NITOR BACK TO BLACK

alfort.se

NITOR BACK TO BLACK

SÄKERHETSDATABLADOmarbetad: 2008-10-28 Internt nr: Ersätter datum: 2006-11-29NITOR BACK TO BLACK3. SAMMANSÄTTNING / UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELARNr Ämnesnamn Reg.Nr. EG-nr CAS-nr Konc. Klassificering1 Trinatriumfosfat 231-509-8 7601-54-9 25 - 50 % Xi,R36/382 tetranatrium-4-amino-5-hydroxy-3,6-bis[[4-[[2-(sulfooxi)etyl]sulfonyl]fenyl]azo]-2,7-naftalendisulfonat241-164-5 17095-24-82,5 - 10 % Xn,R42/433 benzenesulfonic acid, 4-(acetylamino)-2-amino-5-[[4-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]phenyl]azo]-, sodium salt4 2-Naphthalenesulfonic acid, 6-acetamido-4-hydroxy-3-[[p-[(2-hydroxyethyl)sulfonyl]phenyl]azo]-, 3-(hydrogen sulfate), disodiumsalt303-156-0 94158-82-4243-653-9 20262-58-2< 2,5 % Xn,R42/43< 2,5 % Xn,R42/43Teckenförklaring: T+=mycket giftig, T=giftig, C=frätande, Xn=hälsoskadlig, Xi= irriterande E=explosiv,O=oxiderande, F+=extremt brandfarlig, F=mycket brandfarlig, N=miljöfarlig, Canc.=cancerframkallande,Mut=mutagen, Rep=Reproduktionstoxisk, Konc.=koncentrationSAMMANSÄTTNINGSKOMMENTARERDe R-fraser som nämns i avsnitt 3 finns listade i avsnitt 16 med den kompletta texten.4. FÖRSTA HJÄLPENGENERELLTGe aldrig något genom munnen till en medvetslös person.Vid större skada eller kvarstående besvär -läkarvård.Visa detta säkerhetsdatablad om möjligt.INANDNINGFrisk luft.HUDKONTAKTTvätta genast med tvål och vatten.KONTAKT MED ÖGONENSkölj genast med vatten i minst 15 minuter (särade ögonlock) och kontakta läkare.FÖRTÄRINGSkölj munnen med vatten.Kontakta läkare.MEDICINSK INFORMATIONBehandlas symptomatiskt.2 / 6


SÄKERHETSDATABLADOmarbetad: 2008-10-28 Internt nr: Ersätter datum: 2006-11-29NITOR BACK TO BLACK5. BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDERSLÄCKMEDELSläckmedel väljs med hänsyn till omgivande brand.BRAND- OCH EXPLOSIONSRISKEREj brandfarligt.6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPPÅTGÄRDER FÖR UNDVIKANDE AV PERSONSKADORUndvik direktkontakt.SÄKERHETSÅTGÄRDER FÖR SKYDD AV YTTRE MILJÖNFörhindra utsläpp till avlopp, vattendrag eller sjöar.ÅTGÄRDER FÖR RENGÖRINGRengör förorenat område med lämpligt rengöringsmedel, använd inte lösningsmedel.INFORMATIONInformera brandförsvaret vid större spill.7. HANTERING OCH LAGRINGHANTERINGSFÖRESKRIFTERUndvik direktkontakt.Blanda inte produkten med andra ämnen eller produkter utan kunskap om att detta ärriskfritt.Undvik dammbildning.Läs och följ tillverkarens anvisningar!LAGRINGFörvaras i originalförpackning.Förpackningen förvaras väl tillsluten och torrt.Förvaras åtskilt från livsmedel ochdjurfoder.8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN / PERSONLIGT SKYDDFÖREBYGGANDE ÅTGÄRDERMöjlighet till snabb och riklig ögonspolning i anslutning till arbetsplatsen.ANDNINGSSKYDDAndningsskydd behövs normalt inte.ÖGONSKYDDTättslutande ögonskydd eller ansiktsskydd vid risk för stänk eller direktkontakt.HANDSKYDDSkyddshandskar eller skyddskräm.Skyddshandskar skall användas vid långvarig eller upprepad kontakt.3 / 6


