Miljökonsekvensbeskrivning - Rabbalshede Kraft

rabbalshedekraft.se

Miljökonsekvensbeskrivning - Rabbalshede Kraft

a04s 2010-01-14BILAGA 4Rabbalshede Kraft ABMILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING FÖR VINDPARK PÅ ULVBERGET SÖDER OMGNARP, NORDANSTIGS KOMMUN, GÄVLEBORGS LÄNUPPDRAGSNUMMER 5464080KARLSTAD 2011-12-15Sweco Environment ABMartin StenqvistMagdalena Westerberg1 (64)SwecoKanikenäsbanken 10Box 385, 651 09 KarlstadTelefon 054-14 17 00Telefax 054-14 17 01www.sweco.seSweco Environment ABOrg.nr 556346-0327säte StockholmIngår i Sweco-koncernenMartin StenqvistTelefon direkt 054-14 17 34martin.stenqvist@sweco.se


a04s 2010-01-14Projekt:Sökande:Rapport:Konsult:MKB:Teknisk beskrivning:Lokaliseringsutredning,parklayout och samrådsförfaranden:Arkeologisk utredning:Naturinventering, bedömningfågel- och fladdermus:Väglayout:Kvalitetssäkring:Gruppstation för vindkraft på Ulvberget söder om Gnarp, Nordanstigskommun, Gävleborgs länRabbalshede Kraft ABMiljökonsekvensbeskrivning (MKB) till tillståndsansökan för vindparkSweco Environment AB, KarlstadkontoretMartin Stenqvist och Magdalena Westerberg, SwecoMagnus Löfqvist och Martin Stenqvist, SwecoRabbalshede Kraft ABElise Hovanta, StigfinnarenAnders Granér, Enetjärn NaturRustan Lundquist, SwecoJohanna Gelang-Alfredsson och Ulrica Larsson, SwecoKartmaterial: © Lantmäteriet Gävle 2010. Medgivande I 2010/14022 (64)BILAGA 42 01 1 - 12- 15MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING FÖRVINDPARK PÅ ULVBERGET SÖDER OMGNARP, NORDANSTIGS KOMMUN,GÄVLEBORGS LÄN


a04s 2010-01-14ICKE TEKNISK SAMMANFATTNINGRabbalshede Kraft AB planerar för att etablera en vindpark med maximalt 8 vindkraftverkpå höjdryggen Ulvberget ca 2,5 km sydväst om Gnarp i Nordanstigs kommun,Gävleborgs län. Projekteringsområdet finns delvis utpekat i kommunens tillägg tillöversiktsplan som ett lämpligt område för vindkraft och Energimyndigheten har delvispekat ut området som riksintresse för vindbruk.Inom området råder mycket goda vindförutsättningar. Vindkarteringen enligt MIUU visaratt de teoretiskt beräknade årsmedelvindarna för projekteringsområdet ligger omkring 6,5– 7,0 m/s på nivån 72 m över nollplansförskjutningen, vilket innebär att en etableringanses vara kommersiellt lönsam. För att åstadkomma en mer tillförlitlig bedömning avproduktion har också egna mätningar genomförts. Dessa bekräftar de godavindförhållandena.Vindkraftverkens totalhöjd, inklusive rotorblad, kommer att bli maximalt 170 meter.Vindparkens totala årsproduktion har beräknats till ca 54 GWh. Beräkningen är preliminäroch baseras på 8 vindkraftverk med en effekt om 2,3 MW.Inför upprättandet av ansökan om tillstånd har samråd genomförts enligt bestämmelsernai 6 kapitlet miljöbalken med Länsstyrelsen, kommunen, övriga statliga myndigheter ochorganisationer samt med närboende och allmänheten. Samtliga inkomna synpunkter harvägts in och beaktats vid utformningen av vindparken, tillståndsprocessen och dennamiljökonsekvensbeskrivning.Gnarp med omgivningar ingår i centralbygden i Nordanstigs kommun vilken präglas avbördiga dalbottnar som utgörs av tidigare havsvikar och omges av ett stort antal berg ochkullar. Landskapsbilden är varierad med de skogbeklädda höjderna som åtskiljs avdalgångar i vilka mindre sjöar, bebyggelse och odlingslandskap dominerar. Bergentillsammans med byarnas kyrkor utgör viktiga landmärken. Den huvudsakligamarkanvändningen utgörs idag av skogsbruk, vilket innebär att området redan ärpåverkat av mänsklig aktivitet. Inom området finns inga utpekade riksintressen,naturreservat, natura 2000-områden eller andra skyddade naturområden.Trots få motstående intresse har flera undersökningar genomförts för att säkerställa attvindkraftetablering på Ulvberget inte skall medföra några negativa konsekvenser förnatur- och kulturmiljö. Bland annat har en arkeologisk utredning och ennaturvärdesinventering genomförts. Därutöver har en översiktlig bedömning gjorts förområdets fågel- och fladdermusfauna. Vid placering av vindkraftverken, nya vägar ochuppställningsytor har särskild hänsyn tagits till de resultat och rekommendationer somfinns i utredningarna. Sammantaget bedöms därför vindkraftsetableringen medföramycket små konsekvenser för de biologiska värdena inom området.Genom vindparkens synlighet kommer landskapsbilden att förändras. Den samladebedömning ur landskapsbildsperspektiv är att landskapet har en viss känslighet förvindkraft på grund av omkringliggande kulturmiljöer och den nära koppling de har tilllandskapet. Dock har landskapets topografi och vegetationsridåer en mildrande effekt.3 (64)BILAGA 42 01 1 - 12- 15MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING FÖRVINDPARK PÅ ULVBERGET SÖDER OMGNARP, NORDANSTIGS KOMMUN,GÄVLEBORGS LÄN


a04s 2010-01-14Ljudberäkningar har genomförts för närliggande byggnader. Resultatet visar att deekvivalenta ljudnivåerna ligger under 40 dB(A) för all bebyggelse som används för fritidsellerpermanentboende i vindparkens närområde. Den skugganalys som genomförts visaratt gällande praxis för skuggtid inte kommer att överskridas för bostads- ellerfritidsbebyggelse. Ljus till följd av hindermarkeringen kommer att avskärmas i enlighetmed Luftfartsstyrelsens föreskrifter. Inga boende bedöms påverkas av elektromagnetiskstrålning.Under byggtiden kommer störningar från erforderliga anläggningsarbeten temporärt attöka i området vilket framför allt bedöms medföra negativa konsekvenser för det rörligafriluftslivet på Ulvberget. Efter avslutade arbeten bedöms emellertid tillgängligheten tillområdet öka vilket bedöms som positivt för de som regelbundet vistas i området.Ett vindkraftverk har en beräknad livslängd på ca 30 år. När tillståndet för vindparken gåttut kommer antingen ett nytt tillstånd att sökas eller så demonteras parken och områdetåterställs.Under projekteringsskedet har olika alternativa lokaliseringar, alternativa utformningarsamt ett nollalternativ undersökts. Genomförd lokaliseringsutredning visar att fördelarnamed huvudalternativet (8 verk) är övervägande både ur produktions- och miljösynpunkt.Nollalternativet innebär att det inte anläggs någon vindpark och att markanvändningenförblir som idag, d.v.s. enbart skogsbruk. Om ingen vindpark anläggs kommer påverkanpå människors hälsa i form av buller, skuggor och förändrad landskapsbild helt att utebli.Inte heller kommer naturmiljön i området att påverkas. I ett större och mer långsiktigtperspektiv innebär dock nollalternativet att tillförseln av förnyelsebar energi helt utebliroch att den potentiella mängden förnyelsebar energi som skulle kunna produceras vidUlvberget, troligtvis ersätts med ett miljömässigt sämre alternativ med ökadklimatpåverkan som följd.4 (64)BILAGA 42 01 1 - 12- 15MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING FÖRVINDPARK PÅ ULVBERGET SÖDER OMGNARP, NORDANSTIGS KOMMUN,GÄVLEBORGS LÄN


a04s 2010-01-14INNEHÅLLSFÖRTECKNING1 INLEDNING 81.1 BOLAGET RABBALSHEDE KRAFT AB 81.2 ADMINISTRATIVA UPPGIFTER 81.3 OMSTÄLLNING AV VÄRLDENS ENERGISYSTEM 91.4 VINDKRAFT – ETT FÖRNYBART ENERGISLAG 91.5 ULVBERGET – ETT RIKSINTRESSE FÖR VINDKRAFT 91.6 NORDANSTIGS KOMMUNS ÖVERSIKTSPLAN – TEMATISKT TILLÄGG FÖR VINDKRAFT 101.7 INTRESSE FÖR VINDKRAFTSUTBYGGNAD PÅ ULVBERGET 101.8 SYFTE MED MKB 102 LOKALISERINGSUTREDNING 122.1 SYFTE MED LOKALISERINGSUTREDNING 122.2 GRUNDLÄGGANDE FÖRUTSÄTTNINGAR 122.3 PLACERING AV VINDKRAFTVERK 133 LOKALISERINGS- OCH LAYOUTALTERNATIV 143.1 HUVUDALTERNATIV 143.2 ALTERNATIVA UTFORMNINGAR 153.3 FÖRKASTADE ALTERNATIV 163.4 ALTERNATIV LOKALISERING 173.4.1 BRÄNNBÄCKEN 173.5 NOLLALTERNATIV 194 BESKRIVNING AV HUVUDALTERNATIVET 204.1 LOKALISERING 204.2 OMRÅDESBESKRIVNING 204.3 VINDFÖRUTSÄTTNINGAR 214.4 PLANFÖRHÅLLANDEN OCH TEKNISKA ANLÄGGNINGAR 224.5 VINDKRAFTVERKEN 234.6 VISUALISERING, LJUD OCH SKUGGBERÄKNINGAR 244.7 FUNDAMENT 254.8 VÄGAR OCH TRANSPORTER 264.9 ELANSLUTNING 294.10 RESNING AV VERK 304.11 HINDERMARKERING OCH FLYGHINDERANMÄLAN 304.12 VINDKRAFTSANLÄGGNINGAR I NÄROMRÅDET 304.13 MOTSTÅNDEN INTRESSEN 304.14 BYGGNATION OCH AVVECKLING 315 SAMRÅD ENLIGT 6 KAP 4 § MB 325.1 TILLSTÅNDSANSÖKANS OMFATTNING 325.2 SAMRÅDSPROCESSEN 325.3 SAMRÅD MED MYNDIGHETER 325 (64)BILAGA 42 01 1 - 12- 15MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING FÖRVINDPARK PÅ ULVBERGET SÖDER OMGNARP, NORDANSTIGS KOMMUN,GÄVLEBORGS LÄN


a04s 2010-01-14INNEHÅLLSFÖRTECKNING5.4 SAMRÅD MED ORGANISATIONER OCH BERÖRDA VERKSAMHETER 325.5 SAMRÅD MED ENSKILDA 335.6 KOMPLETTERANDE SAMRÅD 345.7 SAMMANFATTNING AV INKOMNA YTTRANDEN 345.8 SAMRÅDENS PÅVERKAN PÅ TILLSTÅNDSPROCESSEN 346 AVGRÄNSNINGAR AV MKB 357 NULÄGESBESKRIVNING OCH BEDÖMDA MILJÖKONSEKVENSER 367.1 LANDSKAPSBILD 367.2 NATURMILJÖ 417.3 HYDROLOGI 457.4 KULTURMILJÖ 487.5 FRILUFTSLIV 517.6 MÄNNISKOR, HÄLSA OCH SÄKERHET 537.6.1 LJUD 537.6.2 SKUGGOR, FEFLEXER OCH LJUS 547.6.3 ELEKTROMAGNETISKA FÄLT 557.6.4 KEMIKALIEANVÄNDNING 567.6.5 RISK OCH SÄKERHET 577.7 KLIMAT- OCH LUFTPÅVERKAN 587.8 PÅVERKAN UNDER BYGGSKEDET 597.9 MILJÖKVALITETSNORMER 597.10 AVSTÄMNING MOT NATIONELLA OCH REGIONALA MILJÖMÅL 617.11 UPPFÖLJNING 63REFERENSER 646 (64)BILAGA 42 01 1 - 12- 15MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING FÖRVINDPARK PÅ ULVBERGET SÖDER OMGNARP, NORDANSTIGS KOMMUN,GÄVLEBORGS LÄN


a04s 2010-01-14INNEHÅLLSFÖRTECKNINGBILAGORBilaga 4.1Bilaga 4.1.1Bilaga 4.1.2Bilaga 4.2Bilaga 4.3Bilaga 4.4Bilaga 4.5Bilaga 4.6Bilaga 4.6.1Bilaga 4.7Bilaga 4.7.1Bilaga 4.8SamrådsredogörelseInkomna yttranden från myndigheter, företag och organisationerInkomna yttranden från enskildaFotomontageNaturvärdesinventeringHydrologisk utredningArkeologisk utredningLjudberäkningLjudberäkning för alternativ lokaliseringSkuggberäkningSkuggberäkning för alternativ lokaliseringKemikalieförteckning7 (64)BILAGA 42 01 1 - 12- 15MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING FÖRVINDPARK PÅ ULVBERGET SÖDER OMGNARP, NORDANSTIGS KOMMUN,GÄVLEBORGS LÄN


a04s 2010-01-141 INLEDNING1.1 BOLAGET RABBALSHEDE KRAFT ABRabbalshede Kraft AB har sitt säte i Rabbalshede, Tanums kommun i Bohuslän.Rabbalshede Krafts vision är att bolaget ska vara en ledande aktör på den svenskamarknaden i övergången till klimatvänlig och långsiktigt hållbar energiproduktion.Rabbalshede Kraft arbetar enligt affärsidén att projektera och uppföra landbaseradevindparker i Sverige för att driva och förvalta dessa i egen regi eller i samarbete medandra aktörer. Det långsiktiga målet är att till och med år 2015 ha driftsatt ca 250 verk iegen regi eller i samverkan med andra aktörer, vilket motsvarar en produktion om ca 1,5TWh per år.1.2 ADMINISTRATIVA UPPGIFTERSökanden:Rabbalshede Kraft ABMarknadsvägen 1457 55 RabbalshedeOrganisationsnummer: 556681-4852Kontaktperson:Konsult:Etableringsplats:Bertil HjalmarssonTfn: 0525-197 00E-post: bertil.hjalmarsson@rabbalshedekraft.seMartin StenqvistSweco Environment ABBox 385651 09 KarlstadTfn:054-14 17 34 eller 0731-80 93 94E-post: martin.stenqvist@sweco.seUlvberget, ca 1,5 km söder om GnarpBerörda fastigheter: Se bilaga 3Prövningsmyndighet:Tillsynsmyndighet:Länsstyrelsen Gävleborgs länNorrhälsinge miljökontorVerksamhetskod: 40.958 (64)BILAGA 42 01 1 - 12- 15MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING FÖRVINDPARK PÅ ULVBERGET SÖDER OMGNARP, NORDANSTIGS KOMMUN,GÄVLEBORGS LÄN


a04s 2010-01-141.3 OMSTÄLLNING AV VÄRLDENS ENERGISYSTEMKlimatfrågan är global. Medvetenheten växer och utmaningarna är enorma. Världensenergisystem behöver ställas om till klimateffektiva och förnybara produktionsalternativ. ISveriges riksdags energipolitiska beslut har riktlinjer fastställts för omställning av energisystemetoch för att bland annat tillföra ny elproduktion från förnybara energikällor. Att gåfrån ett oljeberoende samhälle till ett samhälle som bygger på förnyelsebara energislagbedöms av exempelvis Naturvårdsverket 1 vara vår tids största utmaning.Den svenska miljö- och energipolitiken är i enlighet med riksdagens beslut inriktad på enövergång till förnyelsebara, miljövänliga energikällor och energieffektivisering. Riksdagenhar antagit ett nationellt planeringsmål, vilket innebär att vindkraften årligen skallproducera 30 TWh år 2020, vilket motsvarar ca 20% av dagens elkonsumtion.1.4 VINDKRAFT – ETT FÖRNYBART ENERGISLAGVindkraft är en förnybar miljövänlig energikälla som fångar upp rörelseenergi ur vindenoch omvandlar den till el. Vind är luft som rör sig från områden med högt lufttryck tillområden med lägre lufttryck. På lägre höjd påverkas vinden av friktion mot marken därträd, byggnader och andra hinder står i vägen, vilket skapar luftvirvlar som sprids uppåtså att vindens hastighet bromsas även på högre höjd. Över öppet vatten och på högrehöjder har vinden däremot friare spelrum vilket ger den högre hastighet ochenergiinnehåll. Av denna anledning har utvecklingen gått mot allt högre torn förlandbaserade verk.Ett vindkraftverks storlek definieras oftast genom att man anger verkets (generatorns)maximala effekt (märkeffekt). Vindkraftverkens elproduktionsförmåga på en viss platsuttrycks i antal kilowattimmar per år (kWh/år). Ett mått på kvaliteten i vindkraftverken gesav verkens tillgänglighet, definierat som den andel av årets timmar när det blåsertillräckligt mycket som vindkraftverket kan producera el.I ett medelbra vindläge kan ett verk på 2,5 MW med totalhöjd på upp till 180 m produceraca 6-8 000 000 kWh per år eller elförbrukning för motsvarande ca 300-400 villor. Omkring60 procent av elproduktionen i ett verk produceras under vinterhalvåret (oktober – mars).1.5 ULVBERGET – ETT RIKSINTRESSE FÖR VINDKRAFTUlvberget i Nordanstigs kommun har utpekats som riksintresse för vindkraft avEnergimyndigheten. Området bedöms vara särskilt lämpligt för vindkraftsetableringframför allt med beaktande av områdets goda vindförhållanden. Att ett område ärriksintresse för vindbruk är vägledande vid tillståndsprövning av områdets mark- ochvattenanvändning, då riksintresset får en rättslig betydelse och bedöms i relation moteventuella andra befintliga riksintressen.1 Naturvårdsverkets hemsida: http://www.naturvardsverket.se/sv/Start/Verksamheter-medmiljopaverkan/Energi/Fornybar-energi/,2011-11-10.9 (64)BILAGA 42 01 1 - 12- 15MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING FÖRVINDPARK PÅ ULVBERGET SÖDER OMGNARP, NORDANSTIGS KOMMUN,GÄVLEBORGS LÄN


