyllelse ekonomiKommunstyrelsens totala nettokostnad 2010 uppgårtill 50,2 miljoner kronor. Detta är 2,2 miljonerkronor, eller 4 % lägre, än budget för 2010. Avföljande tabell framgår avvikelse per verksamhetsområde.Kommunstyrelsen har under 2010 investerat förknappt 2,4 miljoner kronor. Detta är 0,9 miljonerkronor lägre än budgeterat. Avvikelsen beror framföralltpå att investering avseende teknisk förstärkningav Djursholms slott som krisledningsplatskommer att genomföras först 2011. Övriga investeringsprojekthar genomförts enligt budgeterad nivå.Utmaningar för framtidenEtt omfattande arbete förutses med anledning avutvecklingen av Mörby centrum med handel ochbostäder.De för kommunen centrala miljöfrågorna ombuller, partiklar, tillgänglighet och säkerhet är högtprioriterade. Kommunstyrelsen kommer att arbetaintensivt med dessa frågor under kommande år,framförallt genom offentliga möten med medborgareoch i kontakter med experter inom området.Kommunledningskontoret avser arbeta medfortsatt effektivisering av processer under 2011.Det gäller exempelvis arkivering, ärendehantering,planering och uppföljning samt GIS, geografisktinformationssystem. Vidare ska systemstöd för processernaförbättras, genom till exempel beslutstödssystem,inköpssystem och ärendehanteringssysteminklusive e-tjänster.Kommunen har vidtagit ett antal åtgärder inomrisk- och säkerhetsområdet. Med det som grundintensifieras arbetet under 2011 och framåt.Ett av kommunens inriktningsmål anger attmedborgarna i hög grad ska kunna utföra tjänstervia Internet. Utbud av e-tjänster samt åtgärder föratt förbättra kommunens hemsida är därför viktigautvecklingsområden.Det har beslutats om inrättande av naturreservat iRinkebyskogen och arbetet med detta har påbörjats.Fortsatt utveckling av Danderyd som en attraktivarbetsgivare är en förutsättning för att rekryterakompetent personal.Som ett led i att höja kvalitet och valmöjligheterför medborgarna ska program för konkurrensutsättningoch avknoppning fastställas.I kommunens ställningstagande om översiktsplanensaktualitet kan det bli aktuellt med en revideringav nu gällande översiktsplan.VerksamhetsområdeUppnåttresultatBudgetavvikelseKommunledningGrön(fullmäktige och kommunstyrelse)3 %KommunledningskontoretGrön8 %Övrig gemensam verksamhet Grön 2 %Brand-och samhällsskydd Grön 1 %Miljö och hälsa Grön 4 %Totalt Kommunstyrelsen Grön 4 %KommentarAvvikelsen beror framförallt på vakansersamt på lägre kostnader för telefoni.VerksamhetsområdeKommunledningskontoretUppnåttresultatGulBudgetavvikelse27 %KommentarTidsförskjutning av projekt, ska genomföras2011.37


ÖverförmyndarnämndenOrdförande: Lennart WaldenströmVerksamhetÖverförmyndarnämndens uppgift är att med stödav gällande lagbestämmelser i föräldrabalken utövatillsyn över förmynderskap, godmanskap och förvaltarskap.Genom överförmyndarnämnden underkastasförmyndar-, förvaltar- och godmanskap enfortlöpande kontroll. Vissa rättshandlingar kräversärskilt tillstånd av överförmyndarnämnden, till exempelöverlåtelse och förvärv av fast egendom ochbostadsrätt, inteckning av fast egendom, övertagandeoch upptagande av lån, ställande av egendomsom säkerhet för annans förbindelse. Genomdelegation till nämndens ordförande och tjänstemanavgörs en stor mängd ärenden rörande till exempelarvskiften, arvsavståenden, köp av aktier och andravärdepapper, disposition av penningmedel, arvodentill gode män och förvaltare, granskning ochgodkännande av förteckningar och årsräkningar,förordnande av god man enligt FB 11:1, FB 11:2och FB 11:3, överlåtelse och förvärv av bostadsrättoch fast egendom, tillstånd för omyndig att drivanäring m m.Hos överförmyndarnämnden registrerade ärendenuppgick 2010-12-31 till följande:Förmynderskap med ett eller flera barn, 199 stfördelade i följande kategorier:- Kontrollerad förvaltning- Icke Kontrollerad förvaltning- Överförmyndarspärrat konto- Omyndig driva rörelse- Förordnad förmyndareEkonomiVerksamhetens kostnader uppgick under året till1,26 miljoner kronor. Utfallet är lägre än budgetoch beror på att kostnaderna för gode mans ochförvaltararvodena har varit lägre än beräknat. Samtatt lönekostnaderna för kansliet varit något lägreän normalt. Nämndens verksamhet styrs helt avlagbestämmelserna i föräldrabalken varför det intefinns någon möjlighet att påverka antalet uppdrageller verksamhetsvolym.FramtidenInför 2011 förutspås ytterligare lagstiftning på områdetbla att kommunerna skall svara för utbildningav ställföreträdarna. Ett lagstadgat utbildningskravkommer att innebära ytterligare kostnad för kommunenoch nämnden har att se över hur utbildningskravetska tillgodoses/fullgöras.Behovet av god man och förvaltare enligt föräldrabalkensynliggörs i takt med att befolkningen åldras.Lagstiftaren höjde 2006 inkomstbeloppet från 2basbelopp till 2,65 basbelopp som den enskilde fårtillgodoräkna sig innan han/hon själv ska betala dengodemannens/förvaltarens arvode.Det är fortsatt mycket troligt att kommunenskostnader för arvoden till gode män och förvaltarekommer att öka.Anordnade godmanskap respektive förvaltarskap,163 st fördelade enligt nedan:- God man enligt FB 11:2, 14 st- God man enligt FB 11:3, 3 st- God man enligt FB 11:4, 134 st- Förvaltarskap enligt FB 11:7, 21 stGod man för ensamkommande barn enligt lag2005:429, 2 stPågående ansökningar om godmanskap i tingsrätt,5 st38


ByggnadsnämndenOrdförande: Gösta Eberstein(belopp i Mkr) Budget Bokslut2010 2010 AvvikelseVerksamhetens intäkter 7,3 6,8 -0,5Verksamhetens kostnader -14,3 -13,9 0,4Nettokostnader -7,0 -7,1 -0,1Viktiga händelser i verksamhetenBland kontorets viktigaste uppgifter under året harvarit arbetet med att slutföra det mångåriga arbetetmed planen för Mörby centrum.En annan viktig plan som avslutades under 2010var planen för Mörbytunneln.Under året påbörjades arbetet med planen fören ny transformatorstation i Anneberg, båda dessaplaner är viktiga delar i projektet att ta bort de luftburnakraftledningarna i kommunen.Beträffande bygglov har arbetet med bygglovgranskningav två större projekt pågått under slutetav året. Projekten innebär att 38 lägenheter byggsi Kv Jarl i Djursholm och 17 radhus byggs i KvSkeppet norr om klubbhuset på Kevinge golfbana.Ett större bygglovsprojekt är också ny bensinstationför OK/Q8 vid Enebybergsvägen. Samtligadessa tre projekt är förberedda för bygglov i januari2011.Måluppfyllelse, VerksamhetMål Uppnått resultat KommentarI Danderyd ges ändamålsenlig information, god serviceoch rådgivning i alla frågor som byggnadsnämndenhandlägger.Byggnadsnämnden bedriver en kostnadseffektivverksamhet inom alla programområden. Nämnden kanredovisa sambandet mellan mål, uppnådda resultat,prestationer och resurser.Danderyd präglas av god arkitektur och en säker miljö.Den yttre miljön svarar mot högt ställda krav vad gällernaturvärden, estetiska och kulturhistoriska värden.RödGulgröngrönEj nått resultatmålen för bygglov ochvissa kartprodukter. Beroende på enstor ökning av antalet bygglov ochkartprodukter.Ekonomi, Budgetavvikelse per programområdeVerksamhet/programområdeUppnått resultat Budgetavvikelse, % KommentarNämnd och förvaltningsledningGul -1%BygglovOm bygglov för Kv Jarl givits på dec sammanträdethade det blivit ett positivt resultat.Röd -16%PlanAntalet enkla planer har varit betydligt färreRöd -16%än förväntat.Kart och mätAntal kart- och mätuppdrag har varit betydligtGrön 29%fler än budgeterat, vilket gett större intäkter.39


Det totala antalet bygglovsärenden har ökat med36 % jämfört med 2009.Under 2010 har arbetet med att utveckla kommunenskartsystem genom inköp av ny kartmotorMapGuide och ett nytt fastighetsinformationsystemFIR. Dessa applikationer är Webb-baserade vilketgör systemen tillgängliga för flera olika förvaltningar.All lägesbunden information är nu transformeradtill det nya referenssystemet SWEREF 99 1800.Mät och kartuppdrag har ökat med 17 % 2010jämfört med 2009Uppdrag lämnade av fullmäktigeeller kommunstyrelsenUppdragen har i huvudsak gällt detaljplaneuppdrag.Samtliga uppdrag är endera slutförda ellerpåbörjade.Utmaningar för framtidenDen nya plan- och bygglagen träder i kraft 2011-05-02. Lagen kommer att innehålla en del nyhetersom kan kräva att arbetet organiseras på ett nyttsätt. Förutom utbildning i den nya lagen kan detvara nödvändigt att med hjälp av utomståendekonsult genomföra en genomlysning av bygglovsprocessen,gärna enligt LEAN – modellen.En av de största utmaningarna är förkorta handläggningstidenför bygglov och målet om 6 veckor.Arbetet med nytt kartsystem fortsätter 2011.Systemet kommer att innebära många positiva effekterför verksamheten som ökad tillgänglighet tillgeografisk information och annan fastighetsdata.Den ökade tillgängligheten kommer kommuninnevånarnatill del genom en snabbare service.Viktiga projekt den närmaste tiden är omarbetningav Mörby centrum planen, TransformatorstationAnneberg och Tekniska nämndhustomten,församlingshemstomten, nytt kraftvärmeverkDanderyds sjukhus och trädgårdsanläggning förPlantagen.Nyckeltal till stöd för samlad analys2006 2007 2008 2009 2010Mätningsverksamhet Res Res Res Res ResNybyggnadskartor och primärkarteutdrag 133 120 127 125 146Fastighetsbildningsåtgärder 21 19 11 16 16Återutstakning av gränser 39 54 58 40 52Bergvärmekartor - 126 131 136 144PlanverksamhetDetaljplaner antagna av kommunfullmäktige 3 2 1 4 5Detaljplaner antagna av byggnadsnämnden 13 10 10 2 4BygglovverksamhetDiarieförda ärenden 735 631 560 606 750Lovbeslut i BN 39 32 37 21 24Lovbeslut på delegation 370 370 339 317 437Bygganmälan, VA, planlösning, öppna spisar 66 51 37 51 52Olovligt byggande 17 11 5 14 1540


Kultur- och fritidsnämndenOrdförande: Anders Paulsen(belopp i Mkr) Budget Bokslut2010 2010 AvvikelseVerksamhetens intäkter 13,5 15,0 1,5Verksamhetens kostnader -80,7 -80,8 -0,1Nettokostnader -67,2 -65,8 1,4Träffpunkt Enebyberg – Byggnation påverkarbesöksantalet negativtPågående ombyggnad av Eneby Torg innebäratt Träffpunkten inte når uppsatta mål avseendebesöksantalet trots att gjorda utvärderingar visar attverksamheten är mycket uppskattad.Biblioteken vidareutvecklasBiblioteken fortsätter sin satsning på att bli enmötesplats för alla. Biblioteket i Mörby har frigjortytterligare utrymme för att skapa trevliga sittplatserbåde i barnavdelning och för övri-ga biblioteket.Biblioteket i Stocksund har invigt ett nytt ungdomsrumsom snabbt blivit mycket populärt.Viktiga händelser i verksamhetenUtomhusanläggningarna fortsätter utvecklasStora investeringar har höjt kvalitén på utomhusanläggningarna.2010 inleddes och avslutades kalltoch snöigt vilket skapade utmärkta möjlighetertill aktiviteter på plogade sjöisar eller prepareradeskidspår. Första juli övertog föreningen FC Djursholmdriften av Djursholms IP. Upphandling avnytt avtal avseende drift av Mörby- och Vasabadethar påbörjats och kommer att slutföras under våren2011.Fritidsgårdarna - fortsatt positiv trendGårdarna lockar allt fler ungdomar tack varelyckade arrangemang såsom girls only, talangjakt,inomhusskate och förbättrad marknadsföring.Föräldravandringarna har under året varit mycketvälbesökta.Ungt Fokus - har vänt en negativ utvecklingFokus har legat på stärkande insatser och kompetensutvecklingav olika personalgrupper. Åretsstörsta arrangemang Fryshusandan samlade över400 unga och vuxna för att diskutera ungdomssituationeni Danderyd. Livsstilsstudien för elever iårskurs 9 och gymnasiet årskurs 2 pekar på trendbrottinom flera områden beträffande ungdomarsalkoholkonsumtion.Danderydsgården har öppnatDanderydsgården invigdes i mitten av september.Kulturskolan flyttade sin verksamhet till gården ochhar tillsammans med nyanställd kulturproducent erbjuditrunt 30 arrangemang med stor programvariation;allt från flygelinvigningen med Staffan Schejatill 12-åringsdiscon och inte minst direktsänd operafrån Metropolitan.Uppdrag lämnade av fullmäktigeeller kommunstyrelsenNämnden har under 2010 erhållit sex uppdrag varavfyra redovisats till kommunstyrelsen. Resterandetvå kommer att redovisas under första kvartalet2011. Se bilaga.Utmaningar för framtidenI kultur- och fritidsplanen 2010-2014 finns konkretastrategier för att behålla alternativt öka måluppfyllelseninom alla områden. De största utmaningarnaunder de närmaste åren är att:• medverka vid byggnationen av en ny sporthallvid Mörbyskolan.• medverka vid upprustningen samt projekteringvid nyinvestering av Djursholms ridhus• upphandla drift av inomhusbadet och eventuellfriskvårdsanläggning.• införa ett nytt och förenklat system för bidragtill föreningslivet41


• underlätta för funktionsnedsatta att delta iföreningslivet.• finna ett neutralt ”peng-system” för olika kulturskolor.• utveckla och behålla fungerande föreläsningaroch mentorsystem för tonårsföräldrar.MåluppfyllelseMål1. I Danderyd bedriver alla nämnder kostnadseffektivverksamhet inom sina programområden.Varje nämnd kan redovisa sambandet mellan mål,uppnådda resultat, prestationer och resurser.2. Danderydsbor i alla åldrar kan idrotta ochmotionera i kommunen. Idrottsplatser och hallar,motions- och skidspår, sjöar och isar, skogs- ochgrönområden erbjuder invånarna möjlighet tillidrott, motion och friluftsliv för främjande av godhälsa.3. Danderyds kommun har en långsiktig planeringav underhållet och bibehåller på så sättvärdet på kommunens realkapital.4. Danderyds kommun har bidragsregler somär utformade för att främja breddverksamhet förungdomar så att de uppmuntras att under helasin tonårstid delta i idrott och motion.5. Danderyds fritidsgårdar är attraktiva mötesplatserför ungdomar i åldern 12-17 år.6. Genom förebyggande insatser minskar ANTanvändningen(alkohol, narkotika, tobak) blandkommunens ungdomar.7. Danderyds bibliotek är levande centrum förkultur, information och kunskap för alla åldrar.8. Kultur- och musikskolor i Danderyd erbjudereleverna en grundläggande utbildning av högkvalitet i musik, dans, teater/drama, bild ochform.9. Alla Danderyds invånare har möjlighet till ettaktivt deltagande i kulturlivet.10. I Danderyd utgör Träffpunkt Enebyberg ensjälvklar mötesplats för alla åldrar. Träffpunktenbidrar till social samvaro och trygghet.UppnåttresultatGulGulGulGulGulGulGulGulGulGulKommentarUppfyllt. Nämndens verksamhet bedrivs inom ram.Vi saknar en del jämförelser med andra kommunermen har flera egna positiva mätningar.Uppfyllt. SCB:s medborgarundersökning 2010 visaratt betygindex ökar från 72 till 73. Granskning avMörbybadet visar på fortsatt bra resultat. Antaletbesökare för Mörby- och Vasabadet ökar från föregåendeår med ca 5 %, totalt redovisas 107 243 besökvarav 95 775 på MörbybadetUppfyllt. Besiktningar av anläggningarna samt aktivpersonal som tidigt upptäcker och åtgärdar eventuellabrister. Nya investeringar innebär att risken föroförutsedda brister minskar.Uppfyllt. Antalet aktiva ökar från 7447 till 7485 vilketinnebär att resultatmålet på 7400 nås. Antal aktiva iåldern 13-16 når inte riktigt resultatmålet 29 % utanstannar på 28 %.Uppfyllt. Verksamhet som under året haft drygt 46500 besök, en ökning med över 10 %.Uppfyllt. Senaste livsstilsstudien från våren 2010pekar på ett trendbrott inom flera områden när detgäller ungdomarnas konsumtion av alkohol.Uppfyllt. Tillgängligheten har ökat då öppettimmarökat med 11,9 % sedan 2009. Antalet besök harunder 2010 ökat från 274 502 till 301 267.Uppfyllt. Danderyds kulturskola och Nordenfeltskamusikskolan får mycket goda betyg i sina enkätundersökningar.100 % är nöjda eller mycket nöjda.Uppfyllt. Danderydsgården som mötesplats harmarkant ökat möjligheten. I SCB:s medborgarundersökningökar betygsindex från 53 till 55.Uppfyllt. Fortsatt bra omdöme men besöksantaletminskar i förhållande till 2009. Anledningen är denpågående ombyggnaden av Eneby Torg42


Budgetavvikelse per programområdeVerksamhet/programområde Uppnått BudgetavvikelseKommentarresultat%Nämnd och administration Grön 0,9 %Anläggningar6,7 % Ej nyttjad kapitaltjänstkostnad till följd av senarelagdainvesteringar.GrönFöreningsstöd Grön 0,9 % Något lägre interna och externa kostnader.Fritidsgårdar- 7,3 % Extraordinära personalkostnader av engångskaraktär.Personal- och driftkostnader är i övrigt i balans.RödBibliotek1,3 % Ej nyttjade kapitaltjänstkostnader till följd av senarelagdainvesteringar.GrönKulturskola, Kulturstöd1,5 % Ej nyttjade medel allmän kulturverksamhet till följd avGrönosäkerhet beträffande programkostn Danderydsgården.Träffpunkt Enebyberg Gul 0,3 %KFN Totalt Grön 2,1 %Budgetavvikelse investeringarInvesteringUppnått BudgetavvikelseKommentarresultat%Kultur- och fritidsnämnden Grön +15 Ej avslutade projekt. Begärd ombudgetering till 2011.Uppföljning av investeringsredovisningen redovisas i bilaga 7.Väsentliga nyckeltal2006 2007 2008 2009 2010Anläggningar utomhus:Nettokostnad/bokningsbar timme (kr) 869 822 719 778Inomhusbad: Antal badbesök/invånare 3,49 3,58 4,31 3,28 3,44Fritidsgårdar: Nettokostnad/öppettim. (kr) 1 381 1 163 1 214 1 228 1 369 *Bibliotek: Antal besök (fysiska o virtuella) 25925 239100 251596 274502 301267Danderyds kulturskola: Nettokostn/elev (kr) 7 170 6 045 5 996Privata musikskolor: Nettokostn/elev (kr) 780 804 1 558 1 541*) Ingår extraordinära personalkostnader av engångskaraktär om 0,54 miljoner kronor.43


Tekniska nämndenOrdförande: Carina Erlandsson(belopp i Mkr) Budget Bokslut2010 2010 AvvikelseVerksamhetens intäkter 311,3 314,9 3,6Verksamhetens kostnader -392,1 -370,6 21,5Vinterväghållning -7,0 -24,9 -17,9Nettokostnader -87,8 -80,5 7,3(belopp i Mkr) Budget Bokslut Utfall2009-2011 2010 2009-2010Fastighets- och miljölyftet -65,0 -21,7 -25,1Viktiga händelser i verksamhetenVinterväghållningen har varit mycket omfattandejämfört med tidigare år. Med anledning av de kallaoch snöiga vintrarna har även arbetet med att säkerställasnöskottning av takytor och nedtagning avistappar varit mycket omfattande.Under 2010 genomfördes en rad trafiksäkerhetsåtgärderoch 2010-09-18 invigdes Trafiklekplatsensom ett led i informationskampanjer och trafiksäkerhetshöjandeåtgärder för kommunens yngstatrafikanter.Med anledning av att Södra Roslagens miljöochhälsoskyddskontor belagt förskolan Skogsgläntansbefintliga lokaler med användningsförbud harersättningslokaler uppförts i form av paviljonglösningpå angränsande tomt. Danderydsgården harbyggts om för att skapa ändamålsenliga lokaler förKulturskolan.Översvämningsskyddet i Nora Strand har färdigställts.VA-verksamheten har förnyat delar avdagvattennätet inom översvämningsområdet ochanlagt en dagvattenpumpstation med tillhörandedagvattendamm. Bullerskyddet vid E18 har byggtsoch kommunens arbeten vid Enmans väg har slutförtsunder 2010.Tekniska kontoret har ökat tillgängligheten föravlämning av farligt avfall genom att introducera enmobil miljöstation, även kallad ”Farliga Avfallsbilen”.En kundtjänst för tekniska kontorets verksamheterinrättades under fjärde kvartalet 2010.Kundtjänsten syftar till att ge bättre service tillmedborgarna genom att minska svarstider och ökasvarsfrekvensen.Fastighets- och miljölyftet innebär en möjlighettill extra satsningar på drifteffektivisering ochplanerat underhåll i kommunens fastigheter. Mångaprojekt är under genomförande och per december2010 hade 25,1 miljoner kronor, av totalt 65,0 miljonerkronor, förbrukats.EkonomiKostnaderna för vinterväghållning uppgår till 24,9miljoner kronor jämfört med en årsbudget på 7,0miljoner kronor, vilket innebär ett budgetöverskridandepå 17,9 miljoner kronor för vinterväghållningen.Övriga verksamheter inom anläggningsavdelningenvisar dock positiva budgetavvikelser.Budgetavvikelsen på 23,5 % (0,4 miljoner kronor)för hamnverksamhetens kostnader förklaras bl.a. avatt planerade åtgärder kunnat genomföras till lägrekostnad än budgeterat.Utfallet för VA-verksamheten blev ett positivtresultat på 4,7 miljoner kronor, vilket är 9,7 miljonerkronor bättre än budgeterat. Det enskilt störstaskälet är att låneräntan för åren 2009-2010 justerats,vilket förbättrar VA-verksamhetens resultatmed 5,9 miljoner kronor. Verksamhetens positivaresultat 2010 får till följd att det ackumuleradeöverskottet, ”VA-fonden”, ökar till 6,6 miljonerkronor. Enligt rättspraxis ska det överuttag somVA-fonden representerar återföras till VA-kollektivetinom fem år. VA-verksamheten avser därför44


Måluppfyllelse VerksamhetMålDanderyds kommun har långsiktigthållbar energiförsörjning i sina fastigheter.Detta innebär minskandeenergiförbrukning samt riskspridningmellan energikällor.Danderyds kommuns fastighetsverksamhettillhandahåller ändamålsenligalokaler för kommunalaverksamheter.Danderyds kommun har väl framkomligaoch trafiksäkra gång- ochcykelvägar, gator och vägar.Danderyds kommun har allmännaplatser och kommunal mark som ärtrygga, välstädade och vårdade.Danderyds VA-verksamhet tillhandahållerrent vatten utan avbrott,samt omhändertar avloppsvatten påett miljömässigt hållbart sätt.Danderyds kommun transporteraroch omhändertar avfall på ett miljömässigtoch för samhället effektivtsätt.I Danderyd bedriver alla nämnderkostnadseffektiv verksamhet inomsina programområden.Danderyds kommun har en långsiktigplanering av underhållet ochbibehåller på så sätt värdet på kommunensrealkapital. (VA)Danderyds kommun har en långsiktigplanering av underhållet ochbibehåller på så sätt värdet på kommunensrealkapital.(Fastighet, Gata och trafik)Danderyds kommun har enhamnverksamhet som efter behovupplåter plats för Danderydsbornasfritidsbåtar.UppnåttresultatGulGulGulGulGulGulGulGulRödRödKommentarResultatmålen har uppfyllts. Oljeförbrukningen har halveratssedan år 2005. Under den senaste 5-årsperioden har energiförbrukningenminskat med i genomsnitt 4 % per år.Nöjd Kund Index (NKI) -resultatet för fastighetsförvaltningenökade vid mätning år 2009. En ny mätning ska göras under hösten2011.Flertalet resultatmål har uppfyllts, dock inträffade fyra olyckormed svårt skadade.Upprustning har genomförts enlig plan.Antalet driftstörningar fortsätter att ligga på en låg nivå. Nästanalla bebyggda fastigheter är anslutna till kommunala ledningsnätetoch avloppet går till Käppalaverket, som har en mycket högreningsgrad. Miljöbelastningen från dagvatten är fortfarande förhög.Tekniska kontoret har arbetat med att förbättra serviceutbudet förinsamling av farligt avfall och elektronikavfall genom att introduceraen rullande miljöstation.• Reparationerna i kommunens fastigheter har minskat, vilketär i linje med det långsiktiga målet att reparationerna skaminska och det planerade underhållet ska öka.• Uppföljningen av drift- och underhållsentreprenaden inomgatu- och parkverksamheten har utvecklats. En underhållsplanför pontonerna i kommunens hamnar har tagits fram.• VA-verksamheten utför enbart åtgärder som ger en lägreframtida driftkostnad i förhållande till investeringens kapitalkostnadeller för att klara kravet på leveranssäkerhet.• Tekniska kontoret arbetar för att det ska etableras fler återvinningsstationeri kommunen. Fler återvinningsstationerinnebär att material som kan återvinnas inte hamnar i soppåsenoch därmed minskar behandlingskostnaden.Förnyelse av VA-nätet sker enligt beslutad reinvesteringsplan.Det resultatmål där tekniska nämnden ligger längst ifrån sinaambitionsnivåer är det planerade underhållet. Fastighets- ochmiljölyftet innebär dock en möjlighet till extra satsningar på drifteffektiviseringoch planerat underhåll i kommunens fastigheter.Långsiktig planering av underhåll för broar, kajer och beläggningfinns. Erforderliga medel för kajer har dock ej avsatts 2010.Med hänsyn till att båtklubbarna i Danderyd idag har kö är måletinte nått. För att kunna nå en ökad måluppfyllelse krävs nybyggnadalternativt en utbyggnad av befintliga hamnar. Ett förslagtill utbyggnadsplan ska tas fram under 2011. Dock kan brist pålämpliga mark- och vattenområden för hamnverksamhet vara etthinder för möjligheterna att tillgodose efterfrågan på båtplatser.45


