Bilaga 1

osthammar.se

Bilaga 1

Information från Forsmarks KraftgruppLokala Säkerhetsnämnden 2013.02.07© Forsmarks Kraftgrupp AB


DagordningSäkerhetsläget i Forsmark – summering av 2012Greenpeace intrånget i oktober 2012Åtgärder efter säkerhetstesternaLäget i effekthöjning Forsmark 2© Forsmarks Kraftgrupp AB


Säkerhetsläget i Forsmark –summering av 2012© Forsmarks Kraftgrupp AB


Summering av 2012 för F1, F2 och F3• Forsmark 1- Revision 5/8 - 5/9 (411 dygns oavbruten produktion fram till RA)- En bränsleskada under driftsäsongen 2011-2012.- Sprickor i MTS-stödben. Tillstånd för drift till nästa RA.- Avställning i november för åtgärd bränsleskador (2 st), ett litet internt kontrolleratläckage i reaktorinneslutningen och två turbinventiler.• Forsmark 2- Revision 12/5 - 20/6.- Svetsavtätning funnen i system 362. Påverkade ej kravställd funktion.- Internkontamination vid tömning av filter från systemdekontaminering.- Tillstånd för provdrift vid 120 % reaktoreffekt av SSM i septemberInget IOÖ erhållet från Inspecta än.• Forsmark 3- Avställning i februari för åtgärd av läckage i RI- Revision 8/7 - 29/7- UPS (system 677) påverkad av blixtnedslag. Åtgärdsplan pågår.• Ett antal RO på dieslar. Samlad åtgärdsplan under framtagande.• Inga SS under effektdrift. Ett manuellt SS under uppstart F2.1 | Niclas Metzén | SSM Säkerhetschefsmöte 2012-12-12© Forsmarks Kraftgrupp AB


Summering av 2012 FKA-nivå• WANO peer review dec. 2011. Resulterade i 19 förbättringsområden.Åtgärdsplan är beslutad och genomförs.• F1/F2 åtgärdsplan genomförs för att komma tillrätta med avvikelser mot SMA,jordbävningstålighet. Klart 2013.• Övergångsplaner mot SSMFS 2008:17.God framdrift. 4 åtgärder kvar 2013.• Omhändertagande av resultatet från stresstesterna.- FOSH-projektet bildat och genomfört (FOrsmarks SäkerhetsHöjning)- Beslut om fortsatta åtgärder klart Q1 2013.- Diskussion om kravbild (TH och SSM) måste initieras.• Greenpeace intrång 2012-10-091 | Niclas Metzén | SSM Säkerhetschefsmöte 2012-12-12© Forsmarks Kraftgrupp AB


Greenpeace intrång 2012-10-09© Forsmarks Kraftgrupp AB


Beskrivning av Greenpeace intrång 2012-10-09/10Bevakat område• 37 personer greps inom en relativt kort tid. Två personer hittades i F1containergård efter några timmar när polisen sökte området. Senare påeftermiddagen greps en aktivist nära inpasseringsbyggnaden till F12,klockan var då cirka 15.30. Summa 40 personer.Invid bevakat område (utsida angreppspunkt)• Sex aktivister greps invid bevakat område. Ytterligare tre som utgav sigför att vara fotografer greps samtidigt.Ytterområdet inom skyddsobjektet• Under nästa dag onsdag 10/10 cirka 10.00 greps två personer påytterområdet. Dessa låg på taket till Gunnarsbo gasturbin.• Senare på kvällen greps ytterligare två personer på en byggarbetsplatsinom ställverksområdet som tillhör Vattenfall Eldistribution.© Forsmarks Kraftgrupp AB


Beskrivning av GreenPeace intrång 2012-10-09/10Intrång© Forsmarks Kraftgrupp AB


De gömda GreenpeaceaktivisternaGasturbinen där två personergreps av polisen© Forsmarks Kraftgrupp AB


SäkerhetenBedömning av händelsen• Analys av händelsen visar att föreskriftkraven för fysiskt skydd innehölls.• Reaktorsäkerheten var inte hotad.• Alla system i det fysiska skyddet fungerade som förväntat.• Stöds av SSM’s bedömning© Forsmarks Kraftgrupp AB


Så fungerar skyddet© Forsmarks Kraftgrupp AB


SkyddsfunktionernaSkyddsobjektet• Definierar var FKA har rätt att avhysa personer och var skyddsvakter harpolismans befogenhet• Avgränsas av skyltning (inga staket)• Gemensamt för alla anläggningar i Forsmarksområdet (FKA, SKB, SvenskaKraftnät, Vattenfall eldistribution)© Forsmarks Kraftgrupp AB


