Samråd om religionspedagogisk/-didaktisk utbildning

rpi.se

Samråd om religionspedagogisk/-didaktisk utbildning

RPI Arbetsgemenskapen förreligionspedagogikLomma – Uppsala 2006-04-10Välkommen till samråd om religionspedagogisk/-didaktisk utbildningInbjudan vänder sig till institutioner som bedriver eller planerar att starta kurser inom angivetområde, i första hand högskolor och universitet, ett par folkhögskolor och studieförbund samtnågra s.k. avnämare. Meddela så snart som möjligt vem som kommer att representera er institution.Ingen avgift utgår. Var och en bär sina egna kostnader. RPI svarar för lokal och kaffe.Samrådet äger rum tisdagen den 12 sept. 2006 kl 10-16 på Församlingsförbundets lokaler vidMedborgarplatsen (Söderhallarna), Stockholm, lokal: ”Biskopen”.Anmäl er avsikt att delta och gärna vem som kommer att representera Er institution så snart nikan, dock senast 25 augusti: rpi.larsson@telia.comSyfte och uppläggning:Behovet av välutbildade pedagoger för skolans religionsundervisning och lärande inom kyrkornaär stort. Tillgången till utbildning är begränsad. Särskilt gäller detta utbildningar utöver grundnivåsamt möjligheterna till forskning och forskarutbildning. Det leder till svårigheter att hittakompetenta lärare till högskolor/universitet, lärarutbildningar och andra utbildande institutioner.Svenska kyrkan har för sin del beslutat att religionspedagogik skall ingå i alla utbildningar förtjänst i Svenska kyrkan. Enbart detta ökar efterfrågan på utbildning.RPI - Arbetsgemenskapen för religionspedagogik - inbjöd förra hösten till samråd kring kyrkornasutbildningsbehov. Den här gången breddas samrådet till hela det religionspedagogiska och -religionsdidaktiska området.Vi behöver samtala om praktiska frågor som kursutbud, lärarfrågor, litteratur och möjligheter tillsamverkan men lika mycket om ämnets identitet, särskilda uppgifter och förutsättningar att mötadagens och framtidens behov av kompetens. Kom gärna med förslag om sådant du och din institutionskulle vilja samtala om!Så här är dagen planerad (kl 10-16 med avbrott för lunch ca 12.30):Perspektiv på utbildning och forskning i religionspedagogik/-didaktik• Bakgrund – Inledande reflektioner kring ämnets identitet. Rune Larsson• Framtidsbilder – möjliga vägar för religionspedagogisk utbildning och forskning. Tre inledareger underlag för ett idésamtal (vardera max 20 min.): Else-Maj Eineborg-Falk, Svenskakyrkan, Lars-Göran Carlsson, Johannelunds Teologiska Högskola och Hanna Zipernovszky,Umeå universitet.RPI Arbetsgemenskapen för religionspedagogikOrdf. : MargarethaNiska ErdenborgSv. kyrkans kansliKontakt med RPIdirektor Rune LarssonFurugatan 16, 234 41 LommaTel. direktor: 040-41 13 64e-mail: rpi.larsson@telia.comPostgiro:47 17 38-5Org.nr: 817 600-6974


• Samtal och reaktioner med anledning av inledarnas inlägg• Lunch• Utbildningsutbud, grundutbildning: Kort information från deltagarna om dagsläge och framtidsplaner• Tidsavgränsade samtal kring följande områden:– Möjliga vägar till högre utbildning, magisterexamen, forskning och forskarutbildning– Kurslitteratur – biblioteksresurser – publiceringsfrågor – informationsutbyte– Särskilda frågor som deltagarna vill ta upp• Samverkan– mellan institutioner, exempelvis nätkurser på grundnivå– högre seminarier, exempelvis för forskare med rel.ped. inriktning/motsvarande– internationell samverkan, t ex med institutioner i Norge, Finland, Storbritannien• Summering av dagen – Önskemål om eventuell återsamling om ett år?• AvslutningFör ytterligare information, kontakta RPI:s direktor, Rune Larsson på rpi.larsson@telia.com ellerper tel. 040-411364.Vänliga hälsningarRune Larsson

More magazines by this user
Similar magazines