Hemförsäkring - Moderna Försäkringar

atlantica.se
  • No tags were found...

Hemförsäkring - Moderna Försäkringar

HemförsäkringEtt heltäckande trygghetspaket medförmånliga villkor.


Förmånlig trygghet.Oavsett om du bor i bostadsrätt eller hyr din bostad är det viktigtatt vara rätt försäkrad. Med vår hemförsäkring får du dockmycket mer än ett bra grundskydd för ditt hem. Försäkringenger också ett omfattande skydd för dig och dina tillhörigheter,till ett pris som är ett av marknadens mest förmånliga.Fyra fördelar medModerna.SnabbhetVår skadejour har öppet 24 timmar om dygnet.Anpassa din försäkring.Vår hemförsäkring består av ett grundskydd och tilläggsförsäkringarsom kan köpas vid behov.EnkelhetDu når oss alltid via telefon eller webb, och kanfå besked och information via SMS.PålitlighetModerna är en del av Tryg, Nordensnäst största försäkringskoncern.FlexibilitetSom kund har du öppet köp i 30 dagar.EgendomsskyddPersonskyddGrundskydd• Lösöre (lösa föremål somdu äger, hyr och lånar)• Inbrott, stöld och skadegörelse• Brand, explosion ochelfenomenGrundskydd• Reseskydd• Rättsskydd• Ansvarsförsäkring• Överfallsskydd• Läckage• Naturfenomen och oväder• Mat i kyl/frys, tvätt i tvättmaskin• Hushållsmaskiner ochinstallationerTilläggsförsäkringar• Olycksfallsförsäkring• Utökad reseförsäkring• Avbeställningsskydd• Merkostnader vid skadaTilläggsförsäkringar• Allrisk lösöre• Bostadsrättsskydd• Utökad bostadsrättsförsäkring• Småbåtsförsäkring• GolfförsäkringSå köper du din försäkring:• Kontakta kundservice på 0200-259 259för att köpa försäkringen, eller diskuteravilket skydd du behöver.• Du kan också köpa din försäkring påwww.modernaforsakringar.se• Betalning sker via faktura eller autogiro.Väljer du autogiro kan du dela upp dinbetalning månadsvis utan avgift.


Villkor i korthet.Nedan hittar du kortfattad information om hur din försäkring fungerar.Fullständiga villkor finns att ladda ner på www.modernaforsakringar.seVem gäller försäkringen för?Försäkringen gäller för dig som privatperson och din familj, beroende på vadsom angivits i ditt försäkringsbrev. Om du har barn under 18 år som inte är folkbokfördapå din adress omfattas de av försäkringen under den tid de vistas hosdig, om ersättning inte kan fås från annan försäkring.Var gäller försäkringen?Försäkringen gäller inom Norden och vid resa i hela världen under resans första45 dagar.EgendomsskyddGrundskyddFörsäkringen gäller för lösöre:• som du äger, hyr eller lånar och som endast är avsett att användas för dittprivata bruk.• som du äger och använder i förvärvsverksamhet och som inte omfattas avannan försäkring.• kontanter och värdehandlingar, som samlingar av frimärken, mynt och sedlar.TilläggsförsäkringarAllriskförsäkring för lösöre från 450 kr/årAllriskförsäkringen kan ersätta skador av annat slag än de som om fattas avgrundskyddet. Kortfattat ersätts skador som inträffat plötsligt och oförutsett.Högsta ersättningsbelopp är 75 000 kr.Bostadsrättsskydd från 275 kr/årOmfattar skador i den bostadsrättslägenhet där du bor:• På egendom som tillhör bostadsrättsföreningen men du är underhållsskyldigför.• På fast inredning som du själv äger. Ersättning lämnas för den del av skadansom inte kan ersättas av föreningens fastighetsförsäkring. Högsta ersättningsbeloppär 300 000 kr.Utökad bostadsrättsförsäkring från 400 kr/årOmfattar skador i den bostadsrättslägenhet där du bor:• på egendom som tillhör bostadsrättsföreningen och du är underhållsskyldigför• på fast inredning som du själv äger. Ersättning lämnas för den del av skadansom inte kan ersättas av föreningens fastighetsförsäkring• skador på din bostad som du själv orsakar• ytskikt i våtutrymme vid vatten- och läckageskador. Högsta ersättningsbeloppär 300 000 kr.Småbåtsförsäkring från 200 kr/årKan tecknas för båt som är högst 6 m lång, har högst 15 hk motor och/eller10 kvm segelyta. Högsta ersättningsbelopp är 25 000 kr.Golfförsäkring från 200 kr/årErsätter bland annat stulen eller skadad golfutrustning. Du kan också få ersättningför pengar och annan stöldbegärlig egendom som du blir bestulen på.Högsta ersättningsbelopp är 30 000 kr.PersonskyddGrundskyddReseskyddDu kan få ersättning;• om du blir bestulen under resan• om ditt polletterade bagage skadas• för vårdkostnader och vissa andra utgifter om du blir sjuk eller råkar ut förolycksfall under din resa.• om resan blir försenad eller om du missar resans avgång för att du hindrats pågrund av trafikolycka, väderlekshinder eller tekniskt fel• om du måste avbryta resan för att du blivit sjuk, råkat ut för en olycka ellerom något annat allvarligt inträffat hemma har direkt samband med denförsäkrade båten.RättsskyddVid vissa tvister kan du få ersättning för ombuds- och rättegångskostnader sominte betalas av samhällets rättshjälp. Rättsskyddet avser händelser i privatlivet.AnsvarsskyddOm du krävs på skadestånd utreder vi om du är skadeståndsskyldig enligt gällandeskadeståndsrätt. Vi förhandlar för dig och betalar eventuella rättegångsochskadeståndskostnader.ÖverfallsskyddErsättning kan lämnas för personskada om du blivit utsatt för misshandel genomuppsåtligt fysiskt våld som inte är ringa.KrisförsäkringOm du råkar ut för en traumatisk händelse, som brand eller inbrott, får du ersättningför upp till 10 besök med kristerapi.TilläggsförsäkringarOlycksfallsförsäkring från 155 kr/årDu får ekonomisk kompensation om du råkar ut för en olycka på din fritid.Försäkringen innefattar bland annat invaliditetsersättning och ersättning vidsjukhusvistelse som överstiger 72 timmar. Hela familjen kan medförsäkras.Gäller utan självrisk.Utökad reseförsäkring från 250 kr/årErsätter avbokningskostnader och ersättningsresa med upp till 25 000 kr perperson och upp till 100 000 kr per familj. Ersättning kan betalas ut vid anslutningsförseningoch sjukhusvistelse. Utökat egendomsskydd och krisförsäkringingår. Du slipper dessutom betala självrisk vid skador på resa.Avbeställningsskydd från 150 kr/årErsätter avbokningskostnader hos researrangör om du måste avboka din resa tillföljd av egen, medresenärs eller nära anhörigs sjukdom eller olycksfall. Skyddetomfattar också oförutsedd skada på bostaden, exempelvis brand. Högstaersättningsbelopp är 25 000 kr per person och sammanlagt 75 000 kr per familj.Försäkringen gäller utan självrisk.Kombinera ochfå 10 % rabatt.Du vet väl att du även kan köpa bil-, boende- och personförsäkring hosModerna? Om du har hemförsäkring hos oss får du dessutom 10 %rabatt på din båtförsäkring.