Budgetavvikelse per programområdeVerksamhet/programområdeUppnåttresultatBudgetavvikelse, %KommentarNämnd och stab Gul 5,5 % Stabens kostnaderFastighet0,1 % IntäkterGul1,6 % KostnaderGata och trafikGulRöd13,9 %-18,4 %Exkl. vinterkostnaderInkl. vinterkostnaderPark och natur Gul 2,2 % NettokostnaderHamnar-4,5 % IntäkterGrön23,5 % KostnaderVatten och avloppAvfallGrönGrön1,6 %14,8 %4,0 %12,3 %IntäkterKostnaderIntäkterKostnaderbibehålla VA-taxan på oförändrad nivå, trots attintäkterna då inte kommer att täcka budgeteradekostnader 2011. Det underskott som genereras 2011täcks av det tidigare ackumulerade överskottet och”VA-fonden” minskar.Avfallsverksamhetens genererar ett överskott2010. Ett förslag till omarbetning och justering avavfallstaxan kommer att utformas under 2011.Budgetavvikelsen i ett enskilt investeringsprojektmäts när projektet avslutats (slutredovisning).Budgetavvikelsen ovan visar i vilken utsträckningtidplanerna var möjliga att förutsäga i budgetarbetetvåren 2009. Mot bakgrund av budgetprocessenskonstruktion, och i vilket tidigt skede som investeringsmedelbudgeteras så är avvikelser ofrånkomliga.Det finns ett antal faktorer som inte är möjligaatt påverka, till exempel överklagan av bygglovoch planärenden, vilka är svåra att regelmässigtlägga in i projektplaneringen.De största investeringsprojekten avser ny-, omochtillbyggnad av skolor och förskolor bl.a. medsyfte att avveckla paviljonger. Tekniska kontorethar genomfört en om- och tillbyggnad av Ekebyskolan.Rosenvägens förskola har utökats medtvå avdelningar och köket har byggts om. Störreombudgeteringar av investeringsmedel har föreslagitsför Björkdungens förskola och Brageskolandär nybyggnation pågår. Björkdungens förskolabedöms vara färdigställd till sommaren 2011 ochBrageskolan till skolstart hösten 2011.Uppdrag lämnade av fullmäktigeeller kommunstyrelsenAv tekniska nämndens uppdrag har fyra återrapporterats,medan för två uppdrag har arbetet inteprioriterats. Övriga sju uppdrag kommer att återrapporterasunder perioden 2011-2012. Se bilaga.Utmaningar för framtidenKommunens investeringsprogram är betydligt meromfattande än tidigare. Det är stor konkurrens ombyggprojektledare i Stockholmsområdet, och dethar visat sig vara svårt att bemanna kontoret medegen personal. Att integrera och samordna inhyrdkompetens i investeringsprocessen kommer att varaen utmaning även under kommande år.Det resultatmål där tekniska nämnden liggerlängst ifrån sin ambitionsnivå är det eftersattaplanerade fastighetsunderhållet. Tekniska nämndenhar godkänt ett första utkast till strategisk fastighetsplan.En vidare klassificering av fastigheternaska redovisas under första kvartalet 2011. Prioriteringarkommer att krävas och samtliga fastigheterkommer inte att kunna underhållas fullt ut.Att minska föroreningsbelastningen från dagvattenär i grunden en fråga för fastighetsägare ochväghållare, men VA-verksamheten måste antagligenutföra åtgärder vid utlopp i sjöar och hav (”slutetpå röret-lösningar”) för att tillräckligt snabbtminska den negativa miljöpåverkan.46


Budgetavvikelse investeringarInvestering UppnåttresultatBudgetavvikelse,%Tekniska nämndenGul 36,8 %KommentarAv föreslagen ombudgetering på totalt 78,8 miljoner kronor avser74,1 mkr fastighetsverksamheten. Projekten slutförs 2011 med avsettresultat. Reinvesteringar genomförs enligt plan.Nyckeltal till stöd för samlad analysSpecifikation 2006 2007 2008 2009 2010FastighetUnderhåll, tkr 28 185 16 552 18 300 7 988 8 131Reparation, tkr 17 358 10 036 12 220 23 179 12 527Energiförbrukning, kWh/m2/år 223 228 211 198 190Olja, m3 980 854 686 622 520AnläggningDriftkostnader Gata (kr/m2) 21,59 22,76 20,69 19,13 20,51Driftkostnader Park (kr/m2) 0,98 0,94 1,29 1,25 1,26Vinterväghållningskostnader (tkr) 7 050 4 903 5 034 10 207 24 863VA och AvfallAntal avloppstopp 58 34 51 39 47Antal vattenläckor 25 23 17 16 30Såld vattemängd (1000 m3) 2 242 2 217 2 165 2 166 2132Hushållsavfall (kg/inv) 238 240 240 199 19947


Barn- och utbildningsnämndenOrdförande: Anders Bergstrand(belopp i Mkr) Budget Bokslut2010 2010 AvvikelseVerksamhetens intäkter 72,8 74,4 1,6Verksamhetens kostnader -762,9 -764,4 -1,5Nettokostnader -690,1 -690,0 0,1Danderydbästa skolkommunI SKL:s undersökningÖppna jämförelserav grundskolanplacerar sig Danderyd på första plats.- Vi är mycket glada ochstolta över resultatet,Viktiga händelser i verksamhetensäger Anders Bergstrandordförande i barn- och utbildningsnämnden.Sveriges bästa skolkommunDanderyd fick topplaceringen i Sveriges kommunerUndersökningens resultatoch landstings är årliga ett kvitto undersökning på goda lärarinsatser, där Sverigesstudiemotiverade ungdomarkommuner och landsting och ett målmedvetet vägt samman arbete. bland annatbetyg, andel som fått betyg i samtliga ämnen,(SKL - Sveriges kommuner och landsting)andel behöriga till gymnasieskolan och resultat pånationella prov.Valfrihet inom förskola och skolaFöräldrar kan fritt välja förskola, familjedaghem(pedagogisk omsorg), grundskola och gymnasieskola.Inom förskolan fanns ett överskott påungefär 100 platser under hösten 2010. 96 procentav föräldrarna anser att deras barn går i den förskolade önskar. Överskottet på platser är ojämntfördelat i kommunen och mot slutet av året var detplatsbrist i Enebyberg.Lokalförsörjning på kort och lång sikt mycketangeläget och komplextFörvaltningen följer månatligen antalet inskrivnabarn i förskolan, antalet platser samt plats-tillgången.Förvaltningen gör vidare en mer långsiktiglokalförsörjningsprognos, som är en del i nämndensbudgetäskande. Bedömningarna är underlag föreventuella insatser för att öka eller minska antaletförskoleplatser på kort eller lång sikt. Fördjupadebedömningar av platstillgång skulle underlättas avbättre beslutsstöd.Våga Visa – utveckling och resultat under åretVåga Visa kallas ett utvärderingssystem somDanderyd tillämpar. Det görs i samverkan med sjuandra kommuner. Inom Våga Visa görs en årligenkätundersökning i alla skolformer. Den andradelen är så kallade observationer. Under 2010 observeradesnio enheter i kommunen, fem förskoloroch fyra grundskolor. De ges många gånger godaresultat, men även förbättringsområden lyfts fram.Projekt som stöttar verksamhetsutvecklingi alla skolorUnder året har projektmedel delats ut för attstötta utvecklingen av matematik och teknik inomförskola. 33 ansökningar inkom till förvaltningen.Sammanlagt 19 projekt har stöttats med projektmedeloch kommer att redovisas vid ett projektseminarium.Seminarier och studiebesökFörvaltningen har under året bjudit in samtligaverksamheter till bland annat följande utvecklingsinsatser:pedagogisk dokumentation inom förskolan,öppna föreläsningar och pedagogiska caféer,jämställdhet samt företagsmässan. Kvalitetsutmärkelsedelades under 2010 ut till Fribergaskolan.Ekebyskolan och Svalnässkolan fick hedersomnämnande.Införandet av nationella skolreformerSamtliga skolformer har under året arbetat medatt förbereda eller införa nationella skolreformer.Förskolan har arbetat med att införa en revideradläroplan. Grundskolan har bland annat arbetat medny betygsskala, fler nationella prov, högre behörighetskravoch reviderad rektorsutbildning. Gymnasieskolanförbereder den reformerade gymnasieskolanmed delvis nya program. Samtliga påverkasockså av den nya skollagen.MåluppfyllelseRedovisning av måluppfyllelse i förhållande tillbeslutade inriktningsmål.48


MålBarnomsorgsverksamheten i Danderyderbjuder stor valfrihet och utbudet präglas avmångfald avseende pedagogisk inriktning,omsorgs- och driftsform.Grundskoleverksamheten i Danderyderbjuder stor valfrihet vid val av grundskolaoch utbudet präglas av mångfald avseendepedagogisk inriktning och driftsform.Ungdomar i Danderyds kommun har möjlighetatt välja gymnasieskola i såväl Danderydsom i övriga Sverige och utomlands.Barnomsorgsverksamheten i Danderyd harhög kvalitet vad gäller trygghet, lärande ochutveckling.I Danderyd ges varje elev i grundskolan möjlighetatt utifrån sina förutsättningar uppnåbästa möjliga kunskaps- och personlighetsutvecklingi en stimulerande och trygg miljö.Grundskolorna i Danderyd har studieresultatsom vid varje jämförelse är av högstanationella klass.I Danderyd ges varje elev i gymnasieskolanmöjlighet att utifrån sina förutsättningar uppnåbästa möjliga kunskaps- och personlighetsutvecklingi en stimulerande och trygg miljö.Gymnasieutbildningen i Danderyd ger godaförutsättningar för vidare studier och kommandeyrkeslivGymnasieutbildningen i Danderyd uppvisarstudieresultat som vid varje jämförelse är avhögsta nationella klass.Danderyds vuxenutbildning stödjer ochstimulerar individens livslånga lärande ochsvarar mot individens och omvärldens behovav kompetens.I Danderyd ges varje elev i särskolan möjlighetatt utifrån sina förutsättningar uppnåbästa möjliga kunskaps- och personlighetsutvecklingi en stimulerande och trygg miljöVerksamheten inom samtliga programområdenska vara kostnadseffektiv.UppnåttresultatGrönGul inomkommunenGrön iregionenGul inomkommunenGrön iregionenGulGulGrönGulGrönGrönGulGulGulKommentarerFöräldrarnas uppfattning om valfrihet i förskola ochfamiljedaghem (pedagogisk omsorg) är fortsattmycket godFöräldrarnas uppfattning om valfrihet i skola är godeller mycket god. Så gott som samtliga kommer inpå sitt försthandsval, dock kan mångfalden förbättras.Elever kan fritt välja gymnasieprogram i Stockholmslän, intagning sker på meritvärden.Barnen känner sig trygga, det är arbetsro i verksamheten,personalen bryr sig om barnen och motverkaraktivt att någon behandlas illa. Personalen är godaförebilder för barnen. 80 % av föräldrarna uppleveratt deras barn stimuleras till utveckling och lärandeoch att de får det stöd och hjälp som behövs, barnentycker det är roligt att gå till förskolan. Något lägreresultatet för barnens utveckling och att lärandedokumenteras och följs upp, samt informationen omhur barnen utvecklas. Föräldrarna är vidare nöjdamed fritidshemmens verksamhet.Nio av tio tycker att lärarna är bra. Observationer gerhögre betyg än jämförda kommuner. Dock finns utvecklingsområdentill exempel inom dokumentation.I samtliga befintliga undersökningar är resultatet igrundskolan i topp i riket. Danderyd blev 2010 åretsskolkommun. Meritvärdet är högst i riket.Enligt elevenkät är undervisningens kvalitet hög vid tvåav fyra skolor. Arbetsron får bättre resultat än 2009,men kan förbättras liksom variationen i arbetssätt.Danderydseleverna klarar sig bra efter gymnasiestudierna.Två av tre studerar på högskola inom tre år ochungdomsarbetslösheten är näst lägst i landet, 1,7 %.Danderydseleverna har högst meritvärde i landet.Det är även bättre än förväntat då hänsyn tas tillsocio-ekonomiska faktorer.Stort utbud av kurser finns för de studerande genomsamverkan med tre andra kommuner.Kvaliteten i särskolan är god och att kostnadernaär förhållandevis låga. Inför varje placering sker eningående dialog mellan föräldrar, elev och skola..Vår samlade bedömning utgår från ett stort antalmått. Vi bedömer att kostnadseffektiviteten är enligtförväntad nivå.49


Budgetavvikelse per programområdeVerksamhet/programområdeUppnåttresultatBudgetavvikelseKommentarerNämnd och administration Grön +10,0 % Uteblivna kostnader för paviljongavveckling.Barnomsorg Röd -1,0 % 58 fler barn inskrivna än budgeterat samt längre vistelsetid.GrundskolaAvvikelse beror på lägre kost-nader för särskilt stöd, stor försiktighetunder året samt del av särskola budgeterats härGrön+1,3 %Gymnasieskola Röd -1,2 % Avvikelsen beror på tio fler elever än budgeterat.Vuxenutbildning Grön +28,2 % Statsbidrag på 1,8 mnkr för-klarar största delen.SärskolaTidigare år har ungefär 3 mnkr bokförts på grundskola särskiltRöd-27,4 % stöd.Övrig verksamhetNågra projekt har senarelagts samt lägre kostnader för webbaseratskolvalssystem.Grön+23,8 %Totalt Gul 0,0 %Uppdrag lämnade av fullmäktigeeller kommunstyrelsenUppdrag: Barn- och utbildningsnämnden har fåttfyra uppdrag under 2010. Tre av dem är slutredovisade.Det som inte slutredovisats är ”Revideringav internhyresmodell, internhyror för förskolor ochskolor”. Kommentarer till detta uppdrag är att förvaltningenväntar in tekniska kontorets utredningav revideringar i internhyresmodellen. Se bilaga.Utmaningar för framtidenFörskolorna och skolorna i Danderyds kommunvisar överlag upp en pedagogisk verksamhet avmycket hög kvalitet. Det finns dock flera förbättringsområdendär skolorna behöver bli ännu bättre.De främsta är:• Elevernas upplevelse av arbetsro kan förbättras• Stress- och drogförebyggande arbete måste hafortsatt fokus i skolorna• Läs-, skriv- och matematikutveckling kan fortsattutvecklas både i förskola och i skolan• Bättre dokumentation av barnens och elevernaslärande och utveckling• Elevinflytande över undervisningen måste ökaframför allt på gymnasieskolan• Genomströmningen (andel som fullföljer gymnasietinom tre år) på Danderyds gymnasiumbör förbättras• Kommunen behöver bli bättre att möta förskolebarnmed annat modersmål än svenskaEn lång rad nationella reformer står på tur att genomförasoch behöver införas på olika nivåer. Detgäller till främst: obligatorisk befattningsutbildningför nyanställda rektorer och förskolechefer, nylärarutbildning 2011, ny skollag 1 juli 2011, nyakursplaner och reviderade läroplaner, ny betygskalaoch betyg från åk 6 samt ny gymnasieskola 2011.Införandet av nya nationella reformer kommer attkräva resurser genom extra arbete.Rekryteringsläget uppges än så länge vara gott tillverksamheter inom kommunen. Frågan är dock omen resursförstärkning måste till för att klara konkurrensom de bästa skolledarna och pedagogerna. Enannan fråga gäller utbud av karriärtjänster inomförskolor och skolor. Det kan gälla arbetsledning,pedagogisk utveckling eller handledning av nypersonal. Rektorer måste få utrymme för omvärldsbevakningför att utveckla skolan. En aktuell frågagäller till exempel IT-användningen i skolorna ochmöjligheterna för skolledningen att snabbt ta deav utvecklingen i andra skolor för att nå lyckaderesultat.Arbetet med lokalförsörjning är ett prioriterat område.Inom förskolan finns överskott på platser mendessa är snedfördelade mellan kommundelarna. Sågott som samtliga fick sitt förstahandsval tillgodosetti skolvalet, men marginalerna är mycket små.Ett frågetecken gäller möjligheterna att tillmötesgåhögt satta mål om valfrihet när utbudet är såbegränsat.50


Nyckeltal till stöd för samlad analysNyckeltal 2006 2007 2008 2009 2010Inskrivna barn per årsarbetare,kommunal förskolaInskrivna barn per årsarbetare,kommunalt fritidshemGrundskolaKostnad per betygspoängGymnasieskolanKostnad per elev i kommunala skolorAndel elever som studerar på högskola inom 3 årefter avslutad utbildning i gymnasieskolaUppgifterna inom parentes avser förortskommuner.5,2(5,3)23,6(19,8)75 700 kr(84 500 kr)70 %(46 %)5,2(5,4)22,8(20,6)216,851 i riket78 000 kr(88 200 kr)69 %(45 %)5,1(5,4) 5,225,1(21,9) 20,8235,351 i riket78 500 kr(83 600 kr)68 %(44 %)244,022 i riket85 429 kr(95 472 kr)68 %(44 %)5,4(prel)Uppgiftsaknas242,271 i riketUppgiftsaknas75 %(46 %)51


SocialnämndenOrdförande: Isabella Jernbeck(belopp i Mkr) Budget BokslutHela Socialnämnden 2010 2010 AvvikelseVerksamhetens intäkter 57,7 71,0 13,3Verksamhetens kostnader 540,2 547,3 - 7,1Nettokostnader 482,5 476,2 6,2Viktiga händelser i verksamhetenSom i en del av socialnämndens kvalitetsarbetegenomfördes i september en totalundersökning föräldre- och handikappomsorgen. En enkät med frågorbaserade på nämndens resultatmål besvarades.Undersökningen visade på mycket goda resultatinom socialpsykiatrins och LSS verksamheter.Svarsfrekvensen avseende äldreboenden var för lågför att slutsatser ska kunna dras.Ett insatsregistrerings- och elektroniskt nyckelhanteringssystem,projekt ”Kvalitet och Trygghet iHemtjänsten”, har upphandlats till hemtjänsten ochavtal har tecknats med Tieto Sweden Healthcare &Welfare AB. Under november startade införandet avsystemet Mobipen tillsammans med Phoniros digitalalås i ett pilotprojekt.Utförd hemtjänst uppgick under 2010 till 300 183timmar, vilket är 25 183 timmar fler än budgeterat.Någon demografisk förändring finns inte som kanförklara denna ökning, inte heller ändrade rutinerför biståndsbesluten på socialkontoret. De privatautförarnas andel av utförd hemtjänst fortsätter ökaoch uppgår nu till ca 59 procent.Hösten 2010 infördes en seniorkö till kommunenspensionärslägenheter. Den som har fyllt 70 årkan anmäla sitt intresse och tilldelning kan ske vid75 års ålder. Cirka 130 personer har anmält intresseoch ställt sig i kö och åtta lägenheter har tilldelats.EU-projektet Äldreliv, som drivs i samverkanmellan kommunerna i nordost och finansieras meddrygt 19 miljoner kronor av EU-medel, startade2009 och har pågått hela 2010. Projektet innebärkompetensutveckling för personal inom olika delarav äldreomsorgen, bland annat ges personal inomhemtjänst och äldreboenden möjlighet att studeratill undersköterska.Socialnämnden har under året tecknat en nyöverenskommelse med Migrationsverket om attta emot ensamkommande flyktingbarn. Nytt är attöverenskommelsen gäller tio platser. Socialnämndenhar i dagsläget ansvar för 15 barn.En etableringslag trädde i kraft 2010-12-01 sominnebär att arbetsförmedlingen har huvudansvarför mottagande av nyanlända flyktingar till Sverige.Kommunerna har fortsatt ansvar för bostäder,samhällsinformation, skola och barnomsorg. Underår 2010 tog kommunen emot 24 personer.Socialnämndens träfflokal inom området socialpsykiatri,Ringen, har sagts upp och verksamhetenkommer att upphöra under våren 2011. En översynhar genomförts och ska under våren behandlas avsocialnämnden.Förebyggande arbete som utförs inom familjeavdelningensolika verksamheter innebär att föräldrartill såväl yngre som äldre barn får stöd vid t.ex.kriser i sitt förhållande eller föräldraskap. Barn somlever i olika riskmiljöer, barn till föräldrar med beroendeproblematikeller psykisk ohälsa får möjlighettill hjälp i ett tidigt skede. Fältarbetarna möterungdomar i deras vardag och kan tidigt avläsa derassituation samt tendenser inom ungdomskulturerna.MåluppfyllelseDen sammanvägda totala bedömningen är attmålet är uppfyllt, d.v.s. att socialnämnden bedriveren kostnadseffektiv verksamhet inom sina olikaprogramområden. Det går att se ett samband mellanmål, uppnådda resultat, prestationer och resurserenligt resonemanget nedan. Vissa av nämndensområden är dock mer svårbedömda, då jämförelsematerialinte alltid finns, eller är svåranvända. Detberor på att kommuner har olika sätt att redovisasina kostnader och kvalitetsmått. Nämnden kan52


visa ett överskott för verksamhetsåret.Inom äldreomsorgen redovisar nämnden ettunderskott vilket beror på ökade antal hemtjänsttimmar,nattpatrull och korttidsplatser d.v.s. envolymökning av äldres behov. Inriktningsmålet attäldreomsorgen i Danderyd bidrar till en trygg ochvärdig ålderdom och håller hög kvalitet, som vidjämförelse är av hög nationell klass, har inte tillsin helhet kunnat uppnås. Kvalitetsuppföljning hargenomförts under året som visar på god kvalitet.Vid nationella jämförelser placerar sig Danderydväl men inte i topp.Arbetet med barn och ungdomar visar att vårdbehoventillgodoses i ett tidigt skede, vilket sannoliktleder till att senare ingripande insatser kan undvikas.Avdelningen har redovisat överskott underflera år samtidigt som antalet nyaktualiserade barnökar för varje år. Nya verksamheter har finansieratsinom ram och förstärkningen av familjeteamet harvarit kostnadseffektiv.Inom arbetet med missbruk och försörjningsstödvisar att noggranna uppföljningar och ärendedragningarhar medfört att effektiviteten ökat. Inomförsörjningsstödet har en läkare kopplats in för attdelta i arbetet med långvarigt sjukskrivna, vilketpå sikt kan komma att medföra att fler personeraktiveras mot arbetslivet. Inom missbruk användsen diagnostiseringsmetod, ADDIS vilket medförtbättre matchningar av behandlingsinsatser. Årsresultatetvisar ett överskott. Öppna jämförelserinom missbruk visar att nämnden får gott betyg påsamverkan vilken är en viktig parameter för godkvalitet.Arbetet inom socialpsykiatrin visar att noggrannuppföljning och ärendedragningar har medfört atteffektiviteten ökat. Inrättandet av satellitlägenhetererbjuder mer kostnadseffektivt stöd till brukarensamtidigt som det möjliggör ökad rehabilitering.Socialnämndens brukarundersökning visar påmycket nöjda brukare.Arbetet inom handikappomsorgen visar attavdelningen har arbetat med att ta fram rutiner föratt ha kontroll över fakturor och prisuppräkningar.Kvalitetsuppföljning har genomförts under åretsom visar på mycket god kvalitet. Bokslutet uppvisarett positivt resultat.EkonomiBudgetavvikelse per programområde 2010Verksamhet/programområdeUppnåttresultatNettobudgetavvikelseKommentarNämnd och socialkontor gul -0,3% Utfall på budgeterad nivåIndivid- o familjeomsorg grön 28,2% Minskade insatser och kostnader för HVB/BehandlingshemÄldreomsorg röd -1,4% Ökade insatser och kostnader för hemtjänstinsatserHandikappomsorg3,7% Minskade insatser för barn och unga samt dagverksamhetgrönför vuxnaSocial psykiatri3,7% Minskade kostnader för boende och minskade antal boendestödstimmargrönTotalt gul 1,3%För 2010 redovisar socialnämnden ett nettoöverskottpå 6,2 miljoner kronor. Under året har nämndengenomfört flera projekt som inte budgeteratsutan som har finansierats med statsbidrag, varförbåde kostnader och intäkter har ökat i relationtill budget med ca 4 miljoner kronor. Därutöverredovisas ett underskott på 3,1 miljoner kronor påkostnads¬sidan. Det beror på ökade hemtjänsttimmarinom äldreomsorgen. Intäktssidan redovisarutöver projektmedel ett överskott på ca 9,4 miljonerkronor på grund av ökade statsbidrag för flyktingmottagning,mottagandet av ensamkommande barnoch avgifter för hemtjänst p.g.a. ökade volymer.Nämnd, socialkontor och äldreomsorg redovisar ettnettounderskott och övriga visar ett överskott.Uppdrag lämnade av fullmäktigeeller kommunstyrelsenAv de uppdrag som socialnämnden har erhållitfinns två som kvarstår att redovisas. Det ena gällermöjligheten att använda lag om valfrihetssystem,LOV, inom särskilt boende. Det andra gäller ettuppdrag i samråd med Tekniska kontoret om enfortsatt översyn av beståndet av pensionärsbostäder.Se bilaga.53


MålI Danderyd bedriversocialnämnden kostnadseffektivverksamhet inomsina programområden.Socialnämnden kan redovisasamband mellanmål, uppnådda resultat,prestationer och resurserDanderyds individ- ochfamiljeomsorgsverksamhet ger familjeroch individer stöd ochvård av hög kvalitet ochinsatserna stärker denenskilde individens förmågatill egenansvarDanderyds individ- ochfamiljeomsorgs verksamhetger familjer ochindivider stöd och vård avhög kvalitet och insatsernastärker den enskildeindividens förmåga tillegenansvarDanderyds socialpsykiatriger stöd så att vardagenfungerar och så att isoleringmotverkas.I Danderyd kan de äldrevälja mellan olika utförarevad gäller hemtjänst ochäldreboende.Äldreomsorgen i Danderydbidrar till en tryggoch värdig ålderdom ochhåller hög kvalitet somvid varje jämförelse är avhög nationell klass.Handikappomsorgen iDanderyd erbjuder omsorgav hög kvalitet sombidrar till goda levnadsförhållanden.UppnåttresultatgulgulgulgulgrönrödgulKommentarSe kommentar ovan tabellen.Utmaningar för framtidenDe största projekten inom socialnämndens ansvarde närmaste åren bedöms vara:• Stora förändringar i omvärlden som kommeratt påverka socialnämndens verksamhet ärit-utvecklingen. Nationellt finns antagen enFamiljeavdelningen har i juni 2010 godkänts av Socialstyrelsen som BBICkommun.Det innebär att avdelningen nu arbetar enligt dessa krav när detgäller handläggning och dokumentation i myndighets-utövningen för barnoch unga. Avdelningen har under året arbetat konkret med att ta fram arbetsrutinerkring alla administrativa arbetsprocesser som förekommer i grupperna.I stort sett alla rutiner är nu fastställda och finns nedskrivna.I bemötandeenkäten ansåg ca 97 % av de svarande att de fick ett gott bemötandeav avdelningens personal.Målet är uppfyllt enligt förväntad nivå. I årets bemötandeenkät har 100 %angett att de blivit väl bemötta och 94 % att personalen varit kunnig ochkompetent. 88 % ansåg att deras behov beaktades och 100 % att de fått deninformation de behövde. I drygt 50 % av försörjningsstödsärendena finnsen genomförandeplan där den enskilde är delaktig i planeringen av arbetet.Inom missbruksvården erbjuds minst två öppenvårdsprogram per termin. Viduppföljning av öppenvården är brukarna mycket nöjda med insatserna.Målet är uppfyllt enligt förväntad nivå. Merparten av dem som efterfrågatboendestöd och sysselsättning har erhållit detta. Av brukarundersökningenframgår att ca 86 % är nöjda med kvaliteten i boendet/boendestödet och 95% anser att de kan påverka innehållet. Ca 75 % som erhållit sysselsättningär nöjda med kvaliteten och 88 % anser att de kan påverka innehållet.58 %av dem som fått boende och boendestöd anser sig inte isolerade.Målet är uppfyllt. Det finns idag nio hemtjänstutförare att välja mellan. 2010infördes lag om valfrihetssystem (LOV) för hemtjänsten, varvid auktorisationssystemetupphörde. Motsvarande arbete pågår för särskilt boende därdet finns fyra utförare fördelade på åtta olika boenden. Målet med LOV är attförbättra kvaliteten och öka valfriheten för kunden. Utbildningsinsatser riktastill hemtjänstpersonal och handläggare för att utveckla arbetet med dokumentationoch genomförandeplaner i syfte att öka kundens inflytande.Målet är endast delvis uppfyllt. Kvaliteten är ej vid varje jämförelse av högnationell klass. Socialnämnden har i budget 2011 angivit vilka parametrarsom ska följas upp under året för att kunna bedöma måluppfyllelsen. Socialnämndenhar även antagit en handlingsplan hur nämnden ska arbeta för attuppnå målet.Målet är uppfyllt. 78 % anser att kvaliteten är god. Många olika faktorerbidrar till den enskildes upplevelse av sin livssituation där LSS-insatsernaendast utgör en del av helheten.it-strategi för e-hälsa som ska implementerasinom hela socialtjänsten.• Införande av projektet Kvalitet och Trygghet iHemtjänsten (KTH) innebär att den manuellaredovisningen av utförd hemtjänsttid upphöroch att den faktiskt utförda tiden registreras i54


ett it-system. Detta blir sedan ett underlag förersättning till utföraren och avgift för kunden.Ett pilotinförande pågår nu och ett breddinförandeska genomföras under 2011 efter utvärderingav pilot-projektet. Effekter i form av t.ex.minskade kostnader ska följas upp.• Utveckling av socialnämndens kvalitetsfrågor.Vid uppföljning av nämndens mål kan konstaterasatt vissa mål varit väl uppfyllda och vissamål har varit svåra att nå upp till. Socialnämndenhar en utmaning i att både arbeta framhandlingsplaner och en uppföljningsmodell förnämndens målarbete.• Planeringen av ett nytt äldreboende behöverpåbörjas för att kunna ersätta äldreboendenaMörbylund och Odinslunds icke ändamålsenligalokaler. Formerna för att etablera ett sådantboende behöver klargöras. Ett nytt äldreboendeinnebär stora investeringskostnader.• Under de kommande åren finns behov av ettnytt serviceboende och även ett nytt gruppboendeutöver det planerade Ekologen, inomområdet funktionsnedsatta. Gruppboendet påKorsövägen har inte ändamålsenliga lokaler,vilket har en negativ inverkan på möjlighetenatt driva verksamheten optimalt.• En särskild statlig utredning har tillsatts föratt se över den samlade missbruks- och beroendevårdensamt att ta ställning till hur kommunernasoch landstingens ansvar kan tydliggörasoch överväga behovet av att förändraansvarsfördelningen mellan huvudmännen.Resultatet av utredningen väntas i maj 2011.• Familjeavdelningen behöver utveckla arbetsmetoderför att bättre hjälpa föräldrar som harsvåra samarbetskonflikter efter en separation.Bästa sättet att nå föräldrarna tidigt är att förstärkafamiljerättens resurser.• Socialkontoret utreder på uppdrag av fullmäktigeom särskilda boenden inom äldreomsorgenska omfattas av LOV (lag om valfrihetssystem).Socialkontoret utreder även på uppdragav socialnämnden möjligheter till att användaLOV-lagstiftningen inom LSS-området iställetför LOU.• Hemsjukvården utreds och frågan kan åter bliaktuell om en överflyttning till kommunerna.55


