FREDSNYTT_1-2014_final

vapenvalet

FREDSNYTT_1-2014_final

FREDSKristna fredsrörelsensKristna fredsrörelsenstidning # 1 x l 2014 2012nyttVälkommenpå rörelsehelgmed årsmöteGöteborg 11–13 april/14Tema UNGA BYGGER FREDZuraiya villse likheternaZuraiya Longdewa är en av deunga workshopledarna inomSalaams vänner som byggerfred. /9Aktuellt:Sydsudan hotasav brist på mat/4Porträttet:Foujan Rouzbehom hijabuppropet/11


Aktuellt i nyhetsflödetNYHETSFLÖDETVärlden består av unga!En majoritet av världens befolkning är unga. Medelåldern påvärldens befolkning är 29,1 år och mer än en fjärdedel av världensbefolkning är under 15 år. Hur hög (eller låg) är medelåldern iländer där Kristna Fredsrörelsen verkar?Mexiko:27,7 årGuatemala:20,7 årColombia:28,6 årVästsahara:20,6 årSudan:18,9 årSydsudan:16,6 årSverige:42,2 årKälla: The World Factbook (CIA) och en.worldstat.infoStändigt denna vapenexportSveriges vapenexport under 2013ökade med 22 procent jämfört medåret innan. Brasilien ska köpa JasGripen och svenska politiker jublar.Den svenska vapenexporten ärständigt aktuell. Fredsnytt hjälperdig att bemöta exportförespråkarnasvanligaste argument.Argument 1: Svensk vapenexportger arbetstillfällen i SverigeOm vapenindustrin generelltskapar många jobb råder det delademeningar om. Tidigare harkrigsindustrin haft mycket forskningoch utveckling som överförtstill andra industrier, men de senastedecennierna har betydelsen avden militära forskningen minskat.Krigsindustrins egna siffror visaratt den redan har mycket civil tillverkningoch om denna trend hålleri sig blir det lättare att ställaom krigsindustrin helt och hållet.De jobb som vi har idag i krigsindustrinfinns för att vi investerarpengar där. Skulle viinvestera i andra områdenskulle jobben styras dit.Argument 2: Sverige tjänar på exportengenom skatteintäkterVisst får vi tillbaka litegranni form av skatter. Men de storapengarna går till ägarna av vapenföretagen.Dessutom har statenbeslutat att investera 90 miljarderkronor i nya Jas Gripen, pengarsom förmodligen inte kommerkomma tillbaka till den svenskastatskassan. All export ger skatteintäktertill Sverige. All typ av exportär inte okej för det.Argument 3: Svensk vapenexportbehövs för att behålla vår militäraalliansfrihetDetta är ett gammalt argumentfrån tiden då Sverige verkligendrev en neutralitetslinje. Det görvi inte längre, vilket bland annatmärks i vårt nära samarbetemed Nato. Dessutom har den”svenska” vapenindustrin nästanhelt sålts till utländska bolag ochvarken flygplanet Jas Gripen ellervåra ubåtar klarar sig utan importav utländska komponenter.Argument 4: Om inte vi säljer vapengör någon annan detSamma typ av argument användsav knarklangare. Innebärdet att Sverige också ska säljaknark, för att någon annan redangör det? Nej, självklart inte.Sverige kan och ska ta ansvar föratt den politik vi för inte kränkermänskliga rättigheter eller stärkerdiktaturer – oavsett vad andra ländergör.l LÄS MERLäs mer omvarförSverigeinte skaexporteravapen ifoldern”4 sakerdu inte villveta omsvensk vapenexport”.Finns attladda nerpå krf.seFredsnytt • # 1 • 2014 5