a04s 2010-01-141.6 NORDANSTIGS KOMMUNS ÖVERSIKTSPLAN – TEMATISKT TILLÄGG FÖR VINDKRAFTNordanstigs kommuns översiktsplan antogs år 2004. En översiktsplan är ett strategisktdokument som anger visionen för kommunens framtida utveckling och redovisar markochvattenanvändningen inom kommunens gränser. Dessutom är översiktsplanen ettstöd och beslutsunderlag för avvägningar mellan allmänna intressen.Kommunen har under år 2009-2011 utarbetat ett förslag till tematiskt tillägg till översiktsplan2004 som behandlar vindkraft och syftar till att klarlägga vilka områden somkommunen vill prioritera för vindkraftsutbyggnad 2 . Ulvberget finns med som ett föreslagetområde för vindkraftsutbyggnad i tillägget.Planen antogs den 15 november 2010 av kommunfullmäktige. På grund avöverklaganden har planen inte vunnit laga kraft.1.7 INTRESSE FÖR VINDKRAFTSUTBYGGNAD PÅ ULVBERGETRabbalshede Kraft AB har intresse av att etablera vindkraftverk på Ulvberget av följandeanledningar:Vindförhållandena är goda.Området är strategiskt lokaliserat i anslutning till E4, relativt kort avstånd tillhamnar samt med visst nät av skogsbilvägar inom området.Kraftledningsnät som möjliggör anslutning för vidare distribution finns i närheten.Det finns få konkurrerande intressekonflikter.Utbyggnad kan ske med samtidig hänsyn till Boverkets riktlinjer förstörningspåverkan för närboende.Utbyggnad av vindkraft innebär ett bidrag till uppfyllande av riksdagens mål omökad andel förnyelsebar energi, vilket kan användas som positiv marknadsföringav kommunens varumärke.Berörda fastighetsägare är positiva till vindkraft och önskar arrendera ut mark.Bolaget har tecknat markavtal och kan påbörja etablering utan dröjsmål.1.8 SYFTE MED MKBEnligt 6 kap. 7 § första stycket miljöbalken skall en miljökonsekvensbeskrivning, i denutsträckning det behövs med hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens art ochomfattning, innehålla de uppgifter som behövs för att beskrivningen skall uppfylla sittsyfte. Detta syfte är att identifiera och beskriva de direkta och indirekta effekter som denplanerade verksamheten eller åtgärden kan medföra dels på människor, djur, växter,mark, vatten, luft, klimat, landskap och kulturmiljö, dels på hushållningen med mark,2 Vindkraft i Nordanstigs kommun. Tillägg till Översiktsplan 2004. Utställningshandling 11 februari 2010.10 (64)BILAGA 42 01 1 - 12- 15MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING FÖRVINDPARK PÅ ULVBERGET SÖDER OMGNARP, NORDANSTIGS KOMMUN,GÄVLEBORGS LÄN


a04s 2010-01-14vatten och den fysiska miljön i övrigt, dels på annan hushållning med material, råvaroroch energi. Vidare är syftet att möjliggöra en samlad bedömning av dessa effekter påmänniskors hälsa och miljön. (Se 6 kap. 3 § miljöbalken).Om verksamheten eller åtgärden, som i detta fall, skall antas medföra en betydandemiljöpåverkan, skall miljökonsekvensbeskrivningen alltid innehålla de uppgifter somföreskrivs i 6 kap. 7 § andra stycket, punkt 1-5 miljöbalken.Övriga regler för miljökonsekvensbeskrivningar finns i 6 kap. miljöbalken samt förordning(1988:905) om miljökonsekvensbeskrivningar.11 (64)BILAGA 42 01 1 - 12- 15MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING FÖRVINDPARK PÅ ULVBERGET SÖDER OMGNARP, NORDANSTIGS KOMMUN,GÄVLEBORGS LÄN


a04s 2010-01-142 LOKALISERINGSUTREDNINGI detta kapitel beskrivs hur Rabbalshede Kraft AB har arbetat för att utreda lämpligalokaliseringar för vindkraftsutbyggnad.2.1 SYFTE MED LOKALISERINGSUTREDNINGI miljöbalkens allmänna hänsynsregler (2 kap) och grundläggande bestämmelser förhushållning av mark- och vattenområden (3 kap) finns regler för vad som ska beaktas vidval av lokalisering för verksamheter.Enligt miljöbalken 2 kap 6 § gäller nämligen att:”För en verksamhet eller åtgärd som tar i anspråk ett mark- eller vattenområde skall detväljas en plats som är lämplig med hänsyn till att ändamålet skall kunna uppnås medminsta intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön.”Vidare anges i miljöbalkens 3 kap 1 § att:”Mark- och vattenområden skall användas för det eller de ändamål för vilka områdena ärmest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. Företrädeskall ges sådan användning som medför en från allmän synpunkt god hushållning.”För att bidra till att uppfylla planeringsmålet för vindkraftsutbyggnad behöver fleravindkraftsanläggningar upprättas inom bland annat Gävleborgs län. Enligt miljöbalken skalokalisering av vindkraftverk/vindparker väljas utifrån vad som är lämpligt för att uppnåverksamhetens ändamål samt medför minsta omgivningspåverkan avseende hälsa ochmiljö.Syftet med lokaliseringsstudien är att identifiera möjliga platser och utifrån miljöbalkensbestämmelser samt utifrån kommunal planering och infrastruktur utvärdera olika platsersförutsättningar för etablering av vindkraft.2.2 GRUNDLÄGGANDE FÖRUTSÄTTNINGARRabbalshede arbetar kontinuerligt med att finna tänkbara lokaliseringar för vindparkeröver hela Sverige och är verksamma i flera olika kommuner. Genom denna tillståndsansökanönskar bolaget etablera en park med en installerad effekt om minst ca 54 MW.Grundläggande kriterier vid identifiering av presumtiva lokaliseringar utgörs av följande:Tillräckliga vindresurser som ger en kommersiellt lönsam etableringNärhet till eldistributionBefintligt vägnätFå motstående intressenLitet antal ljudkänsliga byggnader i närhet av området12 (64)BILAGA 42 01 1 - 12- 15MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING FÖRVINDPARK PÅ ULVBERGET SÖDER OMGNARP, NORDANSTIGS KOMMUN,GÄVLEBORGS LÄN


a04s 2010-01-142.3 PLACERING AV VINDKRAFTVERKPlacering av de enskilda verken optimeras utifrån en avvägning mellan största möjligautnyttjande av vindenergin, tekniskt möjliga placeringar samt med beaktande av känsligaområden. Vid lokalisering av rubricerade verk (s.k. parklayout) har hänsyn tagits tillframför allt följande parametrar:Vind och meteorologiska förhållandenBefintliga telemaster och dess maststråkDet inbördes avståndet mellan verken i parken är enligt plan ca 500 mUtbredningsområde för riksintresse för vindkraftKommunens utpekade område i tillägget för översiktsplanAvstånd till boende vid OrrsjönParklayouten innebär en ljudnivå på högst 40 dB(A) vid fasad för samtligakringliggande fastigheter.Skuggtiden skall vara under gällande praxis på 30 timmar per år för teoretiskmaximal skuggtidAvstånd till infrastrukturLokala natur- och kulturmiljöförhållanden studerade i kartanTerrängstudier med utgångspunkt i kartanArbetet med att optimera vindkraftverkens placering pågår under hela projekteringstiden.Det måste därför finnas en viss flexibilitet vad gäller verkens slutliga placering.Rabbalshede Kraft AB vill därför ha viss möjlighet att justera verkens placering. Genommöjligheten att genomföra mindre justeringar i ett sent skede kan optimala avvägningarmellan vindenergi och andra intressen i området göras. Inför eventuell justering kontaktarbolaget ägare av närliggande maststråk för avstämning.13 (64)BILAGA 42 01 1 - 12- 15MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING FÖRVINDPARK PÅ ULVBERGET SÖDER OMGNARP, NORDANSTIGS KOMMUN,GÄVLEBORGS LÄN


a04s 2010-01-143 LOKALISERINGS- OCH LAYOUTALTERNATIVI detta kapitel beskrivs och värderas de områden som blev resultatet av lokaliseringsutredningen.Därutöver beskrivs alternativa utformningar av huvudalternativet samtnollalternativet, d.v.s. den situation som uppkommer eller inte uppkommer omvindkraftsutbyggnaden uteblir.3.1 HUVUDALTERNATIVHuvudalternativet i denna tillståndsansökan till Länsstyrelsen lokaliseras på Ulvberget, ca1,5 km sydväst om Gnarp i Nordanstigs kommun (Figur 1). Inom projekteringsområdetplaneras för en samlad vindpark med högst 8 vindkraftverk med högsta totalhöjd på 170m. En detaljerad redovisning av huvudalternativet görs under rubrik 4 ”Beskrivning avhuvudalternativet”.Figur 1. Vindkraftverkens lokalisering enligt huvudalternativet. Parken omfattar upp till 8 verk.14 (64)BILAGA 42 01 1 - 12- 15MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING FÖRVINDPARK PÅ ULVBERGET SÖDER OMGNARP, NORDANSTIGS KOMMUN,GÄVLEBORGS LÄN


a04s 2010-01-143.2 ALTERNATIVA UTFORMNINGARUnder utredningsprocessens gång har totalt 8 alternativ för utformning tagits fram ochbedömts. Två alternativ har förkastats, se rubrik 3.3. Utifrån återstående 6 alternativ harett huvudalternativ prioriterats (Tabell 1).De alternativa utformningarna utgörs av 5 respektive 8 verk med olika totalhöjd, se Tabell1. Beräkningarna baseras på vindkraftverk med en effekt om 2,3 MW vardera och atthögst 40 dB(A) ljudnivå kommer att ges vid samtliga husfasader. Alternativet med 5 verkligger inom kommunens utpekade område, verk 3-8 ligger inom riksintresset för vindbruk.En jämförelse mellan de olika alternativa utformningarna visar tydligt att medelvindenminskar med avtagande totalhöjd och att vindkraftverkens totalhöjd därmed har enavgörande betydelse för produktionen. Jämförelsen visar även att färre verk, oavsetttotalhöjd, inte kan producera lika mycket som en fullt utbyggd park med 8 verk. Färre verkminskar produktionen till 49-63% av beräknad produktion för huvudalternativet, beroendepå val av höjd på verken. Det innebär att en betydande andel förnyelsebar energi gårförlorad.Med beaktande av ovanstående och då inverkan på landskapsbilden och övriga intresseninom området inte skiljer sig åt nämnvärt mellan 8 verk respektive 5 verk eller mellanolika totalhöjder förordas huvudalternativet d.v.s. 8 verk med en totalhöjd om 170 m.Genom en utbyggnad enligt huvudalternativet utnyttjas produktionsmöjligheterna påUlvberget maximalt samtidigt som inverkan på människors hälsa och miljö bedöms bli avringa omfattning.Tabell 1. Jämförelse av beräknad produktion för huvudalternativet samt alternativa utformningar.AlternativAntalverkTotalhöjd(m)Produktion/verk(MWh)Medelvindpå navhöjd(m/s)Möjligproduktion(%)Produktion/park(MWh)Huvudalt 8 170 6 700 6,8 100 53 600Alt 1 5 170 6 700 6,7 63 33 500Alt 2 8 150 5 900 6,4 88 47 200Alt 3 5 150 5 900 6,4 55 29 500Alt 4 8 130 5 300 6,0 79 42 400Alt 5 5 130 5 300 6,0 49 26 500För produktions beräkningen har följande verk använts:130 m totalhöjd Siemens SWT-2.3-101 79,5 m navhöjd, 101 m rotordiameter150 m totalhöjd Siemens SWT-2.3-101 99,5 m navhöjd, 101 m rotordiameter170 m totalhöjd Siemens SWT-2.3-101 119,5 m navhöjd, 101 m rotordiameter15 (64)BILAGA 42 01 1 - 12- 15MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING FÖRVINDPARK PÅ ULVBERGET SÖDER OMGNARP, NORDANSTIGS KOMMUN,GÄVLEBORGS LÄN


a04s 2010-01-143.3 FÖRKASTADE ALTERNATIVI ett inledande skede av tillståndsprocessen studerades två parkutformningar med 18respektive 29 verk (Figur 2 resp. Figur 3).Alternativet med 18 verk uppfyller kommunens ÖP-riktlinjer. Alternativet har undersamrådsprocessen utgjort ett huvudalternativ men har efter genomförande samrådförkastats.Alternativet med 29 verk har utformats i första hand utifrån att uppfylla Boverkets riktlinjerför ljudnivåer (40 dB(A) vid husfasad) vid samtliga bostäder. Alternativet har undersamrådsprocessen studerats som en alternativ parklayout. Efter genomförda samråd hardock alternativet förkastats.Båda alternativen utnyttjar områdets förutsättningar för energiproduktion maximalt,samtidigt som ljudmässig hänsyn har tagits till närboende. De båda utformningarnainnebär dock en väsentligt förändrad landskapsbild samtidigt som inverkan på områdetsnaturmiljö blir förhållandevis stor.Figur 2. Under samrådsprocessen var huvudalternativet denna layout med upp till 18 verk. Högsta ljud vid fasadmot norr, väster och söder uppgår till 35 dB(A) enligt kommunens översiktsplanetillägg, medan högsta ljud vidfasad i anslutning till E4 och järnväg i öster uppgår till 40 dB(A) enligt Boverkets riktlinjer.16 (64)BILAGA 42 01 1 - 12- 15MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING FÖRVINDPARK PÅ ULVBERGET SÖDER OMGNARP, NORDANSTIGS KOMMUN,GÄVLEBORGS LÄN


a04s 2010-01-14Figur 3. Alternativ parklayout med upp till 29 verk och med uppfyllande av Boverkets riktlinjer på påverkan inärboendemiljö.3.4 ALTERNATIV LOKALISERINGUnder utredningsprocessens gång har ett lokaliseringsalternativ studerats innan detslutliga valet med Ulvberget som bolagets huvudalternativ har identifierats. Det områdesom i ett tidigt skede har studerats mer ingående, men som sedan av olika anledningarhar förkastats, redovisas nedan.3.4.1 BRÄNNBÄCKENBrännbacken ligger på gränsen mot Sundsvall och består i huvudsak av skogsmark somligger på 300-400 m ö h. Brännbacken är liksom Ulvberget identifierat som ett lämpligtområde för vindkraftsetablering enligt kommunens tematiska tillägg till översiktsplan2004. Vindförhållandena är förhållandevis goda men är sämre än Ulvbergets. EnligtMIUU-modellen ligger vindhastigheterna mellan 5,9 - 6,2 m/s på 72 m över nollplan och6,6 - 6,9 m/s på 103 m över nollplan. Detta kan jämföras med Ulvberget som på sammahöjder har motsvarande vindar på 6,5 - 7,0 m/s respektive 7,3 - 7,8 m/s. En potentiellparkutformning med upp till 8 verk redovisas i Figur 4.Närmaste by, Norrbäck, ligger ca 2 km väster om det tilltänkta området. Fritidsboendefinns i Vrångtjärn och Svedjebovallen ca 1 km respektive 1,5 km från området. Ovannämnda byar är intressanta för kulturmiljövården. En vindkraftsetablering kommer visuelltatt påverka flera byar i området främst, Backan, Sönnansjön, Västansjön och Norrhassel.17 (64)BILAGA 42 01 1 - 12- 15MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING FÖRVINDPARK PÅ ULVBERGET SÖDER OMGNARP, NORDANSTIGS KOMMUN,GÄVLEBORGS LÄN


a04s 2010-01-14Området bedöms ha goda förutsättningar för vindkraft, framför allt med beaktande av attdet, inom området, finns få motstående intressen. Emellertid bedöms landskapsbildenpåverkas i relativt stor utsträckning. Områdets tysthet kommer också att påverkas genomen vindkraftsetablering. Vid en jämförelse bedöms Ulvberget och Brännbacken haförhållandevis likartade förutsättningar. Emellertid är vindförutsättningarna på Ulvbergetbetydligt bättre och området är även utpekat som riksintresse för vindkraft. Dettasammantaget gör att en vindkraftsetablering på Ulvberget prioriteras. Nedan följer ensammanställning av områdets etableringsmässiga för- respektive nackdelar. I bilaga 4.6.1samt bilaga 4.7.1 presenteras ljud- resp. skuggberäkningar för området.Området har följande etableringsmässiga fördelar:Få motstående intressenMöjligt att utforma parklayout som innebär < 35 dB(A) ljudpåverkan vidnärliggande fastigheter Området finns utpekat i kommunen tematiska tillägg till översiktsplan 2004.Områdets nackdelar utgörs av följande:Området är inte utpekat som riksintresse för vindkraftPåverkar även Sundsvalls kommunStor visuell påverkanProduktionsberäkningar visar på lägre produktion vid på Brännbacken jämförtmed UlvbergetFigur 4. Alternativ lokalisering av 8 vindkraftverk vid Brännbäcken.18 (64)BILAGA 42 01 1 - 12- 15MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING FÖRVINDPARK PÅ ULVBERGET SÖDER OMGNARP, NORDANSTIGS KOMMUN,GÄVLEBORGS LÄN