Nyckeltal till stöd för samlad analys 2010Nyckeltal socialnämnden 2006 2007 2008 2009 2010ÄldreomsorgÄldreboenden exkl kortidsplatserAntal platser 312 308 314 307 310Nettokostn/plats kr 523 336 538 937 564 327 569 009 574 577Nettokostn/vårddygn 1 434 1 477 1 542 1 559 1 574Antal vårddygn 113 613 112 423 114 790 112 127 113 061KorttidsboendeAntal platser 26 29 33 27 37Nettokostn/vårddygn 1 861 1 857 1 832 1 843 1 867Antal vårddygn 9 963 10 505 12 286 9 783 13 668HemtjänstAntal hemtjänsttimmar 230 806 261 705 280 907 275 001 300 183HandikappomsorgGruppboende vuxnaAntal platser 50 49 50 46 52Nettokostn/plats kr 814 115 810 588 793 488 802 965 796 660Vårddygnskostnad netto 2 242 2 221 2 168 2 202 2 182Antal vårddygn 18 156 17 812 18 149 16 850 18 840IFO barn och ungaFamiljehemAntal vårddygn 2 403 3 537 3 566 1 773 3 215Nettokostnad/vårddygn 823 817 818 1 482 852IFO vuxenenhetenHVB/BehandlingshemAntal vårddygn 2 227 1 949 2 846 3 861 3 930Nettokostnad/vårddygn 1 457 875 927 833 940FörsörjningsstödAntal hushåll 185 180 173 154 170Nettokostnad/hushåll 31 832 31 328 33 428 36 526 40 58856


ProduktionsstyrelsenOrdförande: Boris von Uexküll(belopp i Mkr) Budget Bokslut2010 2010 AvvikelseVerksamhetens intäkter 741,1 744,2 3,1Verksamhetens kostnader -743,0 -735,6 7,4Nettokostnader -1,9 8,6 10,5Viktiga händelser i verksamhetenFörskolaMed den avslutade vidareutbildningen av barnskötareökade produktionens andel förskollärarefrån 36 till 41 %. Beläggningen i produktionensförskolor har varit bra under året. I såväl Stocksundsom Västra Danderyd visar befolkningsprognosenpå en minskning av barn i åldrarna 1-5 år de kommandeåren. Beslut har fattats om avveckling avpaviljonger vid Borgens och Majstigens förskolor.Skogsgläntans förskola tvingades att evakuera avarbetsmiljöskäl, och nu pågår planering av nybyggnation.Stocksundsskolan tar etappvis i anspråkVasavägens förskola, vars verksamhet helt upphörtill hösten 2012.GrundskolaI Sveriges kommuner och landstings (SKL) studie"Öppna jämförelser grundskola", som omfattarSveriges samtliga 290 kommuner, rankades Danderydsom landets bästa skolkommun 2010. Deförsta 2 av 8 etapper i Fribergaskolan renoveringgodkändes. Ekebyskolans tillbyggnad stod klarunder våren, varvid paviljongen avvecklades. Brageskolansnybyggnation påbörjades under våren,med tillfällig paviljonglösning vid Hagaskolan.Inför hösten tog Stocksundsskolan en avdelning vidVasavägens förskola i anspråk, för att 2012 ta överhela förskolan.GymnasietGymnasiet tog in ovanligt många elever införläsåret 2010/2011 och har nu mer än 1500 elever.Under året har förberedelser påbörjats inför nylagstiftning som, tillsammans med en ny regionalersättningsmodell, kommer att innebära radikaltförändrade villkor för gymnasiet.Äldre och personer med funktionsnedsättningI början av sommaren infördes "Lagen om Valfrihet"(LOV) i Danderyds kommun efter beslut avsocialnämnden. Det innebär att produktionens hemtjänstkonkurrerar på lika villkor med andra utförare.Kommunen beviljades EU-medel till projektet”Äldreliv Nordost” vilket radikalt kommer att ökautbildningsnivån inom äldreomsorgen. Ett nytttidsregistreringssystem med tillhörande nyckelhantering,KTH (Kvalitet och trygghet i hemtjänsten),upphandlades av socialkontoret. Äldreboendena harunder året fått allt fler boende med stora sjukvårdsbehov,vilket medfört att de sjukvårdande insatsernahar ökat.MåluppfyllelseFörskola och skolaBarn- och utbildningsnämndens inriktningsmålsom relaterar till Produktionen avseende:BarnomsorgMål 1. Barnomsorgsverksamheten i Danderyd harhög kvalité vad gäller trygghet, lärande och utveckling.GrundskolaMål 1. I Danderyd ges varje elev i grundskolanmöjlighet att utifrån sina förutsättningar uppnåbästa möjliga kunskaps- och personlighetsutvecklingi en stimulerande och trygg miljö.Mål 2. Grundskolorna i Danderyd har studieresultatsom vid varje jämförelse är av högsta nationellaklass.GymnasieskolaMål 1. I Danderyd ges varje elev i gymnasieskolanmöjlighet att utifrån sina förutsättningar uppnåbästa möjliga kunskaps- och personlighetsutvecklingi en stimulerande och trygg miljö.Mål 2. Gymnasieutbildningen i Danderyd gergoda förutsättningar för vidare studier och kommandeyrkesliv.Mål 3. Gymnasieutbildningen i Danderyd uppvisarstudieresultat som vid varje jämförelse är avhögsta nationella klass.57


MåluppfyllelseFörskola Mål1 GrönGrundskola Mål1 Grön Mål 2 GrönGymnasium Mål1 Gul Mål 2 Grön Mål 3 GulFörskolan: Andelen nöjda föräldrar har ökat från93 % 2009 till 95 % 2010 och föräldrar som uppgeratt deras barn är trygga i förskolan har ökat från97 % 2009 till 98 % 2010.Grundskolan: Resultaten har gått ned något sedan2009 men ligger fortfarande mycket högt.Gymnasiet: Elevernas förutsättningar för fortsattastudier är mycket goda. Meritvärdet är sämre än2009, men bättre i förhållande till intagningspoängenän för 2009 års avgångsklass. Eleverna i åk 2på gymnasiet är inte lika nöjda med sin skola someleverna i åk 8, men värdet är bättre än 2009.Äldre och personer med funktionsnedsättningSocialnämndens inriktningsmål som relaterar tillProduktionen avseende:Äldreomsorg och handikappomsorgMål 1. Äldreomsorgen i Danderyd bidrar till entrygg och värdig omsorg.Mål 2. Handikappomsorgen i Danderyd erbjuderomsorg av hög kvalitet som bidrar till goda levnadsförhållanden.Mål 3. Omsorgen och omvårdnaden i Danderydsäldreomsorg håller hög kvalitet, som vid jämförelseär av hög nationell klass.Måluppfyllelse Äldre och funktionshindradeMål 1 Mål 2 Mål 3Äldreboenden Gul - RödHemtjänst Gul - RödLSS personlig assistans - Röd -Kundernas nöjdhet är hög och har ökat till 90 % försärskilt boende, där andelen utbildad per-sonal nuär 92 % och förväntas öka ytterligare under 2011med pågående insatser. Värdena är något lägre förhemtjänsten. Sämst är värdet avseende kundernasinflytande: LSS 50 %, hemtjänst 65 % och boenden84 %, där värdet däremot relativt sett är ganskahögt med tanke på att de dementas eget inflytandealltid är lågt. De låga värdena inom hemtjänst ochLSS kräver en noggrannare analys.I Socialstyrelsens rapport ”Vad tycker de äldre omäldreomsorgen?” (2010-11-18) visar Dan-derydskommun höga värden i jämförelse med andra kommuneri länet. Danderyds NKI (Nöjd-Kund-Index)har ökat både inom hemtjänsten och särskilt boendesedan föregående år och är högre än i jämförbarakommuner.Uppdrag lämnade av fullmäktigeeller kommunstyrelsenProduktionsstyrelsen har fått tre uppdrag underåret, varav två har fullgjorts. Uppdraget att lämnaen införande- och driftplan för 1-1 kvarstår.EkonomiKommentarer till det ekonomiska resultatet 2010Det positiva resultatet på 8,5 miljoner kronormotsvarar 1,2 % av produktionsstyrelsens totalaomslutning. Ursprunglig budget var -1,9 miljonerkronor då Kommunfullmäktige godkänt ett överskridandeav budget med 1,9 miljoner kronor förproduktionens kostnader för lärarlyftet, förskolelyftetoch vidareutbildningen av barnskötare tillförskollärare. Produktionsstyrelsen tilläts på dettasätt att använda en del av det stora ackumuleradeegna kapital som resultatenheterna under många årbyggt upp.Budgeten reviderades senare då produktionsstyrelseni februari och kommunfullmäktige i mars beslutadeom ett avkastningskrav på resultatenheternapå 5,7 miljoner kronor. Skälet var att det i slutetav december 2009 hade beslutats att personalomkostnadspåslagetskulle sänkas med cirka 1,4 % till2010 jämfört med 2009. Motivet till beslutet om ettavkastningskrav var att med anledning av det kärvaekonomiska läget hålla inne en del av det frigjordautrymme som de sänkta personalomkostnadspåslagenfrom 2010 genererar. Ny reviderad budgetför produktionsstyrelsen blev därmed 3,8 miljonerkronor (-1,9 miljoner kronor +5,7 miljoner kronor).Det ekonomiska utfallet, kostnader minus intäkter,skiljer stort mellan de olika verksamheternainom produktionen. Negativa utfall finns inomverksamhetsområdet äldre och personer med funktionsnedsättningar(-1,8 miljoner kronor) och hosförskolorna (-0,7 miljoner kronor). Grundskolorna,inklusive ungdomsmottagningen och kulturskolan,redovisar + 10,0 miljoner kronor och Danderydsgymnasium + 1,4 miljoner kronor. Gemensammautvecklingsprojekt och arbetsvård redovisar + 1,4miljoner kronor. Lärarlyftet, förskolelyftet ochvidareutbildningen av barnskötare till förskollärare58


edovisar -1,8 miljoner kronor dvs. 0,1 miljonerkronor bättre än det tillåtna underskottet på 1,9 miljonerkronor.Verksamhetsområde/programområdeUppnåttresultatAvvikFörskola Röd -0,6%Grundskola Grön 3,0%Gymnasieskola Gul 1,1%Äldre o personer medfunktionsnedsättningRöd -1,3%Ledning och styrning Gul 0,0%Res.utj, projekt, arb.vård Grön 28,0%Fskl.utb / Lärarlyftet Gul 0,5%Styrelsens samlade verksamhet Grön 1,2%Budgetavvikelser per programområdeFörskolor7 av 13 förskoleenheter redovisar underskott.Orsaken till underskottet är främst kostnader förevakueringen av Skogsgläntan samt kostnader föravveckling av paviljongen vid Majstigen samt avvecklingav en avdelning vid Vasavägens förskola.Äldre och personer med funktionsnedsättning3 av 5 enheter redovisar underskott. Hemtjänstensunderskott på förklaras av svårigheten att anpassaverksamheten när volymen efterfrågade hemtjänsttimmarhastigt sjönk i början på året då kunder medmånga beviljade timmar vistades på sjukhus underlängre tider. Från och med månadsskiftet maj/juni ökade intäkterna igen. Främst berodde dettapå att ett enskilt hemtjänstföretag avvecklade sinverksamhet och att en stor andel av deras tidigarekunder valde Produktionens hemtjänst. För att detskulle vara möjligt att möta den stora kundtillströmningenmitt i semesterperioden fick personalenarbeta med kvalificerad övertid och fyllnadstid,vilket innebar tillfälligt högre kostnader än normalt.Klingsta äldreboende redovisar ett underskott somförklaras främst av högre personalkostnader beroendepå en ekonomisk uppgörelse.Grundskolor, Kulturskolan och ungdomsmottagningen9 av 10 resultatenheter redovisar överskott. Deolika grundskolornas resultat jämfört med de fastställdaresultatkraven skiljer sig åt förhållandevismycket. Några skolor har haft stora överskott såväl2009 som 2010. En förklaring är att de skolornaunder 2009 gjorde större besparingar med anledningav avkastningskravet på 1,5 % som produktionsstyrelsenfattade beslut om med syfte att förberedaoch anpassa organisationen för en mycket lågpenguppräkning 2010. Då skolornas organisation ärläsårsvis finns den lägre kostnadsnivån kvar.GymnasieskolanDanderyds gymnasium redovisar ett överskott.För att kunna möta utmaningarna införGY11(gymnasiereformen) samt även de nya lägreersättningsnivåerna för gymnasier inom samverkansregionenhar enheten ökat antalet elever vidantagningen hösten 2010.Utvecklingsprojekt och arbetsvårdUtvecklingsprojekt och arbetsvård redovisar ettöverskott.Utmaningar för framtidenFörskolanInom förskolan ger sjunkande barnantal och nyetableringav friförskolor ökad konkurrens. Dettakräver högre kvalité med ökad pedagogisk kompetens,dokumenterad av oberoende granskning,vassare marknadsföring och ännu bättre kundbemötande.Den kommunala produktionen kommeratt fortsätta att driva frågan om behovet av en totalöversyn av pengmodellen så att den stämmer bättremed den faktiska kostnaden för barnens vistelsetideroch ålder.Äldre och personer med funktionsnedsättningI Danderyd, liksom i övriga landet, ökar andelen"äldre-äldre" samtidigt som andelen i arbets-förålder minskar. Detta kräver att verksamheten harberedskap för ökade volymer, fler multi-sjuka ochkompetensutveckling. Pengsystemet behöver bättreanpassas till ett förändrat hälsopanorama hos deäldre. Trådlösa nätverk har börjat installeras på ettboende och kommer snart att behövas på alla boendensom service till kunderna. Generellt förestår endigitalisering för ökad service och säkerhet till deboende.Ungdom och skolaEn mycket viktig kvalitetsfaktor är individualiseringen,som behöver öka ytterligare för alla elever,oavsett studiebegåvning. Övriga utvecklingsområdenär överlämning mellan skolformer och konkreterfarenhetsutbyte pedagoger emellan. Danderydsgymnasium har hög attrak-tionskraft och därmeden viss marginal inför påfrestningar, men står nu59


inför hårdare konkurrens, begränsade möjligheteratt erbjuda spetsutbildningar och kärvare ekonomi.Gymnasiet måste därför noggrannare och på djupetanalysera sin organisation och undervisningenskvalité.ITFör att effektivt nå ut och interagera med kunderoch attraktiv arbetskraft måste Produktionen i allthögre grad börja använda sociala medier. En ökaddigital aktivitet kräver också ökad säkerhet. Med1-1-metodikens successiva införande i kommunensskolor ökar möjligheterna till individualisering ochkommunikation, men det kräver också investeringarbåde i hårdvara, mjukvara, support, utbildningav personal. Resultatenhetscheferna arbetar geografisktlångt från varandra, från stabsfunktioner ochfrån sin närmaste chef. Här finns stora utvecklingsmöjligheterbåde för chefer och produktionskontoravseende platsoberoende och IT-baserade kommunikationslösningar,gemensamma samarbetsytor,kalenderkoordinering etc - möjligheter ochvalfrihet som sannolikt också kommer att vara enviktig attraktionsfaktor i kampen om kvalificeradarbetskraft.Budgetavvikelse investeringarInvestering3,5 miljonerkronorUppnåttresultat4,0 Mkr -0,5 MkrBudgetavvikelseKommentarReinvesteringaridatorer.Nyckeltal till stöd för samlad analysTkr/enhet 2006 2007 2008 2009 2010 Tkr/enhet 2006 2007 2008 2009 2010SpecifikationSpecifikationFörskolaGrundskolainskrivna barn/årsarbetare 5,1 5,2 5,1 5,2 5,4andel förskollärare48% 41% 37% 36% 41%Andel G< NP i maåk 5 97% 97% 97% 98% *)Andel G< NP i maåk 9 95% 98% 96% 98% 96%Fritidshem Meritvärde åk 9 242 250 244 255 248antal barn/årsarbetareGymnasium24 22 25 21 27andel med ped.Meritvärdehögskoleutb. 38% 46% 38% 44% 44%16,3 16,3 16,3 16,4 15,4Äldreboende *) statistik tillgänglig från Skolverket i april 2011Andel vårddygnmed tomplatser 2,5% 2,1% 2,9% 2,6% 2,5%60


Nämndernas ledamöterKommunstyrelsenOrdförande: Gunnar Oom M(t.o.m 2010-11-23)Olle Reichenberg M(fr.o.m. 2010-11-24)1:e vice ordförande Per-Ove Lannerö KD2:e vice ordförande Siv Sahlström CLedamöter Anders Paulsen MIngrid Erneman MTorsten Sjögren MUlla Hurtig Nielsen MLena StrååtMNicklas Torlegård MPatrik Nimmerstam CBengt SylvanFPJonas UebelFPSivert SvärlingSÖverförmyndarnämndenOrdförande Lennart Waldenström MVice ordförande Thomas Holst CLedamöter Eva Olinder MInger Ström-Billing MIngrid Kärnekull FPByggnadsnämndenOrdförande Gösta Eberstein MVice ordförande Gustaf Mårtenson KDLedamöter Håkan Lilja MEva WretmanMCarl BondeMArtimis Ala Naziri MÅke KarénMKristin Eriksson CJan Christer Eriksson CErnst KleinFPJan LiljaSKultur- och fritidsnämndenOrdförande Anders Paulsen MVice ordförande Christina Hermelin KDLedamöter Klas Nilsson MElisabeth Falck MJohan Hjelmqvist MMaria Hårleman MAnna Hiort Victor MLovisa Eriksson CRune Johansson CUlla Löwenhielm FPKarin LöfdahlSTekniska nämndenOrdförande Carina Erlandsson MVice ordförande Peter Stenberg KDLedamöter Inger Olsson-Blomberg MLeo Smidhammar MTorgeir FjeldeMBenkt Lindström MPelle BrandtMAnita EnfloCAnita JanssonCSven StjärneFPOlov JohanssonSBarn- och utbildningsnämndenOrdförande Anders Bergstrand MVice ordförande Eva Lannerö KDLedamöter Camilla Ferenius MMats NilssonMChrister Bergquist MBjörn Björnsson MBrigitta Hultblad MKerstin Engman CAgneta Zimmerman CAndreas Tidström FPInger RuinS61


SocialnämndenOrdförande Isabella Jernbeck MVice ordförande Dorothea Hårleman KDLedamöter Anna-Lena Corell MInge TelanderMCecilia SyltenMDaag EricssonMÅke AlmMAnna ÖhrströmCBertil GrahnCBirgitta Lindgren FPIngar Beckman Hirschfeldt SProduktionsstyrelsenOrdförande Boris von Uexküll MVice ordförande Inger Strömbom KDLedamöter Jan Björkman MGunilla FriisMBigitta Sundman MAnders Norlander MEva RegårdhMGustaf Stjernberg CCarl Ivar Öhman CLars-Gunnar Wallin FPLotta FogdeSRobert CloarecSSödra Roslagens Miljö- ochhälsoskyddsnämnd(kommunens representanter i nämnden)1:e vice ordförande Håkan Westrin MLedamöter Sten Arklund MAnita EnfloC62


BilagorFem år i jämförelse.....................................................................................................64Driftredovisning.........................................................................................................65Investeringsredovisning..............................................................................................67Produktionsorganisationens resultat...........................................................................70Borgensåtaganden.......................................................................................................71Personalredovisning...................................................................................................72Förvaltningsberättelse Djursholms AB.......................................................................78Resultaträkning Djursholms AB.................................................................................80Balansräkning Djursholms AB...................................................................................81Kassaflödesanalys Djursholms AB.............................................................................82Noter Djursholms AB.................................................................................................83Södra Roslagens miljö-och hälsoskyddsnämnd.........................................................85Revisionsberättelse.....................................................................................................88Sammanställning måluppfyllelse................................................................................95Sammanställning av uppdrag...................................................................................107Definitioner till årsbokslut........................................................................................114Redovisningsprinciper..............................................................................................115Färgmarkering i tabellergrön gul rödgrön anger utfall bättre än budgeteratgul anger utfall i enlighet med budgetröd anger utfall sämre än budget.63


Fem år i jämförelseBakgrundsfakta ur räkenskapsscheman 2005 2006 2007 2008 2009 2010Antal invånare 1 januari 30 100 30 226 30 492 30 789 30 851 31 150Verksamhetens nettokostnader, Mkr 1 135,0 1 126,0 1 192,1 1 225,2 1 297,4 1 355,6Skatteintäkter, utjämning och statsbidrag, Mkr 1 153,6 1 186,2 1 215,0 1 269,6 1 289,5 1 359,5Nettoinvesteringar, Mkr 76,4 98,3 83,2 88,2 84,6 136,8Tillgångar per 31/12, Mkr 1 641 1 642 1 674 1 765 1 807 1 877Varav anläggningstillgångar, Mkr 1 186 1 224 1 243 1 296 1 318 1 393Eget kapital, Mkr 1 079 1 147 1 182 1 222 1 224 1 239Låneskuld, Mkr 303 252 219 208 164 157Finansiella nyckeltal, utveckling över tid 2005 2006 2007 2008 2009 2010Nettokostnader, kr/invånare 37 708 37 253 39 096 39 793 42 054 43 518Förändring i % 8,9% -1,2% 4,9% 1,8% 5,7% 3,5%Skatteintäkter i kr/invånare 38 326 39 244 39 847 41 236 41 798 43 644Förändring i % 5,0% 2,4% 1,5% 3,5% 1,4% 4,4%Nettokostnadernas andel avskatteintäkterna, % 98% 95% 98% 97% 101% 100%Nettoinvesteringar, kr/invånare 2 538 3 252 2 729 2 865 2 742 4 392Tillgångar, kr/invånare 54 518 54 324 54 890 57 319 58 572 60 257Anläggningstillgångar, kr/invånare 39 402 40 495 40 748 42 083 42 721 44 719Eget kapital, kr/invånare 35 850 37 938 38 751 39 699 39 675 39 775Soliditet, % 66% 70% 71% 69% 68% 66%Låneskuld, kr/invånare 10 066 8 337 7 182 6 752 5 316 5 040Utdebitering till kommunen 18,43 17,86 17,46 17,20 17,20 17,2064


DriftredovisningNämndVerksamhet/programKommunstyrelse2010-12-31Budget (Tkr)Intäkt Kostnad Nettokostnad2010-12-31Utfall (Tkr)Intäkt Kostnad NettokostnadNettoavvikelsePolitisk ledning o partistöd 0 7 826 7 826 0 7 621 7 621 205Kommunledningskontor 32 347 53 130 20 783 33 281 52 453 19 172 1 611Brand- o totalförsvar 1 050 19 381 18 331 1 120 19 257 18 137 194Övr gemensamverksamhet 0 2 180 2 180 2 810 4 944 2 134 46Valnämnden 0 513 513 343 841 498 15Miljö- o hälsoskydd 0 2 776 2 776 0 2 670 2 670 106Summa 33 397 85 806 52 409 37 554 87 786 50 232 2 177RevisionRevisionsverksamhet 0 920 920 0 1 006 1 006 -86Summa 0 920 920 0 1 006 1 006 -86ÖverförmyndarnämndÖverförmyndarverksamhet 0 1 546 1 546 0 1 260 1 260 286Summa 0 1 546 1 546 0 1 260 1 260 286ByggnadsnämndNämnd och administration 0 2 149 2 149 27 2 278 2 251 -102Bygglov 3 400 5 300 1 900 3 200 5 400 2 200 -300Detaljplan 2 100 3 500 1 400 1 500 3 100 1 600 -200Kart och mät 1 800 3 400 1 600 2 100 3 200 1 100 500Summa 7 300 14 349 7 049 6 827 13 978 7 151 -102Kultur och FritidsnämndAdministration o nämnd 6 548 10 356 3 808 6 550 10 322 3 772 36Anläggning 2 377 24 829 22 452 3 815 33 283 29 468 -7 016Föreningsstöd 648 9 240 8 592 0 0 0 8 592Fritidsgårdar 520 6 927 6 407 1 309 8 186 6 877 -470Bibliotek 2 008 12 600 10 592 1 726 12 179 10 453 139Kulturskola o kulturstöd 0 9 500 9 500 114 9 475 9 361 139Träffpunkt Enebyberg 1 358 7 211 5 853 1 540 7 373 5 833 20Summa 13 459 80 663 67 204 15 054 80 818 65 764 1 44065


DriftredovisningNämndVerksamhet/programTeknisk nämnd2010-12-31Budget (Tkr)Intäkt Kostnad Nettokostnad2010-12-31Utfall (Tkr)Intäkt Kostnad NettokostnadNettoavvikelseAdministration o nämnd 16 490 17 290 800 11 444 12 126 682 118Fastighetsförvaltning 211 750 222 050 10 300 215 538 221 928 6 390 3 910Gator o trafik 3 300 61 375 58 075 6 742 75 542 68 800 -10 725Parker o naturområden 100 13 860 13 760 195 13 621 13 426 334Småbåtshamnar 2 200 1 747 -453 2 057 1 336 -721 268Vatten och avlopp 54 624 59 574 4 950 55 434 50 712 -4 722 9 672Avfall 22 327 22 704 377 23 203 19 862 -3 341 3 718Summa 310 791 398 600 87 809 314 613 395 127 80 514 7 295Teknisk nämndFastighets- och miljölyft 0 0 0 272 21 936 21 664 -21 664Summa 0 0 0 272 21 936 21 664 -21 664Barn och UtbildningsnämndAdministration 0 8 999 8 999 0 7 640 7 640 1 359Barnomsorg 63 173 298 254 235 081 64 545 302 751 238 206 -3 125Grundskola 5 918 321 916 315 998 6 669 318 494 311 825 4 173Gymnasieskola 3 313 111 977 108 664 2 983 112 979 109 996 -1 332Vuxenutbildning 0 5 875 5 875 29 4 216 4 187 1 688Särskola 412 11 830 11 418 145 14 801 14 656 -3 238Övrig verksamhet 0 4 572 4 572 0 3 515 3 515 1 057Summa 72 816 763 423 690 607 74 371 764 396 690 025 582SocialnämndAdministration o nämnd 1 041 42 844 41 803 1 658 43 594 41 936 -133Individ- o familjeomsorg 11 902 35 222 23 320 17 005 33 755 16 750 6 570Äldreomsorg 37 377 341 588 304 211 45 113 353 668 308 555 -4 344Handikappomsorg 6 240 104 313 98 073 6 196 100 677 94 481 3 592Social psykiatri 1 137 16 201 15 064 1 069 15 573 14 504 560Summa 57 697 540 168 482 471 71 041 547 267 476 226 6 245Totalt 495 460 1 885 475 1 390 015 519 732 1 913 574 1 393 842 -3 827Nämndernasnettokostnader 1 390 015 1 393 84266


