Övning 7 den 29 september 2011 Faktormarknaderna Frank kap 14 ...

lantm.lth.se
  • No tags were found...

Övning 7 den 29 september 2011 Faktormarknaderna Frank kap 14 ...

e). Budgetlinjen blir nu den ursprungliga budgetlinjen (blåa) plus punkten(40,1000). Sannolikheten att Tea hamnar i en hörnlösning (40, 1000)ökar.9. På en arbetsmarknad råder monopsoni. Efterfrågan på arbetskraft, ges av MRP L = 260-2L och företagets totala lönekostnader ges av TFC L = 20L + 2L2. Vilket är detvinstmaximerande antalet personal företaget kommer att anställa och vilken lönkommer att gälla? Om det inte rått monopsoni hur många hade då anställts och tillvilken lön?Svar TFC L = 20L+2L2 AFC L = 20 + 2L MFC L = 20 +4L MRP L = 260 -2L MFC L = MRP L 20 +4L = 260- 2L 6L = 240 L=40 w=ACL= 100Om det inte rått monopsoni hade L=60 och w=140.10. På en arbetsmarknad där efterfrågan på arbetskraft L D =12-w, där w är lönen. Utbudetav arbetskraft är helt oelastiskt på kort sikt och ges av L s =6.i. I ett diagram med L på den horisontella axeln och w på den vertikalaaxels, åskådliggör utbud och efterfråga på arbetskraft.ii. Beräkna jämviktslönen på marknaden och ange mängden arbetskraft ijämvikt.iii. Anta att en inkomstskatt på t=4 per enhet arbetskraft införs sombetalas av löntagaren. Beräkna ny jämviktskvantitet, lön före ochefter skatt, samt löntagarens skattebörda. Illustrera i figuren.


11. Hur ser sambandet mellan real och nominell ränta ut? Hur skiljer det sig från detsambandet vi lärde oss på makron?Svar: Skillnaden mellan dem är inflationen, och det kan uttryckas så här: (1 + realränta) = [(1 + nom. ränta) / (1 + infl.)]I makron sa vi real räntan =nominell ränta – inflation (förväntad). Vilket är enapproximation på ovan samband. Inom finansiell ekonomi kan vi dock inte använda enapproximation.12. Vad säger hypotesen om ”Effektiva marknader”?Svar: I korthet att all information avspeglas i priserna, vilket innebär att man inte kantjäna pengar på att analysera tillgänglig information, t.ex. ett företags lönsamhet: ettlönsamt företag är redan högre värderat än ett mindre lönsamt företag.13. Om man tror att marknaden är effektiv ska man då lägga tid på att följa tips som ges avaktieanalytiker. Vad händer om alla slutar att analysera marknaden?Svar: Om man tror att marknaden är halvstarkt effektiv finns det ingen poäng attanalysera offentligt tillgänglig information (det som analytiker gör). Det finns såledesingen anledning att lyssna på aktieanalytiker. Om alla däremot tror att aktiemarknadenär halvstarkt effektiv finns det ingen anledning för någon att bedriva analys ochpriserna kommer då inte att justeras till de ”korrekta” och marknaden blir ineffektiv(och man kan göra vinster genom analys av offentligt tillgänglig information). Så någotav en ”catch-22 situation”14. Vad är skillnaden mellan finansiellt och fysiskt kapital?Svar: Finansiellt kapital är pengar och värdepapper såsom aktier, obligationer etc.Fysiskt kapital är kapital som används i produktionen (maskiner, byggnader)15. Beräkna nuvärdet av att få 1000 kr varje år i 4 år om räntan är 3%.Svar: NV=1000/(1+0,03) + 1000/1,003^2 + 1000/1,03^3 + 1000/1,03^4 = 371716. Gynnas barnfamiljer som ännu inte köpt sitt första hus av sänkt fastighetsskatt? Varför ellervarför inte?Svar: Fastighetsskatten kapitaliseras i fastighetsvärdet. Så en sänkning avfastighetsskatten innebär att värdet på fastigheten ökar med nuvärdet avskattesänkningen. De som ännu inte köpt sitt första hus drar inte nytta av sänktfastighetsskatt eftersom priset på fastigheterna ökar. De som redan har en fastighetgynnas dock i och med att deras förmögenhet ökar.

More magazines by this user
Similar magazines