a04s 2010-01-143.5 NOLLALTERNATIVNollalternativet skall spegla den situation som uppstår eller inte uppstår om projektet integenomförs. Nollalternativet innebär i detta fall att det inte sker någon vindkraftsutbyggnadinom projekteringsområdet. Genom nollalternativet kommer skogsbruk att förbli denhuvudsakliga markanvändningen i området.Ur exploateringssynpunkt bedöms skillnaden mellan enbart fortsatt skogsbruk och enkombination av skogsbruk och vindkraft att bli små. Även om vindkraftsutbyggnadenuteblir kommer exempelvis nya skogsbilvägar att behöva byggas och avverkningargenomföras. Då anläggande av skogsbilvägar och avverkningar i skogsbrukets regi intekommer att behandlas inom ramen för en tillståndsansökan kommer åtgärderna inteheller att omfattas av någon miljökonsekvensbeskrivning eller vara föremål för enöversiktlig naturinventering, fågelinventering eller hydrologiska utredning. Det är därförtänkbart att framtida vägdragningar och avverkningar i skogsbrukets regi medför störrenegativa miljökonsekvenser för området än ett samutnyttjade. De utredningar som gjortsinom området inför vindkraftsutbyggnaden är mycket omfattande och kan ha ett stortvärde för naturhänsynen vid skogsbrukets framtida planer inom området.Även om de fysiska ingreppen till följd av vindkraft bedöms som små medför ändå nollalternativetatt ingrepp för vägar, fundament, kablage m.m. helt eller delvis uteblir på kortsikt. Inte heller kommer landskapsbilden att förändras eller störningar i form av buller ochskuggor att uppstå. Samtidigt är stora delar av Ulvberget av riksintresse för vindbruk. Densammanlagda arealen för vindbruk behövs för att uppnå de av EU och Sverige uppsattamålen om förnybar energi. Nollalternativet skulle innebära att det blir svårare att uppnådessa mål.Nollalternativet innebär att den energimängd som skulle produceras vid Ulvberget iställetmåste ersättas med energi som utvinns på annat sätt eller vindkraft på annan plats. Detär också tänkbart att den uteblivna energiproduktionen från Ulvberget ersätts påmarknaden med motsvarande mängd importerad el. Den potentiella mängd elenergi somkan produceras vid Ulvberget kommer således i nollalternativet troligen att ersättas medmiljömässigt sämre alternativ med ökad klimatpåverkan som följd.Nollalternativet innebär också att flertalet arbetstillfällen uteblir både i utbyggnads- ochdriftskede. En vindkraftsutbyggnad beräknas kunna ge 1,25 årsarbetstillfällen pervindkraftverk (2,3 MW) under drifttiden.Vid en samlad bedömning avseende för- och nackdelar ur miljösynpunkt bedömsnollalternativet som ett sämre alternativ än det förordade huvudalternativet på Ulvberget.19 (64)BILAGA 42 01 1 - 12- 15MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING FÖRVINDPARK PÅ ULVBERGET SÖDER OMGNARP, NORDANSTIGS KOMMUN,GÄVLEBORGS LÄN


a04s 2010-01-144 BESKRIVNING AV HUVUDALTERNATIVET4.1 LOKALISERINGRabbalshede Kraft avser söka tillstånd för uppförande av upp till 8 verk på Ulvberget. Ikartan (Figur 5) redovisas verkens planerade lokalisering. Verken avses vara upp till 170m höga samt ha en effekt på, men är inte begränsade till, 2,3 MW vardera. Avståndenmellan verken i den planerade parken är ca 500 meter.Figur 5. Ulvbergets vindpark enligt huvudalternativet med totalt 8 vindkraftverk.4.2 OMRÅDESBESKRIVNINGGnarp med omgivningar ingår i centralbygden i Nordanstigs kommun vilken präglas avbördiga dalbottnar som utgörs av tidigare havsvikar och omges av ett stort antal berg och20 (64)BILAGA 42 01 1 - 12- 15MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING FÖRVINDPARK PÅ ULVBERGET SÖDER OMGNARP, NORDANSTIGS KOMMUN,GÄVLEBORGS LÄN


a04s 2010-01-14kullar. Landskapsbilden är varierad med de skogbeklädda höjderna som åtskiljs avdalgångar i vilka mindre sjöar, bebyggelse och odlingslandskap dominerar. Bergentillsammans med byarnas kyrkor utgör viktiga landmärken.Gnarp består av ett antal byar och är med sina drygt 2 200 invånare det tredje störstasamhället i Nordanstigs kommun. I hela kommunen bor ca 9 800 invånare.Ulvberget (188 m ö h) är lokaliserat ca 1,5 km söder om samhället Gnarp i Nordanstigskommun. Öster om Ulvberget passerar E4 samt kuststambanan i nord-sydlig riktning.Ulvberget ligger 13 km väster om kusten, 40 km söder om Sundsvall samt ca 30 km norrom Hudiksvall. Utöver avgränsning av Gnarp i norr och infrastruktur i öster, begränsasUlvbergets skogsområden av samhället Jättendal i söder samt Orrsjön i väster.Gnarpsån som har sitt flöde i väst-östlig riktning rinner från Milsbrodammen i väster,passerar Ulvbergets norra fot innan den efter några kilometer mynnar i Sörfjärden. Dendalgång som Gnarpsån rinner i kan anas vara en åldrig havsvik och utgörs förutom avsamhällen och byar, däribland Gnarp, av odlad jordbruksmark.Väg 758 bildar korsning med E4 vid Gnarp och följer Gnarpsåns dalgång förbi Gnarpscentrum och vidare i västlig riktning. En tidig modell av milstolpe står vid den plats därden förr så viktiga Norrstigen (Nordanstigen; vägen i nord-sydlig riktning genom Norrland)och vägen västerut mot Bergsjö möttes. 34.3 VINDFÖRUTSÄTTNINGARDen viktigaste faktorn vid val av plats är vindens energiinnehåll eftersom en liten ökningav medelvindhastigheten kan betyda mycket för produktionsresultatet. Detta beror på attvindens energiinnehåll är proportionellt mot vindhastigheten i kubik. Ulvberget är en av deplatser som uppvisar tillräckligt goda vindförhållanden på nivån 72 över nollplansförskjutningen.Vindkartering kan användas för att undersöka om en omgivning ser ut att ha tillräckligavindenergiresurser. Dessa är framtagna med hjälp av en så kallad mesoskalemodellbenämnd MIUU-modellen, som beräknar vindens hastighet/energi utifrån lufttryck, lufttemperatur,luftfuktighet, topografi och markråhet.Enligt data från MIUU är vindhastigheterna omkring 7,0 m/s på 72 metersnivån i decentrala och östra delarna av parken. I de västra delarna tycks vindstyrkan var lägre, nermot 6,5 m/s på nivån 72 m över nollplansförskjutningen. Med nollplansförskjutning menasatt vindarna inte är uträknade för höjden ovan mark, utan för höjden ovan den höjd somupplevs som marknivån för vindens gränsskikt. Anledningen till att vindarna anges ovannollplansförskjutningen och inte ovan mark är att vindberäkningar görs utan kännedomom höjden på skogen. När man använder karteringen måste därför höjden för ”nollplanet”läggas till. Detta är ¾ av vegetationens höjd, och för en normalhög skog på 20 meter3 Vägverket 2008. Vägutredning E4 Kongberget-Gnarp, Gävleborgs län, Nordanstigs kommun. Objektnummer155191.21 (64)BILAGA 42 01 1 - 12- 15MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING FÖRVINDPARK PÅ ULVBERGET SÖDER OMGNARP, NORDANSTIGS KOMMUN,GÄVLEBORGS LÄN


a04s 2010-01-14lägger man alltså till 15 m. Detta betyder att 72 meter över nollplansförskjutningen dåmotsvarar 86 meter över marken.För att åstadkomma ett mer tillförlitligt värde än vad en teoretiskt beräknad vindkarteringvisar, har egna mätningar av vindförhållandena gjorts. Genomförda mätningar bekräftarde goda vindförutsättningarna på Ulvberget.4.4 PLANFÖRHÅLLANDEN OCH TEKNISKA ANLÄGGNINGARMed anledning av platsens goda vindförhållanden och dess höga årsmedelvindar harEnergimyndigheten delvis pekat ut projekteringsområdet på Ulvberget som riksintresseför vindbruk (Figur 6). Ulvberget är även utpekat som lämpligt område för vindkraft avlänsstyrelsen och i Nordanstig kommuns tillägg för vindkraft till översiktsplan 2004.Vägverket har under 2008 framtagit en vägutredning som omfattar delvis ny sträckning avriksväg E4 förbi Ulvberget. Förslag enligt vägutredningen påverkar inte planeradvindkraftpark.Banverket har framtagit en förstudie och järnvägsplan som omfattar ett flertal tänkbarajärnvägskorridorer för ny järnvägslinje förbi Gnarp. Vid planering av vindkraftlägen harhänsyn tagits till erfordrat skyddsavstånd till det västra förslaget till ny järnvägskorridor.På Ulvbergets topp finns tre telemaster etablerade: Telia, Tele2 och Telenor. Masternautnyttjas även av Banverket och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap förradiokommunikation. Vid planering av aktuell vindkraftetablering har förutsatts ensäkerhetszon på 350 m runt antennbärare och på var sida om länkstråk med lågtfrekvensband (under 10 GHz) samt en säkerhetszon på 100 m på var sida om länkstråk isyfte att inte störa telesignaler.22 (64)BILAGA 42 01 1 - 12- 15MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING FÖRVINDPARK PÅ ULVBERGET SÖDER OMGNARP, NORDANSTIGS KOMMUN,GÄVLEBORGS LÄN


a04s 2010-01-14Figur 6. Lila heldragen linje (40 dB (A)-ljudkurvan) anger det planerade projekteringsområdet. Prickad markeringanger det område som energimyndigheten utsett till riksintresse för vindbruk. Streckad markering anger deområden som länsstyrelsen utpekat som lämpliga för vindkraft.4.5 VINDKRAFTVERKENEn vindkraftsanläggnings huvuddelar är tornet med fundament, rotor samt maskinhusmed lager, generator och, i vissa fabrikat, växellåda. Även en transformatoranläggningingår i verket. Ett vindkraftverks totalhöjd är högsta höjden mellan markplan och rotorn idess högsta läge (Figur 7).Samtliga uppförda vindkraftverk i Sverige ska vara godkända enligt Boverkets regler medett typgodkännande av certifieringsorganet Sitac. I Rabbalshede Krafts kravspecifikationvid upphandling av vindkraftverk begärs att verksleverantörerna påvisar att turbinernaskall uppfylla alla tillämpbara CE-direktiv och standarder.23 (64)BILAGA 42 01 1 - 12- 15MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING FÖRVINDPARK PÅ ULVBERGET SÖDER OMGNARP, NORDANSTIGS KOMMUN,GÄVLEBORGS LÄN


a04s 2010-01-14Vindkraften har på bara några år genomgått en enorm utveckling och intresset är störreän någonsin. Vindkraftverken är idag både effektiva, driftsäkra och producerar elektricitettill bra priser. Genom effektivare verk och riksdagens beslut om att vindkraftens andel avden totala energiproduktionen skall öka, har antalet områden som är intressanta förvindkraft ökat.På grund av den snabba teknikutvecklingen går det i dagsläget inte exakt att fastställavilken typ av verk (fabrikat och storlek) som slutligen skall installeras. Avsikten är dock attinstallera det mest kostnadseffektiva vindkraftverket vid tidpunkten för upphandlingen.Figur 7. Ett vindkraftverks olika delar. Illustration Karin Manner.4.6 VISUALISERING, LJUD OCH SKUGGBERÄKNINGARRabbalshede kraft AB har i sina visualiseringar använt rotordiameter på 101 m samtnavhöjd på 120 m vilket ger en totalhöjd på 170 m. De utförda visualiseringarnapresenteras i bilaga 4.2 och under rubrik 7.1 ”Landskapsbild”.Vid ljudberäkningar har ett så kallat värsta scenario antagits. I beräkningarna används ettkälljud om 105,0 dB(A).24 (64)BILAGA 42 01 1 - 12- 15MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING FÖRVINDPARK PÅ ULVBERGET SÖDER OMGNARP, NORDANSTIGS KOMMUN,GÄVLEBORGS LÄN


a04s 2010-01-14För skuggberäkningarna har vindkraftverket Siemens 2,3 MW med 120 m torn och enrotor på 101 m använts. Skuggberäkningar har utförts för teoretisk maximal skugga.Teoretiskt maximal skuggtid innebär att man beräknar för ett värsta fall, och utgår ifrån attsolen från uppgång till nedgång inte skuggas av moln och att rotorn hela dagen ärvinkelrät mot solen. Beräkningen tar hänsyn till topografi, dock ej vegetation. Dettainnebär att vindkraftverken i verkligheten kan vara skymda av skog och mot vissamottagare inte ge upphov till någon skuggning alls.4.7 FUNDAMENTFörankring av vindkraftverk i berg kan ske genom två olika metoder: gravitationsfundamentoch bergadapter (Figur 8). Val av metod beror dels på de naturligaförutsättningarna i området och dels på eventuella krav som leverantörer av vindkraftverkkan ställa för att garantivillkoren ska uppfyllas.Förutsättningarna vid Ulvberget tyder på att bergadapter kommer att bli aktuellt för deflesta verksplaceringarna. Slutligt val av fundamentmetod avgörs dock i projekteringsfasen.Gravitationsfundament används vanligen där berg saknas. För ett vindkraftvek med 150meters totalhöjd har gravitationsfundamentet ca 20 meters diameter och ca 3 meters höjdi centrum, i ytterkanterna är det ca 0,5 meter tjockt. Inför etableringen av ett gravitationsfundamentmåste gropar med cirka 20 meters diameter och ca 3 meters djup grävas ellersprängas ur. De massor som uppkommer i samband med dessa arbeten kan användassom fyllnadsmaterial vid exempelvis byggnation av vägar. Åtgången av betong till ettfundament uppgår till ca 350 m 3 och kan tillverkas på platsen eller hämtas från närmstabetongstation. Fördelen med gravitationsfundament är att detta är en beprövad metodsom inte är beroende av bergets kvalitet och överskottsmassorna kan användas vidvägbyggnationen. Nackdelen är att det innebär ett större ingrepp i naturen änbergadapter.För ett vindkraftverk av samma storlek som ovan har bergsadapterfundamentet ca 10meters diameter. Inför etablering av bergadapter brukar man först planspränga berget,men det är inte alltid nödvändigt. Metoden bygger på att en armerad betongkonstruktionfästs med långa förankringsstag ner i berget. Bergadapter ställer stora krav på bergetshållfasthet. Därför måste en geoteknisk undersökning av bergförhållandena genomföraspå aktuella platser för att klargöra om berget klarar de krav som ställs. Vid avveckling tasbergadaptern bort och området täcks med jord och/eller material från platsen.25 (64)BILAGA 42 01 1 - 12- 15MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING FÖRVINDPARK PÅ ULVBERGET SÖDER OMGNARP, NORDANSTIGS KOMMUN,GÄVLEBORGS LÄN


a04s 2010-01-14Figur 8. Bergförankrat fundament.4.8 VÄGAR OCH TRANSPORTERInför samrådsprocessen, i ett tidigt skede av tillståndsprocessen, upprättades ettpreliminärt förslag till vägdragning (Figur 10). Efter en noggrannare genomgång av detförsta vägförslaget har ytterligare ett vägförslag tagits fram (Figur 9). Det nya förslagetredovisas nedan och innebär att en större andel ny väg måste anläggas jämfört med detförsta förslaget. De befintliga vägarna i området är dock i sådant skick att omfattandeförstärkningsarbeten krävs. För den nya väglayouten erfordras dock avsevärt mindreandel förstärkningsarbeten på befintligt vägnät och transportbehovet samt den totalatransportsträckan minskar betydligt.Det nya vägförslaget innebär stora ekonomiska fördelar samtidigt som inverkan påområdets naturmiljö inte bedöms skilja i väsentligt avseende gentemot det förstavägförslaget.Nedan i Tabell 2 följer en jämförelse av de två föreslagna vägsträckningarna:Tabell 2. Uppskattad vägsträcka för respektive alternativ väglayout.Ny väg (km) Befintlig väg (km) Total längd (km)1. Huvudalternativ 4,8 3 7,82. Alternativ 3 8 1126 (64)BILAGA 42 01 1 - 12- 15MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING FÖRVINDPARK PÅ ULVBERGET SÖDER OMGNARP, NORDANSTIGS KOMMUN,GÄVLEBORGS LÄN


a04s 2010-01-14Figur 9. Befintliga samt planerade vägar inom projekteringsområdet enligt huvudalternativ.För det nya vägförslaget beräknas det totala vägnätet inklusive anslutningsvägar attuppgå till ca 7,8 km, med fördelning på ca 3 km befintliga skogsbilvägar och ca 4,8 kmnya skogsbilvägar. De befintliga vägarna bedöms behövas förstärkas samt breddas till ca4,5-5 m.Avverkning av skog sker i en korridor med ca 20 meters bredd och med ökadavverkningsyta vid kurvor för att möjliggöra svängradie för verksdelarna. Under driftstidenfår skogen återetableras fram till väg.Huvudalternativet har upprättats så att påverkan på våtmarker och hydrologi minimeras.Det finns ekonomiska vinster att inte förlägga vägarna så de passerar genom en våtmarkeller andra känsliga miljöer eftersom det är både praktiskt olämpligt och kostsamt.27 (64)BILAGA 42 01 1 - 12- 15MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING FÖRVINDPARK PÅ ULVBERGET SÖDER OMGNARP, NORDANSTIGS KOMMUN,GÄVLEBORGS LÄN