InvesteringsredovisningNämnd/Projekt Projektanslag 2010 Redov dec-10 Avvikelse totaltKommunstyrelseRamanslag IT-investeringar 1 200 1 098 102Administrativ rationalisering 1 000 865 135- ombudgetering reservkraft 800 0 800- tilläggsanslag, utrustning sessionssal 230 395 -165Summa 3 230 2 358 872ByggnadsnämndKart-/GIS-system 260 265 -5Summa 260 265 -5Kultur och FritidsnämndMaskininköp 1 425 500 925Belysning ishall Stockhagen 500 254 246Belysning konstgräsplaner, Enebybergs IP 2 300 1 228 1 072Belysning Danderydsvallen 0 21 -21Servicebyggnad Djursholms IP 0 44 -44Kylbädd och rörbyte isbanor Stockhagen 4 800 4 856 -56Allvädersbanor Danderyds gymnasium 2 900 2 701 199Motionsspår Altorp 100 0 100Inventarier fritidsgårdar och Träffpunkt 100 73 27Inventarier Danderydsgården 300 1 612 -1 312Flygel Danderydsgården 200 0 200Inventarier bibliotek 525 204 321- ombudgetering omkläd o garage Stockh 63 441 -378- ombudgetering belysning mm Stockh 243 268 -25- ombudgetering inv Danderyds bibliotek 87 174 -87- tilläggsanslagförutrustningDanderydsg 995 0 995Summa 14 538 12 376 2 162Teknisk NämndFastighetsförvaltningVerksamhetsanpassningar 7 000 4 214 2 786Drifteffektiviseringar 7 000 4 471 2 529Inomhusmiljö/myndighetsåtgärder 7 000 3 344 3 656Kevinge särskola 0 0 0Klingsta sjukhem 0 205 -205Skogsgläntans förskola 0 617 -617Björkdungens förskola (Klingsta) 23 700 22 407 1 293- ombudgetering Björkdungens förskola 15 601 15 601Rosenvägen 15 000 15 421 -421- ombudgetering Rosenvägens förskola -3 567 -3 567Tranholmens förskola 2 000 1 479 521- ombudgetering Tranholmens förskola 1 920 1 92067


InvesteringsredovisningNämnd/Projekt Projektanslag 2010 Redov dec-10 Avvikelse totaltSolvändan 1 000 1 000Fribergaskolan 5 000 392 4 608- ombudgetering Fribergaskolan 3 336 3 336Brageskolan 44 000 16 177 27 823- ombudgetering Brageskolan 3 578 3 578- ombudgetering Ekebyskolan 7 544 9 804 -2 260- ombudgetering Åsgård, Hus F 1 034 1 034- ombudgetering Danderydsgården 6 350 4 981 1 369Gruppboende Ekologen 5 000 302 4 698Stocksundsgården 5 000 461 4 539- ombudgetering Stocksundsgården 7 100 7 100Projektering sporthall (flyttat till TN fastighet) 2 000 316 1 684Cedergrenska tornet, sophus 300 802 -502- ombudgetering Cedergrenska tornet 490 4 486Ramanslag, kommunfullmäktige 10 000 10 000Delsumma 177 386 85 397 91 989Vatten och avloppRamanslag för nödvändiga investeringar 10 000 6 393 3 607Delsumma 10 000 6 393 3 607Gata och trafikTillgänglighetsanp. busshållplatser 800 794 6belysningsarmaturer 1 000 982 18Energieffektivisering samt miljöförbättring 1 000 1 093 -93Annebergs ställverk 0 160 -160Broar större reparationer enligt uh-plan 1 200 2 1 198- ombudgetering Nora Strand 7 845 9 206 -1 361Parkeringar, infartsparkering samt 1 200 450 750Trafiksäkerhetsåtgärder 5 000 237 4 763- ombudgetering Ts Svalnäs 425 425- ombudgetering Ts Balderskolan 363 223 140- ombudgetering Ts Viktor Rydberg 272 199 73- ombudgetering Ts Eneby o Brageskolan 542 680 -138- ombudgetering skolprojektet 220 1 072 -852Edsviksv säker huvudgata, sista etappen 1 400 1 239 161Tillgänglighetsanpassningsåtgärder 1 000 919 81Delsumma 22 267 17 256 5 011Park och naturRam gällande investeringar i park o natur 1 700 708 992Delsumma 1 700 708 992SmåbåtshamnarReinvestering, befintliga pontoner 500 0 500Latrintömning i Danderyd 0 170 -170Delsumma 500 170 330Summa 211 853 109 924 101 92968


Nämnd/Projekt Projektanslag 2010 Redov dec-10 Avvikelse totaltSocialnämndenSystem för KTH 500 1 203 -703- ombudgetering KTH 630 0 630Summa 1 130 1 203 -73ProduktionsstyrelseRamanslag, inventarier 3 500 3 987 -487Summa 3 500 3 987 -487Summa Kommunen 234 511 130 113 104 398Totalt nettoutgifter 234 511 234 511- varav ombudgetering 55 376- varav tilläggsanslag 122569


Produktionsorganisationens resultatAnsvarNrResultatenheterNamn IB 2010 Årets resultatInternränta2010förändringfond UB 2010302 Skogsgläntan -594 739 -817 486 0 -817 486 -1 412 225304 Rosenvägen 23 489 -105 450 -3 278 -108 728 -85 239305 Borgen 685 661 397 364 27 426 424 790 1 110 451306 Kevinge 287 835 -40 150 9 907 -30 243 257 592307 Nora Herrgård 144 076 -207 617 -2 542 -210 159 -66 083309 Sätraäng 38 425 404 822 1 537 406 359 444 784310 Altorp 236 631 191 771 9 465 201 236 437 867312 Hildingavägen 1 149 098 -185 308 38 552 -146 756 1 002 342314 Pärlan 494 605 16 390 19 784 36 174 530 779318 Majstigen -702 985 -325 630 0 -325 630 -1 028 615319 Vitsippan 1 246 602 221 160 49 864 271 024 1 517 626320 Trappgränd -268 364 54 309 0 54 309 -214 055324 Vasavägen/Kornvägen 1 386 752 -273 004 44 550 -228 454 1 158 298331 Brageskolan 4 562 294 2 333 156 182 492 2 515 648 7 077 942334 Ekebyskolan -2 285 500 262 137 0 262 137 -2 023 363335 Vasaskolan 972 245 586 585 38 890 625 475 1 597 720336 Fribergaskolan 12 329 677 2 584 873 493 187 3 078 060 15 407 737337 Kevingeskolan -2 501 754 686 118 0 686 118 -1 815 636338 Kyrkskolan 8 141 862 1 905 781 325 674 2 231 455 10 373 317339 Mörbyskolan 1 015 359 378 056 40 614 418 670 1 434 029340 Stocksundsskolan -2 164 264 1 263 547 0 1 263 547 -900 717341 Gymnasiet 17 813 957 1 406 246 712 558 2 118 804 19 932 761342 Ungdomsmottagningen450 614 69 096 18 025 87 121 537 735347 Kulturskolanskolan -740 446 -86 030 0 -86 030 -826 476351 Hemtjänst -7 069 191 -709 519 0 -709 519 -7 778 710354 LSS Personstöd 4 504 612 181 114 180 184 361 298 4 865 910356 Stor Kalmar/Stocksundsgården 1 457 968 -182 289 51 027 -131 262 1 326 706357 Klingsta -3 395 916 -1 380 132 0 -1 380 132 -4 776 048358 Anneberg 3 891 291 309 666 155 652 465 318 4 356 609Summa Re-fonder 41 109 894 8 939 576 2 393 569 11 333 144 52 443 038300 Produktionskontoret 721 913 -387 192 0 -387 192 334 721Summa totalt Produktionen 41 831 807 8 552 384 2 393 569 10 945 952 52 777 75970


BorgensåtagandenDjursholms ABUrsprungligtBelopp (Tkr)KvarvarandeBelopp (Tkr)2010-12-31Avser Ekeby Gård 1 454,0 1 262,91 262,9Övrig bostadsförsörjningKommunal förlustansvar för egna hem(40 % av låneskuld) 494,8Kommunal ansvarsförbindelse för statligtkreditgaranterade bostadslån (40 % av garanterat belopp) 0,0494,8Övriga borgensåtagandenOrg nrCurlingklubbarna (Djursholm/Stocksund) 802417-9353/816400-1193 19 666,7 18 375,0Daghemsföreningen Enebo 716420-2629 2 920,0 1 837,9Danderyds Sportklubb 816400-3132 7 000,0 4 094,2Danderyds Tennisklubb 812000-0578 20 000,0 15 113,3Enebybergs IF 812000-0503 16 000,0 7 886,6FC Djursholm 802416-2276 9 500,0 7 364,2Föräldrakooperativet Krubban 716421-0630 2 220,0 1 425,0Klart-Skepp Marinteknik 556516-0669 1 700,0 56,6Stocksunds IF 816400-2381 16 246,0 15 194,371 347,1Totalt Borgensåtagande 2010-12-31 73 104,871


PersonalredovisningInledningAtt vara en attraktiv arbetsgivare är en viktigmålsättning i Danderyds kommun. Mycket av detarbete som genomförts under året har varit kopplattill den målsättningen, dels i syfte att behållamedarbetare, men också för att kunna rekryteranya medarbetare och säkra personalförsörjningen.Personalförsörjningen är viktig för att kommunenska kunna bevara och utveckla kvaliteten i verksamheterna.Vi har bl.a. gjort en stor satsning iframtagande av en film om kommunen. Medarbetarefrån olika verksamhetsområden i kommunen harmedverkat. Filmen beskriver Danderyds historiaoch medarbetarna har berättat om hur det är attarbeta i olika yrken inom kommunen. Nyanställdamedarbetare får filmen som välkomstpresent ochfår på så sätt en första introduktion till kommunen,dess verksamheter och hur arbetet uppfattas avkommuninvånare.Förutsättningarna för hög kvalité i kommunensverksamheter är goda genom att medarbetare ärmotiverade, engagerade och kunniga. Kommunensmål är att ha arbetsplatser där medarbetare kännerarbetsglädje och trivsel. Möjlighet till personlig utvecklingeftersträvas och personligt ansvarstagandeuppmuntras. Vi ska erbjuda våra medarbetare stimulerandearbetsuppgifter, trivsamma arbetsplatseroch god arbetsmiljöUtveckling av ledarskap ingår kontinuerligt ikommunens utbildningsprogram.Trygga och säkra ledare är viktiga förutsättningarför kommunen som en attraktiv arbetsgivare.Beräknade siffror för 2010 omfattar perioden 1januari – 31 december. För de uppgifter som kräveren mättidpunkt är denna gjord den 1 november (undantagetär pensionsavgångar där mättidpunkten är31 december) vilket innebär att förändringar gjordaefter denna tidpunkt inte återspeglas i resultatet.Begreppet månadsavlönade innebär alltid antalanställningar, d v s tillsvidare- och visstidsanställningarmed månadslön.Personal i korthet• Den 1 november 2010 fanns det 1621 anställningari kommunen. Det är en minskning med24 anställningar jämfört med 2009.• Antalet utförda övertidstimmar ökade med21 % under 2010. Även antalet fyllnadstimmarökade med 34 %. Kostnaden för fyllnads- ochövertiden 2010 uppgick till drygt 4,8 miljonerkronor.• Medelåldern i kommunen var 45,2 år.• Medellönen i kommunen var 25 817 kr. Tillsvidareanställdasmedellön var 26 209 kr.• Kvinnors medellön utgjorde 95 % av männensmedellön.• Sjukfrånvaron bland medarbetarna i kommunenfortsätter att minska, från 5,8 till 5,0 %under 2010. Sjukfrånvaron minskade för bådekvinnor och män, men kvinnors sjukfrånvaro ärfortsatt högre än männens.• Friskvårdssubventionen nyttjades av 44 % avmedarbetarna under 2010.PersonalkostnaderDe totala personalkostnaderna inklusive PO uppgick2010 till 639,2 miljoner kronor, vilket motsvarar36,5 % av verksamhetens kostnader, motsvarandesiffra 2009 var 37,7%.PersonalstrukturDanderyds kommun hade 2010 totalt 1 621 månadsavlönade,av dessa var 1 294 kvinnor och 327män. Andelen män i kommunen har ökat från 18,6till 20,2 % sedan föregående år.Tabell 1:Antal månadsavlönade per verksamhetsområdeVerksamhetsområdeFörändring2009 2010 2009/2010Skola 825 822 - 3Förskola 292 283 - 9Äldreomsorg ochfunktionshinder 274 255 - 19Förvaltningskontor 200 206 + 6Bibliotek och fritid 54 55 + 1Totalt 1 645 1621 - 24Det har inte genomförts några stora organisatoriskaförändringar inom kommunen under 2010.Ändå har antalet månadsavlönade minskat med 24anställningar. Minskningen inom äldreomsorg ochfunktionshinder beror främst på att LSS Personstödhar minskat från 40 till 26 månadsavlönade som enföljd av vikande kundunderlag. Minskningen av antaletmånadsavlönade inom förskolan förklaras medatt antalet barn inom förskolorna minskat.72


Tabell 2: Antal årsarbetare per verksamhetsområdeVerksamhetsområde 2009 2010 Förändring2009/2010Skola 747 743 - 4Förskola 274 266 - 8Äldreomsorg ochfunktionshinder 234 216 - 18Förvaltningskontor 190 194 + 4Bibliotek och fritid 47 49 + 2Totalt 1 492 1469 - 23Räknas antalet månadsavlönade utifrån faktiskel månadsavlönade sysselsättningsgrad per verksamhetsområde var antalet årsarbetare 20101469,vilket är en minskning med 23 årsarbetare jämförtmed föregående år, se tabell 2.Som framgår av diagram 1 utgör skolan det ojämförligtstörsta verksamhetsområdet med 51 % avdet totala antalet månadsavlönade.Diagram 1: Månadsavlönade per verksamhetsområde,antal och %DIAGRAM 1Bibliotek ochFritid; 55; 3%Äldreomsorg ochfunktionshinder;255; 16%Förskola; 283; 17%Förvaltningskontor;206; 13%Skola; 822; 51%Övertids- och fyllnadstimmarUnder 2010 arbetade kommunens anställda (månadsavlönadeoch timavlönade) 11 815 över-tidstimmaroch 16 334 fyllnadstimmar. Både antaletövertidstimmar och antalet fyllnadstimmar har ökatsedan 2009, övertidstimmarna med drygt 15 % ochfyllnadstimmarna med 33 %. Ersättningen för fyllnads-och övertiden uppgick till drygt 4,7 miljonerkronor, vilket är en ökning på 1,4 miljoner kronorsedan 2009.Övertidsuttaget har minskat inom skola, förskola,och förvaltningskontor. Inom bibliotek ochfritid har det skett en liten ökning men den störstaökningen har skett inom äldreomsorgen. Hemtjänstenhar ökat sitt uttag allra mest.Fyllnadstidsuttaget har ökat inom samtliga verksamhetsområdenundantaget förvaltningskontoren;den största ökningen har skett inom äldreomsorgoch funktionshinder. Hemtjänsten har ökat sitt uttagallra mest.Personalavdelningen gör bedömningen att denökning som skett av övertids- och fyllnadsuttagetinom äldreomsorg och funktionshinder inte ärgynnsam för verksamheten. Förutom att övertid ärkostsamt för arbetsgivaren är det förenat med vissahälsorisker för den övertidsarbetande personalen.Arbetsgivaren riskerar också att förorsaka verksamhetenframtida kostsamma rehabiliteringar.Arbetad tid med timlönI kommunen arbetade under 2010 anställda medtimlön sammanlagt drygt 228 000 timmar, vilketmotsvarar 134 årsarbetare (ett årsarbete satt till1700 timmar). Motsvarande siffra för 2009 var246 000 timmar vilket motsvarar 145 årsarbetare.Den verksamhet där timavlönade medarbetareförekommer mest är inom äldreomsorg ochfunktionshinder. Under 2010 har det här skett enminskning av utbetalade timlöner. Detta kan varaett resultat av att verksamheterna inom äldreomsorgoch funktionshinder i större utsträckning numeratillämpar månadslön framför timlön. Personalavdelningenhar under 2009 och 2010 arbetat aktivtmed att uppmana arbetsplatserna till att i störreomfattning tillämpa månadslön framför timlön somavlöningsform. Uppmaningen avsåg de anställdasom arbetar regelbundet, relativt mycket och underen längre period. Månadslön som avlöningsformförbättrar chefens möjlighet att överblicka sinapersonalresurser och kostnaderna för dessa. Löneadministrationenär mindre för månadsavlönadeoch därmed kostnaden. Den anställde med månadslönkan också bättre förutse storleken på sin lönsom annars kan variera med antalet dagar i aktuellmånad, antalet arbetade timmar, antalet arbetadetimmar med ob-tillägg osv.Bland kommunens anställda finns ett par grupperför vilka timlön ska tillämpas enligt avtal. Dessa ärde personliga assistenter och anhörigvårdare somlyder under PAN 10-avtalet, och som utgör drygt10 % av de timavlönade medarbetarna.73


Åldersfördelning2010 års siffror beträffande åldersfördelningeninom kommunen visar att antalet månadsavlönadesom är 29 år eller yngre fortsätter att minska.Tabell 3: Månadsavlönade per åldersintervall, %Åldersintervall 2009 2010-29 9,1 8,630-39 23,0 23,440-49 24,9 25,150-59 28,6 26,860- 14,5 16,1En jämförelse mellan verksamhetsområdena visaratt äldreomsorg och funktionshinder står för denhögsta åldersstrukturen då 50 % av medarbetarnaär 50 år eller äldre. Inom skolan har andelen äldremedarbetare minskat något (från 43 % till 41 %)och inom förskolan har andelen minskat från 38% till 37 %. Inom förvaltningskontoren är andelenmedarbetare över 50 år 48 % vilket är en ökningfrån 42 % under 2009.MedelålderMedelåldern i kommunen 2010 var 45,2 år, vilketinnebär en liten ökning från 2009 år då medelåldernvar 45,1 år. För kvinnor var medelåldern 201045,5 år och för män 44,2 år. 2009 var medelåldernför kvinnor 45,1 år och för män 44,3 år.MedellönMedellönen bland de månadsavlönade i kommunen2010 var 25 817 kr. Medellönen hos tillsvidareanställdavar 26 209 kr. Kvinnors medellön utgjorde95 % av männens medellön.Av de 10 högst betalda medarbetarna med lönerpå 55 000 kr/mån eller mer var fem kvinnor ochfem män. I den här gruppen utgjorde kvinnornasmedellön 90 % av männens.Medellönen för vissa konkurrensutsatta yrkesgrupperhar sjunkit något i förhållande till kommuneri Stockholms lön. Det är en utveckling som vinoga följer.PersonalförsörjningFörutsättningarna för att sörja för en god personalförsörjningföljs upp kontinuerligt. Det styrs avverksamhetens kommande behov, sjukfrånvaro,personalrörlighet och pensionsavgångar (faktiskapensionsavgångar), men också av att kommunenuppfattas som en god arbetsgivare.Under 2010 var det totalt 180 personer som börjadeoch 194 som slutade en tillsvidareanställningi Danderyds kommun. I gruppen medarbetare över60 år var det 54 personer som slutade sin anställningoch det var också i den åldergruppen där flestavslutade sin anställning. I samtliga övriga gruppervar det fler som började än som slutade.Tabell 4:Personalrörlighet utifrån ålder, tillsvidareanställdaTabellen visar personalrörlighet räknad som antal påbörjadeoch avslutade anställningar (externa rörelser) irespektive åldersintervall 2010.ÅldersintervallPåbörjadetvanst.Avslutadetvanst.-29 31 1230-39 47 4340-49 52 5150-59 37 3460- 13 54Totalt 180 194Vi står inför Sveriges största generationsväxling..I Danderyd kommer ca 200 personer gå i pensionfram till 2015 och fram till 2020 har 445 personergått i pension. För att vi ska kunna konkurrera omden minskande arbetskraften krävs att vi uppfattassom en kompetent och trovärdig arbetsgivare.En uppskattad personalbefrämjande åtgärd är denårliga uppvaktningen av medarbetare som uppnått10 års respektive 25 års anställning i kommunen.Under året uppvaktades 77 medarbetare somuppnått 10 års anställning och 17 medarbetare somuppnått 25 års anställning med middag på Djursholmsslott samt utdelning av gåva/förtjänsttecken.Arbetad tid och frånvaroTabell 5 visar arbetad tid enligt avtal/överenskommelsesamt frånvaro fördelad på olika typer i % år2009 och 2010 för månadsavlönade och timavlönade.I denna tabell ingår alltså alla anställda, ävent.ex. tjänstlediga från arbetet. För personal anställdapå ferie- och uppehållsanställningar har gjorts enschabloniserad semesterredovisning med det antaldagar per år som arbetstagare skulle ha erhållitenligt lag/avtal om de haft traditionell semesterrätt.74


Antal medarbetare i pension (65 år)4035302520151050Diagram 2: Pensionsavgångar inom förskola, skola, äldre- och handikappomsorg, samt förvaltningar(månadsavlönade) åren 2010-2020 (65 år)2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020Skola Förskola Äldreomsorg och funktionshinder Förvaltningar Bibliotek och fritidTabell 5: Arbetad tid och frånvaro,månadsavlönade och timavlönade.Arbetad tid och frånvaro 2009 2010Nettoarbetstid 75,0 76,3Semester 9,5 9,8Sjukdom 5,2 4,6Föräldraledighet 5,1 4,8Övrig ledighet 5,3 4,6Totalt 100 100I ”övrig ledighet” ingår ledighet för studier, tjänstledighet,facklig ledighet samt ledighet för militärtjänstgöring.SjukfrånvaroUnder 2010 minskade den totala sjukfrånvaron från5,8 till 5,0 %. Den korta sjukfrånvaron ökade från2,7 till 2,9 % samtidigt som den långa sjukfrånvaronöver 59 dagar minskade från 3,1 till 2,1 %. Denlånga sjukfrånvaron utgjorde 41,8 % av den totalasjukfrånvaron under 2010.Av tabell 6 framgår att den totala sjukfrånvaron iförhållande till överenskommen arbetstid var 5,0 %Tabell 6: Sjukfrånvaro i % i förhållande till överenskommen arbetstid för månadsavlönade(både tillsvidareanställda och visstidsanställda).Period 2010-01-01 – 2010-12-31 2006 2007 2008 2009 2010Totalt 8,1 7,8 6,9 5,8 5,0Därav långtidssjukfrånvaro (mer än 59 dgr) 65,2 63,7 56,4 53,2 41,8Kvinnor 9,2 8,8 7,7 6,3 5,4Män 4,1 3,9 3,6 3,6 3,5T.o.m. 29 år 7,0 6,3 6,2 8,1 6,230-49 år 7,3 6,7 5,8 5,1 4,550 år eller mer 9,2 9,2 8,1 5,9 5,4Skola 6,4 5,8 5,7 4,5 3,9Förskola 9,5 9,4 7,3 5,9 5,4Äldreomsorg och funktionshinder 13,4 12,8 11,7 11,1 9,6Förvaltningskontor/ övr verksamheter * 6,7 6,9Förvaltningskontor 5,4 4,4 3,6Bibliotek och fritid 5,9 4,0 5,7* Fram till och med 2007 samredovisades Förvaltningskontor, Bibliotek och fritid och benämndes då Förvaltningskontor/övr verksamheter.75


under 2010, vilket innebär att den minskade medmotsvarande 0,8 procentenheter sedan 2009. Bådeden korta och den långa sjukfrånvaron minskadeunder 2010. Sjukfrånvaron minskade i samtligaåldersintervall och för både kvinnor och män, dockär kvinnors sjukfrånvaro fortsatt högre än männens.Kostnaderna för sjukfrånvaron under 2010 uppgicktill 6,7 miljoner kronor (exkl PO), vilket är enökning från 6,6 miljoner kronor sedan 2009. Denökade kostnaden kan förklaras med att löneökningenför motsvarande period var ca 2,25 %. Nettokostnadenför sjukfrånvaron minskade således under 2010.Det finns skillnader i sjukfrånvaro mellan deolika verksamhetsområdena men under 2010 minskadesjukfrånvaron inom samtliga av kommunensverksamheter förutom inom bibliotek och fritid därdet ökade något. I en arbetsgrupp med få anställdafår en enskild persons sjukfrånvaro stort genomslagpå statistiken, så däri finns förklaringen till ökningenfrån 4,0 till 5,7 inom Bibliotek och fritid. Denhögsta sjukfrånvaron återfinns finns inom äldreomsorgoch funktionshinder, därefter följer förskolan.Sjukfrånvaron bland Danderyds kommunsmedarbetare har minskat stadigt sedan 2004;minskningen följer den trend som generellt råder isamhället. Vid en jämförelse mellan 24 av Stockholmskommuner ligger Danderyd väl till med ensjukfrånvaro på 5,0 %. Enbart tre kommuner har enlägre sjukfrånvaro; Täby 4,3 %, Nacka 4,6 % ochNorrtälje 4,9 %. Medel för sjukfrånvaron för de 24kommunerna var 5,7 %.Anledningen till att det förekommer två procentsatserför sjukfrånvaron i tabell 5 och 6 beror påatt sjukfrånvaron ställs i relation till olika mått påarbetstid. I tabell 5 relateras sjukfrånvaron och deandra frånvaroorsakerna till summan total arbetstid,d.v.s. det som anges på anställningsavtalen. Itabell 6 relateras sjukfrånvaron till överenskommenarbetstid och i den ingår inte tjänstledigheter ochsemester. Av detta följer att sjukfrånvaron i tabell 6är något högre.En analys av sjukfrånvaron överstigande 28 dagarvisar att personalgrupperna inom äldreomsorg ochfunktionshinder samt förskolan proportionellt settstår för den högsta sjukfrånvaron. Orsaken till sjukfrånvaronär inom äldreomsorg och funktionshindertill större delen relaterat till besvär i rörelseorganen,bl.a. belastningsskador, medan det inom förskolanfördelar sig lika mellan sådana besvär och psykiskohälsa. Inom skolan, som proportionellt sett har denlägsta sjukfrånvaron överstigande 28 dagar, är det enviss övervikt av besvär relaterade till rörelseorganen,därefter följer en jämn fördelning mellan psykiskohälsa och besvär relaterade till internmedicin.Anställda under 30 år står för 15% av sjukskrivningarnaöver 28 dagar. Av dessa är det 45% somhar besvär i rörelseorganen, därefter är det relaterattill graviditet samt psykiska besvär.HälsaTotalt av alla månadsavlönade var det 33,5 % sominte hade någon sjukfrånvaro alls under 2010. Dettaär liten ökning sedan föregående år.Tabell 7: Frisknärvaro. Andel månadsavlönade heltutan sjukfrånvaro under 2010 (både tillsvidareanställdaoch visstidsanställda).Period 2010-01-01 – 2010-12-312009 2010Totalt 33,1 33,5Kvinnor 30,6 30,6Män 43,1 45,30- 29 år 21,5 18,530-39 år 36,5 37, 240-49 år 32,4 35, 050-59 år 31,1 32,460-99 år 41,1 37,0Skola 38,6 37,9Förskola 20,9 22,2Äldreomsorg och funktionshinder 23,6 22,8Förvaltningskontor 43,6 43,9Bibliotek och fritid 40,0 43,3Samtliga medarbetare i Danderyds kommun erbjudsen friskvårdssubvention på 1000 kr/år. Dennaförmån nyttjades av drygt 44 % av medarbetarnaunder 2010, vilket är en ökning med 3 % sedanföregående år. Det är medarbetarna inom förvaltningskontorensom flitigast nyttjar förmånen, ca56 %. Inom skolan används den till 49 %, inomförskolan till 35 %, inom bibliotek och fritid till 35% och inom äldreomsorg och funktionshinder nyttjasden av 32 % av medarbetarna. Det är glädjandeatt se att nyttjandegraden har ökat något inom bådeskola, äldreomsorg och funktionshinder och inombibliotek och fritid.Vid en granskning av sjukfrånvaro, frisknärvarooch nyttjandet av friskvårdssubventionen framgårdet att medarbetarna inom förvaltningskontoren harlägst sjukfrånvaro, högst frisknärvaro och samtidigtär den grupp som nyttjar friskvårdssubventionenallra flitigast.76