De gömda GreenpeaceaktivisternaGasturbinen där två personergreps av polisen© Forsmarks Kraftgrupp AB


SkyddsfunktionernaIndustriområde• Avsett att förhindra stöld och obehörigt tillträde• Avgränsas av konventionellt industristaket• Tillträdeskontroll (elektroniskt styrda rotationsgrindar)• Id-handlingar skall bäras synligt• Tillsyn via rondering med bevakningspersonal© Forsmarks Kraftgrupp AB


SkyddsfunktionernaBevakat område• Avsett att larma och fördröja• Dubbla staket med larmslingor• TV-kameror• Innehåller även fordonshinder (förhindrar bilbomber) och personalkontrollför att förhindra införsel av vapen och explosiva ämnen (Flygplatskontrollermed id-kontroll)© Forsmarks Kraftgrupp AB


De gömda GreenpeaceaktivisternaGasturbinen där två personergreps av polisen© Forsmarks Kraftgrupp AB


Staket med fordonshinder© Forsmarks Kraftgrupp AB


Personkontroll (mod. Arlanda)© Forsmarks Kraftgrupp AB


SkyddsfunktionernaSkalskydd• Avsett att förhindra och fördröja intrång• Stål och betong och id-kontroll i flera lager inne i byggnadsstrukturerna.• …….© Forsmarks Kraftgrupp AB


Ingripande• FKA bevakningspersonal får gripa obehöriga – har ingen beväpning• Polisen ansvarar för insatser som kräver beväpning• Polisen (polisinsatsledaren) leder alla insatser så snart man finns på plats© Forsmarks Kraftgrupp AB


Vad händer nu?© Forsmarks Kraftgrupp AB


Åtgärder• För de delar av ”bevakat område” som idag inte omges av industristaketpågår byggandet av ett sådant.• Larmning för industristaketet och skyddsvärda objekt utanför bevakatområde utreds.• Fordons- och tillträdeskontroller vid infarten till skyddsobjektet planeras.Kräver en mindre utvidgning av skyddsobjektet. Förstudie pågår.• Förstärkning av staketfunktionen till bevakat område utreds.• Polisen tillsammans med FKA har utvecklat en plan för avsök av området© Forsmarks Kraftgrupp AB


Forsmarks arbete med stresstester© Forsmarks Kraftgrupp AB


Fukushima11 mars 2011 drabbadesFukushima Daiichi av en jordbävningoch en efterföljande Tsunami.Anläggningarna klarade avjordbävningen men inte den 16 meterhöga vågen.© Forsmarks Kraftgrupp AB


Vad är stresstest?© Forsmarks Kraftgrupp AB


Vad är stresstest?• Efter Fukushima beslutade ENSREG* att samtliga Europeiskaanläggningar skulle genomföra stresstester.• Via beräkningar, analyser och ingenjörsmässiga bedömningar togsmarginaler fram till att Forsmarks säkerhetsfunktioner förlorades.• Följande områden analyserades inom stresstesterna• - Jordbävning• - Översvämning• - Andra extrema väderförhållanden (vind, temperatur, blixt)• - Total förlust av kraftmatning• - Förlust av havet som värmesänka- * ENSREG (European Nuclear Safety Regulators Group)© Forsmarks Kraftgrupp AB


Resultatet av stresstesterna i ForsmarkStresstesterna visar att Forsmark anläggningar är robustamot yttre extrema förhållanden.Forsmark uppfyller nuvarande säkerhetskrav från SSM(Strålskyddsmyndigheten)Forsmarks haverifilter (Filtrerad tryckavlastning) bidrar väldigtpositivt m.a.p händelsen i Fukushima.© Forsmarks Kraftgrupp AB


Haverifiltret i ForsmarkI© Forsmarks Kraftgrupp AB


Resultatet av stresstesterna i ForsmarkStresstesterna visar på förbättringspotential inom- Haverihantering tre drabbade block- Oberoende härdnödkylning- Jordbävning Forsmark 1 och 2© Forsmarks Kraftgrupp AB


Vad gör Forsmark nu?. Projekt FOSHuppstartat underjanuari 2012.Hanterarresultatet avstresstesternaoch tar hand omerfarenheternaefter Fukushima.Alla åtgärder somkommer framinom FOSH äråtgärder för atthanterahändelser utanförnuvarandedesign.Händelserna somhanteras inomFOSH klassassom mycketosannolikahändelser© Forsmarks Kraftgrupp AB