a04s 2010-01-14Detaljerad hänsyn till exempelvis eventuella intressen tas vid detaljprojektering av vägen,då även fortsatta planerings- och samrådskontakter och ansökan om transportdispenssker med/hos Trafikverket.I samband med byggnation av vägar kommer schakt- och fyllnadsarbeten att behövautföras. Inom etableringsområdet kommer massbalans att eftersträvas genom attbefintligt schaktmaterial återanvänd i största möjliga mån för att därigenom minimeraantalet transporter. Utöver byggnation av vägar erfordras en uppställningsplan om ca25x40 m försedd med hårdgjord yta för kranar och byggbaracker vid varje vindkraftverk.Bergkrossmaterial till vägförstärkning och etableringsplatser kan i viss mån erhållasgenom den sprängning som förväntas under anläggningsskedet. Ytterligare material tasfrån en närliggande bergtäkt. Den totala materialåtgången för erforderliga åtgärder harberäknats översiktligt och redovisas i Tabell 3.Tabell 3. Uppskattad materialåtgång för erforderliga vägar och uppställningsytor.MaterialMängdGrusslitlager 50 mmBärlager 100 mmFörstärkningslager 450 mm4800 m39900 m337300 m3Byggskedet kommer att innebära ett omfattande transportarbete av vindkraftverksdelar,betong, kranar och kringutrustning. Transporterna sker med lastbil och båt. Varjevindkraftverk avses levereras i delar med båt till exempelvis Sundsvalls eller Hudiksvallshamn och därefter transporteras på E4 till parkområdet. Leveranssätt är i dagsläget intehelt fastställt.Transporter under driftstiden sker med lättare fordon för service och underhåll avvindkraftverken. Vid större reparationer kommer mobilkran att användas.28 (64)BILAGA 42 01 1 - 12- 15MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING FÖRVINDPARK PÅ ULVBERGET SÖDER OMGNARP, NORDANSTIGS KOMMUN,GÄVLEBORGS LÄN


a04s 2010-01-14Figur 10. Befintliga samt planerade vägar inom projekteringsområdet enligt tidigare framtaget alternativ.4.9 ELANSLUTNINGAktuell tillståndsansökan för gruppstation av vindkraftverk inkluderar elnätet inom parken,medan anslutning till överliggande elnät prövas enligt ellagen separat hos Energimarknadsinspektionen.Rabbalshede Kraft AB planerar att låta utföra ett internt elnät från anslutningspunkt somligger i utkanten av vindparken och in till alla vindkraftverk i vindparken. Utanföranslutningspunkten upphör det interna elnätet och det allmänna elnätet tar vid. Nätägareför det allmänna elnätet i detta område är E. ON. Elanslutning beskrivs närmare i dentekniska beskrivningen.29 (64)BILAGA 42 01 1 - 12- 15MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING FÖRVINDPARK PÅ ULVBERGET SÖDER OMGNARP, NORDANSTIGS KOMMUN,GÄVLEBORGS LÄN


a04s 2010-01-144.10 RESNING AV VERKEfter att fundament och elanslutningar är färdigställda sker resning av vindkraftverkenmed hjälp av mobilkranar. Efter att tornets delar har monterats och förankrats, lyftsmaskinhus och rotorblad på plats. Efter genomförd slutbesiktning kan vindkraftverketkopplas på elnätet och tas i drift.4.11 HINDERMARKERING OCH FLYGHINDERANMÄLANAv flygsäkerhetsskäl måste vindkraftverken förses med hindermarkering. Vindkraftverkenkommer att hindermarkeras enligt Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd ommarkering av föremål som kan utgöra en fara för luftfarten (TSFS 2010:155).Den 1 september 2010 trädde en ny luftfartslag och luftfartsförordning i kraft i Sverige. Iluftfartslagen fastslås att en flyghinderanmälan ska göras för byggnader och anläggningarsom kan tänkas utgöra fara för flygsäkerheten. Sökanden kommer därför att göra enflyghinderanmälan minst fyra veckor innan resningen av verken. En flyghinderanalys ärgenomförd och bifogad samrådsredogörelsen i bilaga 4.1.1.4.12 VINDKRAFTSANLÄGGNINGAR I NÄROMRÅDETI dagsläget planerar Eolus Vind AB att uppföra tre vindparker i Nordanstigs kommun. PåBrännåsen, ca 12 km väster om Gnarp, planeras 4 vindkraftverk. På Nyvallsåsen ochMörkåsen, ca 12 km respektive ca 8 km nordväst om Gnarp, planeras för 3 vindkraftverkom vardera ås.Företaget Nordex AB planerar för en park med 9 verk på Månberget vid Jättendal, ca 8km sydöst om Gnarp. Vindmätning utförs med en 80 meter hög mast på området sedannovember 2008.Nordisk Vindkraft planerar för en vindkraftsanläggning med 81 verk på en stor yta mellanIlsbo och sjön Norrdellen, ca 25 km sydväst om Gnarp. Anläggningen kommer att ligga itvå kommuner; Hudiksvall och Nordanstig. Byggnationen av Norrhälsingevindkraftanläggning beräknas starta under 2011 och eftersom det är en större anläggningberäknas byggtiden ta två till tre år.4.13 MOTSTÅNDEN INTRESSENUlvberget är väl lämpat för vindkraft med hänsyn taget till områdets och omgivningarnasfå motstående intressen. Inom området finns inga utpekade riksintressen (förutomriksintresset vindbruk) och naturvärdena är begränsade samtidigt som avståndet tillbostadsfastigheter är förhållandevis stort. Det aktiva skogsbruket innebär även attområdet redan är påverkat av mänsklig aktivitet.En ingående nulägesbeskrivning och konsekvensbedömning av identifieradesakintressen, vilka bedöms bli berörda, görs under rubrik 7.30 (64)BILAGA 42 01 1 - 12- 15MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING FÖRVINDPARK PÅ ULVBERGET SÖDER OMGNARP, NORDANSTIGS KOMMUN,GÄVLEBORGS LÄN


a04s 2010-01-144.14 BYGGNATION OCH AVVECKLINGEfter att beslut om tillståndsansökan har erhållits från länsstyrelsen kan byggstart ske.Handläggningstider för myndigheter kan inte uppskattas i detta skede. Drifttagning avverken uppskattas ske ca två år efter byggstart.Vindkraftverken beräknas ha en livslängd på ca 25-30 år. Livslängden kan förlängasgenom att vissa komponenter som exempelvis rotorblad, växellåda och generator byts uteller uppgraderas. Troligtvis kommer verken att bytas mot en ny generation vindkraftverkalternativt återställs området genom att vindkraftverken med tillhörande delardemonteras. Stora delar av tornet och maskinhuset består av stål och kan återanvändas.Rotorbladen likt delar av maskinhuset består av glasfiber vilket i dagsläget inteåteranvänds. En metod för utvinning av energi genom förbränning av glasfiber är dockunder utveckling.Beträffande fundamenten kan synliga delar ovan jord bilas ner och därefter täckas medjord. Vägarna inom området kan tas bort och materialet återanvändas. Troligen kommerdock vägarna att bibehållas eftersom markägaren kan utnyttja dess vid framtidavirkesuttag. Transformatorn kan transporteras bort och användas på annan plats.Elkablarna i marken kan grävas upp och metallen och isoleringen i kablarna kanåtervinnas.31 (64)BILAGA 42 01 1 - 12- 15MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING FÖRVINDPARK PÅ ULVBERGET SÖDER OMGNARP, NORDANSTIGS KOMMUN,GÄVLEBORGS LÄN


a04s 2010-01-145 SAMRÅD ENLIGT 6 KAP 4 § MB5.1 TILLSTÅNDSANSÖKANS OMFATTNINGInledningsvis och under huvuddelen av samrådsprocessen har parken planerats omfattaupp till 18-20 verk, vardera med en totalhöjd upp till ca 180 m och effekt på 2-3 MW. Degenomförda samrådsmötena samt inkomna yttranden utgör synpunkter på dennaparkstorlek.Som en följd av inkomna synpunkter och med hänsyn till kommunens antagande av”Tillägg för vindkraft till översiktsplan 2004”, har Bolaget under våren 2011 revideratparklayouten till att som huvudalternativ omfatta 8 verk med högst 170 m totalhöjd samtmed effekt på, men inte begränsad till, 2,3 MW per verk.5.2 SAMRÅDSPROCESSENSamråd har hållits enligt 6 kap 4 § miljöbalken om den planerade verksamhetenslokalisering, omfattning och utformning samt dess förutsedda miljöpåverkan.Vindkraftsparken anses som miljöfarlig verksamhet samt innebära betydandemiljöpåverkan då totalhöjden överstiger 150 meter.Samråd har skett under våren 2010, se nedanstående rubriker.De samråd som har utförts rörande reviderad parklayout under våren 2011, har enbartomfattat förfrågan till berörda parter om eventuella intressekonflikter rörande framför alltradiolänkstråk.5.3 SAMRÅD MED MYNDIGHETERInbjudan till samrådet och information om projektet skickades ut den 4 februari 2010 tillberörda myndigheter. Mötets hölls den 22 februari 2010 på länsstyrelsen Gävleborgs län.Separat samråd per telefon den 24 februari 2010 har skett med Mats Axbrink,Norrhälsinge miljökontor.5.4 SAMRÅD MED ORGANISATIONER OCH BERÖRDA VERKSAMHETERInbjudan till samråd skickades ut med post till berörda organisationer med hänvisning avsamrådsunderlag till Rabbalshedes Krafts hemsida.Remisser med redovisning av aktuella koordinater för vindkraftverkens placering harskickats till berörda tele- och radiokommunikatörer vid två tillfällen; det senare medreviderad parklayout i maj 2011.Remissvar avseende koordinater för radiolänkstråk har inkommit från Telia, Tele2,Telenor, Trafikverket, MSB samt Teracom.Yttrande har inkommit från Naturskyddsföreningen.32 (64)BILAGA 42 01 1 - 12- 15MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING FÖRVINDPARK PÅ ULVBERGET SÖDER OMGNARP, NORDANSTIGS KOMMUN,GÄVLEBORGS LÄN


a04s 2010-01-145.5 SAMRÅD MED ENSKILDAInbjudan till samråd skickades ut med post till fastighetsägare och boende cirka 1,5kilometer från den planerade parkens yttre gräns, med hänvisning av samrådsunderlag tillRabbalshedes Krafts hemsida. Övriga inbjöds till mötet genom annonser i Nordanstigar´nden 6 februari 2010 samt Sundsvall- och Hudiksvallstidning den 12 februari 2010. Iinbjudan och annons angavs Rabbalshede Krafts hemsida där samrådsunderlag fannstillgängligt. Mötet hölls kvällstid samma datum som för myndigheter, 22 februari 2010,men i Berggården i Gnarp.Annons i Sundsvall- och HudiksvallstidningSamrådsmöte om vindkraftverk på Ulvberget, GnarpRabbalshede Kraft avser söka tillstånd för vindkraftpark omfattandeupp till 18-20 verk på Ulvberget söder om Gnarp och med totalhöjd påhögst 180 m samt 2-3 MW effekt/verk.Ni inbjuds till samrådsmöte enligt 6 kap 4 § miljöbalken.Tid: månd 22 feb kl 19.00Plats: Berggården i GnarpUnderlagsmaterial inför samråd kan hämtas via Rabbalshede Kraftshemsida:www.rabbalshedekraft.se.Upplysningar lämnas av konsulten Louise Alström, Sweco AB, 054-1417 31 alternativt av projektledare Bertil Hjalmarsson, RabbalshedeKraft AB, 0525-197 00.Synpunkter på projektet kan lämnas skriftligt till Sweco, LouiseAlström, Box 385, 651 09 Karlstad senast 15 mars 2010.Observera att felaktig tid anges i Nordanstigar´n 8 februari: rätttid ska vara 19.00.VÄLKOMNA!På mötet deltog cirka 40 personer utöver verksamhetsutövarens representanter. Vidmötet fördes protokoll.Efter mötet har från allmänheten inkommit sex negativa yttranden samt tre positiva.Samtliga yttranden har inkommit per mail och har bemötts med bekräftelse på mottagetmail samt i några fall med svar på särskilda frågor. Samtliga inkomna yttranden redovisasi bilaga 4.1.2.De negativa framhäver oro för störning av tyst miljö, påverkan på frilufts- och boendemiljöstörning på fågel- och djurliv, irritation över exploatering i närhet av bebodda områden.De positiva framhäver vindkraft som miljövänlig källa, möjlighet att utnyttja fastighetensnaturtillgångar, Nordanstigs tillvaratagande av förnybar elproduktion.33 (64)BILAGA 42 01 1 - 12- 15MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING FÖRVINDPARK PÅ ULVBERGET SÖDER OMGNARP, NORDANSTIGS KOMMUN,GÄVLEBORGS LÄN


a04s 2010-01-145.6 KOMPLETTERANDE SAMRÅDLänsstyrelsen har vid mötet 100222 identifierat att ett fåtal samrådsparter inte hadekontaktats. Samråd utförs därför med de berörda myndigheterna och organisationernaunder april månad 2010: Post- och telestyrelsen, MSB, Kammarkollegiet, LänsstyrelsenVästernorrlands län, Riksantikvarieämbetet, Energimyndigheten, Gävleborgsfäbodförening, Gnarps Västra viltvårdsområde, Hudiksvallsregionens fågelklubb,Korpen/Gnarp.5.7 SAMMANFATTNING AV INKOMNA YTTRANDENYttrande har inkommit från Länsstyrelsen Gävleborgs län, Transportstyrelsen,Sjöfartsverket, Boverket, Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet, Post- ochtelestyrelsen Svenska kraftnät, Försvarsmakten, Jordbruksverket, Luftfartsverket,Trafikverket (tidigare Banverket och Vägverket), Sundsvalls kommun, Skogsstyrelsen ochSundsvall Airport. Samtliga inkomna yttranden redovisas i bilaga 4.1.1.Kunskap om befintliga maststråk har erhållits.Erfordrade hänsyn med avseende på Vägverkets krav och intressen har erhållits.Yttrandets innebörd tas med i den fortsatta planeringsprocessen för tillståndsärendet.Skogsstyrelsen informerar om att anmälan av omläggning av skogsmark ska ske tillSkogsstyrelsen minst 6 v innan åtgärden påbörjas.Länsstyrelsen lämnar synpunkter kring inventeringsomfattning, särskild hantering aveventuell vattenverksamhet m m; den tillförda kunskapen arbetas in i pågåendeplaneringsprocess.Naturskyddsföreningen lämnar information om kända och troliga förekomster avfågelintressen. En naturinventering kommer att genomföras som ytterligare breddarNaturskyddsföreningens kännedom om området.5.8 SAMRÅDENS PÅVERKAN PÅ TILLSTÅNDSPROCESSENParklayouten har reviderats till att omfatta 8 verk mot tidigare 18-20 verk.Hänsyn har tagits till befintliga radiolänkstråk. Högsta höjd på vindkraftverken uppgår i ansökan till 170 m mot tidigare 180 m.Hänsyn vid parkutformning har särskilt tagits till boende vid Orrsjön.Inventeringar av natur- och kulturmiljö utförs i enlighet med myndighetersbegäran, Naturskyddsföreningens kompletterande kunskap samt i samråd medlokal ornitologisk kompetens.Risk för isbildning hanteras i miljökonsekvensbeskrivningenEn fullständig redogörelse av genomförda samråd redovisas i bifogadsamrådsredogörelse (Bilaga 4.1).34 (64)BILAGA 42 01 1 - 12- 15MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING FÖRVINDPARK PÅ ULVBERGET SÖDER OMGNARP, NORDANSTIGS KOMMUN,GÄVLEBORGS LÄN


a04s 2010-01-146 AVGRÄNSNINGAR AV MKBMiljöpåverkan som uppstår till följd av en vindkraftsetablering är av olika slag och skerunder olika tidsrymder. Vi har dels en direkt påverkan under etableringsfasen och dels enmer bestående påverkan till följd av genomförd exploatering och vindparkens drift. För attfå rätt fokus och inriktning på MKB är det därför viktig att göra en genomtänkt avgränsningså att de miljöaspekter som faktiskt berörs av vindkraftsetableringen beskrivsoch konsekvensbedöms på ett ingående och korrekt sätt.Denna miljökonsekvensbeskrivning har avgränsats i rum, tid och sak. Avgränsningen är ihuvudsak gjord utifrån genomförda samråd, verksamhetens art och omfattning samtområdets förutsättningar. Den rumsliga avgränsningen varierar beroende på ingreppetsart och omfattning, vilken miljöaspekt som behandlas och vilka förväntade relevanta miljökonsekvensersom bedöms kunna uppstå.Den tidsmässiga avgränsningen omfattar en tidsrymd på ca 30 år d.v.s. vindparkenslivslängd.Identifiering av miljöaspekter har gjorts med stöd av nedanstående GIS-tjänster: Länsstyrelsens tillgängliga GIS-material Riksantikvarieämbetets tillgängliga GIS-material Skogsstyrelsens tillgängliga GIS-materialUnder rubrik 7 beskrivs och konsekvensbedöms de miljöaspekter som bedöms kunnapåverkas av en vindkraftsetablering på Ulvberget. Den huvudsakliga påverkan bedömsvara; förändrad landskapsbild, förändrade rekreationsupplevelser, påverkan på biologiskmångfald och kulturmiljöer samt påverkan på människors hälsa. Miljökonsekvensbeskrivningkommer därför att fokusera på dessa miljöaspekter.35 (64)BILAGA 42 01 1 - 12- 15MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING FÖRVINDPARK PÅ ULVBERGET SÖDER OMGNARP, NORDANSTIGS KOMMUN,GÄVLEBORGS LÄN