Företagshälsovård ochpersonalstödsprogramUnder 2010 har kommunen nyttjat företagshälsovårdstjänsterför 0,5 miljoner kronor, vilket är enkraftig ökning sedan 2009 då kommunen handladetjänster för motsvarande 0,3 miljoner kronor. Ökningenkommer sig främst av att S:t Erikshälsansorganisationskonsulter har anlitats för projekt inomett av förvaltningskontoren och för ett projekt inomett av äldreboendena. Förvaltningskontoren står för64 % av kostnaderna för företagshälsovård, äldreomsorgoch funktionshinder för 21 %, skola för 13% och förskola för 1 %.2010 års kostnader för företagshälsovård fördelarsig enligt följande; hälsofrämjande insatser33 % , förebyggande insatser 45 %, efterhjälpandeinsatser 20 % och övrigt 2%.S:t Lukas tillhandahåller en personalvårdstjänstsom Danderyds kommun erbjuder sina anställda.Tjänsten omfattar personlig rådgivning per telefoneller personliga samtal inom psykosociala, juridiskaoch ekonomiska områden. Kommunens medarbetarehar kommit att nyttja S:t Lukas tjänster iallt större omfattning. Under 2009 hanterade S:tLukas 256 ärenden från Danderyds kommun, under2010 ökade antalet ärenden till 303. Främst är detrådgivande och stödjande samtal per telefon medpsykoterapeut som nyttjas men de personliga mötenamed psykoterapeut har ökat kraftigt. S:t Lukasslutsats är att de medarbetare som kontaktade demunder 2010 hade svårare problem som inte kundeavhjälpas genom enstaka telefonsamtal, iställetkrävde dessa personliga möten med psykoterapeutupp till fem träffar.Avtalen med S:t Erikshälsan och S:t Lukas påbörjades1 februari 2008. Båda avtalen löper ut den31 mars 2012 och därmed kommer en ny upphandlingav företagshälsovårds- och personalstödstjänsteratt påbörjas under försommaren 2011. Liksomvid senaste tillfället kommer upphandlingen troligtvisatt genomföras i samarbete med Lidingö Stadoch Täby kommun.ArbetsmiljöenkätenArbetsmiljöenkäten genomförs i Danderyds kommunvartannat år. I februari 2009 genomfördesden senaste och i skrivande stund pågår 2011 årsmätning. Resultatet av denna mätning har ännu intepresenterats men det står klart att svarsfrekvensen2011 uppgick till 83 %, vilket är en ökning från 82% 2009.Om det på en arbetsplats finns behov av atttillfråga medarbetarna hur de för tillfället uppleversin arbetsmiljö kan en arbetsmiljöenkät genomförasäven mellan de stora mätningarna. Under 2010genomfördes arbetsmiljöenkäten på två av kommunensarbetsplatser i syfte att ge underlag för arbetsmiljöåtgärder.UtbildningUnder 2010 har personalavdelningen arrangeratoch genomfört 20 utbildningar med sammanlagt974 deltagare. 2010 års tema var Ledarskap ochmedarbetarskap.Vi har fått många goda omdömen från våra deltagaresom uppfattar att vi erbjudit bra utbildningarmed hög kvalitet. Exempel på utbildningar somgenomförts är Mötesteknik, Effektiva team ochProjektkunskap. Två storföreläsningar, ”Att skapaarbetsglädje” med Fredric Bohm och ”Alla är olikautom jag” med Lasse Eriksson har hållits, och varitmycket uppskattade.Merparten av kursledarna var externa, men vihar också kunnat utöka utbudet genom att användainterna föreläsare som är specialister inom sittområde.Under 2011 fortsätter vi våra utbildningssatsningaroch erbjuder utbildning i alltifrån arbetsmiljötill olika datautbildningar.UtmaningarVår stora utmaning är att kommunen även fortsättningsvisska uppfattas som en attraktiv arbetsgivare.Att säkerställa personalförsörjningen har stortinflytande på verksamheternas framgångar. Konkurrensenom de bästa medarbetarna ökar. Arbetetmed hur marknadsföringen av Danderyds kommunsom arbetsgivare ska framställas fortsätter.Vi medverkar med information om kommunensverksamheter i olika produktioner som t.ex. ”Framtidsvalet”för gymnasieungdomar. Vi fortsätterarbetet med utveckling av kommunens personalpolicyför att säkerställa samsyn med övrig personalpolitiskutveckling. Både personal- och lönehandbokensom finns på kommunens intranät utvecklaskontinuerligt. De nyttjas flitigt av medarbetare ialla verksamheter inom kommunen.Under 2010 har drygt hälften av kommunenstimavlönade medarbetare börjat göra sin tidsredovisningi självservice. Vi fortsätter det arbetet under2011 för att öka antalet användare i ännu störreutsträckning.77


FörvaltningsberättelseDjursholms ABDjursholms AB är helägt av Danderyds kommun.Bolagets ändamålEnligt bolagsordningen är ändamålet med DjursholmsAB att främja kommunens exploateringsverksamhetför olika former av bebyggelse och anläggningar.Bolaget har också till ändamål att inomramen för gällande lagstiftning och godtagen praxisförvärva, äga och förvalta eller försälja fastigheterbebyggda eller obebyggda för kommunal verksamhet,näringsverksamhet och fritidsändamål.ÄgardirektivKommunfullmäktige har uttalat att bolagets syfteär att tillhandahålla mark för rekreationsändamålsamt park, gator och annan allmän plats. Markför allmänt ändamål ska upplåtas utan ekonomiskersättning. Bolaget ska även verka för bevarandeav ett levande jordbruk i kommunen. Vidare skabolaget i mån av resurser tillhandahålla lokaler förkommunal verksamhet.För att utveckla sitt engagemang inom ovanredovisade prioriterade verksamhetsom-rådenska bolaget successivt och i den takt som bedömsföretagsekonomiskt lämplig försälja fastigheter ochandra tillgångar som inte bedöms vara av intresseur kommunal synpunkt.Styrelse och revisorerBolaget har inte haft någon anställd personal under2010. Styrelsen har under 2010 haft följande sammansättning:LedamöterGunnar Oom, ordförandeAnders Danielson,vice ordförandeOlle ReichenbergGösta EbersteinUlla Hurtig NielsenGustaf StjernbergBengt SylvanSuppleanterIngrid ErnemanTorsten SjögrenLena StrååtNicklas TorlegårdChristian HoasSiv SahlströmTorun HegardtGunnar Oom lämnade sitt uppdrag 2010-11-15Vid ordinarie bolagsstämma den 19 juni 2007utsågs Lars Wallén från Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till revisor och Kenneth Stjernströmfrån samma företag utsågs till ersättare för tiden t om 2011 års ordinarie bolagsstämma.Kommunfullmäktige har utsett lekmannarevisorerför tiden t o m 2011 års ordinarie bolagsstämmaenligt följande:Hans TorkelssonElisabet CarlbergHans KjellmanGunilla JarpnerBirgit Erngren Wohlin (utsedd av fullmäktige2008-02-04). Hans Kjellman har lämnat sitt uppdrag2010-05-10. Kommunfullmäktige har utsettBirgitta Hammar till ny revisor.Christer Mörk är verkställande direktör för bolaget.Styrelsen har haft 4 sammanträden under 2010.Ordinarie bolagsstämma hölls den 31 maj 2010Bolaget har under 2010 inte betalat ut någraarvoden till styrelse, lekmannarevisorer och VD.Kommunen har enligt det av kommunfullmäktigeantagna arvodesreglementet utbetalat sammanträdesarvodentill styrelsen om sammanlagt 17 900 kr.Bolagets fastighetsinnehavDjursholms AB:s fastighetsinnehav omfattar ett100-tal fastigheter. Arealmässigt utgörs merpartenav markinnehavet av rekreationsområden, jordbruksmarkoch parkmark. Flertalet fastighetersaknar såväl bokfört värde som taxeringsvärde medhänsyn till att fastigheterna varit i bolagets ägounder mycket lång tid och att marken i gällandedetaljplaner är utlagd som park, gata eller annanallmän plats.Av bolagets fastighetsinnehav den 31 december2010 har 13 fastigheter ett bokfört värde om 60,2 miljonerkronor. Av fastigheterna är 11 stycken taxeradetill ett sammanlagt värde om 41,4 miljoner kronor.Köp och försäljningar av fastigheterUnder år 2010 har inga köp eller försäljningar avfastigheter skettFastighetsförvaltningDen del av bolagets fastighetsbestånd som är av”kommersiellt intresse” omfattar:Lokal/bostad Antal Yta, kvmBostäder 9 845Lokaler 18 12 661Jordbruksarrende 1Övriga arrenden 878


Årets hyresintäkter har ökat brutto med 117 t kr.Ökningen är främst en följd av ökande arrendeintäkterfrån Driving Range och hyresintäkter i Hunding8. Pga av negativ utveckling av index mellan2008 och 2009 har många hyreskontrakt en negativutveckling (0,2 miljoner kronor).Under året har bolaget genomfört följande projekt:- Enebyskolan värme och ventilation( inkl 255 Tkr från 2009) 2 393 tkr- Kyrkskolan vindskydd 138 tkr- Kyrkskolan bergvärme 398 tkr- Hunding 8 bergvärme 1 867 tkrSumma:4 796 tkrÖvriga insatser har bedömts vara i huvudsak avunderhållskaraktär.Täby kommun har riktat krav på Danderydskommun alternativt Djursholms AB för VA-arbeteni anslutning till Djursholms golfbana. Sedan kommunenklargjort att ansvar ej föreligger, kvarstårkravet på bolaget. En uppbokning har gjorts med1,2 miljoner kronor under Övriga kostnader. Förhandlingari ärendet pågår alltjämt.Funktionen som verkställande direktör köps avkommunledningskontoret, som också svarar förbolagets service avseende redovisning och administration.Kommunens tekniska kontor fullgör i principsamma arbetsuppgifter för bolagets fastigheter, somför de fastigheter som ägs direkt av kommunen.Detta innebär att tekniska kontoret svarar för ledning,upphandling och kontakter med upphandladeleverantörer och entreprenörer. Kontoret sköteräven hyresfaktureringen.Dalkia Facilities Management AB svarar för tekniskdrift av byggnaderna. ISS Facility Service ABsvarar för den övriga fastighetsskötseln. TylömarksTrädgårdanläggningar svarar för markskötsel.EkonomiBolagets intäkter uppgick under 2010 till 14,3 miljonerkronor varav 14,1 miljoner kronor utgjordesav hyres- och arrendeintäkter.Resultatet efter finansiella poster, men före bokslutsdispositioner,är ett underskott om 1,2 miljonerkronor. Efter upplösning av en periodiseringsfondom 0,2 miljoner kronor blev årets resultat ett underskottom 1 miljon kronor kronor.Årets resultat samt bolagets ekonomiska ställningframgår av nedanstående resultat- och balansräkning.FramtidenFör Djursholms slott planeras en nybyggnad avpaviljong för sop- och återvinningshantering samtutrymme för dieselaggregat för reservel till slottetskrisledningsfunktion.Förslag till disposition avdet fria egna kapitaletTill bolagsstämmans disposition stårBalanserad vinst från föregående år 4 894 039Årets underskott -958 099Summa 3 976 455Styrelsen och verkställande direktören föreslår attnågon utdelning inte ska ske till aktieägaren och attfria egna kapitalet 4 miljoner kronor ska föras i nyräkning.Djursholm 2011-Anders Danielson, Styrelsens vice ordförandeOlle ReichenbergUlla Hurtig NielsenBengt SylvanGösta EbersteinGustaf StjernbergChrister MörkVerkställande direktörMin revisionsberättelse har avgivits 2011-Lars WallénAuktoriserad revisorFlerårsöversiktMilj kronor 2010 2009 2008 2007 2006Omsättning 14,3 22,1 13,5 13,5 12,6Resultat före dispositioner -1,2 5,3 0,02 -4,3 -0,1Eget kapital 5,0 5,9 1,0 1,0 5,0Balansomslutning 66,3 68,5 65,5 65,1 66,279


ResultaträkningDjursholms ABNot 2010 2009Rörelsens intäkterHyresintäkter 1 14 128 409 14 011 691Övriga rörelseintäkter 2 190 654 14 319 063 8 131 605 22 143 296Rörelsens kostnaderAdministration 3 -47 350 -48 230Drift och underhåll 4 -10 097 628 -10 185 911Förvaltningsarvoden 5 -737 755 -737 788Fastighetsskatt -158 375 -182 298Avskrivningar på fastigheter -1 979 935 -1 930 760Övriga rörelsekostnader 6 -249 162 -13 270 204 -1 483 030 -14 568 016RÖRELSERESULTAT 1 048 858 7 575 280Resultat från finansiella investeringarRänteintäkter 35 724 12 009Räntekostnader -2 266 994 -2 231 270 -2 291 956 -2 279 947RESULTAT EFTER FINANSIELLAPOSTER -1 182 411 5 295 333BokslutsdispositionerAvsättning till periodiseringsfond - -224 312Upplösning av periodiseringsfond 224 312 -Skatt - -176 982ÅRETS RESULTAT -958 099 4 894 03980


BalansräkningDjursholms ABNot 2010-12-31 2009-12-31TILLGÅNGARAnläggningstillgångarMateriella anläggningstillgångarByggnader och mark 7 60 194 005 57 633 906Finansiella anläggningstillgångarLångfristiga värdepappersinnehav 8 10 10OmsättningstillgångarVarulagerOljelager 174 881 173 059Kortfristiga fordringarFordringar 9 5 408 173 8 813 549Förutbetalda kostnader 10 38 801 8 425Kassa och bank 521 966 1 891 661SUMMA TILLGÅNGAR 66 337 836 68 520 611EGET KAPITAL OCH SKULDER2010-12-31 2009-12-31Eget kapital 11Bundet eget kapitalAktiekapital 800 000 800 000(800 aktier med kvotvärde 1 000 kr)Reservfond 200 000 200 000Fritt eget kapitalBalanserat resultat 4 934 555 40 516Årets resultat -958 099 4 894 039Summa eget kapital 4 976 455 5 934 555Obeskattade reserverPeriodiseringsfond 2009 12 - 224 312Långfristiga skulderSkulder till kreditinstitut 13 1 262 929 1 278 898Kortfristiga skulderLeverantörsskulder 2 045 657 2 099 675Reverslån Danderyds kommun 56 000 000 56 000 000Övriga kortfristiga skulder 14 50 638 50 638Upplup. kostnader och förutbet. intäkter 15 2 002 157 2 935 746SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 66 337 836 68 520 611Ställda säkerheter för egna skulder till kreditinstitutFastighetsinteckningar Inga IngaAnsvarsförbindelser Inga Inga81


KassaflödesanalysDjursholms ABNot 2010 2009DEN LÖPANDE VERKSAMHETENRörelseresultat före finansiella poster 1 048 858 7 575 280Avskrivningar 1 979 935 1 930 760Övriga ej likviditetspåverkande poster - 3 028 793 316 976 9 823 015Erhållen ränta 35 724 12 009Erlagd ränta -2 266 994 -2 291 956Betald inkomstskatt - -2 231 270 - -2 279 947Ökning/minskning varulager -1 822 -21 211Ökning/minskning kundfordringar 88 863 -79 273Ökning/minskning övr kortfr fordringar 3 286 137 -7 360 325Ökning/minskning leverantörskulder -54 018 -101 040Ökning/minskning övr kortfr skulder -947 589 2 371 571 -2 211 470 -9 773 319Kassaflöde från den löpande verksamheten 3 169 095 -2 230 251INVESTERINGSVERKSAMHETENInvesteringar i anläggningstillgångar -4 540 034 -2 059 827Förvärv av anläggningstillgångar - -Försäljning av anläggningstillgångar - -4 540 034 - -2 059 827Kassaflöde från investeringsverksamheten -4 540 034 -2 059 827FINANSIERINGSVERKSAMHETENUpptagna lånAmortering av skuld -15 969 -13 132Utbetald utdelning - -15 969 - -13 132Kassaflöde från finansieringsverksamheten -15 969 -13 132Periodens kassaflöde -1 386 908 -4 303 210Likvida medel vid periodens början 1 891 661 6 194 872Likvida medel vid periodens slut 521 966 1 891 66182


NoterDjursholms ABNOTER TILL RESULTAT-, BALANSRÄKNING SAMT KASSAFLÖDESANALYSRedovisningsprinciperTillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen ochBokföringsnämndens allmänna råd. Principerna är oförändrade i jämförelse med föregående år.IntäkterHyresintäkter och övriga rörelseintäkter redovisas i den period uthyrningen avser.FordringarFordringarna upptas till det belopp, som efter individuell bedömning beräknas bli betalt.VarulagerLagret av olja har värderats till anskaffningsvärde.AvskrivningarI resultaträkningen belastas rörelseresultatet med avskrivningar enligt plan, vilka beräknas påursprungliga anskaffningsvärden och baseras på tillgångarnas bedömda ekonomiska livslängd,varvid följande procentsatser använts:Småhus 2%Hyreshus 2%Ekonomibyggnader 4%Industribyggnader 4%Specialbyggnader 3%KassaflödesanalysKassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endastde transaktioner som medför in- eller utbetalningar.2010 20091 HyresintäkterHyror bostäder 731 566 712 282Hyror lokaler 12 062 284 12 138 420Arrenden 1 334 559 1 160 98914 128 409 14 011 6912 Övriga rörelseintäkterDiverse försäljningar 15 482 8 000 000Diverse intäkter 175 172 131 605190 654 8 131 6053 Ersättning till revisorerRevision 47 350 48 23047 350 48 2304 Drift och underhållTillsyn och skötsel 2 000 314 2 495 260Löpande underhåll 1 242 587 803 793Planerat underhåll 3 817 082 3 937 525Övriga driftkostnader 3 037 645 2 949 33310 097 628 10 185 9115 FörvaltningsarvodenDanderyds kommun, VD 486 880 486 880Danderyds kommun, Ekonomi 131 200 131 200Danderyds kommun, tekniska kontoret 119 675 119 708737 755 737 78883


2010 20096 Övriga rörelsekostnaderÖvriga försäljningskostnader 60 000 15 375Diverse kostnader 189 162 1 467 655249 162 1 483 0307 Byggnader och markAnskaffningsvärde mark 8 477 660 8 477 660Avgår; ack nedskrivning -1 135 241 -1 135 241Bokfört värde mark 7 342 419 7 342 419Anskaffningsvärde byggnader 71 364 123 66 568 632Avgår; ack avskrivningar -16 532 602 -14 601 843periodens avskrivningar -1 979 935 -1 930 760Bokfört värde byggnader 52 851 586 50 036 030Mark 7 342 419 7 342 419Byggnader 52 851 586 50 036 030Pågående projekt - 255 457Bokfört värde totalt 60 194 005 57 633 9068 Långfristiga värdepappersinnehavDjursholms Golfintressenters förening 10 109 FordringarFakturafordringar 3 151 92 014Momsfordran 682 510 502 518Skattefordran 134 512 -Skattekonto - 219 017Diverse fordringar 4 588 000 8 000 0005 408 173 8 813 54910 Förutbet kostnader och upplupna intäkterFörutbetalda kostnader 38 801 8 42511 Förändring av fritt eget kapitalEnligt balansräkning föregående år 4 934 555 40 516Årets vinst (-förlust) -958 099 4 894 039Enligt balansräkning innevarande period 3 976 455 4 934 55512 PeriodiseringsfonderPeriodiserings fond 2009 - 224 31213 Skulder till kreditinstitutFastighetslån 1 262 929 1 278 89814 Övriga kortfristiga skulderSkatteskuld 49 188 49 188Diverse skulder 1 450 1 45050 638 50 63815 Upplupna kostnader och förutbet intäkterFörskottsbetalda hyror 440 018 555 456Övriga interimsskulder 1 562 139 2 380 2902 002 157 2 935 74684


Södra Roslagens miljöochhälsoskyddsnämndEkonomiskt utfallFör nämndenUtfallBudget AvvikelseUtfall2009totalt20102010tkr%Intäkter 10 230 10 040 190 1,9 10 216Kostnader -18 622 -18 852 230 1,2 -18 982Nettokostnader -8 392 -8 812 420 4,8 -8 766Förslag till beslutNämnden beslutar att godkänna årsredovisningoch begär att ombudgetering till 2011 sker av detbokföringsmässiga överskottet om 420 tkr.SammanfattningNämnden svarar för Danderyds, Täbys och Vaxholmsmiljö- och hälsoskyddstillsyn enligt miljöbalkenoch livsmedelslagen och angränsande lagar,förordningar och föreskrifter. Nämnden ska ävensvara för information och expertkunskap inomverksamhetsområdet samt delta i kommunernaskrishantering. Miljöer där barn vistas, trafikens miljöpåverkanoch de enskilda avloppen har specielltprioriterats i tillsynen under året. Produktivitetenräknat i antal operativa tillsynstimmar per inspektörhar ökat från 1000 till 1200. Utbildningsinsatserhar genomförts för att ytterligare förbättra kundnöjdhetensom enligt kontorets egen kundenkät ärmycket god.Måluppfyllelsen totalt sett för nämnden är god.Alla nämndens inriktningsmål uppnås. Av de sexeffektmål som ska rapporteras till kommunfullmäktigeuppnås fem helt och ett delvis.Nämndens verksamhet har nu arbetat in hela underskottetfrån 2008 och visar för 2010 ett bokföringsmässigtöverskott om ca 420 tkr.Det bokföringsmässiga utfallet 2010 fördelat på detre kommunerna är därmed• Danderyd 117,6 tkr (28%)• Täby 229,7 tkr (54,7%)• Vaxholm 72,7 tkr (17,3%)Överskottet härrör sig från avgiftsintäkter i sambandmed prövning av ansökningar om enskildaavlopp som faktureras när handläggning påbörjas.Eftersom dessa ärenden normalt har löptider på 2-3år föreslår kontoret att överskottet ombudgeterastill 2011 i sin helhet, så att resurser för att slutförade påbörjande ärendena säkras.I fokus - verksamhet och uppdragNämnden svarar för Danderyds, Täbys och Vaxholmsmiljö- och hälsoskyddstillsyn enligt miljöbalkenoch livsmedelslagen och angränsande lagar,förordningar och föreskrifter. Nämnden ska ävensvara för information och expertkunskap inomverksamhetsområdet samt delta i kommunernaskrishantering. Miljöer där barn vistas, trafikens miljöpåverkanoch de enskilda avloppen har specielltprioriterats i tillsynen under året.Nämnden har utöver den ordinarie tillsyns- ochkontrollverksamheten utövat sin roll som expertinom miljö och hälsoskyddsområdet genom blandannat sina remissvar inom främst planfrågor ikommunerna. Nämnden har även i begränsadomfattning bistått kommunerna med stöd vad gällermiljöarbetet i övrigt (samverkan inom miljöplanering,VA-frågor och avfallssamverkan).Verksamhetens produktivitet har fortsatt att ökaoch frågor kring service och bemötande har stått ifokus.Måluppfyllelse för inriktnings- och effektmålMåluppfyllelsen totalt sett för nämnden är god.Alla nämndens inriktningsmål uppnås. Av de sexeffektmål som ska rapporteras till kommunfullmäktigeuppnås fem helt och ett delvis.Därutöver uppnås även nämndens mål om en effektivverksamhet, genom bland annat att nettokostnadenför nämndens verksamhet minskade med 10 %t o m 2010 jämfört med kostnaden för motsvarandeverksamhet året innan den gemensamma nämndensbildande (2006).Nämnden har deltagit i ett länsövergripande projektför att förbättra effektiviteten och utveckla tillsynsmetodernaoch bemötandet. Samtliga anställda påSRMH har under 2010 utbildats i bemötandefrågor.Kundnöjdheten mäts genom den enkätundersökningsom Stockholm Business Alliance (SBA) genomförbland företagskunderna under våren i Täbyoch Vaxholm (inte i Danderyd då kommunen inteingår i SBA). Nämndens mål är NKI=75. Som ettkomplement till SBA-mätningen skickar verksamhetschefenen webbenkät till alla kunder för att tain synpunkter och förbättringsförslag. Enligt denna85


enkät, som omfattar alla nämndens kunder i alla trekommuner, visar att kundnöjdheten är mycket god(7,9 på en tiogradig skala).Nämndens inriktnings- och effektmålInriktningsmål 1Spridning av oönskade metaller och andra miljöstörandeämnen till luft, mark och vatten ska minskaInriktningsmålet har tre effektmål. Alla effektmålhar uppnåtts och därmed uppnås även inriktningsmålet.Effektmål 1.1Mängden kvicksilver, tungmetaller och oljeprodukteri avloppsreningsverken ska minska. Effektmåletska rapporteras till kommunfullmäktige. Effektmåletuppnås.Kommentar: Trenden för utsläpp av tungmetalleroch oljeprodukter är positiv. Enligt Käppalaverketsmätningar 2007-2009 sjunker halterna av de tungmetalleroch andra miljöstörande ämnen i avloppsslamfrån kommunerna.Effektmål 1.2Mängden oönskade ämnen (även från dagvatten)som läcker/sprids till mark och vattendrag skaminska. Effektmålet ska rapporteras till kommunfullmäktige.Effektmålet uppnås.Kommentar: En viss förbättring av såväl kemisksom ekologisk status kan konstateras. Ekologiskstatus i samtliga kommuners vattenförekomster behöverdock förbättras så att miljökvalitetsnormernaför vatten klaras inom fastställda tidsramar. Nämndenhar en viktig roll att kontrollera att åtgärdervidtas i kommunerna för att minska belastningenpå våra vattendrag. Nämndens insatser för attklara normerna rör sig om bland annat tillsyn ochkontroll av bland annat enskilda avlopp, dagvattenhanteringoch markföroreningar som riskerar attkontaminera vattendragen.Effektmål 1.3Utsläpp av klimatpåverkande gaser, VOC, partiklarmm från miljöfarliga verksamheter, uppvärmningoch trafik ska minska. Effektmålet ska rapporterastill kommunfullmäktige. Effektmålet uppnås.Kommentar: På grund av successivt effektivareoch mer miljöanpassad energiteknik samt mermiljöanpassade bränslen har utsläppen av klimatpåverkandegaser och VOC minskat enligt luftvårdsförbundetssenaste mätningar 2009. Resultatetpåverkas troligen också av den tidigare vikandekonjunkturen som slår igenom i statistiken. Vid enkonjunkturuppgång kan en ökning förväntas ominte energiomställning sker i snabbare takt. Klimatfråganär en av de absolut största utmaningarnasom vi står inför. För att klara beslutade nationellaklimatmål behövs kraftfulla åtgärder för att minskaklimatpåverkande utsläpp, men kommunerna kanäven komma att behöva hantera följderna av kommandeklimatförändringar. Nämnden har i dettasammanhang en viss (om än begränsad) rådighetgenom ett ökat fokus på energifrågan i tillsynen.En bidragande orsak till de minskade partikelutsläppenär att dubbdäcksförbudet i Stockholmsinnerstad som lett till ökad andel dubbritt påfordonen även i Täby, Danderyd och Vaxholm.Andelen fordon med fossilfritt bränsle har fortsattatt öka under under 2010 vilket är positivt. Trafikensnegativa miljöpåverkan är fortsättningsvis ettstort problem för såväl hälsa som miljö såväl lokaltsom globalt. Problemen med partikelutsläpp längsframför allt E18 hanteras gemensamt genom enlänsövergripande åtgärdsplan, men nämnden haren viktig uppgift i att fortsatt bevaka att åtgärdervidtas enlig planen och att gällande riktvärden ochnormer vad gäller partiklar och även buller fråntrafiken inte överskrids.Inriktningsmål 2Miljön i bostäder, skolor, förskolor och övriga hälsoskyddslokalerska inte påverka hälsan negativtInriktningsmålet har två effektmål. Ett av effektmålenhar uppnåtts helt och det andra delvis. Bedömningenär att inriktningsmålet uppnås.Effektmål 2.1Andelen flerbostadshus, skolor, förskolor, institutioneroch allmänna lokaler med väl fungerandeegenkontroll ska öka 2009-2010Effektmålet ska rapporteras till kommunfullmäktige.Effektmålet uppnås.Kommentar: Miljön i bostadsfastigheter och offentligalokaler har förbättrats som en följd avförbättrad egenkontroll. Av alla verksamheter medårlig inspektion inom hälsoskyddsområdet (347 st)har 40 % en fungerande egenkontroll 2010 jämförtmed 9% år 2009.Effektmål 2.22009 ska radonhalten i luften vara lägre än 200 Bq/m3 i minst 90% av skolorna och förskolorna86


