Dyra köp kan bli billigare på sikt

bauer.sarah34

Dyra köp kan bli billigare på sikt

maskiner & uturstningFörutom med konventionell sträckfilm kan pallgodset säkras med ventilerande nät.Dyra köp kan blibilligaresikt– god driftsekonomi Cyklops filosofiAv Peter Nygern, peter.n@mentoronline.seSträckfilmningsmaskinernafrån svenska Cyklop TeknikAB tillhör inte kategorinlågprisprodukter. Men detsom kostar lite extra kan,som försäljningschefen BoEriksson uttrycker det, ge”mer för pengarna och lönasig på sikt”.– Man ska inte stirra blintpå prislappen utan iställetfokusera på vad maskinernaförbrukar av material,säger han.Burseryd är ett litet samhälle i västra Småland,intill gränsen mot Halland, som vuxit upp kringtidigare Cyklop-ägda Burseruds bruk som blandannat specialiserade sig på stålband som användstill att säkra trälådor och palleterat gods.Cyklop Teknik AB har rötter i denna verksamhet,men är ett fristående svenskt företagsom ingår i den globala koncernen Cyklop International.Det de anställda här i Burseryd är riktigtduktiga på är konstruktion och monteringav avancerade maskiner för sträckfilmning av iförsta hand gods på lastpall.Nya modeller– Vi är ett produktionsbolagsom säljer maskiner till distributöreröver hela världen, somsaluför Cyklops sortiment, förklararBo Eriksson.Han berättar att Cyklop Teknik AB just i århar lanserat nya eller uppdaterade maskinersom bjuder på intressanta tekniska lösningar.Ett exempel är GL 300 med automatisk avskärningoch fastsättnng av filmen, en utvecklingStäller ut påSmåländsk kvalitet handlar det om, hävdar försäljningschefBo Eriksson, vd Michael Sjolte ochPer-Otto Bengtsson, AD och säljare vid CyklopTeknik.av en tidigare modell som harelektrisk istället för pneumatiskdrivning.En annan nyhet är GL 2000 ien version för filmning med nät, en helautomatisksträckfilmare för pallgods. Det är en sträckfilmareav satellitmodell, vilket innebär att dessaggregat roterar kring godset som förses medsträckfilm. Det är en maskin med hög kapacitet;någonstans mellan 60 och 120 pallar i timmen,18 Packmarknaden 10/2009


Utväxlingen regleras med hjälp av ett vred och en växel som används påcyklar.beroende på vilken typ av gods dethandlar om, klarar GL 2000 av.– Hastigheten är upp till 45 varvi minuten och det innebär 1,33 sekunderper varv. Detta kan jämförasmed de 18 eller 13 varv i minutensom tallriksmaskinerna klarar av.CykelväxelTallriksmaskinerna, på vilka godsetroterar på en rund tallriksliknandeplattform, finns i flera modellerfrån Cyklop – från den relativtenkla GL 75/85 via GL 205/215,GL 300 och 400 till toppmodellen,den helautomatiska GL 1000,en storsäljare avsedd för de tyngreuppdragen.Gemensamt för alla modellernaär att de i sin beteckning harbokstavskombinationen ”GL”, ochdenna har sin egen historia:– Det står för Göran Lindström,en tidigare medarbetare som tyvärrinte finns kvar bland oss, som varen riktig uppfinnar-jocke och somvi vill hedra på detta sätt, berättarBo Eriksson.Göran Lindström har försettCyklops sträckfilmare med enokonventionell och väl fungerandefiness: En cykelväxel! Jo, det ärfaktiskt frågan om en sådan, enShimano-växel av samma typ somsitter på många cykelstyren, somi detta fall används för att reglerautväxlingen vid frammatningen avsträckfilmen.Optimerad försträckningPower EcoStretch är en finess allasträckfilmare från Cyklop, med undantagför de enklare, är förseddamed. Det är en försträckning somoptimerar utnyttjandet av sträckfilmenoch ger en ryckfri sträckninggenom att hänsyn tas till att godsetpå pallen oftast har oregelbundenform.Försträckningen görs med hjälpav två motordrivna valsar som roterarmed sinsemellan olika hastighet,och utväxlingen kan reglerasmed vredet som reglerar vad somi praktiken är en cykelväxel. Utväxlingenär fast och kan väljas i sjusteg från 60 till 300 procent, anpassattill gods, filmens tjocklek ochhastigheten. Själva filmspänningenmellan aggregat och pall hålls konstantoch regleras elektroniskt.Cyklops filmsträckare tillhörpremiumsegmentet på marknaden,och hör därmed till de dyrare, menden här filmsträckningen kanspara en hel del av de pengar

More magazines by this user
Similar magazines