a04s 2010-01-147 NULÄGESBESKRIVNING OCH BEDÖMDA MILJÖKONSEKVENSERNedan redovisade miljökonsekvenser bygger i huvudsak på studier av kart- och arkivmaterialsamt kontakter med myndigheter, privatpersoner, företag och lokalaorganisationer. Därutöver har kompletterande fältstudier genomförts i form avfågelinventering, fladdermusinventering, naturvärdesinventering samt utredning enligtkulturminneslagen. Resultaten från genomförda studier finns inarbetade i MKB men fördetaljer hänvisas till huvudrapporterna vilka biläggs denna MKB.För att få en ökad tydlighet och förståelse om vindkraftens påverkan på Ulvberget medomnejd beskrivs först nuläget för en viss miljöaspekt. Därefter följer en konsekvensbedömningav berörd miljöaspekt till följd av vindkraftsetableringen. Slutligen redovisasvilka skadelindrande åtgärder som har vidtagits eller som kommer att vidtas för att minskapåverkan på berörd miljöaspekt.7.1 LANDSKAPSBILDNulägesbeskrivningUlvberget är en del av ett storskaligt berg- och dallandskap med många sjöar och inslagav våtmarker. I öster finns omväxlande havskust, medan åsar och skogsklädda bergbreder ut sig inåt landet. I dalarna öppnar jordbruksmark upp landskapet och här harmänniskor tidigt bosatt sig, framförallt längs sjöar och vattendrag, vilket flertalkulturhistoriska lämningar visar.Landskapets profil är mycket vågig med toppar på 2-6 km avstånd mellan varandra, vilketger ett varierat landskap med växlande karaktär och stort antal siktavgränsande element.Den centrala odlings- och kulturbygden som Ulvberget ligger inom karaktäriseras avsmala dalgångar med tydligt bebyggelsemönster där vägar och odlingsmark följerdalgångarna. Gårdarna ligger en bit upp på åsarna samlade i klungor eller i rader.Ulvbergets högsta punkt sträcker sig 188 meter m ö h och kan ses på långt håll.Ulvberget utgör, liksom ett antal andra berg samt Gnarps kyrka, ett landmärke förGnarpsbygden. På toppen av Ulvberget, har sedan några år tillbaka, tre telemasterplacerats. Masterna är 40-60 meter höga och märkta med rött ljus, vilka ytterligare gerUlvberget karaktär av landmärke i bygden (Figur 11).36 (64)BILAGA 42 01 1 - 12- 15MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING FÖRVINDPARK PÅ ULVBERGET SÖDER OMGNARP, NORDANSTIGS KOMMUN,GÄVLEBORGS LÄN


a04s 2010-01-14Figur 11. Befintliga master på Ulvbergets topp.Tillsammans med övriga bergknallar med motsvarande höjdpartier omgärdar Ulvbergetpå söder sida den bördiga dalgången kring Gnarp, vilken i sin tur sträcker sig i öst-västligriktning från kusten och in i landet. Det omgivande landskapets tydliga riktningar i östvästligled, kommer i kontrast till de infrastrukturella transportstråk som med E4 ochOstkustbanan innebär påtagliga ingrepp och stråk i nord-sydlig riktning.Landskapet på Ulvberget och inom vindkraftparkens område utgörs av kuperatskogslandskap huvudsakligen bestående av barrträd med lövskogsinslag (Figur 12). Detsmåkuperade Ulvberget är talldominerat på höjdryggarna men i nordsluttningar och lägreliggande dalar förekommer gran mer allmänt. Skogens höjd är uppskattningsvis 20-25meter i genomsnitt. Mängden lövskog är mycket begränsad. Berget präglas av månganya hyggen och ungskogar tillsammans med hällmarktallskogar på höjdryggarna och endel opåverkade våtmarksområden däremellan. Utöver våtmarkspartierna finns några fåytvattenområden, se vidare under rubrik 7.3 ”Hydrologi”.37 (64)BILAGA 42 01 1 - 12- 15MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING FÖRVINDPARK PÅ ULVBERGET SÖDER OMGNARP, NORDANSTIGS KOMMUN,GÄVLEBORGS LÄN


a04s 2010-01-14Figur 12. Ulvbergets skogslandskap med martallar i förgrunden.Ulvberget saknar bebyggelse förutom den sportstuga som beskrivs under rubrik 7.5”Friluftsliv”. Västsydväst om Ulvberget, i svackan mellan Ulvberget och Högberget, finnsett mindre antal fritids- och permanenthus lokaliserade i direkt närhet till Orrsjön. De lägrebelägna omgivningarna här är – till skillnad från huvuddelen av övriga Ulvberget - välavskilda från annan bebyggelse eller infrastrukturell påverkan och här upplevs en tyst ochnästan undanskymd landskapsmiljö med viss rumslig karaktär mellan bergpartierna.Bebyggelsestrukturen har vuxit fram till följd av landskapet och kulturmiljöer har ett näraförhållande till sin omgivning. Runt området finns flertalet utpekade kulturmiljöer, både avriksintresse och kommunalt intresse. Dessa miljöer är ofta av ålderdomlig karaktär ochkan därför vara känsliga för nya tillägg i landskapet. Exempel på utpekade kulturmiljöer ärJättedalen och dalgången längs Gnarpsån.Söder om Ulvberget i riktning mot Jättendal finns två fäbodvallar vilka i varierande gradanvänds som fritidshus. Fäbodvallar hyser generellt ett viktigt pedagogiskt värde för attbidra till förståelsen av de ålderdomliga bygdestrukturerna och för hur djurhållningentraditionellt sköttes under årets varierande säsonger i det äldre bondesamhället (Figur13).På Ulvberget förekommer visst friluftsliv av vardagskaraktär som är av betydelse för deomkringboende. Svamp- och bärplockning förekommer liksom skid- och skoteråkningsamt viss jakt.38 (64)BILAGA 42 01 1 - 12- 15MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING FÖRVINDPARK PÅ ULVBERGET SÖDER OMGNARP, NORDANSTIGS KOMMUN,GÄVLEBORGS LÄN


a04s 2010-01-14Figur 13. Fäbodvallar är viktiga inslag i landskapet i Nordanstigs kommun. (Bild ur Tematiskt tillägg tillöversiktsplan för Nordanstigs kommun 2010)Landskapet är inte statiskt utan det sker ständiga förändringar. Dessa är vanligen en följdav att samhället förändras, ny teknik eller av naturhändelser m.m. Vissa förändringar tarlång tid exempelvis uppkomst av geologiska formationer. De snabba omvandlingarna ståroftast människan för. Enligt den europeiska landskapskonventionen är landskapetsständiga förändring en naturlig del av landskapets utveckling.Med landskapsbild menas uppfattningen av landskapet i stora drag eller som helhet.Även om en upplevelse till stor del är subjektiv finns vissa allmängiltiga bedömningsgrunder.Genom att analysera landskapet avseende struktur och landskapselement kandet beskrivas och karaktäriseras. Utifrån detta görs en bedömning om hur landskapsbildenkan komma att påverkas av vindkraftparken.Landskapet har stor betydelse för en kommuns identitet. Vidare har dess upplevelsebetydelse för såväl människors vardagsliv, turistnäringen och friluftslivet. Landskapsbildenär en viktig bärare av kunskap om historiska strukturer, kontinuitet och utveckling.Med en utbyggnad av vindkraftverk kommer landskapsbilden att förändras. Graden avförändring är beroende på landskapets topografi, vegetation samt vindkraftverkens antal,utformning, placering och storlek.Vindkraftverk utgör tydliga objekt i landskapet. Då vindkraftverk gärna ska stå öppet ochhögt för optimala vindförhållanden, kan de komma att påverka landskapet i stor grad. Juhögre verken blir, desto längre avstånd syns de på. Avståndet mellan verken ökar medhöjden för att inte ”ta vindenergi” av varandra. Vindkraftverkens höjd och skala avvikerfrån de flesta andra byggda objekt. Vingarnas rörelse kan dra till sig uppmärksamhet.Intrycket kan dock verka något lugnare då rotationshastigheten är långsammare på destörre verken.39 (64)BILAGA 42 01 1 - 12- 15MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING FÖRVINDPARK PÅ ULVBERGET SÖDER OMGNARP, NORDANSTIGS KOMMUN,GÄVLEBORGS LÄN


a04s 2010-01-14Ett enskilt vindkraftverk upplevs ofta som ett landmärke. Flera vindkraftverk näravarandra uppfattas oftast som en anläggning, en samlad enhet. Människan uppfattarmönster och grundformer (linje, cirkel, triangel, kvadrat) och ögat letar efter sådanaformer. Det innebär att en ordnad grupp med flera vindkraftverk uppfattas som en ordnadhelhet snabbare än om verkan är fritt utplacerade. Forskningsstudier visar attallmänheten föredrar enhetliga anläggningar med en tydlig avgränsning. Enklagruppformationer ger en mindre visuell förändring då de tillför landskapet mindrekomplexitet samt om de anpassats till landskapets rumsgränser, riktningar, skala etc.I ett kuperat skogslandskap är det mer komplicerat att placera vindkraftverk efter en enkelgrundform. Nivåskillnader, längre avstånd mellan lämpliga lokaliseringspunkter etc.påverkar möjligheterna att placera vindkraftverken i ordnad grupp. Lokaliseringarna i ettsådant landskap kan dock komma att upplevas från ett begränsat antal betraktningspunkteroch förmodligen så att inte alla verken i en grupp kan upplevas samtidigt från allabetraktningspunkter.Effekter och konsekvenserVisualisering över planerad vindkraftpark presenteras i form av fotomontage i bilaga 4.2.Verken kommer att placeras i närheten av masterna och påverka landskapsbildenytterligare. Vindkraftverken är högre och grövre än masterna samt har roterande vingarvilket gör att de kommer synas både på nära och mycket långt håll. På upp till ca 3-5 kmavstånd från verken kan de uppfattas som dominerade element i landskapet. Vegetationoch topografi påverkar synbarheten. Vindkraftparken både syns längst och mest frånhöjdpunkter, samt från kalhyggen, öppna odlingslandskap och sjöar. Parkens visuellapåverkan kan i dessa fall bli betydande (Figur 14).Upplevelsen av landskapet och hur vindkraftverk påverkar den är subjektiv. Påverkan avupplevelsen beror på betraktelsepunkt och synbarhet. Vegetationsridåer kan minskasynbarheten liksom vindkraftverk placerade bakom en ås är mindre synliga från dalen.Landskapets fragmentering ger en småskalig karaktär vilket ger en viss känslighet förvindkraftens stora skala. Landskapets vågiga profil medför dock begränsad sikt vilket geren ökad tålighet.Den samlade bedömning ur landskapsbildsperspektiv är att landskapet i området förplanerad vindkraftsetablering har en viss känslighet för vindkraft p.g.a. omkringliggandekulturmiljöer och den nära koppling de har till landskapet. Dock har landskapets topografioch vegetationsridåer en mildrande effekt.Skadelindrande åtgärderHuvudalternativet har utformats med hänsyn till påverkan på landskapsbilden, se rubrik5.8 ”Samrådens påverkan på tillståndsprocessen” samt rubrik 7.6.2 ” Skuggor, reflexeroch ljus”.40 (64)BILAGA 42 01 1 - 12- 15MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING FÖRVINDPARK PÅ ULVBERGET SÖDER OMGNARP, NORDANSTIGS KOMMUN,GÄVLEBORGS LÄN


a04s 2010-01-14Figur 14. Fotomontage som visar en möjlig framtida vy från Skesta, nordöst om Gnarp, vid etablering avvindkraftverk på Ulvberget. Foto: Elin Engberg, Sweco. Dat. 2011-06-27.7.2 NATURMILJÖNulägesbeskrivningUnder juni 2011 genomförde Enetjärn Natur en naturvärdesinventering inomutbredningsområdet Ulvberget, se bilaga 4.3. Under 2010 har även en översiktligutredning av områdets fågelliv genomförts med fältbesök i slutet av april 2010.Fågelutredningen grundar sig på tillgänglig kunskap om områdets fåglar och slutsatserfrån naturvärdesinventeringen.Inventeringsområdet täcker en areal av ca 600 ha. Området är relativt kuperat medmindre markerade höjder och höjden över havet inom inventeringsområdet varierar frånca 90 till 190 m med Ulvbergets topp som högsta punkt.Landskapet kring inventeringsområdet är kuperat. Ulvbergsområdet består till störstadelen av skogsmark men med betydande inslag av våtmarker, speciellt i de lägreliggande delarna. Skogsmarken utgörs till största delen av produktionsskogar av främsttall och gran. Större hyggen och ungskogar av framförallt tall breder ut sig över storadelar av området och flera avverkningar har nyligen utförts. Äldre skog förekommerendast sparsamt högst upp på Ulvberget, på myrholmar och i kantzoner och kringvåtmarker.Utifrån naturvärdesinventeringen utgörs de högre naturvärdena i området i första hand avmyrar samt skogs- och våtmarksmosaiker. Några områden med äldre tallskogförekommer, samt mindre sumpskogsområden och bäckmiljöer.41 (64)BILAGA 42 01 1 - 12- 15MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING FÖRVINDPARK PÅ ULVBERGET SÖDER OMGNARP, NORDANSTIGS KOMMUN,GÄVLEBORGS LÄN


a04s 2010-01-14Figur 15. Grönt område visar områden för kommunala naturvårdsprogram.Nordväst om vindparksområdet ligger Stormyran, ett kommunalt naturvårdsområde (Figur15, se även rubrik 7.3 ”Hydrologi”). De objekt som utpekats med äldre naturskog hyserhöga naturvärden bl.a. i form av död ved och äldre träd. Övriga delar avinventeringsområdet som domineras av brukad skog och hyggen har inga särskildanaturvärden.Fågelförekomsten i området bedöms som normal för regionen och möjligen någotartfattigare sett till den stora andelen ungskogar och hyggen som nu finns i området.Skogen kring den tjäderspelplats som upptäcktes i april 2010 var avverkad 2011.Beståndet av främst orre bedöms som ganska stort och det stora antalet medelstoramyrar verkar vara välfrekventerade av arten. Inga bon av fiskgjuse hittades inominventeringsområdet och detsamma gäller smålom som enligt uppgift tidigare häckat vid42 (64)BILAGA 42 01 1 - 12- 15MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING FÖRVINDPARK PÅ ULVBERGET SÖDER OMGNARP, NORDANSTIGS KOMMUN,GÄVLEBORGS LÄN


a04s 2010-01-14Åstjärnen (Figur 16). Samtliga små tjärnar inom inventeringsområdet och strax utanfördetsamma inventerades på smålom. Trana befanns häcka med ett par i den nordvästradelen av inventeringsområdet.Ulvberget och inventeringsområdet som helhet bedöms inte ha naturmiljöer som gerförutsättning för rika och varierade fladdermusförekomster.Figur 16. Åstjärnsmyran och Åstjärnen. Bild ur naturvärdesinventeringen (bilaga 4.3).Effekter och konsekvenserNaturen inom inventeringsområdet består i huvudsak av skogsmark som till stor del ärpåverkad av modernt skogsbruk. Marken är näringsfattig och som helhet är områdetsnaturmiljöer artfattiga, det gäller såväl skogsmark som våtmarker. Brukad skog ochhyggen råder det ingen brist på i landskapet och en vindkraftsetablering på dessa typerav skogsbruksmark bedöms inte påverka de naturmiljöer eller arter som finns i området inågon större grad.De områden som bedömts hysa höga naturvärden, framförallt våtmarker och några fåskogsområden, är ofta små. Större sammanhängande våtmarker finns dock i nordvästradelen av det inventerade området. Dessa områden bör hållas intakta. Här måste såvälvindkraftverksplaceringar som vägdragning och luftledning undvikas om naturvärdena skabibehållas.Samtliga våtmarker har en hydrologi som är känslig för ingrepp. Detta gäller även mindrevåtmarker med lägre naturvärden. Bedömningen är dock att en god detaljplanering avvägar och anläggningsytor kan begränsa eventuella skador på ovan nämnda naturmiljö.43 (64)BILAGA 42 01 1 - 12- 15MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING FÖRVINDPARK PÅ ULVBERGET SÖDER OMGNARP, NORDANSTIGS KOMMUN,GÄVLEBORGS LÄN