Effektmålet ska rapporteras till kommunfullmäktige.Effektmålet är uppnått i förskolorna, dock intei skolorna.Kommentar: Allt flera förskolor och skolor klararäven gällande gränsvärdet för radon (95% avförskolorna, 75% av skolorna), men det nationellamiljömålet om att alla ska klara gällande riktvärdetuppnås inte. Genom fortsatta insatser och tillsyn ikommunerna bedöms målet kunna uppnås inom ensnar framtid.Inriktningsmål 3De livsmedel som produceras, säljs och på andrasätt hanteras i kommunen ska vara säkraInriktningsmålet har ett effektmål. Ett av effektmålenhar uppnåtts. Inriktningsmålet uppnås.Effektmål 3.1Andel livsmedelsanläggningar som får underkäntvid kontroll ska minskaEffektmålet ska rapporteras till kommunfullmäktige.Effektmålet är uppnått i förskolorna, dock intei skolorna.Kommentar: Andelen livsmedelsanläggningarsom underkänts vid kontroll har minskat något(från 26 till 25%) liksom antalet befogade klagomålpå livsmedelverksamheter (från 7 till 5). Dettatyder på att livsmedelshanteringen blivit säkrare ikommunerna både vad gäller hygien och redlighet.Inriktningsmål 4Verksamheten drivs effektivt med god kvalitet tilllägsta möjliga kostnad Nämndens inriktningsmålhar två effektmål. Effektmålen har uppnåtts ochdärmed uppnås även inriktningsmålet.Effektmål 4.1Nettokostnaden ska minska med 10% under perioden2006-2010. Effektmålet ska inte rapporteras tillkommunfullmäktige. Effektmålet är uppnått.Kommentar: Nettokostnadsmålet har uppnåttssamtidigt som produktiviteten räknat i antal operativatillsynstimmar per inspektör har ökat från 1000till 1200.Effektmål 4.22009 ska Nöjd kund index (NKI) vara minst 75Effektmålet ska inte rapporteras till kommunfullmäktige.Effektmålet bedöms vara uppnått.Kommentar: Resultatet från kontorets egen kundenkätvisar på en mycket god kundnöjdhet (7,9 påen 10-gradig skala vad gäller bemötande). Mätningav NKI genomförs av SBA (ej Danderyd) undervåren 2011.Generell konstaterar kontoret att de inriktnings-och effektmål som nämnden antagit tar sinutgångspunkt i miljöbalkens och livsmedelslagensgrundläggande syften om god miljö, hälsa ochlivsmedelssäkerhet. Nämnden har som kontrollmyndighetdock i endast en begränsad rådighet attpåverka måluppfyllelsen. Många av miljö- och hälsoproblemenhar nämligen sin orsak i utsläpp somföljer av en global teknik- och samhällsutveckling,som inte nämnden styr över. En ökad inspektionsaktivitetmed fokus på rätt saker har dock helt klarten betydelse för att lagstiftarens intentioner uppnås.Kontoret lyfter fram följande utmaningar inommiljöområdet framöver som berör såväl Danderyd,Täby som Vaxholm.• Klimatförändringarna• Trafikens miljöpåverkan lokalt(buller och utsläpp)• Utsläpp till mark och vattenI expertrollen kommer nämndens kompetens fortsättningsvisatt efterfrågas i kommunerna. För attåstadkomma bättre styrning inom miljöområdet behöverkommunerna förbättra miljöövervakningen. Idetta arbete kan nämnden även bidra med sin kompetensförutsatt att resurser från ordinarie tillsynoch kontroll kan tilldelas för detta. Verksamhetenkommer fortsättningsvis att behöva effektiviserasgenom bland annat förbättrad kommunikation.EkonomiNämndens verksamhet har nu arbetat in hela underskottetfrån 2008 och visar för 2010 ett bokföringsmässigtöverskott på 420 tkr. Detta överskottberor dock i sin helhet på avgiftsintäkter i sambandmed prövning av ansökningar om enskilda avlopp.Nämnden tillämpar normalt rutinen att faktureraavgiften för dessa ärenden när handläggningenpåbörjas, och eftersom dessa ärenden har löptiderpå ca 2-3 år föreslår kontoret att hela överskottetombudgeteras till 2011, så att resurser för att slutförade påbörjande ärendena säkras.Kostnadstäckningen från tillsynsavgifter har ökatsuccessivt och är 56% för 2010.Gregor Hackman87


Revisionsberättelse88


RevisionsberättelseRevisorernas redogörelse 2010Vi har utfört vår granskning enligt kommunallagenoch fastställt revisionsreglemente.Revisorerna som är fem till antalet har haft ett tiotalsammanträden under året. Kommunens revisorerär; Hans Torkelsson (ordförande), Birgitta Hammar,Gunilla Jarpner, Elisabet Carlberg och BirgitErngren Wohlin. Revisorerna biträds av Komrevinom PwC.Revisionsinsatserna under året har bestått avsåväl verksamhetsrevisionella som redovisningsrevisionellagranskningar. Verksamhetsrevisionsyftar till att bedöma om nämndernas verksamhetär ändamålsenlig, ekonomiskt tillfreds¬ställandeoch om den kontroll som utövas inom nämndernaär tillräcklig. Redovisningsrevision syftar till attbedöma om räkenskaperna är rättvisande. Någonskarp gräns finns inte mellan verksamhets- ochredovisningsrevision.Granskning av Årsredovisning 2010Nedan sammanfattas i punktform våra väsentligasteiakttagelser med anledning av granskningen avårsredovisningen för 2010:Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligtredogör för utfallet av verksamheten, verksamhetensfinansiering och den ekonomiska ställningen.Vi bedömer vidare att årsredovisningen i allt väsentligtuppfyller kraven på rättvisande räkenskaperoch är upprättad enligt god redovisningssed.Vi instämmer i kommunens bedömning av att balanskravetär uppfyllt. Kommunens resultat uppgårtill 15,0 mnkr. Kommunen redovisar sammantagetett överskott med 42,3 mnkr vid avstämning motbalanskravet.Nedlagda kostnader avseende Mörby centrumuppgår till ca 6,6 mnkr och avser till största delenkonsultkostnader och kostnader för administrativatjänster. Då det för närvarande råder en osäkerhetom projektets slutliga utformning anser vi attkommunen bör pröva om behov av nedskrivningföreligger.Nämndernas resultat, exkl Produktionsstyrelsenoch centrala poster, redovisar en negativ avvikelsemot budgeten på -15,5 mnkr. Kommunstyrelsenspositiva budgetavvikelse på ca 2,2 mnkr berorhuvudsakligen på vakanta tjänster inom kommunledningskontoret.Tekniska nämnden redovisaren positiv budgetavvikelse på ca 7,3 mnkr. Inomnämnden finns positiva budgetavvikelser vad avserunderhåll inom fastighetssidan, exploateringsintäktersamt VA- och avfallsverksamheterna. Negativbudgetavvikelse finns vad gäller snöröjning/vinterväghållning.Budgeten för fastighets- och miljölyftetuppgår till 65 mnkr för åren 2009-2011, kostnadunder 2010 uppgår till 1/3 d v s ca 21,7 mnkr. Socialnämndenredovisar en positiv budgetavvikelsepå ca 6,0 mnkr. Detta beror på högre statsbidragsamt lägre kostnader för särskilda boenden ochexterna placeringar än budgeterat. Underskott finnsdock inom hemtjänstverksamheten. Produktionenssamlade resultat visar en positiv budgetavvikelsepå 10,5 mnkr.Ett av kommunens övergripande mål är följande:”God ekonomisk hushållning skall vara en vägledandeprincip för all kommunal verksamhet”.Kommunstyrelsen gör bedömningen att målet äruppnått. Vi instämmer i denna bedömning. Bedömningenbaseras på nämndernas måluppfyllelse försina inriktningsmål avseende kostnadseffektivitetsamt underhåll och värdet på kommunens realkapital,på kommunens ekonomiska resultat jämförtmed mål samt på olika nationella jämförelser. I bedömningenvägs även kommunens skattesats samtuppnådda resultat inom kommunens verksamheterin. Det finns några områden där inte målen nås.Detta avser delområdet Nämndernas inriktningsmålavseende underhåll och värdet på kommunensrealkapital där målen inom Tekniska nämnden vadavser Fastighet och Gata inte nås.Inom ramen för detta övergripande mål ingårfem st finansiella mått Vi tolkar dessa områden somindikatorer för att kunna bedöma om kommunensfinansiella mål har uppnåtts. För måtten soliditetoch nettokostnadernas andel av skatteintäkter harmålnivåer fastställts i Budget 2010, för de övrigamåtten fastställs målnivåer i Budget 2011. Det ärett område som inte når förväntad nivå, den genomsnittliganettokostnadsutvecklingen. Vi delarKommunstyrelsens bedömning rörande måluppfyllelsenför dessa finansiella mått. I sammanhangetbör dock övervägas om budgeterade värden somårligen förändras och hanteras i budgetprocessenger en tillräcklig stringent ekonomistyrning.Vår sammanfattande bedömning avseende deverksamhetsmässiga målen är att denna ligger ilinje med kommunstyrelsens, dvs att målen är uppfyllda.Det är positivt att kommunen anger vilkagrunder de baserar sin bedömning på och där det90


går inhämtar extern oberoende bedömning.Kommunen avviker från god redovisningssedvad avser tilläggsinformation för vissa rekommendationerfrån Rådet för Kommunal Redovisning.Dessa framgår i avsnitt 3.2.5.Vad gäller nämndernas redogörelser av sinauppdrag bedömer vi att samtliga redovisningar ärutformade enligt anvisningarna och att dessa i alltväsentligt redovisar utfallet av årets verksamhet iförhållande till fastställda mål och riktlinjer samtde föreskrifter som gäller för verksamheten. Avtotalt 49 inriktningsmål når nämndernas upp till 43st av dessa d v s en uppfyllandegrad på 88 % (92 %föregående år). Redovisningen av måluppfyllelsenär klar och tydligt strukturerad, detta gäller ävenbedömningsgrunderna.Vi noterar en positiv utveckling i årsredovisningenavseende den sammanställning av nämndernasredovisning av uppdrag som lämnats av kommunstyrelseoch fullmäktige.Övriga genomförda granskningarNedan lämnas en redogörelse över granskningar,förutom granskning av årsredovisning, som genomförtsunder revisionsåret 2010.Granskning av delårsbokslut 2010-06-30Vi bedömde att delårsrapporten i allt väsentligtgav en rättvisande bild av periodens resultat ochden ekonomiska ställningen per den 2010-06-30samt att delårsrapporten uppfyllde kraven utifrånden kommunala redovisningslagen (KRL) och attupp¬lysningar lämnades om händelser av väsentligbetydelse. Dock konstaterades vissa periodiseringsfeli samband med granskningen. Felperiodiseringarnauppgick sammantaget till ca 7,0 mnkr ochdessa påverkade resultatet positivt. Felen understegdock nivån för vald materialitet (gräns för vad somär väsentligt belopp) varför vi kunde göra bedömningenatt resultatet i allt väsentligt var rättvisande.Danderyds kommun redovisade ett positivtresultat om 13,5 mnkr per den 2010-06-30. Dettavar en resultatförbättring på 59,1 mnkr jämfört medsamma period föregående år då resultatet uppgicktill -45,6 mnkr. Detta berodde bland annat på attdet föregående år fanns vissa engångsposter sompåverkade resultatet negativt, verksamhetens nettokostnadervar 19,2 mnkr lägre än föregående år.Skatteintäkterna och generella statsbidrag och utjämningvar dessutom 35,1 mnkr högre än föregåendeår. Även finansnettot hade förbättrats jämförtmed samma period föregående år.Sammantaget redovisade nämnderna en positivavvikelse mot budgeten per delåret på ca 2,4 mnkr.Kommunstyrelsen redovisade en positiv budgetavvikelsepå ca 1,0 mnkr vilket framförallt beroddepå vakanser. Tekniska nämnden redovisade en negativbudgetavvikelse på ca 6,5 mnkr vilket främstberodde på ökade kostnader för fastighetsförvaltningoch gata under vintern. Socialnämnden redovisadeen positiv budgetavvikelse på ca 5,9 mnkrvilket främst berodde på lägre kostnader än budgeteratinom verksamhetsområdena äldreomsorgoch handikappomsorg. Som orsak angavs blandannat lägre antal äldreboendeplatser än budgeteratsamt lägre snittkostnader inom boende och dagligverksamhet inom handikappomsorgen.I delårsrapportens förvaltningsberättelse redogjordesför de övergripande inriktningsmål somfastställts av Kommunfullmäktige. Det finns sjuövergripande inriktningsmål. I årets delårsrapportskedde en redovisning av måluppfyllelsen förfullmäktiges övergripande inriktningsmål i enlighetmed kommunens modell för mål- och uppdragsstyrning.I förhållande till tidigare delårsrapporterhade redovisningen av måluppfyllelsen för såvälkommunen som helhet som för nämnderna utvecklatspå ett positivt sätt.Inom vissa områden fanns det enligt vår bedömningbehov av att ytterligare tydliggöra vilkaresultatmål, indikatorer/nyckeltal etc som skallanvändas för att mäta måluppfyllelsen. Detta gälldeframförallt det övergripande målet kring god ekonomiskhushållning. Från och med 2010 har målavseende dessa områden fastställts i budget vadgäller nettokostnadernas andel av skatteintäkternaoch soliditeten. Bägge dessa mål uppfylldes i sambandmed delåret. Utveckling av styrningen inomdetta område skedde inför budgetarbetet 2011.Vi bedömde dock att det verksamhetsmässigaresultatet så som det redovisades i delårsrapporten iallt väsentligt var förenligt med fullmäktiges mål.Granskning av intern kontrollSyftet med granskningen var att besvara följanderevisionsfråga:Har kommunen en tillräcklig intern kontroll inomgranskade områden/rutiner?De områden/rutiner som ingick i granskningen var:Arvoden till förtroendevalda, Bisysslor, Inköp avoch försäljning av konst, Förtroendekänsliga poster,Tillämpning av attestreglemente, Momshantering,91


RevisionsberättelseAnläggningsregistrets funktionalitet och Nämndernasframtagande av interna kontrollplaner.Granskningen skedde genom dokumentstudierav tillämpliga styrdokument och rutinbeskrivningarför områdena som ingick i granskningen samt genomstickprov av vissa registerutdrag.Efter genomförd granskning bedömde vi attkommunens interna kontroll avseende granskningsområdenainte var helt tillräcklig.Vi rekommenderade främst kommunen att:• Utarbeta rutinbeskrivning för hantering avarvodesutbetalning .• Kontinuerligt säkerställa förekomsten av bisysslasamt att den dokumenteras .• Fortsätta arbetet med att ta fram rutiner förhantering av konst samt att genomgöra inventering.• Säkerställa att personal har rätt kunskap omvad som ska anges i samband med fakturor förgranskade kostnadsslag samt att säkerställa attkostnader konteras på korrekt konto .• Säkerställa att bedömning av faktura sker ivarje fall så att återsökning av moms sker utifråndet alternativ som är mest fördelaktigt .• Uppdatera ekonomistyrningsreglerna för atttydliggöra hanteringen av inköp till lägrebelopp som har samband med en större investering.Vi betonade vikten av att åtgärder skyndsamt vidtogsi syfte att förstärka den interna kontrollen.Granskningen överlämnades till Kommunstyrelsenför yttrande. Revisorerna bedömde att det svarsom erhölls var tillfredsställande.Granskning av nämndernas arbete medbristande måluppfyllelse inom äldreomsorg ochfritidsverksamhet för barn/ungaSyftet med granskningen var att bedöma hurSocialnämnden samt Kultur- och fritidsnämndenarbetar med bristande måluppfyllelse inom äldreomsorgoch fritidsverksamhet för barn/unga.Revisionsfrågan som besvarades var: Är Socialnämndensoch Kultur- och fritidsnämndens arbetemed bristande måluppfyllelse inom äldreomsorgrespektive fritidsverksamhet för barn/unga ändamålsenlig?Den sammanfattande bedömningen visade att:• Både Kultur- och fritidsnämnden samt Socialnämndenhar tidigare påvisat bristande måluppfyllelsei det att ett (1) a v deras mål inteuppfyllts.• För Kultur- och fritidsnämnden avses måletDanderyds fritidsgårdar är attraktiva och drogfriamötesplatser för ungdomar i åldern 12-17 år.• För Socialnämnden avses målet Äldreomsorgeni Danderyd bidrar till en trygg och värdigålderdom. Omsorgen och omvårdnaden iDanderyds äldreomsorg har en kvalitet som vidvarje jämförelse är av högsta nationella klass.• Kultur- och fritidsnämndens mål är numeratydligt. För Socialnämnden kvarstår att tydliggörahur de ska kunna mäta det mål som nämndeninte uppfyller. Problemet är att nämndeninte har definierat vad de menar med en kvalitetsom vid varje jämförelse är av högsta nationellaklass vilket de först måste göra om de skakunna mäta målet.• Det är positivt att både målen och mätindikatorernaär kända och förankrade inom nämnd ochförvaltning.• Båda nämndernas rapportering till Kommunfullmäktige,Kommunstyrelsen och nämnd ärrelevant eftersom den följer fastlagt regelverk.• Sammanfattningsvis har Kultur- och fritidsnämndenpåvisat ett agerande och vilja att hanteraen tidigare bristande måluppfyllelse vilketvi bedömer som positivt. Det har skett genomatt strategi och handlingsplan utarbetats.• För Socialnämndens vidkommande har ettarbete påbörjats med att ta fram mått som mäterdet mål som nämnden inte uppfyller. Medandra ord har nämnden inte ännu tagit framnågra rutiner/processer för att hantera bristandemåluppfyllelse vilket således är ett utvecklingsområde.Granskningen överlämnades till Kommunstyrelsen,Socialnämnden samt Kultur- och fritidsnämndenför yttrande. Revisorerna bedömde att de svar somerhölls var tillfredsställande.Granskning av administrativ effektivitetSyftet med granskningen var att granska effektiviteteni de utvalda processerna samt att ge ett underlagför att utveckla de delprocesser där problem förelåg.Efter genomförd granskning gjorde vi bedömningenatt de ekonomiadministrativa processernai huvudsak bedrevs på ett effektivt och tillfredsställandesätt. Vi gjorde dock bedömningen att detfanns ett antal områden där det behövs förbättringar.Vi kunde konstatera att:• Det fanns skillnader i hur effektiva de olika92


områdena upplevs där löneadministrationenutmärker sig positivt. Beskrivningar av hur rutinernafungerar behöver förbättras inom främstområdena leverantörs- och kundfakturor. Detbehöver samtidigt fastställas rutiner för hur nyabeskrivningar implementeras och hålls aktuella.• Stödet för uppföljning behöver förbättras därbl.a. informationen i verksamhetssystemenpå ett bättre sätt behöver samordnas med denekonomiska uppföljningen.• Bristerna från den tidigare granskningen avekonomistyrningen verkar inte ha åtgärdatsutan kvarstår. Av både medarbetarnas bedömningoch av ett antal kommentarer är dettydligt att det finns en osäkerhet kring kvaliténi redovisningen. Detta är ett område som berörmånga och behöver prioriteras för att utvecklas.• Den tid (= kostnad för personal) som de svarandei Danderyd bedömt att de använder tillekonomi- och lönehantering ligger i linje medresultatet i de jämförande kommunerna.För att utveckla och förbättra effektiviteten inomde ekonomiadministrativa processerna lämnade viföljande förbättringsförslag:• Gör en samlad bedömning av hur information iekonomihanteringen och verksamhetssystemenska samordnas (detta arbete föreslår vi sker perverksamhetsområde).• Ansvar och befogenheter som ingår i olika rollergörs tydliga samtidigt som nya rutinbeskrivningartas fram och börjar tillämpas.• Åtgärder vidtas utifrån påpekanden i dentidigare granskningen av ekonomistyrningen(gäller främst behovet av utveckling av möjligheternatill analys av det ekonomiska resultatetoch osäkerheten om hur tillförlitlig redovisningenär).• Rutinerna för leverantörsreskontrans hanteringses över.• Rutin-/processbeskrivningar förbättras och görstydliga inom främst områdena leverantörs- ochkundfakturor. Samtidigt fastställs rutiner förhur nya beskrivningar implementeras och hållsaktuella (vi bedömer att beskrivningen av lönerutinernainkl hur de presenteras på intranätetkan fungera bra som stöd i detta arbete).Granskning av ”Att förutse behov – Hur använderSocialnämnden samt Barn- och utbildningsnämndenbefolkningsprognoser i sin planering?”Den grundläggande revisionsfrågan avsåg omnämnderna använder relevanta och tillförlitligaprognoser i syfte att få bra beslutsunderlag i sambandmed planering och budgetering.Efter genomförd granskning gjorde vi bedömningenatt det finns en relativt väl fungerande ordningnär det gäller hur befolkningsprognoserna användssom planeringsunderlag. De båda nämndernaoch deras förvaltningar beskriver en genomtänkthantering av prognoserna, med avvägning i förhållandetill erfarenhet av medborgarnas önskemål ochbehov av kommunens tjänster. Vi mötte också enenstämmig uppfattning om att befolkningsprognosernaär tillförlitliga.De båda nämnderna har en beställarliknandefunktion och driver inte verksamhet i egen regi.Verksamheten drivs dels av kommunens Produktionsstyrelse,dels av ett antal privata aktörer.Nämnderna styr verksamheterna genom att angeuppdrag och ekonomiska förutsättningar. Det innebäratt nämnderna för sin planering måste ha ettförhållningssätt med bland annat en förståelse föroch kunskap om aktörernas vilja till utveckling ochutökning av verksamheten.Vår bild var också att de båda nämnderna aktivtföljer befolknings- och behovsutveckling och attdet finns en beredskap för att ställa om planeringoch verksamhet i de fall utvecklingen avviker frånnämndernas planering. Av praktiska skäl krävs detolika grad av framförhållning för olika verksamheter.Så kan till exempel ökad efterfrågan av hemtjänstrelativt snabbt mötas genom att leverantörernaanpassar sig till efterfrågan, medan särskildaboenden ofta innebär byggnation och därför tarbetydligt längre tid. Såväl Socialnämndens Boendeplansom Barn- och utbildningsnämndens Lokalförsörjningsplanär tydliga planeringsdokument för attomsätta förväntad befolkningsutveckling till behovav investeringar i boenden, skolor, förskolor m m.Granskningen överlämnades till Kommunstyrelsen,Socialnämnden samt Barn- och utbildningsnämndenför yttrande. Revisorerna bedömde att desvar som erhölls var tillfredsställande.Granskningen överlämnades till Kommunstyrelsenför yttrande. Revisorerna bedömde att det svar somerhölls var tillfredsställande.93


RevisionsberättelseDialog och kontakter med nämnder ochkommunstyrelse m m• Revisorerna har löpande följt samtliga nämndersverksamhet genom läsning av protokolloch handlingar. Granskning har även omfattatden verksamhet som bedrivits av Södra Roslagensmiljö- och hälsoskyddsnämnd som ärgemensam med Täby kommun och Vaxholmsstad.• Revisorerna har haft möten med styrelser ochnämnder under året.• Revisorerna har deltagit i ett erfarenhetsutbyteunder våren 2010 mellan de så kallade Nordostkommunerna.• Revisorerna har under året fört en dialog medBarn- och utbildningsnämnden avseendeupphandling av båt-/skolskjuts till Tranholmen.Denna dialog har lett till svar på de frågeställningarsom dryftats.94


Sammanställning måluppfyllelseÖvergripande mål samt nämndernas inriktningsmålÖvergripande mål2010 årsredovisningNämndernas inriktningsmål2010 årsredovisning2010prognos2009 årsredovisningDanderyd skallvara en bra ochattraktiv kommunatt bo och verka i.GrönDanderyds kommun har väl framkomliga ochtrafiksäkra gång-och cykelvägar, gator ochvägar. Tekniska/Gata och TrafikDanderyds kommun har allmänna platser ochkommunal mark som är trygga, välstädadeoch vårdade Tekniska/Park och NaturGul Gul GulGul Gul GulDanderyds kommun transporterar och omhändertaravfall på ett miljömässigt och församhället effektivt sätt. Tekniska/AvfallGul Gul GulDanderyds kommun har långsiktigt hållbarenergiförsörjning i sina fastigheter. Dettainnebär minskande energiförbrukning samtriskspridning mellan energikällor. Tekniska/FastighetGul Gul GulDanderyd präglas av god arkitektur och ensäker miljö. Byggnadsnämnden/Bygglov ochplanverksamhetGrön Grön GrönDanderyds yttre miljö svarar mot högt ställdakrav vad gäller naturvärden, estetiska ochkulturhistoriska värden Byggnadsnämnden/PlanverksamhetGrön Grön GrönDanderyd är enligt invånarna en trygg ochsäker kommun att bo och leva i. KommunstyrelsenGul Gul GulI Danderyd är luften ren. Nivån på buller frånvägar och kollektivtrafik underskrider fastställdagränsvärden. KommunstyrelsenRöd Röd RödDanderyd skallerbjuda sinainvånare storvalfrihet i denkommunalaservicen utifrånindividens önskemåloch förutsättningar.GulBarnomsorgsverksamheten i Danderyderbjuder stor valfrihet och utbudet präglas avmångfald avseende pedagogisk inriktning,omsorgs-och driftsform. BUN BarnomsorgGrundskoleverksamheten i Danderyderbjuder stor valfrihet vid val av grundskolaoch utbudet präglas av mångfald avseendepedagogisk inriktning och driftsform. BUNGrundskolaGrön Grön GrönGul (inomkommunen,gröni regionen)Gul(inomkommunen,grön iregionen)Gul (inomkommunen,gröni regionen)Ungdomar i Danderyds kommun har möjlighetatt välja gymnasieskola i såväl Danderydsom i övriga Sverige och utomlands. BUNGymnasieskolaGul (inomkommunen,gröni regionen)Gul(inomkommunen,grön iregionen)Gul (inomkommunen,gröni regionen)I Danderyd kan de äldre välja mellan olika utförarevad gäller hemtjänst och äldreboende.Kvaliteten på utförda tjänster kontrolleras såatt de äldre får den omsorg de har behov av.De egna behoven och de egna önskemålenär vägledande. Socialnämnden/ÄldreomsorgGrön Grön Gul95