FOSH – ambition i projektetTvå nya postulerade händelser skall hanteras• Utdragen förlust av ordinarie växelspänning (ELAP – Extended Loss ofAlternation current (AC) Power) samt förlust av DC.• Förlust av ordinarie slutlig värmesänka (LUHS – Loss of normal acess tothe Ultimate Heat Sink)Acceptanskriterier ansätts som medför att risken för tankgenomsmältningminimeras för de postulerade händelserna.Oberoende härdnödkylningssystem skall vara skyddat mot antagonistisktangrepp.Haveriorganisationen skall täcka tre drabbade block. Hjälp utifrån kan intekrediteras de första 24 timmarna© Forsmarks Kraftgrupp AB


FOSH – Tio delprojektFOSH 1: Updating operational- and maintenance instructionsFOSH 2: AnalysesFOSH 3: Reinforce power supplyFOSH 4: Independent diversified core coolingFOSH 5: Reinforce the seawater supply to Forsmark 1 and 2FOSH 6: Accident managementFOSH 7: Recirculation from the scrubber back in to wetwellFOSH 8: Reinforce cooling of the spent fuel poolsFOSH 9: Mobile equipmentFOSH 10: Instrumentation© Forsmarks Kraftgrupp AB


FOSH – Omvärldsbevakning (SSM rapport)© Forsmarks Kraftgrupp AB


FOSH – Rekommendation från projektet – Nytt system© Forsmarks Kraftgrupp AB


FOSH – Rekommenderade övrigaanläggningsändringarFör att uppnå det projektstyrande beslutet rekommenderas förutom detnya systemet ytterligare anläggningsändringar.Anläggningsändringar (ett urval)Oberoende spädmatning avreaktorhallsbassänger inkl.nivåmätningInkopplingspunkter för mobilutrustning (mekaniska och elektriska)Översvämningsskydda rum ochbygganderDiversifierad kylning av dieslarna frånsystem 134 (mobilt)© Forsmarks Kraftgrupp AB


FOSH – Strategi i fyra steg1:Nu 2:påbörjat 3:Snart4:På litelängre siktUppdateradriftinstruktionerEnkel mobil utrustningAvtalMobila lösningartex elkraft-försörjningoch MOBEXFörändringar ihaveriorganisationInkopplingspunktermobil utrustningSpädmatningbränslebassängerÖversvämningsskyddabyggnaderNytt system föroberoendeinpumpning tillreaktortanken© Forsmarks Kraftgrupp AB


FOSH – SammanfattningsvisVal av system ”325” gör att Forsmarks anläggningar kommer vara välrustade mot yttre händelser och kommande krav.Förändring av haveriorganisationen kommer att behövas framförallt iväntan på att en diversifierad härdnödkylning är på plats.Arbete med förebyggande åtgärder ses som en nödvändighet.- översvämningsskydda- utreda vilka utrymmen som är känsliga för extrema temperaturer- införa ”triggers” för att förbereda med personal och mobil utrustningSammantaget bedöms rekommenderad lösning vara mest optimal förorganisationen i framtiden.© Forsmarks Kraftgrupp AB


Läget i effekthöjning Forsmark 2© Forsmarks Kraftgrupp AB


Lägesbeskrivning• I mars 2011 ansökte FKA om tillstånd för provdrift upp till termisk effekt 3253MW för Forsmark 2• SSM blev klara med sin granskning av ärendet i september 2012 och beslutadeom tillstånd för provdrift upp till termisk effekt 3253 MW för Forsmark 2.• F2 ställde av anläggningen i oktober för att genomföra de sista modifieringarnaav driftområdet och starta provdriften• I det läget meddelade tredjepartsgranskaren för mekaniska anordningar att desaknade vissa analyser för att kunna ge F2 ett så kallat ”intyg omöverensstämmelse” vid den högre effektnivån.• Dessa kompletteringar visade sig kräva ytterligare några månaders arbete,varvid effekthöjningen sköts upp till efter höglastperioden (15/11 – 15/3)© Forsmarks Kraftgrupp AB


Lägesbeskrivning• I mars 2013 ska resterande åtgärder vara hanterade mot tredjepartsgranskarenvilket medför att F2 kan inleda provdrift tidigast 16 mars.• Hanteringen avseende omställning av driftområde kommuniceras för närvarandemed SSM.• Provdriften kommer sedan att ske under våren och avslutas med ett större provinför nedgången till revisionsavställningen i sommar.© Forsmarks Kraftgrupp AB


Frågor?© Forsmarks Kraftgrupp AB

More magazines by this user
Similar magazines