Ersättningsbelopp.Högsta ersättningsbeloppLös egendom i den bostad som anges iförsäkringsbrevetLös egendom på annan plats än den bostadsom anges i försäkringsbrevet.Du väljer själv ersättningsbelopp upp till 2 000 000 kr50 000 kr varav stöldbegärligegendom högst 30 000 kr.För följande slag av egendom är det sammanlagda ersättningsbeloppetbegränsat oavsett var skadan inträffar om inte annat framgår av villkoretKontanterStöldbegärlig egendom i låst förvaringsskåpPersondator med kringutrustning och tillbehörRadio, TV och apparater för bild- och ljudåtergivningCykel med tillbehör och barnvagn med tillbehörMatvaror i kyl och frysTvätt i tvättstuga och maskinRoddbåt, kanot och segelbrädaVärdehandlingar, manuskript och ritningarMynt-, sedel- och frimärkssamlingEgendom hyrd eller lånad från skola eller landstingLösöre som du äger och använder i din förvärvsverksamhetAv- eller omonterade delar till fordon/farkost som intekan försäkras genom annan försäkringMotordrivet trädgårdsredskapSkada på djurGolfutrustningGarage, brygga eller uthus som du äger på annans markTrädgårdsmöbler5 000 kr. Vid resa utanför Norden gäller beloppetper försäkrad som uppnått myndig ålder.2 000 kr30 000 kr100 000 kr8 000 kr per cykel och barnvagn med tillbehörSammanlagt 3 000 krSammanlagt 5 000 kr10 000 krSammanlagt 20 000 krSammanlagt 20 000 kr10 000 kr5 000 kr5 000 kr25 000 kr3 000 kr10 000 kr30 000 kr20 000 krBostadslägenhetEgen bekostad fast inredning i den bostad somanges i försäkringsbrevetUtöver ovan nämnda ersättning avseende egen fastbekostad inredning ersätter vi försäkrad fast egendomi bostadsrättlägenhet om bostadsrättsförsäkringfinns angivet på försäkringsbrevet75 000 kr300 000 krRättsskyddRättsskydd200 000 krSjälvriskerGrundsjälvrisk (annan självrisk kan avtalas och anges i försäkringsbrevet)Särskild självrisk kan förekomma vid vissa skadehändelser. Se ditt försäkringsbrev för mer information.Lösöre1 500 krBostadsrätt3 000 kr

More magazines by this user
Similar magazines