a04s 2010-01-14Någon större risk för påverkan på nedströms liggande vattendrag bedöms inte föreligga.(se även 7.3 ”Hydrologi” samt bilaga 4.4).Man känner idag inte till några eller på sin höjd mycket få häckningar av stora rovfåglareller ugglor inom inventeringsområdet. Utifrån befintlig kunskap görs därför bedömningenatt risken för störningar och kollisioner med vindkraftverken är begränsad. Större fåglar såsom gäss, svanar och tranor kan kollidera med vindkraftverk när de är på sträck.Inventeringsområdet bedöms dock inte vara en särskilt viktig sträckled för flyttanderovfåglar, gäss, svanar eller tranor, men däremot ska Stormyran enligt uppgift vara envärdefull rastplats för tranor under våren. Stormyran utnyttjas som nattplats underflyttningen och mellan 50-100 tranor har setts där som mest under april månad. Detbetyder att det kan förekomma en ganska stor trafik av tranor i området under en periodpå våren.Ulvbergsområdet bedöms som helhet inte vara ett särskilt viktigt fågelområde, men detstora antalet orrar indikerar att områdets våtmarker med intakta kantzoner av buskmarkeroch skog är värdefulla fågelmiljöer.Inventeringsområdet vid Ulvberget har så litet urval av viktiga fladdermusmiljöer att mankan anta att området inte är särskilt viktigt för fladdermöss. Endast för landskapet relativtvanliga arter antas förekomma här och då i ringa antal. Inom inventeringsområdet finnsdet med stor sannolikhet inga bra övervintringsplatser. Risken för att envindkraftsanläggning i detta område skulle påverka populationer av fladdermöss genomkollisioner bedöms som liten. Att någon enstaka individ kan komma att kollidera ärdäremot troligt.Vad gäller de stora rovdjuren så bedöms lo och björn inte störas av envindkraftsetablering. I övrigt bedöms en vindkraftsetablering inte påverka områdets djurlivnegativt. De arter som finns här är vanligt förekommande i landskapet och lever redanidag i, av människan, påverkade miljöer.För de listade arter som finns (förutom fåglar, jungfru marie nycklar) och de som kanantas finnas i inventeringsområdet (åkergroda, lodjur, huggorm, kopparödla, skogsödla,snok, vanlig groda, vanlig padda, revlummer och lopplummer) görs bedömningen attområdet inte är av stor vikt för arternas fortlevnad i stort. Vad gäller lodjur finns heller ingauppgifter om bofasta djur utan endast om enstaka djur som passerar i regionen. Nämndaväxtarter är endast funna på begränsade platser som inte kommer att påverkas av envindkraftsetablering, De är inte funna i anslutning till de planerade verksplaceringarna.Sammantaget görs bedömningen att inga av ovanstående arters lokala populationerkommer påverkas av vindkraftsetableringen, inte heller kommer deras förutsättningar föratt leva kvar i området att påverkas.De naturvärden som finns i det omgivande landskapet i form av naturreservat, Natura2000-områden, riksintressen, nyckelbiotoper och värdefulla våtmarker bedöms intepåverkas av en vindkraftsetablering i det föreslagna området.Skadelindrande åtgärder44 (64)BILAGA 42 01 1 - 12- 15MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING FÖRVINDPARK PÅ ULVBERGET SÖDER OMGNARP, NORDANSTIGS KOMMUN,GÄVLEBORGS LÄN


a04s 2010-01-14Placeringen av vindkraftverk, utformning av anläggningsytor och vägsträckningar m.m.följer i huvudsak de rekommendationer som anges i Enetjärns rapport varför det på godagrunder kan antas att en vindkraftsutbyggnad på Ulvberget inte kommer att påverkaområdets biologiska värden negativt.Följande åtgärder kan sammantaget medverka till att konsekvenserna för de biologiskavärdena begränsas.Placeringen av vindkraftverk och vägar utformas i största möjliga utsträckning föratt undvika påverkan på objekt med höga naturvärden. Strävan bör vara attanvända befintligt vägsystem där så är möjligt och minimera anläggningen av nyväg. Det befintliga vägsystemet i området bedöms dock kräva omfattandeförstärkningsåtgärder. Ett nytt förslag på vägsträckning har därför tagits fram sommedför att något längre ny vägsträckning måste anläggas, men att betydligtkortare sträcka av befintlig väg behöver åtgärdas (rubrik 4.8 ”Vägar ochtransporter”). Det nya förslaget på väglayout medför att naturvärdesbedömningenämnas kompletteras för delar av sträckningen.Nya vägar planeras på fast mark. Vägpassager över våtmarker och fuktstråk harundvikits så långt det är möjligt. I de fall detta inte är möjligt utformas passagernaså att påverkan blir så liten som möjligt.Elnätet inom vindkraftparken planeras markförläggas förutsatt att det är möjligt.På så sätt undviks också att skogshöns och rovfåglar kolliderar med elledningar.Ställverk där markförlagd ledning kopplas ihop med luftledning utformas medskyddsanordningar.Störningen under anläggningsskedet kommer att vara störst när anläggningsytoroch vägar byggs. Om nya bon av stora rovfåglar eller ugglor påträffas underfortsatt utredningsarbete eller under anläggningsarbetet ska hänsyn tas ochstörningar minimeras så långt det är möjligt.7.3 HYDROLOGINulägesbeskrivningEn hydrologisk utredning har genomförts av Sweco, se bilaga 4.4.Fyra bäckar kan beröras av vägar till vindparken. Tre av bäckarna har inga kända namnvarför bäckarna betecknas med siffrorna 1-4. Bäckarna är av allmän skogsbäckskaraktäroch det är rimligt att anta att de övre delarna av vattensystemen under torrperioder har ettmycket litet flöde eller att de är helt eller delvis uttorkade. Avrinningen av bäck 1 skernorrut till Gnarpsån. Bäck 4 och 2 avrinner österut i Bälingsjön. Samtliga bäckar inomområdet är mycket små och inga dokumenterade naturvärden eller uppgifter om känsligaeller hotade arter finns. Inget vattendrag inom projekteringsområdet omfattas avstrandskydd.45 (64)BILAGA 42 01 1 - 12- 15MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING FÖRVINDPARK PÅ ULVBERGET SÖDER OMGNARP, NORDANSTIGS KOMMUN,GÄVLEBORGS LÄN


a04s 2010-01-14Utifrån våtmarksinventeringen i Gävleborgs län 2001 4 har två värdefulla våtmarkeridentifierats ligga inom området för planerad vindpark och kan beröras av vägar tillverken. Våtmarksinventeringen medför inget lagstadgat skydd för områdena, men utgörett underlag för skyddsåtgärder och övrig planering. Åstjärnsmyran, som även utgörs avÅstjärnen, Kolbottmyran och Lappmyran, är orörda myrar som har värderats till klass 2,vilket innebär höga naturvärden. Väster om Åstjärnsmyran ligger Stormyran, en mossemed ett välutvecklat gölsystem och som utgör område för kommunalt naturvårdsprogram.Stormyran har värderats till klass 1, vilket innebär mycket höga naturvärden.Från och med december 2009 omfattas sjöar och vattendrag i Sverige avmiljökvalitetsnormer för vatten. Miljökvalitetsnormer för sjöar och vattendrag regleras ibland annat kap 2 och kap 5 i miljöbalken och förordningen (2004:660) om förvaltning avkvaliteten på vattenmiljön. Hittills har mestadels sjöar och vattendrag över en viss storlekklassificerats som vattenförekomster och de bäckar som berörs i denna skrivelse är försmå för att klassificeras. Åtgärder bör ändå vitas för att motverka eventuell påverkan påbäckarna. Enligt VISS (Vatten Informations System Sverige) finns inte heller några störregrundvattenförekomster inom området 5 .I nuläget går en befintlig väg upp till toppen av Ulvberget. Vägen används huvudsakligen iskogsbrukande syfte. Vägen korsar samtliga 4 bäckar och gränsar till bådeÅstjärnsmyran och Stormyran.Effekter och konsekvenserPlanerad väg inom etableringsområdet kommer enligt huvudalternativet för väglayout attkorsa bäcksystem 1, 3 och 4, varav en korsning uppkommer med nyanlagd väg ( Figur17). Enligt den alternativa väglayouten kommer samtliga 4 bäckar att korsas.Enligt både huvudalternativ och alternativ för väglayout kommer planerad väg till de 2nordligaste verken att beröra Åstjärnsmyran. Stormyran kan eventuellt beröras av väg tillplanerat verk längst västerut. Vägen är dock befintlig och används idag för skogsbruk.Det största problemet i samband med att vattendrag korsas uppstår på grund av felaktigtlagda och underdimensionerade vägtrummor. Fellagda vägtrummor kan utgöravandringshinder för vattenlevande organismer samt bidra till ökad sedimenttransportgenom översvämningar och erosion av vägar, vägbankar m.m. Avgörande för omvägtrumman kan passeras är bl.a. vattnets hastighet och djup, bottenmaterialet itrumman samt om trumman slutar i fria luften med ett vattenfall. Även om det bara ärunder korta perioder som trumman utgör ett vandringshinder, kan det få negativaekologiska konsekvenser för fisk och vattenlevande insektsarter.4 Våtmarksinventering i Gävleborg. Länsstyrelsen Gävleborg, Rapport 2001:7.5 VISS (Vatten Informations System Sverige), Vattenmyndigheten för Bottenhavets vattendistrikt,http://www.viss.lst.se . 2011.46 (64)BILAGA 42 01 1 - 12- 15MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING FÖRVINDPARK PÅ ULVBERGET SÖDER OMGNARP, NORDANSTIGS KOMMUN,GÄVLEBORGS LÄN


a04s 2010-01-14Figur 17. Huvudalternativ till väglayout. Ytvatten och våtmarker i området för planerad vindkraftpark. Berördabäckar anges 1-4 . Vägkorsningar är markerade i kartan.Anläggning av vägdiken och vägar kan också öka slamtransporten till ytvatten ochpåverka avrinningen. Körskador i samband med anläggningsarbeten eller avverkningarkan också bidra till förhöjda risker för ökade slamtransporter och ökad humifiering.Igenslammade bottnar kan missgynna vattenlevande organismer i fråga om födosök ochreproduktionsförhållanden. Likaså kan förlust av vegetation invid vattendrag påverkavattenlevande arter som är beroende av vegetationen för födosök och skydd.Genom att vidta nedanstående skadelindrande åtgärder i samband med arbeten ianslutning till berörda vatten bedöms inga negativa konsekvenser uppstå förvattendragens ekologi eller flödesförhållanden. Vindkraftverken med kringanläggningaroch tillhörande vägnät bedöms inte påverka de hydrologiska förhållanden eller ge effekterpå vattendragens ekologi efter etablering.47 (64)BILAGA 42 01 1 - 12- 15MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING FÖRVINDPARK PÅ ULVBERGET SÖDER OMGNARP, NORDANSTIGS KOMMUN,GÄVLEBORGS LÄN


a04s 2010-01-14Skadelindrande åtgärderInga omfattande skadelindrande åtgärder bedöms erfordras under bygg- eller driftskedeeftersom man redan i planeringsskedet så långt som möjligt undvikit att etablera vägaroch vindkraftverk i anslutning till vatten. För att vid passager av vattendrag och eventuellaanläggningsarbeten i närheten av vatten minska riskerna för vandringshinder,överdämning av vägbankar och risker för igenslamning av vattendrag avses dock följandeåtgärder beaktas (se även skadelindrande åtgärder under rubrik 7.2 ”Naturmiljö”):Undvika skador på vattendrag vid byggnation och anläggningsarbeten avuppställningsplatser och vägar vid t.ex. avverkning, grävning, schaktning ochsprängning.Vidta försiktighetsåtgärder vid eventuell avverkning nära vattendrag för attsäkerställa att vattendraget inte påverkas negativt, och där möjligt sparavegetation som beskuggar vattendraget.Hantera drivmedel eller eventuella andra skadliga ämnen på ett säkert sätt ianslutning till vattendrag och våtmarker.Vid anläggande av nya vägar, förebygga att vandringshinder så långt som möjligtinte uppkommer, samt att sedimenttransport i vattendraget undviks.Anpassa dimension och typ av vägtrumma vid korsning av vattendrag anpassasför att undvika översvämning och vandringshinder.Generellt är det mindre risker för igenslamning vid arbeten på tjälad mark ellervid torra markförhållanden. Om möjligt bör transporter eller markarbeten vidvattendrag genomföras under så torra förhållanden som möjligt 6 .I möjligaste mån undvika körning i eller i nära anslutning till vattendrag ellervåtmarker undvikas. Under vägbygget kan exempelvis tillfälliga broar av t.ex.timmer användas för transport över vattendrag.7.4 KULTURMILJÖNulägesbeskrivningUnder sommaren 2011 genomfördes en arkeologisk utredning av Stigfinnaren, se bilaga4.5. Inom ramen för inventeringen har både befintliga och planerade nya vägdragningarinventerats till 50 m bredd. Även 100 m runt varje turbinplats har inventerats samt en rakinfart om 120 m till varje uppställningsplats. Ett nytt förslag på vägsträckning har dock6 Kunskap direkt, Skogforsk, http://www.skogforsk.se/sv/KunskapDirekt. 2011.48 (64)BILAGA 42 01 1 - 12- 15MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING FÖRVINDPARK PÅ ULVBERGET SÖDER OMGNARP, NORDANSTIGS KOMMUN,GÄVLEBORGS LÄN


a04s 2010-01-14tagits fram (rubrik 4.8 ”Vägar och transporter”), vilket medför att den arkeologiskautredningen ämnas kompletteras för delar av sträckningen.Vid utredningen noterades 11 gränsrösen av vilka några kan vara medeltida medanandra är sentida, två mindre stenbrott, kolningsanläggningar, en grop i klapperstensfält,en enstaka samt ett område med fågelfångstanläggningar, fyra dammar och vattendrivnaanläggningar samt två gamla vägar. Vid inventeringen noterades även en mätpunkt.Påträffade forn- och kulturlämningar redovisas i Figur 18.Figur 18. Bild ur den arkeologiska utredningen. De blå punkterna visar redan kända fornlämningar, de rödapunkterna visar nya fynd av forn- och kulturlämningar. Blå linjer visar planerade nya vägar och röda asterixervisar de planerade verkens placering.(Stigfinnaren 2011)49 (64)BILAGA 42 01 1 - 12- 15MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING FÖRVINDPARK PÅ ULVBERGET SÖDER OMGNARP, NORDANSTIGS KOMMUN,GÄVLEBORGS LÄN


a04s 2010-01-14Inom planerat vindparksområde finns två fornminnen registrerade i Riksantikvarieämbetetsarkiv: Bälingbodarna, två bebyggelselämningar från nyare medeltid som idagbestår av grundstenar och spisrösen från två fäbodar (RAÄ Jättendal 194:1-2).Jättendalsbygden, ca 3 km sydväst o Ulvberget, utgör riksintresse för kulturmiljövård(K100, centrala Jättendalsbygden kring Kyrksjön), bland annat med anledning avbygdens traditionella hälsingska gårdskaraktärer samt dess åldriga agrara landskapsochodlingsbygd.Effekter och konsekvenserDe kulturmiljörelaterade värden som berörs på och kring Ulvberget bedöms framför allt haanknytning till värden i landskapet och omgivande bygder. Områdets kulturhistoriskavärde bedöms huvudsakligen utgöras av ett aktivt brukande av skogen. De befintligakulturhistoriska lämningarna inom vindparken kommer inte att påverkas nämnvärt avvindkraftverken. Miljöerna ligger i skogsmark med låg sikt. En tänkbar positiv effekt är attkontraster mellan äldre strukturer och modernt utnyttjande av vindenergi kan förstärkaupplevelsen och förståelsen av hur synen och användningen på naturresurser ochnaturområden har förändrats under århundraden.Området bedöms sammantaget vara tåligt för vindkraft ur både landskapsmässigsynvinkel och kulturmiljömässig synvinkel. Hänsyn har tagits till följande:Området är tidigare brukat och påverkatDet finns få kulturhistoriska lämningar inom och i direkt anslutning till områdetOmrådets topografi innebär att synligheten från kulturhistoriskt intressanta platserpå längre avstånd bedöms vara relativt lågSkadelindrande åtgärderLagen (1988:950) om kulturminnen m.m. (kulturminneslagen), som skyddar fastafornlämningar, är en bevarandelag. Målet är att inga fornlämningar får skadas. Man fårinte rubba, ta bort, gräva ut, täcka över eller plantera på en fornlämning eller på annatsätt ändra eller skada den utan att ha begärt och fått tillstånd från länsstyrelsen. Genomlagskyddet säkerställs de lämningar som eventuellt påträffas under arbetets utförande.Definitionen på fornlämning enligt Kulturminneslagen lyder: "Fasta fornlämningar ärlämningar efter människors verksamhet under forna tider som tillkommit genom äldretiders bruk och som är varaktigt övergivna." Om en fornlämning påträffas under grävningeller annat arbete inom planerat område för vindkraft ska arbetet omedelbart avbrytas tillden del fornlämningen berörs. Den som leder arbetet ska omedelbart anmäla förhållandettill Länsstyrelsen.Lagskyddet för övriga kulturhistoriska lämningar inte är lika starkt som förfornlämningarna eftersom skogsvårdslagens 30 § är en så kallad hänsynsparagraf.Skogsvårdslagen säger att hänsynen inte får innebära avsevärda svårigheter att bedrivaskogsbruk på området. Men det är inte tillåtet att skada lämningarna.50 (64)BILAGA 42 01 1 - 12- 15MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING FÖRVINDPARK PÅ ULVBERGET SÖDER OMGNARP, NORDANSTIGS KOMMUN,GÄVLEBORGS LÄN