Sammanställning måluppfyllelseÖvergripande mål samt nämndernas inriktningsmålÖvergripande mål2010 årsredovisningNämndernas inriktningsmål2010 årsredovisning2010prognos2009 årsredovisningDanderydsbornaskall erbjudas enbra och attraktivservice.GrönBarnomsorgsverksamheten i Danderyd harhög kvalitet vad gäller trygghet, lärande ochutveckling. BUN BarnsomsorgI Danderyd ges varje elev i grundskolanmöjlighet att utifrån sina förutsättningar uppnåbästa möjliga kunskaps-och personlighetsutvecklingi en stimulerande och trygg miljö.BUN F-klass, GrundskolaGul Gul GulGul Gul GulGrundskolorna i Danderyd har studieresultatsom vid varje jämförelse är av högsta nationellaklass. BUN GrundskolaGrön Grön GrönI Danderyd ges varje elev i gymnasieskolanmöjlighet att utifrån sina förutsättningar uppnåbästa möjliga kunskaps- och personlighetsutvecklingi en stimulerande och trygg miljö.BUN GymnasieskolaGul Gul GulGymnasieutbildningen i Danderyd ger godaförutsättningar för vidare studier och kommandeyrkesliv. BUN GymnasieskolaGrön Grön GrönGymnasieutbildningen i Danderyd uppvisarstudieresultat som vid varje jämförelse är avhögsta nationella klass. BUN GymnasieskolaGrön Grön GrönDanderyds vuxenutbildning stödjer och stimulerarindividens livslånga lärande och svararmot individens och omvärldens behov avkompetens. BUN vuxenutbildningGul Gul GulI Danderyd ges varje elev i särskolan möjlighetatt utifrån sina förutsättningar uppnåbästa möjliga kunskaps-och personlighetsutvecklingi en stimulerande och trygg miljö.BUN särskolaGul Gul GulDanderyds individ-och familjeomsorgsverksamhetger familjer och individer stöd ochvård av hög kvalitet och insatserna stärkerden enskilde individens förmåga till egenansvar.Socialnämnden IFOGul Gul GulDanderyds socialpsykiatri ger stöd utifrån ettrehabiliterande synsätt så att vardagen fungeraroch isolering motverkas. SocialnämndenSocialpsykiatriGul Gul GulHandikappomsorgen i Danderyd erbjuderomsorg av hög kvalitet som bidrar till godalevnadsförhållanden.HandikappomsorgGul Gul GulÄldreomsorgen i Danderyd bidrar till en tryggoch värdig ålderdom och håller hög kvalitet,som vid jämförelse är av hög nationell klass.Kvaliteten säkerställs genom regelbundnakvalitetsuppföljningar.ÄldreomsorgRödRödRöd(2009 varambitionsnivånatt varaav högstanationellaklass)96


Övergripande målDanderydsbornaskall erbjudas enbra och attraktivservice.2010 årsredovisningGrönNämndernas inriktningsmålDanderyds kommuns fastighetsverksamhettillhandahåller ändamålsenliga lokaler förkommunala verksamheter. Tekniska fastighetDanderyds VA-verksamhet tillhandahållerrent vatten utan avbrott, samt omhändertaravloppsvatten på ett miljömässigt hållbartsätt. Tekniska VAI Danderyd ges ändamålsenlig information,god service och rådgivning i alla frågor sombyggnadsnämnden handlägger. ByggnadsnämndenBygglov/Plan/MätningI Danderyd får invånarna information omkommunens verksamheter och dess resultat.Invånarna kan också i hög grad utföra tjänstervia Internet. KSI Danderyds kommun är personalen tillgängligoch ger en god service till invånarna. KS2010 årsredovisning2010prognos2009 årsredovisningGul Gul GulGul Gul GulRöd Röd RödGul Gul GulGul Gul GulÖvergripandemålGod ekonomiskhushållningskall vara envägledandeprincip för allkommunal verksamhet.2010årsredovisningGulNämndernasinriktningsmålI Danderydbedriver allanämnder kostnadseffektivverksamhetinom sina programområden.Varje nämndkan redovisasambandetmellan mål,uppnåddaresultat, prestationerochresurser.Danderydskommun haren långsiktigplanering avunderhålletoch bibehållerpå så sättvärdet påkommunensrealkapital.Uppnått resultatNämnd 2010årsredovisning2010prognos2009årsredovisningBarn-och utbildningsnämnden Gul Gul GulSocialnämnden Gul Gul GulKultur-och fritidsnämnden Gul Gul GulTekniska nämnden,alla verksamheter utom VAGul Gul GulTekniska nämnden, VA Gul Gul GrönByggnadsnämnden Gul Gul GulTekniska nämnden, fastighet Röd Röd RödTekniska nämnden, VA Gul Gul GulTekniska nämnden, Gata Röd Röd RödKultur-och fritidsnämnden,anläggningarGul Gul Gul97


Sammanställning måluppfyllelseÖvergripande mål samt nämndernas inriktningsmålÖvergripande mål2010 årsredovisningNämndernas inriktningsmål2010 årsredovisning2010prognos2009 årsredovisningKommunen skallge goda förutsättningarför ettvarierat utbudav fritids- ochkulturliv.GulDanderyds kommun har en hamnverksamhetsom efter behov upplåter plats för Danderydsbornasfritidsbåtar. Tekniska hamnverksamhetDanderydsbor i alla åldrar kan idrotta ochmotionera i kommunen. Idrottsplatser ochhallar, motions- och skidspår, sjöar och isar,skogs- och grönområden erbjuder invånarnamöjlighet till idrott, motion och friluftsliv förfrämjande av god hälsa. KFN AnläggningarRöd Gul RödGul Grön GrönDanderyds kommun har bidragsregler somär utformade för att främja breddverksamhetför ungdomar så att de uppmuntras att underhela sin tonårstid delta i idrott och motion.KFN FöreningsstödGul Gul GulDanderyds fritidsgårdar är attraktiva mötesplatserför ungdomar i åldern 12-17 år. KFNFritidsgårdarGul Gul GulGenom förebyggande insatser minskar ANTanvändningen(alkohol, narkotika, tobak)bland kommunens ungdomar. KFN Fritidsgårdaroch Ungt fokusGul Gul Nytt målDanderyds bibliotek är levande centra förkultur, information och kunskap för alla åldrar.KFN BibliotekGul Gul GulKultur- och musikskolor i Danderyd erbjudereleverna en grundläggande utbildning av högkvalitet i musik, dans, teater/drama, bild ochform. KFN Kulturskola och allmän kulturGul Gul GulAlla Danderyds invånare har möjlighet till ettaktivt deltagande i kulturlivet. KFN kulturskolaoch allmän kulturGul Gul Nytt målI Danderyd utgör Träffpunkt Enebyberg ensjälvklar mötesplats för alla åldrar. Träffpunktenbidrar till social samvaro och trygghet.KFN Träffpunkt EnebybergGul Gul GulFöretag verksammai kommunenskall erbjudas ettgott näringslivsklimat.GulDanderyds kommun samverkar inom regionenför att påverka utvecklingen av infrastrukturoch kommunikationer. KSI Danderyd är den kommunala näringslivsserviceneffektiv och snabb. KSGul Gul GulGul Gul GulKommunen skallha låg kommunalskatt.Grön98


Sammanställning måluppfyllelseNämndernas inriktnings- och resultatmålInriktningsmålUppnåttresultatNämndernas resultatmål samtmålnivå 2010UppnåttresultatBarnomsorgsverksamheten i Danderyderbjuder stor valfrihet och utbudet präglasav mångfald avseende pedagogiskinriktning, omsorgs- och driftsform.BUN barnomsorgGrönMinst 94 % av föräldrarna anseratt deras barn går i den förskola deönskar.96 % UppfylltBarnomsorgsverksamheten i Danderydhar hög kvalitet vad gäller trygghet,lärande och utveckling.BUN barnomsorgAlla föräldrar anser att barnen kännersig trygga (målnivå 2010 100 %)Förskola 97 %Familjedaghem100 % EjuppfylltGulAndelen högskoleutbildade årsarbetarei förskolan ska vara lägst 50 %från dec -12Minst 82 % av föräldrarna tycker attverksamheten utmanar barnet i dessutveckling och lärande.45 % Ej uppfylltFörskola 81 %Familjedaghem92 % Ej uppfylltDet är arbetsro i verksamheten (målnivå2010 85%)Förskola 85 %Familjedaghem99 % UppfylltI Danderyd bedriver alla nämnderkostnadseffektiv verksamhet inom sinaprogramområden. Varje nämnd kan redovisasambandet mellan mål, uppnåddaresultat, prestationer och resurser.BUN alla verksamhetsområdenKostnaden för ett barn i kommunalregi tillhör kommungruppens lägsta.(barnomsorg). Kostnad i förhållandetill länet ska ej ökaKostnaden per elev i kommunalregi tillhör kommungruppens lägsta.(grundskola)Rankning 6 av26 förortskommuner.UppfylltUppfylltGulKostnaden per elev i kommunal regitillhör kommungruppens lägsta (gymnasieskola)UppfylltKostnaden per heltidsstuderandetillhör kommungruppens lägsta (vuxenutbildning).UppfylltKostnaden per elev i obligatorisksärskola tillhör de lägsta i kommungruppen.UppfylltGrundskoleverksamheten i Danderyderbjuder stor valfrihet vid val av grundskolaoch utbudet präglas av mångfaldavseende pedagogisk inriktning ochdriftsform. BUN grundskolaGul ikommunenGröni regionenMinst 99 % av föräldrarna anser attderas barn går i den skola som deönskar.År 2: 98 %År 5: 98 %År 8: 94 %Ej uppfylltI Danderyd ges varje elev i grundskolanmöjlighet att utifrån sina förutsättningaruppnå bästa möjliga kunskaps- och personlighetsutvecklingi en stimulerandeoch trygg miljö. BUN grundskolaGulAlla elever känner sig trygga.(målnivå2010 100 %)Andelen föräldrar som upplever att defår tydlig information om hur elevenutvecklas ska öka till 90 %. Målnivå2010: År 2: 94 %, år 5: 92 %, år 8: 85%F-klass: 95 %År 2: 98 %År 5: 95 %År 8: 96 %Ej uppfylltÅr 2: 87 %År 5: 87 %År 8: 82 %Ej uppfyllt99


Sammanställning måluppfyllelseNämndernas inriktnings- och resultatmålInriktningsmålUppnåttresultatNämndernas resultatmål samtmålnivå 2010Uppnått resultatForts. I Danderyd ges varje elev igrundskolan möjlighet att utifrån sinaförutsättningar uppnå bästa möjligakunskaps- och personlighetsutveckling ien stimulerande och trygg miljö.BUN grundskolaGulAndel elever som upplever att de fårta ansvar ska öka med stigande ålder.Målnivå 2010: F-klass: 81 % år 2: 90%, år 5: 96 %, år 8: 90 %Andelen elever som tycker att detråder arbetsro på lektionerna ska ökatill 80 %. Målnivå 2010: År 2: 81 %, år5: 76 %, år 8: 84 %F-klass: 84 %År 2: 89 %År 5: 91 %År 8: 85 %Ej uppfylltÅr 2: 68 %År 5: 80 %År 8: 74 %Ej uppfylltGrundskolorna i Danderyd har studieresultatsom vid varje jämförelse är avhögsta nationella klass. BUN grundskolaGrönBetygsmedelvärdet i kommunensskolor är bland de främsta i landet.Rankning 1 iriket. UppfylltI Danderyd ges varje elev i gymnasieskolanmöjlighet att utifrån sina förutsättningaruppnå bästa möjliga kunskaps-och personlighetsutveckling i enstimulerande och trygg miljö.BUN gymnasieskolaGulAlla elever känner sig trygga (målnivå2010: 100 %)Andelen elever som upplever attundervisningen håller hög kvalitet skaöka till 85 %Andelen elever som upplever att defår vara med att påverka innehållet iundervisningen ska öka till 70 %96 %Ej uppfyllt76 %Ej uppfyllt62 %Ej uppfylltAndelen elever som upplever att dehar inflytande över sin utbildning skaöka till 85 %78 %Ej uppfylltGymnasieutbildningen i Danderyd gergoda förutsättningar för vidare studieroch kommande yrkesliv. BUN gymnasieskolaGrönBetygsmedelvärdet på Danderydsgymnasium är bland de högsta i landet.(Målnivå 2010: 16,5)16,4Ej uppfylltGymnasieutbildningen i Danderyduppvisar studieresultat som vid varjejämförelse är av högsta nationella klass.BUN gymnasieskolaGrönBetygsmedelvärdet på Danderydsgymnasium är bland de högsta i landet.(Målnivå 2010: 16,5)16,4Ej uppfylltDanderyds vuxenutbildning stödjer ochstimulerar individens livslånga lärandeoch svarar mot individens och omvärldensbehov av kompetens.BUN vuxenutbildningGul95 % av eleverna är nöjda med verksamhetensinnehåll i sin helhet.Andelen kursavbrott minskar med 1 %vartannat år.Utbildningarna svarar mot omvärldensbehov av kompetens73 %Ej uppfyllt15 %Ej uppfylltUppfylltI Danderyd ges varje elev i särskolanmöjlighet att utifrån sina förutsättningaruppnå bästa möjliga kunskaps- och personlighetsutvecklingi en stimulerandeoch trygg miljö. BUN särskolaGulAlla elever känner sig trygga (Målnivå2010: 100 %)Andelen föräldrar som är nöjda medinformationen om elevens utvecklingska öka. (Målnivå 2010: 90 %)90 %Ej uppfyllt82 %Ej uppfyllt100


InriktningsmålDanderyds individ-och familjeomsorgsverksamhetger familjer och individerstöd och vård av hög kvalitet och insatsernastärker den enskilde individensförmåga till egenansvar.Socialnämnden IFODanderyds socialpsykiatri ger stödutifrån ett rehabiliterande synsätt så attvardagen fungerar och isolering motverkas.Socialnämnden SocialpsykiatriI Danderyd kan de äldre välja mellanolika utförare vad gäller hemtjänst ochäldreboende. De egna behoven och deegna önskemålen är vägledande.Socialnämnden ÄldreomsorgÄldreomsorgen i Danderyd bidrar till entrygg och värdig ålderdom och hållerhög kvalitet, som vid jämförelse är avhög nationell klass. Kvaliteten säkerställsgenom regelbundna kvalitetsuppföljningar.Socialnämnden ÄldreomsorgUppnåttresultatGulGulGrönRödNämndernas resultatmål samtmålnivå 2010Familjeenheten ska nå barn ochungdomar som riskerar en negativutveckling och föräldrar som behöverökat stöd genom att öka samverkanmed MVC, BVC, skolor, förskolor ochvuxenpsykiatrin..Familjeenhetens alla verksamheterska ha rättssäker handläggning ochdokumentation.Insatser i form av ART-program skages till fler ungdomar för att förebyggamissbruk och kriminalitet. (Målnivå2010: minst 16 ungdomar)Flyktingar som tas emot i Danderydska få en effektiv introduktion utifrånsina individuella förutsättningar för attsnabbare nå fram till självförsörjning.(Målnivå 2010: 60 %)De personer som uppbär försörjningsstödska få stöd och hjälp att bli självförsörjande.Målnivå 2010 50 %Fler öppenvårdsinsatser inom missbruksvårdenskall skapas. Mål 2010 ären projektinventering samt utbildningVerksamheten vid träfflokalen Ringenskall utvecklas så att fler personermed behov nås och kan ta del avverksamheten. Målnivå 2010: antalbesök ökar med 30 %Inom äldreomsorgen får individen sitt1:a eller 2:a val tillgodosett. Målnivå2010: 100 %.Inom äldreomsorgen skall individenuppleva att hon/han kan påverkainnehållet i insatsen/tjänsten. Målnivå2010 80 %Den enskilda personen ska upplevaen trygg och värdig omsorg. Målnivå2010 87 %De enskilda personerna ska upplevaatt omsorgen och omvårdnaden haren hög kvalitet. Målnivå 2010 75 %.Äldre personer ska få information ocherbjudas råd och stöd så att ofrivilligisolering bryts. Målnivå 2010: 60 %Utbildningsnivån hos personalen skavara adekvat för de tjänster som deutför. Målnivå 2010 80 %.Den enskilde ska få en plats inomdagverksamheten för personer meddemenssjukdom snarast, dock senastinom tre månade. Målnivå 2010: 80 %Uppnått resultat100 %Delvis uppfyllt75 %Uppfyllt9 ungdomarDelvis uppfyllt21 %Ej uppfyllt39 %Ej uppfylltUppfylltEj uppfyllt100 %Uppfyllt77,7 %Ej uppfyllt87,4 %Uppfyllt71,4 %Ej uppfylltSärsk. boenden61 % äldreutan insats80 % Uppfyllt79,2 %Delvis uppfyllt80 %Uppfyllt101


Sammanställning måluppfyllelseNämndernas inriktnings- och resultatmålInriktningsmålUppnåttresultatNämndernas resultatmål samtmålnivå 2010Uppnått resultatHandikappomsorgen i Danderyd erbjuderomsorg av hög kvalitet som bidrar tillgoda levnadsförhållanden.Socialnämnden HandikappomsorgGulBrukarna ska uppleva att de harinflytande i planeringen av beviljadeinsatser. Målnivå 2010 95 %.Den enskilde och dennes anhörig skauppleva en trygg och värdig omsorg.Målnivå 2010: 90 %86 %Ej uppfyllt90,4 %UppfylltDanderyds kommun har långsiktigt hållbarenergiförsörjning i sina fastigheter.Detta innebär minskande energiförbrukningsamt riskspridning mellan energikällor.Tekniska nämnden, fastighetGulMinska totala graddagsjusteradeenergiförbrukningen årligen med 3 %under en 5-årsperiod.Varje år ska minst en stor oljeförbrukandeanläggning konverteras tillalternativ uppvärmning.4 %Uppfyllt2 anläggningarUppfylltDanderyds kommuns fastighetsverksamhettillhandahåller ändamålsenligalokaler för kommunala verksamheter.Tekniska nämnden, fastighetGulLokalförsörjningsplan för socialt-vårdoch äldreboendeGenomföra en benchmarking av hyrorför kommunala verksamheter senast2010Ej uppfylltEj uppfylltNKI resultatet skall öka med minst 5poäng vid mätning 2009 samt med ytterligare2 poäng 2011. Ingen målnivåför 2010Ny mätning2011Danderyds kommun har en långsiktigplanering av underhållet och bibehållerpå så sätt värdet på kommunens realkapital.Tekniska nämnden, fastighetRödDet eftersatta planerade underhålletska minska.Ej minskatEj uppfylltDanderyds kommun har väl framkomligaoch trafiksäkra gång- och cykelvägar,gator och vägar. Tekniska nämnden,gata/trafikDanderyds kommun eftersträvar attuppnå nollvision, vilket innebär att nollpersoner omkommer eller blir allvarligtskadade i trafikolyckor.Gång-och cykelbanor ska finnasutmed våra huvudleder senast 2012.Målnivå 2010: 500 m.4Ej uppfyllt500 mUppfylltTillgänglighetsanpassa för 1000 invånare/besökareper år. Knutpunkter (exserviceanläggningar) och stråk till ochfrån knutpunkter..Enligt planUppfylltFörbättra trafiksäkerheten kring skolor/förskolor.Målnivå 2010: 3 st3UppfylltGulUtöka antalet infartsparkeringar med100 platser till 2014. Målnivå 2010:20 st0Ej uppfylltNMI (nöjd medborgarindex) skall förbättrasefter mätning vart annat år.UppfylltTrafiksäkra farliga korsningar. Målnivå2010: 1 st1UppfylltGenom kampanjer, exempelvis säkraskolvägar, hastigheter, beskärning avhäckar, informera medborgarna omolika teman. Målnivå 2010: 11UppfylltHastighetsöversynen ska genomförastill 2012.-Åtgärda minst en otrygg plats per årenligt underlag från Trygg i Danderyd1Uppfyllt102


InriktningsmålDanderyds kommun har en långsiktigplanering av underhållet och bibehållerpå så sätt värdet på kommunens realkapital.Tekniska nämnden, gata/trafikDanderyds kommun har allmänna platseroch kommunal mark som är trygga,välstädade och vårdade. Tekniskanämnden, park och naturDanderyds kommun har en hamnverksamhetsom efter behov upplåter platsför Danderydsbornas fritidsbåtar. Tekniskanämnden, småbåtshamnarDanderyds VA-verksamhet tillhandahållerrent vatten utan avbrott, samtomhändertar avloppsvatten på ettmiljömässigt hållbart sätt. Tekniskanämnden, VAUppnåttresultatRödGulRödGulNämndernas resultatmål samtmålnivå 2010Minska underhållsskulden med 10% av 2009 års nivå till 2018. Målnivå2010: broar +2 %, kajer -2 %, beläggningar0 %.Alla belysningsarmaturer som kräverkvicksilverlampor ska bytas ut till2015. Målnivå 2010: 500 stByte av belysningsarmaturer för ökadtrygghet, energibesparing samt bättremiljö. Målnivå 2010: 0,5 %De sjönära gångvägarna skall varaupprustade till år 2020. Målnivå 2010:0 kmFem publika platser längs sjöpromenadernaförbättras för att öka trivseloch tillgänglighet från 2010 till 2014.Målnivå 2010: 1 plats.De fem mest besökta torgen/stråkensamt bussterminalen vid DanderydsSjukhus ses över och rustas upp föratt minska nedskräpning och slitage2010-2015. Målnivå 2010: 1 platsNMI (nöjd medborgarindex) skallförbättras efter mätning vartannat år.Målnivå 2010: 7,0Upprustning av befintliga parker. Målnivå2010: 1 parkÅrlig skötsel av ett naturområde -Behovsgenomgång av befintliga lekplatser.Klart 2011.-Framtagande av ett gestaltningsprogramför Danderyds kommuns-allmänna platser, park och natur. Klart2011.Genomföra reklamfinansieradealternativ som beslutats om. (T.ex.papperskorgar, gatumöbler, toaletter).Målnivå 2010: 1 stArbeta fram en underhållsplan förbefintliga pontoner. Klart 2010På ett kostnadseffektivt och långsiktigtsätt minska kostanden för detovidkommande vattnet till spillvattennätet.2012 ska kostnaden vara lägreän 2009.På ett kostnadseffektivt och långsiktigtsätt minska kostanden för omättvatten.Uppnått resultatBroar 0 %,kajer -2 %,beläggning 0%. Uppfyllt140Ej uppfyllt0,5 %Uppfyllt-3Uppfyllt1Uppfyllt6,7Ej uppfyllt1Uppfyllt1UppfylltKlartUppfylltUppfylltUppfyllt103


Sammanställning måluppfyllelseNämndernas inriktnings- och resultatmålInriktningsmålUppnåttresultatNämndernas resultatmål samtmålnivå 2010Uppnått resultatDanderyds kommun har en långsiktigplanering av underhållet och bibehållerpå så sätt värdet på kommunens realkapital.Tekniska nämnden, VABygga om resterande kombineradeledningar, ca 10 km, med 1 km per årtill och med år 2018. Målnivå 2010:1km0,5 kmEj uppfylltGulVid reinvesteringar ska där det ärtekniskt, ekonomiskt och politisktmöjligt, åtgärder för att minimeradagvatten utföras och reningsåtgärderför dagvatten utföras innan utsläpp tillrecipient.Ej uppfylltDanderyds kommun transporterar ochomhändertar avfall på ett miljömässigtoch för samhället effektivt sätt.Tekniska nämnden, AvfallGulNMI (nöjd medborgarindex) skall förbättrasefter mätning vartannat år.Genomföra avfallsplanen.Ej uppfylltEnligt planUppfylltÖka andelen utsorterat farligt avfallfrån hushållsavfallet. Målnivå 2010:7,5 kg/inv utsorterat farligt avfall.Ej redovisat för2010 av SörabDanderydsbor i alla åldrar kan idrottaoch motionera i kommunen. Idrottsplatseroch hallar, motions- och skidspår,sjöar och isar, skogs- och grönområdenerbjuder invånarna möjlighet till idrott,motion och friluftsliv för främjande avgod hälsa. KFN AnläggningarGulSCB:s nöjdhetsindex för fritidsutbudeti kommunen skall enligt invånarnavara 72.Antal föreningar som regelbundeterbjuder verksamhet för funktionshindradeskall öka till 4.Genomsnittet för granskningar avseendehelhetsintrycket för idrottsanläggningarutomhus understiger inte3,3 på en skala mellan ett och fyra.73Uppfyllt7Uppfyllt-Ingen enkät2010Genomsnittet för granskningar avseendehelhetsintrycket för inomhusbadunderstiger inte 3,6 på en skala mellanett och fyra.3,5Ej uppfylltDanderyds kommun har en långsiktigplanering av underhållet och bibehållerpå så sätt värdet på kommunens realkapital.KFN AnläggningarGulUnderhållsplan uppdateras årligen.Plan uppdateradUppfylltDanderyds kommun har bidragsreglersom är utformade för att främja breddverksamhetför ungdomar så att deuppmuntras att under hela sin tonårstiddelta i idrott och motion. KFN FöreningsstödGulAntalet aktiva är lägst 7 400 st.Antalet aktiva i åldern 13-16 år ärlägst 29 % av totala antalet aktiva.7 485 stUppfyllt28 %Ej uppfylltDanderyds fritidsgårdar är attraktivamötesplatser för ungdomar i åldern 12-17 år.KFN Fritidsgårdar och Ungt fokusGulGenomsnittet för granskningar avseendehelhetsintrycket av verksamhetenunderstiger inte 3,2 på en skalamellan ett och fyra.Antalet besökare per fritidsgård kvällsochhelgtid skall årligen öka med 10% Målnivå 2010: 25 st3,47Uppfyllt25UppfylltGenom förebyggande insatser minskarANT-användningen (alkohol, narkotika,tobak) bland kommunens ungdomar.KFN Fritidsgårdar och Ungt fokusGulAlkoholförtäring bland högstadieeleveri Danderyd minskar med 5 % kommandetvå åren.Uppfyllt104


InriktningsmålDanderyds bibliotek är levande centrumför kultur, information och kunskap föralla åldrar. KFN BibliotekKultur- och musikskolor i Danderyderbjuder eleverna en grundläggandeutbildning av hög kvalitet i musik, dans,teater/drama, bild och form. KFN Kulturskolaoch kulturstödAlla Danderyds invånare har möjlighettill ett aktivt deltagande i kulturlivet. KFNKulturskola och allmän kulturI Danderyd utgör Träffpunkt Enebybergen självklar mötesplats för alla åldrar.Träffpunkten bidrar till social samvarooch trygghet. KFN Träffpunkt EnebybergDanderyd präglas av god arkitektur ochen säker miljö.Byggnadsnämnden,plan och bygglovsverksamhetDanderyds yttre miljö svarar mot högtställda krav vad gäller naturvärden,estetiska och kulturhistoriska värden.Byggnadsnämnden, plan och bygglovsverksamhetUppnåttresultatGulGulGulGulGrönGrönNämndernas resultatmål samtmålnivå 2010Lägst 92 % av besökarna på bibliotekenär nöjda med verksamheten somhelhet.Antal aktiva låntagare upp till 24 årökar med lägst 1 %. Målnivå 2010: 3290 stAntal besökare ökar med 2 %.Lägst 95 % av deltagarna i kulturskolorär nöjda med verksamheten somhelhet.NMI, nöjd medborgarindex, ökar från55 till 57 avseende möjlighet till kulturaktiviteteri kommunen.Genomsnittet för granskning avseendehelhetsintrycket av verksamhetenunderstiger inte 3,6 på en skalamellan ett och fyra.Antalet besökare skall jämfört med2008 öka med 5 %. Målnivå 2010: 68295 stAtt få betyget 7 eller bättre i SCBmedborgarenkät för frågorna omtrivsam miljö, landskapet och naturensamt parker och grönområden.Att få betyget 7 eller bättre i SCBmedborgarenkät för frågorna omtrivsam miljö, landskapet och naturensamt parker och grönområden.Uppnått resultat93 %Uppfyllt3 142Ej uppfyllt9,7 %. Uppfyllt100 %Uppfyllt55Uppfyllt3,84Uppfyllt66 115 stEj uppfyllt7,9-8,4Uppfyllt.7,9-8,4Uppfyllt.105


