NITOR BACK TO BLACK

alfort.se

NITOR BACK TO BLACK

SÄKERHETSDATABLADOmarbetad: 2008-10-28 Internt nr: Ersätter datum: 2006-11-29NITOR BACK TO BLACKS-FRASERS2 Förvaras oåtkomligt för barn.S22 Undvik inandning av damm.S24/25 Undvik kontakt med huden ochögonen.S37 Använd lämpliga skyddshandskar.S45 Vid olycksfall, illamående eller annan påverkan, kontaktaomedelbart läkare. Visa om möjligt etiketten.S26 Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten ochkontakta läkare.S46 Vid förtäring kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten.CHEMICAL SAFETY REPORTReg.Nr. Ämnesnamn CSR2-Naphthalenesulfonic acid, 6-acetamido-4-hydroxy-3-[[p-[(2-hydroxyethyl)sulfonyl]phenyl]azo]-, 3-(hydrogen sulfate), disodium saltbenzenesulfonic acid, 4-(acetylamino)-2-amino-5-[[4-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]phenyl]azo]-, sodium salttetranatrium-4-amino-5-hydroxy-3,6-bis[[4-[[2-(sulfooxi)etyl]sulfonyl]fenyl]azo]-2,7-naftalendisulfonatTrinatriumfosfatLAGAR, FÖRORDNINGAR OCH FÖRESKRIFTEREG 1907/2006 REACH, KIFS 2005:7, AFS 2005:17, SRVFS 2006:7, SFS 2001:1063, EG 648/2004.INFORMATIONCHEMICAL SAFETY REPORT - Ingen information tillgänglig16. ANNAN INFORMATIONFÖRTECKNING ÖVER RELEVANTA RISKFRASERNr.R-frastextR36/38 Irriterar ögonen och huden.R42/43 Kan ge allergi vid inandning och hudkontakt.UTFÄRDAD: 2008-10-28REVISIONSÖVERSIKTVersion Rev. datum Ansvarig Ändringar2.0.0 2008-10-28 Malin Nyberg 1-16SDB har utarbetats avFöretagNitorAdress Box 11043Postnr/Ort161 11 BrommaLandSverigeE-mailkundservice@nitor.seHemsidawww.nitor.seTelefon +46(8) 80 21 60Fax +46(8) 25 85 80Namn E-mail Tel. (arb.) LandMalin Nyberg6 / 6

More magazines by this user
Similar magazines