a04s 2010-01-14Vid utformning av kompletterande vägnät inom parken avser sökanden ta hänsyn, såsombeskrivet ovan, till de forn- och kulturhistoriska lämningar som redovisats i denarkeologiska utredningen, se bilaga 4.5.7.5 FRILUFTSLIVNulägesbeskrivningUlvberget utnyttjas idag som rekreations- och friluftsområde för närboende. Skogsvandring,svamp- och bärplockning, viss skid-och skoteråkning samt i viss mån jaktförefaller vara de dominerande aktiviteterna. Närheten till infrastruktur är dock påtagligäven i skogsmiljön, då både E4 och järnvägstrafik är tydligt hörbara inom större delen avUlvberget.Figur 19. Raststugan på Ulvbergets topp. Foto: Sven Norman.På Ulvbergets topp, 188 m över havet och med utsiktsvy mot framför allt norr och Gnarpssamhälle, ligger en raststuga som uppfördes av ideella krafter under andra världskriget(Figur 19). En grusväg leder upp till toppen vilket gör området tillgängligt och lätt att ta sigrunt i för promenader, svamp- och bärplockning samt eventuell jakt. Intill toppen liggeräven en raststuga. Stugan kom att utgöra ett viktigt utflyktsmål och träffpunkt för såvälbygdens ungdomar som skidåkande och vandrande helgbesökare under krigsåren ochäven efterföljande decennier. Raststugan ägs inte av någon utan byggdes i syfte attfungera som allmän egendom. Den lokala Korpenföreningen har enligt obekräftad uppgiftviss tillsyn över stugan. Raststugan används ännu i viss mån även om besökstaletnumera är betydligt lägre än på 1940-60-talen. Stugan har idag börjat förfalla och haräven varit utsatt för viss skadegörelse.51 (64)BILAGA 42 01 1 - 12- 15MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING FÖRVINDPARK PÅ ULVBERGET SÖDER OMGNARP, NORDANSTIGS KOMMUN,GÄVLEBORGS LÄN


a04s 2010-01-14Effekter och konsekvenserUnder byggskedet bedöms negativa konsekvenser uppstå för friluftslivet på grund avtransporter, vägbyggnationer samt eventuella sprängningar. Arbetsmomenten orsakarstörande ljud vid naturupplevelser samt kan vid särskilda tillfällen innebära begränsadframkomlighet. Möjligen kan det även under vissa perioder vara sämre förhållanden förjakt då störningar från arbetsmaskiner m.m. tillfälligt kan skrämma bort vilt från områdendär de annars brukar hålla till. Positiva konsekvenser fås med förbättrad åtkomst till helaskogsområdet tack vare kompletterande nät av skogsbilvägar som även kommer att varaplogade under vintersäsonger.Under driftsfasen kommer närheten till vindkraftverk att påverka natur- och skogsupplevelsenunder friluftsaktiviteter, dels genom synupplevelsen och dels genom det ljudsom hörs från vindkraftverken när de är i drift. Delar av området påverkas redan idag avvägljud från E4 samt järnvägen.Konsekvenserna är högst individuella. Vissa kan uppleva det synliga utnyttjandet avförnybar energi positivt, medan andra anser att skogsupplevelsen försämras närvindkraftverk syns och hörs i närområdet. Jaktförhållandena bedöms inte påverkas allsunder driftfasen.Skadelindrande åtgärderEventuella risker med att befinna sig i anslutning till vindkraftverken behandlas underrubrik 7.6 ”Människor, hälsa och säkerhet”.52 (64)BILAGA 42 01 1 - 12- 15MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING FÖRVINDPARK PÅ ULVBERGET SÖDER OMGNARP, NORDANSTIGS KOMMUN,GÄVLEBORGS LÄN


a04s 2010-01-147.6 MÄNNISKOR, HÄLSA OCH SÄKERHET7.6.1 LJUDNulägesbeskrivningVid vistelse inom stora delar av Ulvberget hörs ljud från närliggande E4 och stambanansamt i begränsad omfattning från samhället Gnarp. Inom Ulvbergets östra partierskärmas dock de infrastrukturella ljuden av på grund av avstånd och topografi.Effekter och konsekvenserDe nya ljud som vindkraftverken genererar består dels av rotorbladsljud: ett svischandeljud som uppstår när rotorbladen skär vinden och dels av ljud som utgörs av generatoroch växellåda i maskinhuset. Motorljudet hörs endast i verkets direkta närhet medanrotorbladsljudet kan uppfattas på längre avstånd. Under byggskedet kommer temporärljudpåverkan från lastbilar, arbetsmaskiner och sprängning att uppstå vid transporter samtanläggningsarbeten.Studier har visat att människors upplevelse av ljud från vindkraftverk beror på ett antalfaktorer som framför allt omfattar den allmänna inställningen till vindkraft, om verken ärsynliga eller ej och om man har ekonomiskt utbyte av vindkraften eller ej. Upplevelsen ärdärmed högst subjektiv. Det är dock enligt studier sällsynt med fysiska eller psykiskakonsekvenser i form av sömnstörningar, stressreaktioner eller huvudvärk vid så pass lågaljudnivåer.Rekommenderad nivå enligt Naturvårdsverket och Boverket är högst 40 dB(A) vidbostadshus. Svagt vindbrus ligger på 20-30 dB(A) och ett normalt samtal på 60-65 dB(A).Ljud från vindkraftverk hörs mest vid låga vindhastigheter då bakgrundsljudet också ärlågt. Vid vindhastigheter under ca 3 m/s står även verken stilla och tysta.Permanentbebodda fastigheter finns i Gnarp, ca 2 km norr om Ulvberget samt vid Orrsjönväster om Ulvberget. Öster och sydöst om Ulvberget finns bostadshus i Bäling inklusivenärliggande byar och gårdar, huvudsakligen lokaliserade öster om riksväg ochjärnvägslinje. Söder om Ulvberget är avståndet till bostäder längre med ca 3 km tillnärmaste bostad i Jättendal. Enligt genomförda bullerberäkningar kommer ljudpåverkanvid närliggande fastigheter att vara lägre än Naturvårdsverkets och Boverkets gällanderiktvärde på 40 dB(A). För huvudalternativet på 8 verk klaras dock inte Nordanstigskommuns riktvärde på 35 dB(A) för 4 fastigheter. Dessa fastigheter ligger väster omUlvberget (se bilaga 4.6), nära intill både järnvägen och E4. Den ljudpåverkan somberäknats uppkomma av planerad vindpark bedöms därför inte påverka dessa fastigheteri ytterligare grad.Ljudpåverkan enligt huvudalternativet och vid alternativa parklayouter har beräknatsgenom modelleringsprogrammet WindPro version 2.7, se bilaga 4.6. Beräkningarna ärutförda på Siemens 2,3 MW med 120 meter högt torn och 101 meter rotordiameter,totalhöjd ca 170 meter. De beräknade ljudnivåerna kan betraktas som högsta ljudnivåer53 (64)BILAGA 42 01 1 - 12- 15MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING FÖRVINDPARK PÅ ULVBERGET SÖDER OMGNARP, NORDANSTIGS KOMMUN,GÄVLEBORGS LÄN


a04s 2010-01-14då programmet inte tar hänsyn till dämpande effekter såsom snötäcke, vegetation ellerterrängformationer.Skadelindrande åtgärderInga skadelindrande åtgärder erfordras.7.6.2 SKUGGOR, FEFLEXER OCH LJUSNulägesbeskrivningDe skuggor som idag förekommer i området är de som normalt förekommer i ett glesbebyggtskogslandskap. Reflexer kan förekomma från vatten- och mineralytor. Ljus- ochreflexpåverkan utgörs idag av den hindermarkering som finns på de tre befintligamasterna på Ulvbergets topp.Effekter och konsekvenserSkuggor från roterande blad kan uppfattas som störande, som ett blinkande, när vingarnaklipper lågtliggande solljus. Rörliga skuggor på en vägg inomhus, eller i ett rum, kan efteren tid ge vissa stressreaktioner 7 .Skuggberäkningar för parken har genomförts och redovisas för ett värsta tänkbarascenario, se bilaga 4.7. Vid ett värsta scenario antas solen skina hela dagarna, att verketalltid är i drift och bladen vända så att de kastar maximal skugga. Den faktiska skuggtidenberäknas utifrån vilka väderstreck vinden blåser ifrån och hur stor chansen till solsken ärför området.Större verk roterar långsammare och ger ett lugnare intryck än ett mindre snabbtroterande verk. Boverkets rekommenderade riktlinjer för skuggexponering vid bostadsochfritidshus är maximalt 8 timmar per år och 30 minuter per dag. Om skuggor vid vissatidpunkter blir ett problem är det möjligt att stoppa verket under den aktuella periodenvilket kan programmeras direkt i verket så det stannar och startar automatiskt.Den skugganalys som genomförts visar att gällande praxis för skuggtid inte kommer attöverskridas för bostads- eller fritidsbebyggelse.Inga konsekvenser avseende reflexer från vindkraftverken inom vindparken på Ulvbergetförväntas då verkens rotorblad kommer att vara antireflexbehandlade.Vindkraftverken ska förses med hindermarkeringar enligt Luftfartsstyrelsens föreskrifter(TSFS 2010:155). Enligt dessa föreskrifter ska vindkraftverk, som inklusive rotorn i desshögsta läge har en höjd av 150 m eller högre, markeras med blinkande högintensivt ljus.Vid mörker är det tillåtet att reducera ljusintensiteten. Om det finns samlad bostadsbebyggelseinom en radie på 5 km från verket, ska högintensiva ljus avskärmas så attdirekt ljus inte träffar markytan på närmare avstånd än 5 km från föremålet. Som nämntstidigare är exakta verksplaceringar respektive verksfabrikat med navhöjder etc. ännu intebestämt vilket gör det svårt att exakt beskriva vilka åtgärder som kan vidtas för respektive7 Boverket 2009. Vindkraftshandboken. Planering och prövning av vindkraftverk på land och i kustnäraområden. Handbok. Boverket, Karlskrona 2009.54 (64)BILAGA 42 01 1 - 12- 15MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING FÖRVINDPARK PÅ ULVBERGET SÖDER OMGNARP, NORDANSTIGS KOMMUN,GÄVLEBORGS LÄN


a04s 2010-01-14verk. Sökanden åtar sig dock att följa kraven på avskärmning av högintensiva ljus ienlighet med Luftfartsstyrelsens föreskrifter.På området där vindpark planeras på Ulvberget finns idag redan hindermarkering påbefintliga master. Området innehåller dock inga andra ljuskällor vilket gör attvindkraftverkens hinderbelysning kan framträda i landskapet. Tillkomsten av nyaljuspunkter i landskapet, oavsett ljusstyrka, kan innebära att en känsla av att ”orördhet”går förlorad.Det omgivande landskapets struktur och innehåll påverkar ljusets synlighet och därmeddess omgivningspåverkan. Landskapet runt Ulvberget är kuperat med siktskuggor, mensjöar och omkringliggande odlingslandskap öppnar upp och ger ibland långa vyer. Ljusetfrån hinderbelysningen blir dock svagare ju längre det färdas och samtidigt blir ljusbildenbredare och mindre intensiv. Vindkraftverkens synbarhet och visuella påverkan mildrasdärmed kraftigt på längre avstånd.De nya ljuspunkterna bedöms endast vara möjligt att se på nära håll då områdetstopografi och vegetation ger begränsad sikt. Utanför närzonen bedöms det vitahögintensiva ljuset från hinderbelysningen inte att nå marken eftersom det avskärmasnedåt vid vindkraftsanläggningen. Inget ljus kommer att synas från platser därvindkraftverken inte syns under dagtid.Den samlade bedömningen är att konsekvenserna på närboende till följd avvindkraftverkens hinderbelysning blir små. Hinderbelysningen på planerade vindparkbedöms inte leda till mer än en liten förändring av landskapsbilden och bedöms inte blistörande för den bebyggelse som förekommer.Gällande påverkan på väg E4 är det framförallt nattetid påverkan skulle kunna ske, ögatkan dra till sig ett vitt, blinkande ljus eller en kontrast. Vägen ligger dock lågt ner i detkuperade landskapet och hastigheten på E4 är hög. Verken kommer därför endast synasunder en kort tid, varför påverkan bedöms bli marginell.Skadelindrande åtgärderDe skadeförebyggande åtgärder som kommer att vidtas med avseende påhinderbelysningen är följande:Det högintensiva vita ljuset ska avskärmas så att direkt ljus inte når markytaninom fem km från respektive ljuskälla.Den blinkande belysningen kommer att vara synkroniserad. Nattetid dämpas ljuset enligt TSFS 2010:1557.6.3 ELEKTROMAGNETISKA FÄLTNulägesbeskrivningElektromagnetiska fält används som ett samlingsnamn för elektriska och magnetiska fält.Elektriska och magnetiska fält uppkommer bland annat vid generering, överföring och55 (64)BILAGA 42 01 1 - 12- 15MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING FÖRVINDPARK PÅ ULVBERGET SÖDER OMGNARP, NORDANSTIGS KOMMUN,GÄVLEBORGS LÄN


a04s 2010-01-14distribution samt slutanvändning av el. Fälten finns överallt i vår miljö, kringkraftledningar, transformatorer och elapparater så som hårtork och dammsugare. Detelektriska fältet kring en kraftledning uppkommer till följd av spänningsskillnaden mellanfasledaren och marken. Det elektriska fältet minskar kraftigt med avståndet. Vegetationoch byggnader avskärmar fältet och därmed orsakar kraftledningar i princip inga högaelektriska fält inomhus. Magnetiskt fält mäts i mikrotesla (T) och styrkan i en angivenpunkt beror på fasernas placering och på avståndet mellan kablarna. Fälten alstras avströmmen i ledningen och varierar med strömlasten som i sin tur är beroende avvariationerna i elproduktionen och elkonsumtionen. Ju mer ström som flödar i ledningendesto större blir magnetfältet. Magnetfältet avtar med avståndet till ledningen.Effekter och konsekvenserMagnetfältet för en markförlagd kabel är som starkast precis ovanför kabeln och avklingarsedan snabbt med avståndet. Kablarna kommer att förläggas på behörigt avstånd frånbostadshus. Därmed görs bedömningen att inga boende kommer att påverkas avelektromagnetiska fält.Trots mångårig forskning runt om i världen finns ännu inga säkra, entydiga resultat somvisar att magnetfält påverkar oss människor negativt. Några gränsvärden för magnetfältfinns heller inte idag. Med hänsyn till avstånd till boende samt de högst tillfälliga periodersom besökare vistas inom området, bedöms det inte finnas någon risk för negativakonsekvenser på grund av elektromagnetiska fält.Skadelindrande åtgärderInga skadelindrande åtgärder bedöms erfordras.7.6.4 KEMIKALIEANVÄNDNINGNulägesbeskrivningI dagsläget pågår ingen verksamhet i området som innebär användning av störremängder kemikalier. De kemikalier som kan komma ifråga härrör från jord- ochskogsbruket.Effekter och konsekvenserDe kemikalier som används vid drift av vindkraftverk är olja, smörjmedel och batterier. Iverkens växellåda (vid val av sådant fabrikat), hydraulsystem och vridväxel finns olja.Verken innehåller totalt cirka 700-800 liter olja i verk med växellåda och cirka 300-400liter i verk utan växellåda. Varje år tas ett oljeprov för att se om oljan är i behov av reningeller eventuellt byte. I största möjliga mån renas oljan och byte undviks. Oljan byts ca varttredje år beroende på oljekvalitet och slitage. Förutom oljan i vindkraftverket användsunder löpande drift mycket små mängder kemikalier. Normal årsförbrukning av de oljoroch kemikalier som används vid service finns beskrivet, se bilaga 4.8.Oljeläckage skulle kunna förorena intilliggande mark och grundvatten. Risken för ettsådant läckage bedöms som mycket liten eftersom vindkraftverkets konstruktion är sådan56 (64)BILAGA 42 01 1 - 12- 15MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING FÖRVINDPARK PÅ ULVBERGET SÖDER OMGNARP, NORDANSTIGS KOMMUN,GÄVLEBORGS LÄN


a04s 2010-01-14att oljespill tas om hand inne i maskinhuset eller i tornet, och inte kan nå omgivningen.Bottnen i maskinhuset är en gjuten, tät konstruktion. Om ett läckage inträffar, fungerarbotten som ett kar, som samlar upp oljan. Karet är stort nog att samla upp all olja vid etteventuellt haveri på växellådan. Tornets nedre sektion sluter tätt mot fundamentet.Skadelindrande åtgärderÖversyn av verken sker löpande och service utförs två gånger per år. Läckage av oljaleder till omedelbart driftsstopp, besök av servicepersonal och omhändertagande avoljan. I övrigt bedöms den tekniska utrustningen vara tillräcklig för att minimera riskernavid olyckor.7.6.5 RISK OCH SÄKERHETNulägesbeskrivningDe olycksrisker som föreligger idag är desamma som för alla områden där skogsbruk,jakt och friluftsliv bedrivs.Effekter och konsekvenserRiskerna för olyckor i anslutning till vindkraftverken är små. Energimyndigheten ochRäddningsverket skriver i rapporten "Nya olycksrisker i ett framtida energisystem" attkraftverken i sig knappast kan betraktas som riskabla, möjligen för de serviceteknikersom i en framtid skall genomföra underhåll. Ett möjligt olycksscenario skulle kunna varaatt kraftverket förstörs under en storm och att delar lossnar, men det bedöms som enosannolik händelse. Olyckor med personskador vid svenska vindkraftverk har hittillshandlat om säkerhetsvajrar som lossnat, klämskador och fall från ställningar.Vid kall och fuktig väderlek finns risk för isbildning på vindkraftverken. Is och snö somväxt till på rotorbladen och därefter lossnar kan möjligen komma att falla ner inomvindkraftverkens närområden. Detta kan skada människor som då uppehåller sig där. Omis bildas på ett rotorblad registrerar vindkraftverkets issensor en obalans vilket leder till attvindkraftverket stannar. När vindkraftverket sedan startar om ramlar isen ned precis vidtornet. Beroende på verksfabrikat finns även möjlighet att i vissa fall avlägsna isen viaavisningssystem på verket.Vindkraftverken är utrustade med övervakningssystem. Detta innebär att verken stannarom till exempel temperaturen blir för hög och att verken automatiskt stängs av vid för högvindhastighet för att de inte skall utsättas för alltför stora påfrestningar. Risken för brandoch haverier minimeras därmed. I vindkraftverken finns även åskledare installerade, vilketminskar skaderisken vid åska. På stora verk finns en hiss upp till maskinhuset så riskensom tidigare fanns vid klättringen på stege upp genom tornen är borta.Vindkraftverken är placerade relativt långt från bostäder (mer än 450 meter), varför riskenför skador till följd av haveri, isbildning med mera bedöms vara liten.57 (64)BILAGA 42 01 1 - 12- 15MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING FÖRVINDPARK PÅ ULVBERGET SÖDER OMGNARP, NORDANSTIGS KOMMUN,GÄVLEBORGS LÄN


