mätning och debitering. Nya regler påverkar ... - Armatec

armatec.se
  • No tags were found...

mätning och debitering. Nya regler påverkar ... - Armatec

sid 10 ARTIKEL GENVÄGEN till IMDGenvägen till individuell mätning och debiteringsom är enkel och kostnadseffektiv.Det blir allt vanligare med individuellmätning och debitering av el, vatten ochvärme i flerfamiljshus. Det är en naturligutveckling eftersom detta ger en minskadförbrukning som leder till stora kostnadsbesparingaroch miljövinster.Regeringen har dessutom lagt fram ettomfattande program gällande energieffektiviseringardär man föreslår att individuellmätning och debitering ska införas viduppförande och ändringar av bostadshusom detta inte är oskäligt.Base radio system är perfektvid ROT-jobbUnder en tjugoårsperiod ska cirka 1,2 miljonerlägenheter i miljonprogrammet renoverasoch förses med individuell mätning ochdebitering. Vid ROT-projekt är det enfördel att använda ett trådlöst system förfjärravläsning eftersom det i många fallär både dyrt och krångligt att användakablar. Base radio system är därför en tryggoch säker investering som snabbt betalarsig. Då det är ni som äger och driftarsystemet blir det inga externa merkostnaderi form av tilläggstjänster för mätaravläsning,hantering av mätvärden eller produktionav en kanske otydlig fördelningsavi.Därför är Base radio system perfekt för allasom föredrar genvägen till en individuellmätning och debitering som är enkeloch kostnadseffektiv.Miljöanpassad produktionMätarenheten är miljöanpassad då denär tillverkad i komposit, ett material somär betydligt energisnålare än metall vidproduktion.Så här fungerar Base radio systemBase radio system är ett helt trådlöst systemdär mätarna kommunicerar i ett nätverk ifastigheten med centralt placerade noder.Huvudmätare utrustade med M-Bus kanimplementeras i systemet. Fjärrdistributionav mätdata sker via en nätverksnod utrustadmed TCP/IP, GSM eller GPRS utgång, s kgateway. Mottagen mätdata kan exporterastill olika filformat för debitering via egetaffärs-/avgiftssystem eller visualisering iegen webbplattform. Fastighetsägaren, ägeroch driftar hela systemet själv.Som komplement till systemet kommervi att lansera ett nytt webbaserat rapportverktygdär vattenleverantören, fastighetsägareneller hyresgästen kan läsa av sinförbrukning över tid i olika diagram ochtabeller via Internet.Armatec är en pålitligsamarbetspartnerArmatec är marknadsledande på försäljningav vattenmätare till kommunala vattenleverantörer.Det innebär att vi har samlatpå oss den erfarenhet och kunskap sombehövs för att vi ska kunna ta fram skräddarsyddalösningar för både bostadsbolag ochförvaltare. En trygg och pålitlig samarbetspartnergör stor skillnad då det ofta är svårtatt veta vilket system som passar bäst.När miljonprogrammet ska förses medindividuell mätning och debitering ärdet trådlös fjärravläsning som gäller.Base radio system är perfekt vid ROT-jobb.434211AT_VVS_2_09_retur.indd 10 09-11-27 12.30.21


SENASTE NYTTsid 11Ny handboki takavvattning.Allt du behöver veta om takavvattningoch lite till hittar du i vår nya handbok.Beställ den på armatec.seSlå en signal till Joel.Joel Fredholm gick Armatecs traineeprogram förra året.Nu jobbar han framför allt med supply chain-frågoroch inköp av system och komponenter till våra olikafunktionslösningar. Men som den mångsysslare han är blirdet även en hel del dimensioneringar av tekniska system.Joel nås på 031-89 02 91 eller joel.fredholm@armetc.sePremiär för AT8353L.Vårt nya tryckhållningssortiment harfått ett mycket positivt bemötande avbåde installatörer och konsulter. Efterfråganär stor och därför känns det braatt vi nu kompletterar sortimentet medett nytt öppet expansionskärl utan automatiskpåfyllning. Mer information omAT 8353L finns på armatec.seVarmber 5.0Varmber 5.0 är ett användarvänligt webbaserat verktyg fördimensionering av tryckhållningssystem och säkerhetsutrustninginom pann- och värmeväxlaranläggningar. Dimensioneringenbaseras på gällande Svensk Standard och vägledningar som:• SS-EN 128 28 Värmesystem i byggnader– Utförande och installation av vattenburna värmesystem• VET 2008 Vägledning för expansions-, tryckhållnings-,matarvatten- och pumpcirkulationssystem vid pannanläggningar• VSU 2007 Vägledning för säkerhetsutrustning vidpann- och värmeväxlaranläggningarProgrammet föreslår och dokumenterar system och val av produkterfrån Armatecs nya tryckhållningsprogram som lanserades under 2009.Du hittar verktyget under Teknisk hjälp på armatec.seAT_VVS_2_09_retur.indd 11 09-11-27 12.30.58


Tävla och vinn en Ipod!Det kan löna sig att lusläsa Aktuell Teknik.Precis som vanligt ger vi våra läsare chansen att vinna ett fint pris.Denna gång belönas vinnarna med en Ipod.Nya förbättrade klimatskal kommer att få konsekvenserför dimensioneringen av undercentraler. Vad kan hända?Utslagsfråga: I vilket land tillverkades stommen till Kilenkryssets kristallkrona?Vi vill ha rätt svar på frågorna senast den 29 januari 2010.Maila svaren till info@armatec.se. Vill du hellre skicka eller faxa in ditt svarså är adressen Armatec, Box 9047, 400 91 Göteborg, Fax: 031-45 36 00.Vi säger grattis till vinnarna i förra numret som får var sin ljudbok.Peter Kristhammar - YIT Sverige AB, Tomas Woltze - PB teknik AB och Bo Thornberg - SWECO Systems ABArmatec AB (huvudkontor)Box 9047, 400 91 GöteborgBesöksadress A. Odhners gata 14, 421 30 Västra FrölundaTel +46 31 89 01 00, Fax +46 31 45 36 00E-mail info@armatec.se, www.armatec.seKunskap och nytänkande inom värme, kyla och process.AT_VVS_2_09_retur.indd 12 09-11-27 12.31.05

More magazines by this user
Similar magazines