Sammanställning måluppfyllelseNämndernas inriktnings- och resultatmålInriktningsmålUppnåttresultatNämndernas resultatmål samtmålnivå 2009Uppnått resultatI Danderyd ges ändamålsenlig informationgod service och rådgivning i allafrågor som byggnadsnämnden handlägger.Byggnadsnämnden bygglov-, planochmätningsverksamhetenDe som får ett bygglovärende prövatav byggnadsnämnden blir nöjda medatt handläggningstiden inte är alltförlång, att kvaliteten i beslutsunderlagetär tillfredsställande samt att detpersonliga bemötandet präglas avtillmötesgående. Målnivå 2010 85 %nöjda.66 %Ej uppfylltHandläggning av ärenden är juridiskkorrekta så att besluten står sig ihögre instans, bygglov. Målnivå 2010100 %70 %Ej uppfylltBeslut om bygg-, rivnings- och marklovinom sex veckor från att komplettahandlingar inkommit. Åtgärden skallvara planenlig. Målnivå 2010: 90 %inom 6 v.40 %Ej uppfyllt.Genomsnittlighandläggningstidär 8,4 v.Fatta beslut om kontrollplan inom treveckor från inlämnande av komplettahandlingar. Målnivå 2010: 90 %91 %.UppfylltRödKalla till samråd inom tre veckor efterbygganmälan och efter meddelatbygglov. Tiden räknas från det datumdå nödvändiga handlingar inkommit.Målnivå 2010: 90 % inom 3 v.90 %UppfylltHandläggning av ärenden är juridiskkorrekta så att besluten står sig ihögre instans, mätningsverksamhet.Målnivå 2010: 100 %100 %UppfylltKartprodukter levereras inom utlovadtid och innehåller relevanta data. Målnivå2010: 90 %60 %Ej uppfylltMätningsuppdragen utföres inomlovad tid och efter beställarens önskemålMålnivå 2010 100 %.100 %UppfylltHandläggning av ärenden är juridiskkorrekta så att besluten står sig i högreinstans, planverksamhet. Målnivå2010: 100 %100 %UppfylltÖverlämna detaljplaner med normaltförfarande till kommunfullmäktige förantagande inom 18 månader. Målnivå2010: 85 %.100 %UppfylltÖverlämna detaljplaner med enkeltplanförfarande till byggnadsnämndenför antagande inom sex månader.Målnivå 2010 85 %.100 %Uppfyllt106


Sammanställning av uppdraglämnade av kommunstyrelse eller fullmäktigeUppdragBarn-och utbildningsnämndenRevidering av internhyresmodell,internhyror för förskolor och skolor.KS 2008-0204Barn- och utbildningsnämnden ges iuppdrag att komplettera och eventuelltrevidera ersättningsmodellen förtillfälliga lokallösningar med anledningav beslut om internhyresmodellen.Budget 2011. KS 2010-0057Fullmäktige ger barn och utbildningsnämndeni uppdrag att senasti februari 2011 återkomma till kommunstyrelsenmed en bedömning avkostnad för gymnasieskolan 2012.Gemensamma priser för gymnasieprogrammeni Stockholms län. KS2010-0227Kommunstyrelsen ger barn- ochutbildningsnämnden i samråd medproduktionsstyrelsen i uppdrag attbesluta i frågor som rör gymnasieprislistan.Delårsbokslut för första halvåret 2010samt kvartalsrapport för perioden 1januari-30 september. KS 2010-0149,KS 2010-0220Kommunstyrelsen uppdrar till nämndernaatt mot bakgrund av bedömningav det ekonomiska läget 2011 iakttagastor försiktighet när det gäller nyaåtaganden mmNämndens återrapportering av uppdragetÅterrapporteringUppdraget är inteåterrapporterat.Uppdraget äråterrapporterat.Uppdraget äråterrapporterat.Uppdraget äråterrapporterat.Vidtagna och planerade åtgärderFörvaltningen väntar in tekniskakontorets utredning av revideringari internhyresmodellen. Tekniskanämnden behandlade det i december2010.Barn- och utbildningsnämndenbeslutade 2011-02-10 att skickaredovisningen till kommunfullmäktige.Barn- och utbildningsnämndenbeslutade vid flera tillfällen underhöst och vinter om gymnasieprislistor.Samtliga är framtagna i samrådmed kommunala och friståendegymnasieskolor.Nämnden uppvisar en budget ibalans och tar löpande uppdrageti beaktande. Redovisning sker isamband med kvartalsbokslut ochårsredovisning.Uppföljning avåtgärderFörändringar iinternhyresmodellenvägs in ibudgetarbetet2012.UppdragByggnadsnämndenDelårsbokslut för första halvåret 2010samt kvartalsrapport för perioden 1januari-30 september. KS 2010-0149,KS 2010-0220Iaktta stor försiktighet när gäller nyaåtaganden mm med anledning avbedömningen av det ekonomiskaläget 2011Planuppdrag Tallen 12KS 2009-0428Planuppdrag Gullfaxe 5,Djursholms torg. KS 2010-0052Planuppdrag Sökvabäck,Norrängsgården. KS 2010-0056Planuppdrag Orren 43-46, EnebybergKS 2010-0193Nämndens återrapportering av uppdragetÅterrapporteringVidtagna och planerade åtgärderUnder 2010 har inga nya åtagandensom påverkat det ekonomiskaläget negativt gjortsPlanen antagenPlanen antagenHar ej återrapporteratsHar ej återrapporteratsPlanarbetet har påbörjatPlanarbetet påbörjat och har kommittill samrådsskedeUppföljning avåtgärderBudgetramarnahar följts.107


Sammanställning av uppdraglämnade av kommunstyrelse eller fullmäktigeByggnadsnämndenÅterrapporteringVidtagna och planerade åtgärderUppföljning avåtgärderCafé Ekudden. KS 2009-0416Har ej återrapporteratsPlanarbetet påbörjat och har kommittill programskedePlanuppdrag Danderyd 2:17 m fl,Danderyds församlingsgårdKS 2009-0349Planen antagenPlanuppdrag Enebyängens handelsplats,Plantagen. KS 2008-0200Planen antagenPlanuppdrag Parkeringsdäck ÖsterE18, Mörby CentrumKS 2009-0110Planen antagenPlanuppdrag P-plats Mörbyleden,Danderyd 3:166KS 2007-0227Planen antagenPlanuppdrag Danderyd 2:1 Bilvårdsanläggning,OK/Q8. KS 2007-0059Planen antagenPlanuppdrag Djursholm 2:245, telekomtorn.KS 2008-0237Planen antagenPlanuppdrag Mörbytunneln, Svenskakraftnät. KS 2010-0279Planen antagenPlanuppdrag Mörby centrumKS 2005-0070Planen antagenKultur-och fritidsnämndenÅterrapporteringVidtagna och planerade åtgärderUppföljning avåtgärderBudgetdirektiv 2011. KS 2010/0057Nämnderna skall redovisa en utförligareanalys av verksamhet, måluppfyllelseoch kostnader inom ett av sinaverksamhetsområdenKFN har i årsredovisningenför2009 angivit ettförbättringsområdesom gällerpersoner medfunktionsnedsättningaroch derasmöjlighet att pålika villkor ta delav utbudet avfritidsaktiviteter.Med anledningav detta harnämnden föreslagitförvaltningenatt i en rapportbelysa utbudoch efterfrågansamt föreslåförbättringsåtgärder.Rapportenrapporterad tillnämnd KFN2010/0051.- Samverkan med Täby-Vallentuna-Österåkergenom gemensamaktivitetskatalog.- Fördjupad kontakt med de föreningarsom idag erbjuder verksamhetför funktionsnedsatta.- Underlätta för kommuninnevånarnaatt lämna synpunkter ochförslag på hemsidan.- Öronmärka resurser inom ramenför idrottslyftet.- Rikta särskilt bidrag till föreningarsom har anpassad verksamhet.- Tydliggöra att det kommunalaföreningsbidraget är avsett för attalla kommunens invånare ska fådel av aktivitetsutbud.- Förbättra information ochmarknadsföring på kommunenshemsida.- Danderydskommun ingåri en samverkansgruppmedTäby- Vallentuna-Österåker.- Kontaktyta haröppnats mellansocialkontoretoch ukk.- Möte med kommunalahandikapprådet10mars.108


Kultur-och fritidsnämndenBudgetdirektiv 2011 KS 2010/0057Nämnderna skall lämna en redogörelseför pågående projekt/utredningarom samverkan med andra kommuner.Ansökan om extra medel för attgenomföra inspirationsprogrammet”Fryshusandan” den 12 och 13 oktober2010. KS 2010/0158Kommunstyrelsen beslutar ge kulturochfritidsnämnden i uppdrag att skriftligtredovisa de erfarenheter nämndendrar i samband med programmetsgenomförande.ÅterrapporteringRedovisadesi ”Budgetförslag2011 ochverksamhetsplan2012-2013”. KFN2010/0051En rapport kommeratt behandlasav vid KFN:smöte den 15:emars. Rapportenskickas däreftertill KS. En kortmuntlig redovisningav antaldeltagare ochgenomförandehar ägt rum vidnämndens möte19 oktober.•Vidtagna och planerade åtgärder– Återkoppling till allmänheten harskett via två artiklar i Danderydsaktuellt.– Konferensdeltagare fick med sigen CD med en film som syftar tillatt tydliggöra hur ett antal aktörer iDanderyd arbetar med unga.– Dokumentationen med förslagpå förbättringsåtgärder/reflektionerhar skickats på remiss till organisationermed representation inätverket Ungt Fokus. Det inkluderarelevråd. De organisationer sominte har svarat har fått en påminnelsevid personliga möten.– Styrgruppen för Ungt Fokus,Styrgruppen för Fryshusandansamt Fritidsgårdarna har lagt framskriftliga förslag på prioriteradeuppgifter att arbeta vidare med.– Vid konferensen genomfördestvå enkätundersökningar som sammanställdesav Fryshuset.– Lärdomar från fryshusandan hardiskuterats i olika samverkans och-styrgrupper.Planerade åtgärder– När fler svar inkommit frånremissrundan ska rapporten”Erfarenheter från Fryshusandan”färdigställas.– Det finns E-postadresser till deflesta deltagare. De kan användasför att hämta in synpunkter på rapporten”Erfarenheter av Fryshusandan”.– Genomförandeplaner inklusiveplan för utvärdering skrivs utifrånslutsatser i rapporten. Genomförandeplanernapresenteras sedani respektive nämnd för godkännande.Det är önskvärt att ungdomar/barnhar möjlighet att delta iplanering och genomförande.Uppföljning avåtgärderResultatmål somvisar förbättringarför unga alternativtåtgärder somantas förbättraför unga definierasi genomförandeplanerna.Ett resonemangom effekter avkonferenserna,omdömen iutvärderingarnaoch lärdomarutifrån samtal isamverkans- ochstyrgrupper kommeratt redovisasi rapporten”Erfarenheter avfryshusandan”109


Sammanställning av uppdraglämnade av kommunstyrelse eller fullmäktigeKultur-och fritidsnämndenÅterrapporteringNämnden uppvisaren budgeti balans och tarlöpande uppdrageti beaktande.Redovisning skeri samband medkvartalsbokslutoch årsredovisning.Ärendet kommerupp vid KFN:smöte 15 februarioch återkopplassenast 17:efebruari till KS.Vidtagna och planerade åtgärderUppföljning avåtgärderDelårsbokslut för första halvåret 2010samt kvartalsrapport för perioden 1januari-30 september. KS 2010-0149,KS 2010-0220Kommunstyrelsen uppdrar till nämndernaatt mot bakgrund av bedömningav det ekonomiska läget 2011 iakttagastor försiktighet när det gäller nyaåtaganden mm.Nybyggnation av idrottshall, Brageskolan.KS 2009/0164Arbetsutskottet remitterar ärendet tillkultur- och fritidsnämnden för genomförandeav utredning beträffandebehovet av idrottshall i Enebybergställt i relation till det totala behovet avidrottshallar i kommunen.Just nu inga, ärendet ligger hos KSProduktionsstyrelsenÅterrapporteringIngen återrapportering2010Vidtagna och planerade åtgärderUppföljning avåtgärderBudget 2011. KS 2010-0057Kommunfullmäktige godkänner attproduktionsstyrelsen utnyttjar 700 tkrav fondmedel för införande av 1-1metodik på Mörbyskolan och Fribergaskolanår 7 från höstterminen2011. Produktionsstyrelsen ska, innanmedel utnyttjas, återkomma till kommunstyrelsenmed en införande- ochdriftplan för 1-1 metodiken.Produktionsstyrelsen fattade underhösten 2010 beslut om att manstöder arbetet med att införa 1-1på de kommunala skolorna medstart på 7-9-skolorna. En ny projektorganisationär formerad underProduktionsledningen. Beställareav projektet är Produktionsstyrelsen.Den mycket kompliceradeupphandlingen har visat sig krävakonsultstöd vid utarbetande av förfrågningsunderlag.Skolornas startförsenas därför uppskattningsvistill januari 2012. De pengar somdärmed inte utnyttjas för skolorna2011 används istället till den erforderligakonsultinsatsen. 2010-12-22 påbörjades annonseringen förkonsultstöd i denna upphandlingsprocessoch under februari pågårreferenstagning. Upphandlingsarbetetgenomförs sedan underkvartal två 2011.Produktionsstyrelsens resultat2010 blev 8,5 Mkr, vilket innebäratt det beslutade avkastningskravetklarats med råge.Kommunfullmäktige 2010-03-15 § 29Kommunfullmäktige beslutar att fastställaett avkastningskrav på produktionsstyrelsenom 1,5 mkr för år 2010.Återrapporteringsker efterbehandling i avbokslut/ verksamhetsberättelseför 2010 den16 mars 2011.110


ProduktionsstyrelsenGemensamma priser för gymnasieprogrammeni Stockholms län. KS2010-0227Kommunstyrelsen ger barn- ochutbildningsnämnden i samråd medproduktionsstyrelsen i uppdrag attbesluta i frågor som rör gymnasieprislistanDelårsbokslut för första halvåret 2010samt kvartalsrapport för perioden 1januari-30 september. KS 2010-0149,KS 2010-0220Kommunstyrelsen uppdrar till nämndernaatt mot bakgrund av bedömningav det ekonomiska läget 2011 iakttagastor försiktighet när det gäller nyaåtaganden m.m.ÅterrapporteringBarn- och utbildningsnämnden,ej Produktionsstyrelsen,skaåterrapporteratill KommunstyrelsenIngen återrapportering2010Vidtagna och planerade åtgärderUtbildnings- och kulturkontoret harsamrått med Produktionskontoretföre förslag lagts till Barn- ochutbildningsnämnden om gymnasieprislistanProduktionen har inte beslutat omnågra nya åtaganden utom vadgäller planering för införande av1-1. Ett införande av 1-1 bedömsvara mycket viktigt ur konkurrenshänseendeoch samråd i frågansker löpande med kommunledningskontoret.Uppföljning avåtgärderSocialnämndenPrinciper och regler för tilldelning avkommunala pensionärsbostäder. KS2010-0037Kommunstyrelsen ger socialnämndeni uppdrag att i samråd med tekniskanämnden genomföra en översyn avdet fortsatta beståndet av pensionärsbostäderatt redovisas vid kommunstyrelsensförsta sammanträde år2011.Införande av lag (2008:962) omvalfrihetssystem inom hemtjänst ochfamiljerådgivning. KS 2009/0141Kommunstyrelsen återremitterarärendet avseende införandet av LOVför särskilda boenden för att färdigställade utredningar som behövs förfullmäktiges ställningstagande.Budget 2011. KS 2010-0057Fullmäktige ger socialnämnden iuppdrag att senast i februari 2011återkomma till kommunstyrelsen meden handlingsplan som visar hur äldreomsorgenska kunna nå högsta nationellaklass. Tillsvidare är inriktningsmålför äldreomsorgen oförändrat ochanger att kvalitet vid jämförelse skavara av hög nationell klass.ÅterrapporteringObesvarad, utredningpågårObesvarad, utredningpågårÅterrapporteringav uppdragetbehandlades påarbetsutskottet2011-02-07.Återremiss tillsocialnämnden.Reviderad handlingsplanskaåterrapporteras isocialnämndensbudgetförslag för2012.Vidtagna och planerade åtgärderFörhandlingar pågår med berördahyresvärdar.Utredning har pågått under hösten2010 i samverkan med tekniskakontoret. Ärendet kommer attredovisas för socialnämnden vidsammanträdet den 26 april.Uppföljning avåtgärder111


Sammanställning av uppdraglämnade av kommunstyrelse eller fullmäktigeTekniska nämndenÅterrapporteringHar återrapporterats.TN 2010-04-21Vidtagna och planerade åtgärderUppföljning avåtgärderKan utvärderastidigast 2012.Budget 2010. KS 2009-0007Fullmäktige uppdrar till tekniskanämnden att återkomma medanslagsframställan för åtgärder inomkvarvarande medel för fastighets- ochmiljölyftet efter utfall för 2009.Revidering av internhyresmodell,internhyror för förskolor och skolor.KS 2008-0207Genomförande i enlighet med beviljadeanslag pågår. Insatser kommeratt genomföras även 2011.Kommunstyrelsen ger tekniskanämnden i uppdrag att presentera enplan för anpassning av hyresnivåer förförskolor med anledning av planeradnyproduktion.Har återrapporterats.TN 2010-12-15Tekniska nämnden har föreslagiten höjning av den generellahyresnivån för förskolor med 16 %år 2012.Avvaktar besluti KS.Tekniska nämnden ges i uppdrag attomförhandla externa hyresavtal närdessa löper ut i syfte att uppnå konkurrensneutralitet.KS 2010-03-22Tekniska nämnden ges i uppdragatt ta fram en kvalitetsstandard förpaviljonger i samråd med barn- ochutbildningsnämnden. KS 2010-03-22Slutredovisning Marina Läroverketselevmatsal. KS 2007-0141Kommunstyrelsen ger kommunledningskontoreti uppdrag att tillsammansmed tekniska kontoret ta framgenerella principer för hur kostnadstäckningvia hyra skall hanteras vidinvestering.Planeringsförutsättningar och direktivför budget 2011. KS 2010-0057Tekniska nämnden skall i samarbetemed barn- och utbildningsnämndenoch socialnämnden redovisa en översiktlig,långsiktig plan för att tillgodoselokalbehovet för olika verksamheter.Principer och regler för tilldelning avkommunala pensionärsbostäder. KS2010-0037Kommunstyrelsen beslutar ge socialnämndeni samråd med tekniskanämnden i uppdrag att genomföra enöversyn av det fortsatta beståndet avpensionärsbostäder att redovisas vidkommunstyrelsens första sammanträdeår 2011.Försäljning av lägenhet Mörbydalen26. Kommunstyrelsen beslutar getekniska nämnden i uppdrag att vidlämplig tidpunkt på den öppna bostadsmarknadenförsälja lägenhetenMörbydalen 26, 4tr.Har återrapporterats.TN 2010-12-15Har ej återrapporterats.Externa hyresavtal kommer attomförhandlas i takt med att delöper ut.En väl etablerad kvalitetsstandardexisterar på marknaden. Uppdragethar ej prioriterats.Vid omförhandlingav avtalen ärutgångspunktenatt konkurrensneutralitetskalluppnås.Har ej återrapporterats.Har ej återrapporterats.Tekniska kontoret har utsett en lokalplaneraremed uppgift att arbetamed lokalförsörjningsprocessensamt att tillsammans med verksamheternata fram en långsiktigplan för att tillgodose lokalbehovet.Återrapporteras2011.Återrapporteras2011.Lägenheten kommer att säljas närombyggnationen av Klingsta ärfärdig våren/sommaren 2011.112


Tekniska nämndenOm- och tillbyggnad av Fribergaskolan.KS 2009-0134Tekniska nämnden får i uppdrag atttydliggöra omfattningen av ombyggnad/verksamhetsanpassning förFribergaskolan respektive för DanderydsMontessoriskola vilka är möjligaatt finansiera genom tilläggshyra.Tekniska nämnden får i uppdrag atti löpande budgetar för åren 2011 –2014 ange underhållsinsatser förFribergaskolan, exklusive insatserfinansierade genom fastighets- ochmiljölyftet (särskilt beslut) och genomtilläggshyra.Trafikstrategi 2010-2020.KS 2009-0352Tekniska nämnden får i uppdrag attgenomföra en översyn om två år..Budget 2011. KS 2010-0057Fullmäktige ger tekniska nämnden iuppdrag att, i samband med rapporteringav bokslut och prognoser 2011,redovisa en fördjupad rapport ominvesteringsplanen. Av rapporten skaframgå kostnader, genomförandetidersamt avvikelseanalys per projekt.ÅterrapporteringÅterrapporteras2011.Återrapporteras2012.Återrapporteras2011.Vidtagna och planerade åtgärderBesked har lämnats som innebäratt Danderyds Montessoriskolabara får expandera under förutsättningatt de betalar hela självkostnadenför expansionen.Uppföljning avåtgärderFullmäktige ger tekniska nämnden iuppdrag att i enlighet med riktlinjer förinvesteringsredovisning återkommatill fullmäktige med en prioritering avinvesteringsbudget för 2011. Uppdragetska återrapporteras under förstakvartalet 2011.Har återrapporterats.FN 2011-02-10113


Definitioner till årsbokslutAnläggningstillgångar är tillgångar som är avseddaför stadigvarande bruk i kommunens verksamheter.Kan vara ”materiella” i form av byggnader,fordon, maskiner och inventarier. De kan även vara”immateriella” i form av vissa utvecklingsinsatsereller goodwill.Kapitalkostnader är dels avskrivningar på anläggningstillgångarsom är en periodiserad kostnadunder anläggningens ekonomiska livslängd delsav ränta på den kapitalbindning som tillgångenrepresenterar.Avsättningar är förpliktelser som är hänförligatill räkenskapsåret eller tidigare räkenskapsår ochsom på balansdagen är säkra eller sannolika tillsin förekomst men ovissa till belopp eller till dentidpunkt då de ska infrias. Exempel på avsättning ärpensionsutfästelser för intjänad pension från 1998och framåt.Balanskravet är av lagstiftaren kopplad till resultaträkningen.Enligt kommunallagen ska budgetenupprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna(KL 8 kap 4 §). Om det redovisade resultatet blirnegativt för visst räkenskapsår skall det negativaresultatet regleras senast det andra året efter det attunderskott uppstod.Vid avstämning mot balanskravet skall realisationsvinsterfrån försäljning av anläggningstillgångarexkluderas, realisationsförluster skall dock ingå vidsådan avstämning.Danderyds kommun har över tid tillämpat principerför avstämning av balanskravet där avgiftsfinansieradverksamhet, VA-verket, och den externamedelsförvaltningen exkluderas vid avstämning avbalanskravet. Hanteringen har föregåtts av politiskabeslut och bedömts vara i enlighet med god redovisningssed.Balansräkning (BR) är en sammanställning avtillgångar, eget kapital, avsättningar och skulder påbalansdagen, det vill säga redovisningsperiodenssista dag. Balansräkningen ger en bild av kommunensekonomiska ställning på balansdagen.Eget kapital är skillnaden mellan tillgångar ochskulder och visar hur stor del av kommunens totalakapital som ej finansieras med skulder. Egna kapitaletsandel av totalt kapital (balansomslutningen)utgör det finansiella måttet soliditet som angerkommunens långsiktiga betalningsförmåga. Ju högretal ju starkare balansräkning har kommunen.Omsättningstillgångar är de tillgångar som kommeratt omsättas inom de närmaste 365 dagarnafrån balansdagen. Ur omsättningstillgångar hämtasett annat finansiellt mått som benämns likviditet.Likviditeten återger kommunens kortsiktiga betalningsförmågaoch brukar indelas i balanslikviditetsom är totala omsättningstillgångar dividerat medkortfristiga skulder. Kassalikviditet är ett mått därlikvida medel divideras med kortfristiga skulder.Måtten ger en uppfattning om kommunens kortsiktigabetalningsförmåga.Finansieringsanalysen visar kassaflödet frånverksamheten inklusive förändringen av rörelsekapitalet,kassaflöde från investeringsverksamhetensamt finansieringen. Summan av dessa poster gerförändringen av likvida medel.Finansnetto är skillnaden mellan finansiella intäkteroch finansiella kostnader i resultaträkningen.Årets resultat visar förändringen av det egna kapitalet.Nettoinvesteringar är kommunens samladeinvesteringsverksamhet under räkenskapsåret därutgifterna reducerats med exempelvis investeringsbidragfrån staten.Driftredovisning är nämndernas verksamheter somstäms av mot den av fullmäktige beslutade budgetenför verksamhetsåret. Nämndernas verksamhetpresenteras i årsredovisningen dels sammantagetför hela nämndens verksamheter dels i bilaga därrespektive delverksamhet framgår.114


RedovisningsprinciperKommunal redovisningslagÅrsredovisning har upprättats i enlighet med denkommunala redovisningslagen (SFS 1997:614) ochRådet för kommunal redovisnings rekommendationer.AvskrivningarKommunen stödjer sina bedömningar på SKL:srekommenderade avskrivningstider.VärderingsprinciperAnläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärdet.Omsättningstillgångar har redovisats tilldet lägsta värdet av anskaffningsvärde och verkligtvärde på balansdagen.KlassificeringFordringar och skulder som förfaller till betalninginom tolv månader från balansdagen har klassificeratssom kortfristiga. Fordringar och skuldersom förfaller till betalning efter tolv månader frånbalansdagen har klassificerats som långfristiga.Exploateringsfastigheter, som avses att avyttrasinom en utsatt tidsram, och som i övrigt uppfyllerrekommendationer för klassificering redovisas somomsättningstillgång.Jämförelsestörande posterExempel på jämförelsestörande poster är realisationsvinster,realisationsförluster samt större posterav engångskaraktär som inte tillhör den normalaverksamheten.Redovisning av lånekostnaderKommunen tillämpar huvudmetoden vilket innebäratt lånekostnaden belastar resultatet den period denuppkommer.pensioner. Vid avstämning mot balanskravet räknasutbetalningarna bort genom att motsvarande belopptas ut från den externa medelsförvaltningen.Beräkningen av pensionsskulden är gjord enligtriktlinjer för beräkning av pensionsskuld (RIPS 07)och utgår från pensionsavtalet KAP-KL. Förvaltareav pensionsskuld inklusive prognoser för framtidapensionskostnader är SPP.Aktualiseringsgraden är 49,2 % per 31/12.Försäljning och inköp av anläggningstillgångVid försäljning och köp av anläggningstillgångargäller som huvudregel att händelsen hänförs till deträkenskapsår när avtal tecknas, under förutsättningatt det föreligger giltiga politiska beslut.SkatteintäkterSlutskatteavräkningen har beräknats enligt SverigesKommuners och Landstings prognos i december2010. Detta följer den rekommendation som Rådetför Kommunal Redovisning har utfärdat, rekommendation4.2.Sammanställd redovisningEnligt den kommunala redovisningslagen ska årsredovisningenomfatta även den verksamhet kommunenbedriver i form av andra juridiska personer.Syftet med den sammanställda redovisningen äratt ge en samlad bild av nämnderna och bolagensverksamhet och ekonomiska ställning. De koncerninternatransaktionerna elimimineras för att ge enrättvisande bild av resultat och ekonomisk ställning.Kommunen konsoliderar sitt helägda bolag DjursholmsAB i den sammanställda redovisningen.PensionsåtagandenKommunens pensionsskuld redovisas dels somen avsättning i balansräkningen dels som enansvarsförbindelse. Äldre pensioner intjänade tilloch med 1997 redovisas som en ansvarsförbindelse.I balansräkningen redovisas samtliga pensionsåtagandensom intjänats från och med 1998.Kommunen har sedan 1998 en extern medelsförvaltningsom avser att täcka pensionsutbetalningarnaav den del som redovisas som ansvarsförbindelse.Av detta följer att kommunen i enlighet medgod redovisningssed belastar resultatet med såvälförändringen av intjänad pension samt utbetalda115


Danderyds kommunDjursholms slott, Box 66182 05 Djursholm08-568 910 00www.danderyd.se

More magazines by this user
Similar magazines