a04s 2010-01-14Skadelindrande åtgärderRegelbunden service och underhåll minskar risken för olyckor och kommer attutföras enligt tillverkarens direktiv. Vindkraftverken är utrustade medövervakningssystem. Vid driftstopp larmas driftansvarig som undersökervindkraftverket innan det kan startas på nytt.Ett avisningssystem kan också erbjudas på vissa fabrikat vilket framföralltreducerar produktionsförlusterna vid produktionsstopp orsakade av isbeläggning.De tekniska lösningarna som nu är under framtagning varierar men det de hargemensamt är att man värmer upp rotorbladen i visst temperaturområde. Dessasystem är fortfarande under utveckling och dess effekt är ännu inte fullt utredd.För att minimera risken för skador på människor sätts varningsskyltar upp iverkens närområde för att på ett tydligt sätt upplysa allmänheten om risken.Inom vindparkens 40-dB-område finns ingen bostadsbebyggelse, vilket leder tillatt få människor vistas i närheten.Vägbom sätts upp om det är ett önskemål från fastighetsägaren.7.7 KLIMAT- OCH LUFTPÅVERKANNulägesbeskrivningI ett medelbra vindläge kan ett verk på 2,5 MW med totalhöjd på upp till 180 m produceraca 6-8 000 000 kWh per år eller elförbrukning för motsvarande ca 300-400 villor. Omkring60 procent av elproduktionen i ett verk produceras under vinterhalvåret (oktober – mars).Effekter och konsekvenserVindkraft orsakar i stort sett inga luftföroreningar under driftsskedet. Vindkraft ersätter oftaelkraft från förbränning av fossila bränslen, som orsakar utsläpp av bl a koldioxid,svaveldioxid och kväveoxid. Varje producerad kWh el från vindkraftverk innebär därför enminskning av utsläpp till luft av dessa ämnen. En etablering av vindparken Ulvberget ärsåledes positiv för klimatet då den ger minskade klimatpåverkande utsläpp. Den minskardessutom försurningen av mark och vatten.Under driftstiden genererar vindparken, i begränsad omfattning, transporter i form avservicetransporter och personaltransporter. Dessa ger vissa utsläpp av koldioxid ochandra miljöskadliga ämnen. Under byggskedet sker under en begränsad tidsperiodutsläpp till luft i något högre omfattning som en följd av det omfattande transportarbetet.Risk för överskridande av miljökvalitetsnormer till luft bedöms inte föreligga.Konsekvensen av en etablering av vindpark vid Ulvberget kommer, totalt sett, att blipositiv ur klimatsynpunkt eftersom den i ett större perspektiv bidrar till att mindre energibehöver produceras med hjälp av fossila bränslen, vilket i sin tur innebär minskadeklimatpåverkande utsläpp.58 (64)BILAGA 42 01 1 - 12- 15MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING FÖRVINDPARK PÅ ULVBERGET SÖDER OMGNARP, NORDANSTIGS KOMMUN,GÄVLEBORGS LÄN


a04s 2010-01-14Skadelindrande åtgärderInga skadelindrande åtgärder bedöms erfordras.7.8 PÅVERKAN UNDER BYGGSKEDETByggtiden för vindkraftsanläggningen beräknas till två barmarkssäsonger. Under dennatid kommer temporära störningar att uppstå emellanåt vid bland annat borrning,sprängning, schaktning, lastning och transporter. Transporter under byggtiden kommeratt krävas för material till vägar, fundament, konstruktionsmaskiner, kranar,vindkraftverken med tillhörande utrustning samt persontransporter. Detta kan medförapåverkan även utanför den planerade vindparken i samband med att t.ex. vindkraftverkenska transporteras till parken.Eventuellt kommer tillfälliga uppställningsplatser för byggbaracker, fordon och dylikt attanläggas under byggtiden. Utöver den permanenta uppställningsplatsen vid respektivevindkraftverk kan träd eventuellt behöva avverkas för att skapa ytor för att kunnaförbereda montering av rotorn på marken.Vid byggnation av vägar kan vissa sprängningsarbeten bli aktuella. Det material somuppstår kommer att användas som fyllnadsmaterial (massor) i det egna anläggningsarbetet.Dessa massor kommer dock endast att utgöra en mindre del av de massor somkrävs för det planerade arbetet.Sprängning samt fordon och maskiner för schaktning, transporter med mera kommer attorsaka temporära störningar i form av buller, damm, vibrationer samt utsläpp av avgaser.Vilt som normalt uppehåller sig i området kan eventuellt störas under byggtiden ochjakten i området kan således tillfälligt försämras om viltet undviker området underbyggtiden.Sammantaget bedöms planerad verksamhet innebär ringa utsläpp till luft och inga utsläpptill vatten. Utbyggnaden kommer således inte att medföra att några miljökvalitetsnormeröverskrids. Tvärtom, kommer en utbyggnad av vindkraft att bidra till en utveckling motmiljövänlig energiproduktion med mindre utsläpp till luft av exempelvis kväveoxider.Åtgärder under byggtiden kan medföra betydande till stor påverkan, dock under enbegränsad tid. Påverkan skiljer sig inte från den påverkan som annanvindkraftsverksamhet av motsvarande omfattning åstadkommer.7.9 MILJÖKVALITETSNORMERNulägesbeskrivningMiljökvalitetsnormer är ett juridiskt styrmedel som regleras i miljöbalkens 5 kap. Idag finnsföljande förordningar om miljökvalitetsnormer:1. Förordning (2001:527) om miljökvalitetsnormer för utomhusluft2. Förordning (2001:554) om miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten59 (64)BILAGA 42 01 1 - 12- 15MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING FÖRVINDPARK PÅ ULVBERGET SÖDER OMGNARP, NORDANSTIGS KOMMUN,GÄVLEBORGS LÄN


a04s 2010-01-143. Förordning (2004:675) om omgivningsbuller.4. Förordning (2004:660) om förvaltning av vattenkvaliteten på vattenmiljönTillstånd får enligt 16 kap. 5 § miljöbalken inte meddelas för en ny verksamhet sommedverkar till att en miljökvalitetsnorm överträds.Effekter och konsekvenserVindkraft orsakar i stort sett inga luftföroreningar under driftsskedet. Vindkraft ersätter oftaelkraft från förbränning av fossila bränslen, som orsakar utsläpp av bl a koldioxid,svaveldioxid och kväveoxid. Varje producerad kWh el från vindkraftverk innebär därför enminskning av utsläpp till luft av dessa ämnen. En etablering av vindpark på Ulvberget ärsåledes positiv för klimatet då den ger minskade klimatpåverkande utsläpp. Den minskardessutom försurningen av mark och vattendrag.Under driftstiden genererar vindparken i begränsad omfattning transporter i form avservicetransporter och personaltransporter. Dessa ger vissa utsläpp av koldioxid ochandra miljöskadliga ämnen. Under byggskedet sker, under en begränsad tidsperiod,utsläpp till luft i något högre omfattning som en följd av det omfattande transportarbetet.Risk för överskridande av miljökvalitetsnormer till luft bedöms inte föreligga.Konsekvensen av en etablering av vindparken på Ulvberget kommer, totalt sett, att blipositiv ur klimatsynpunkt eftersom den i ett större perspektiv bidrar till att mindre energibehöver produceras med hjälp av fossila bränslen, vilket i sin tur innebär minskadeklimatpåverkande utsläpp.Påverkan på omgivning i form av buller har hanterats under rubrik 7.6 ”Människor, hälsaoch säkerhet”. Påverkan rörande hydrologi i området hanteras under rubrik 7.3”Hydrologi”.Skadelindrande åtgärderInga kompensationsåtgärder bedöms erfordras avseende luftutsläpp.Läs även skadelindrande åtgärder under rubrik 7.6 ”Människor, hälsa och säkerhet” samtrubrik 7.3 ”Hydrologi” rörande övriga miljökvalitetsnormer.60 (64)BILAGA 42 01 1 - 12- 15MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING FÖRVINDPARK PÅ ULVBERGET SÖDER OMGNARP, NORDANSTIGS KOMMUN,GÄVLEBORGS LÄN


a04s 2010-01-147.10 AVSTÄMNING MOT NATIONELLA OCH REGIONALA MILJÖMÅLDe 16 nationella miljökvalitetsmålen är fastslagna av riksdagen som en del i dennationella miljöpolitiken om att vi ska kunna lämna över en värld utan de storamiljöproblemen till nästa generation. Miljömålen beskriver den kvalitet och det tillstånd förSveriges miljö, natur- och kulturresurser som är miljömässigt hållbara på lång sikt ochfungerar som riktmärken för allt svenskt miljöarbete.Vindkraft är en förnybar energikälla som inte genererar några utsläpp till luft videlproduktion. Vindkraft påverkar således inte växthuseffekten, övergödningen ellerförsurningen. I och med att norra Europa har en sammankopplad elmarknad bidrar envindkraftsetablering till att den fossila elproduktionen minskar. Vindkraftsetableringenbedöms sammantaget inte påverkar miljökvalitetsmål negativt utan hjälper till att uppfylladessa.Nedan redovisas en bedömning av hur en vindkraftutbyggnad på Ulvberget påverkarmåluppfyllelsen av de 16 miljökvalitetsmålen.Tabell 4. Vindkraftens måluppfyllelse av miljökvalitetsmålen.MåluppfyllelseBedömning1 Begränsad klimatpåverkan Bidrar till att målet nås Vindkraften kan ersätta användningen av fossilabränslen, vilket innebär minskade utsläpp avkoldioxid och växthusgaser.2 Frisk luft Bidrar till att målet nås Vindkraften kan ersätta användningen av fossilabränslen, vilket innebär minskade utsläpp av vissaluftförorenande ämnen.3 Bara naturlig försurning Bidrar till att målet nås Vindkraften kan ersätta användningen av fossilabränslen, vilket innebär minskade utsläpp avförsurande föreningar såsom svaveldioxid ochkvävedioxid.4 Giftfri miljö Bidrar till att målet nås Vindkraften kan ersätta användningen av fossilabränslen, vilket innebär minskade utsläpp av giftigaämnen som kan exponeras vid annan energiproduktion.5 Skyddande ozonskikt Ej relevant Vindkraften påverkar inte förutsättningarna för att nåmålet.6 Säker strålmiljö Bidrar till att målet nås Vindkraften kan ersätta användningen av kärnkraftsom energikälla.7 Ingen övergödning Bidrar till att målet nås Vindkraften kan ersätta användningen av fossilabränslen, vilket innebär minskade utsläpp avkväveoxider och andra näringsämnen som orsakar61 (64)BILAGA 42 01 1 - 12- 15MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING FÖRVINDPARK PÅ ULVBERGET SÖDER OMGNARP, NORDANSTIGS KOMMUN,GÄVLEBORGS LÄN


a04s 2010-01-14MåluppfyllelseBedömning8 Levande sjöar och vattendrag9 Grundvatten av godkvalitet10 Hav i balans samt levandekust och skärgårdHindrar inte att målet nåsHindrar inte att målet nåsEj relevantövergödning.Anläggningen är lokaliserad så att värdefulla sötvattenmiljöerinte tar skada. Utbyggnaden avvindkraften innebär också att det är möjligt att klaraenergibehoven utan ytterligare utbyggnad avvattenkraften.Anläggningen är lokaliserad så att grundvattnet intetar skada. Vindkraftverken och elkioskerna ärkonstruerade på sådant vis att kemikalier, oljor ochfetter som används för dess funktion ska stanna kvari den aktuella konstruktionen vid ett eventuellt haveri.Den planerade vindparken berör inga geologiskaformationer med god tillgång till grundvatten.Vindkraften påverkar inte förutsättningarna för att nåmålet.11 Myllrande våtmarker Hindrar inte att målet nås Inom närhet av etableringsområdet finns våtmarksområdenmed värde för bland annat fågelliv.Anläggningen lokaliseras och utformas så attvåtmarkerna inte påverkas.12 Levande skogar Hindrar inte att målet nås Anläggningen utformas och lokaliseras så attvärdefulla skogliga naturmiljöer inte tar skada.13 Ett rikt odlingslandskap Ej relevant Vindkraften påverkar inte förutsättningarna för att nåmålet.14 Storslagen fjällmiljö Ej relevant Vindkraften påverkar inte förutsättningarna för att nåmålet.15 God bebyggd miljö Hindrar inte att målet nås Utbyggnaden kommer att bidra till uppfyllelse avdelmålet om minskat beroende av fossila bränslenför energianvändning. Anläggningen kan dockpåverka närområdet och boendet både visuellt,genom att landskapbilden kan ändras, samt audielltmed de ljud som anläggningen avger. Anläggningenkommer att lokaliseras och utformas för att såmycket som möjligt minska påverkan på boende,kultur och hushållningen av mark och vatten.16 Ett rikt djur- och växtliv Hindrar inte att målet nås Anläggningen kan lokaliseras och utformas så attskyddsvärda arter och dess habitat inte tar skada.62 (64)BILAGA 42 01 1 - 12- 15MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING FÖRVINDPARK PÅ ULVBERGET SÖDER OMGNARP, NORDANSTIGS KOMMUN,GÄVLEBORGS LÄN


a04s 2010-01-147.11 UPPFÖLJNINGRabbalshede Kraft AB kommer efter beviljat tillstånd att upprätta ett kontrollprogram.Programmet kommer att sammanfatta de villkor som enligt tillståndet reglerarverksamheten. Kontrollprogrammet kommer även att redovisa hur efterlevnaden avvillkoren kommer att ske. Ytterligare kontroll kan komma att genomföras vid behov.Denna MKB har upprättats av Sweco på uppdrag av Rabbalshede Kraft AB.Martin StenqvistUppdragsledareMagdalena WesterbergHandläggare63 (64)BILAGA 42 01 1 - 12- 15MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING FÖRVINDPARK PÅ ULVBERGET SÖDER OMGNARP, NORDANSTIGS KOMMUN,GÄVLEBORGS LÄN


a04s 2010-01-14REFERENSER1. Naturvårdsverkets hemsida:http://www.naturvardsverket.se/sv/Start/Verksamheter-medmiljopaverkan/Energi/Fornybar-energi/,2011-11-10.2. Vindkraft i Nordanstigs kommun. Tillägg till Översiktsplan 2004.Utställningshandling 11 februari 2010.3. Vägverket 2008. Vägutredning E4 Kongberget-Gnarp, Gävleborgs län,Nordanstigs kommun. Objektnummer 155191.4. Mats Axbrink, ordförande Gävleborgs ornitologiska förening. Muntligen 2010-01-18.5. Sven Norman, ordförande Nordanstigs naturskyddsförening. Muntligen 2010-01-21.6. Våtmarksinventering i Gävleborg. Länsstyrelsen Gävleborg, Rapport 2001:7.7. VISS (Vatten Informations System Sverige), Vattenmyndigheten för Bottenhavetsvattendistrikt, http://www.viss.lst.se . 2011.8. Kunskap direkt, Skogforsk, http://www.skogforsk.se/sv/KunskapDirekt. 2011.9. Boverket 2009. Vindkraftshandboken. Planering och prövning av vindkraftverk påland och i kustnära områden. Handbok. Boverket, Karlskrona 2009.10. Räddningsverket och Energimyndigheten. Nya olyckor i ett framtidaenergisystem. 2007.11. Artdatabanken, SLU, http://www.artdata.slu.se 2011-08-22.12. Miljömålsportalen, 2011-08-22, www.miljomal.nu13. Naturvårdsverket, 2011-08-22 www.naturvardsverket.se/14. Svensk Vindenergi, 2011-08-22, http://www.svenskvindenergi.org15. Riksantikvarieämbetet, 2011-08-22. Digitalt kartmaterial FMIShttp://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/search.html16. Skogsstyrelsen, 2011-08-22. Digitalt kartmaterial via skogens källa.http://www.skogsstyrelsen.se/skogenskalla17. Länsstyrelsen i Gävleborgs län, 2011-08-22. Digitalt kartmaterial RUMhttp://gis.lst.se/lstgis/.18. Vindlov, 2011. http://www.vindlov.se19. Wizelius Tore, 2007: Vindkraft i teori och praktik20. Naturvårdsverket, 2001: Ljud från vindkraftverk, rapport 624164 (64)BILAGA 42 01 1 - 12- 15MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING FÖRVINDPARK PÅ ULVBERGET SÖDER OMGNARP, NORDANSTIGS KOMMUN,GÄVLEBORGS LÄN

More magazines by this user
Similar magazines