SÄKERHETSDATABLADOmarbetad: 2008-10-28 Internt nr: Ersätter datum: 2006-11-29NITOR BACK TO BLACK9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPERFormFärgLöslighetPulver.Grå.Vattenlöslig.Fysikaliska och kemiska parametrarParameter Värde / enhet Metod/referens KommentarpH-koncentrat > 7Densitet> 1000 kg/m³10. STABILITET OCH REAKTIVITETSTABILITETStabil under rekommenderade lagrings- och hanteringsförhållanden.FÖRHÅLLANDEN SOM SKALL UNDVIKASUndvik värme, ljus och fuktighet.FARLIGA OMVANDLINGSPRODUKTER11. TOXIKOLOGISK INFORMATIONGENERELLTToxikologisk information för produkten finns ej tillgänglig.INANDNINGInandning av damm kan ge hosta och sveda i näsa och svalg.HUDKONTAKTKan förorsaka irritation hos känsliga personer.KONTAKT MED ÖGONENIrriterande.Kan ge sveda och tårflöde.SENSIBILISERINGMisstänks kunna orsaka allergi/överkänslighet.12. EKOLOGISK INFORMATIONAKVATISK EKOTOXICITETEkotoxikologisk information för produkten finns ej tillgänglig.EKOTOXICITETFörhindra utsläpp till avloppssystem, vattendrag eller mark.4 / 6


SÄKERHETSDATABLADOmarbetad: 2008-10-28 Internt nr: Ersätter datum: 2006-11-29NITOR BACK TO BLACK13. AVFALLSHANTERINGGENERELLTBehållare med restinnehåll utgör farligt avfall. Stora mängder lämnas för destruktion, små mängder spolas tillavlopp med stora mängder vatten.Företaget är anslutet till REPA.AVFALLSGRUPPTyp av avfall anges med en sexsiffrig EWC-kod. EWC-koden utgör endast ett förslag, slutförbrukaren väljer enlämplig EWC-kod. 16 03 05.14. TRANSPORTINFORMATIONProdukten klassad som farligt gods: Ja Nej Ej utvärderat15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTERHälsoskadligEG-märkning Nej Ja Ej utvärderatSAMMANSÄTTNINGTrinatriumfosfat (25 - 50 % ), tetranatrium-4-amino-5-hydroxy-3,6-bis[[4-[[2-(sulfooxi)etyl]sulfonyl]fenyl]azo]-2,7-naftalendisulfonat(2,5 - 10 % ), benzenesulfonic acid, 4-(acetylamino)-2-amino-5-[[4-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]phenyl]azo]-,sodium salt (< 2,5 % ), 2-Naphthalenesulfonic acid, 6-acetamido-4-hydroxy-3-[[p-[(2-hydroxyethyl)sulfonyl]phenyl]azo]-, 3-(hydrogen sulfate), disodium salt (< 2,5 % )R-FRASERNr.R-frastextR36/38 Irriterar ögonen och huden.R42/43 Kan ge allergi vid inandning och hudkontakt.5 / 6


SÄKERHETSDATABLADOmarbetad: 2008-10-28 Internt nr: Ersätter datum: 2006-11-29NITOR BACK TO BLACKS-FRASERS2 Förvaras oåtkomligt för barn.S22 Undvik inandning av damm.S24/25 Undvik kontakt med huden ochögonen.S37 Använd lämpliga skyddshandskar.S45 Vid olycksfall, illamående eller annan påverkan, kontaktaomedelbart läkare. Visa om möjligt etiketten.S26 Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten ochkontakta läkare.S46 Vid förtäring kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten.CHEMICAL SAFETY REPORTReg.Nr. Ämnesnamn CSR2-Naphthalenesulfonic acid, 6-acetamido-4-hydroxy-3-[[p-[(2-hydroxyethyl)sulfonyl]phenyl]azo]-, 3-(hydrogen sulfate), disodium saltbenzenesulfonic acid, 4-(acetylamino)-2-amino-5-[[4-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]phenyl]azo]-, sodium salttetranatrium-4-amino-5-hydroxy-3,6-bis[[4-[[2-(sulfooxi)etyl]sulfonyl]fenyl]azo]-2,7-naftalendisulfonatTrinatriumfosfatLAGAR, FÖRORDNINGAR OCH FÖRESKRIFTEREG 1907/2006 REACH, KIFS 2005:7, AFS 2005:17, SRVFS 2006:7, SFS 2001:1063, EG 648/2004.INFORMATIONCHEMICAL SAFETY REPORT - Ingen information tillgänglig16. ANNAN INFORMATIONFÖRTECKNING ÖVER RELEVANTA RISKFRASERNr.R-frastextR36/38 Irriterar ögonen och huden.R42/43 Kan ge allergi vid inandning och hudkontakt.UTFÄRDAD: 2008-10-28REVISIONSÖVERSIKTVersion Rev. datum Ansvarig Ändringar2.0.0 2008-10-28 Malin Nyberg 1-16SDB har utarbetats avFöretagNitorAdress Box 11043Postnr/Ort161 11 BrommaLandSverigeE-mailkundservice@nitor.seHemsidawww.nitor.seTelefon +46(8) 80 21 60Fax +46(8) 25 85 80Namn E-mail Tel. (arb.) LandMalin Nyberg6 / 6

More magazines by this user
Similar magazines