Tema aktivitetÄven barn kangöra skillnad!Här är några tips påvad barn kan göraför fred.IckevåldshjältarMahatma Gandhivar en vanlig man i Indien. Han ficknog av att människorna i Indien behandladesorättvist av Storbritannien,som då hade makten i landet. Han fickmed sig massor av människor som höll med honom.Genom att protestera och inte lyda de orättvisalagarna blev Indien till slut fritt från Storbritannien.Rosa Parksvar en vanlig kvinna i USA på 1950-talet som en dag vägrade lämna platsför en vit person på bussen. De orättvisalagar som fanns på den tiden sa atthon var tvungen att göra det för att hon var svart.När Rosa Parks agerade gjorde det att många andraockså vågade protestera och så småningom togs lagarnabort.Leymah Gboweeville få slut på kriget i Liberia, där honbor. Hon startade en organisation somprotesterade mot kriget. När krigsherrarnaträffades satte sig de protesterandekvinnorna runt huset som en mur och vägradesläppa ut dem förrän de bestämt sig för att skapafred. Hon har fått Nobels fredspris för det!JagIckevåldshjältarna är vanliga personersom har valt att säga ifrån när någotorättvist händer. Du kan själv bli enickevåldshjälte. Rita ett självporträtt.Sätt dig på tvärenIbland är det bra att säga emot. Om det är något som du inte hållermed om, till exempel att det blir mindre gympa i skolan – säg ifrån!Barn har rättigheter och åsikter och de måste vuxna lyssna på. Dukan göra skillnad även om du är barn.Så här kan du sätta dig på tvärenl Prata med dina kompisar, ta reda på om ni är flera som tyckersamma sak. Ni får större kraft om ni är många.l Ta reda på om det finns någon som kan mycket om frågan ochsom kan ge dig bra argument.l Ta reda på vem som bestämmer i den fråga som du vill påverka.l Skicka ett brev/mejl där du berättar vad du tycker. Ge förslag påhur det kan bli bättre.l Bjud in den som bestämmer. Förklara hur ni ser på saken.l Om problemet rör skolan, ta upp frågan på elevrådet.l Ta reda på om det finns föreningar som är aktiva i din fråga,som du kan gå med i för att göra din röst hörd. Starta en egenförening om det inte finns någon.l Starta en protestlista. Be alla som tycker likadant att skickabrev/mejl till de som bestämmer och kräva förändring.l Kontakta media och be dem uppmärksamma problemet. Detkan vara lokaltidningen eller lokalradio.Denna text är hämtat från tidningen Fredligt, som riktar sigtill barn mellan 9 och 12 år. Tidningen kan du beställa frånKristna Fredsrörelsen på stina.karbing@krf.se eller ring08-453 62 76. Det finns också ett ledarhandledningsmaterialatt ladda ner på vår hemsida krf.se/publikationer.10 Fredsnytt • # 1 • 2014


Porträttet Foujan RouzbehFoujan Rouzbeh är asylrättsaktivistoch debattör. Honjobbar som producent ochkoordinator på Kulturhuset iStockholm samt som samordnareför Sveriges Ungdomsråd.I höst kandiderar hon tillRiksdagen för FeministisktInitiativ.Martin Luther King-prisetoch hedersomnämnandeti Rosa Parks anda delas utav Kristna Fredsrörelsen,Equmeniakyrkan och SverigesKristna Råd./// Martin Luther King-dagen 2014Hijabuppropet har fått prisFoujan Rouzbeh är inte nöjd. Efterdet så kallade hijabuppropeti höstas, som tilldelades hedersomnämnandei Rosa Parks anda isamband med Martin Luther Kingdagen,har inga konkreta politiskabeslut fattats. Samtidigt vet honatt förändring tar tid.Den 16 augusti misshandlas engravid, beslöjad kvinna i Farsta.En för henne okänd man drog ochslet i hennes kläder och skrek sakersom ”såna som du ska inte varahär”. Foujan twittrade om händelsenoch skrev att något måste göras.Det ledde till att hon och fyraandra drog igång hijabuppropet,där de uppmanade människor attför en dag beslöja sig i solidaritetmed kvinnor som på grund av sinklädsel blir trakasserade och hotade.Hundratals människor frånSverige och andra länder deltog.– Det blev ett jättemediauppbåd.Mest förvånande och positivt varalla kvinnor som hörde av sig frånjordens alla håll och kanter ochtackade oss. Även kvinnor i länderdär man måste bära hijab, där detär tvånget som är problemet, hördeav sig och tackade.Uppropet gjorde att Foujanoch de andra initiativtagarna fickträffa justitieminister Beatrice Askför att diskutera frågan. Men efterdet har inga konkreta beslut fattats.– Jag är inte nöjd. Vad är ett mötemed justitieministern värt, om detinte leder någonstans? Men genomaktioner från vanligt folk, som blirså pass lyckade som hijabuppropetändå var, tror jag att fler människorkänner sig stärkta i att de ocksåkan göra något. Att man får uppögonen för sin egen potential. Detkan också vara bra att visa uppgivenhetnär inget händer. Samtidigtvet jag ju att det görs saker, bådel FAKTAUr motiveringen:HedersomnämnandetillHijabuppropetsommed sinopinionsbildandeaktion gickfrån känslatill handlingnär de uppmuntradekvinnorsrätt att fåklä sig somde självaönskar i detoffentligarummet.av oss inom gruppen men ocksåpå många andra håll. Men det behöverinte ta så lång tid! Men detär ju ett maktspel. Hade det varitenkelt hade det varit löst för längesen.Vad har du för relation till RosaParks och medborgarrättsrörelseni USA?– Ett av mina första skolarbetenhandlade om den rörelsen. Det ären av mina största inspirationskällorfrån start.Var får du energi från?– Från det förjävliga. Det germig kraft. Ilska kan ju också varapositiv. Och så alla människorna ide här kretsarna, som för stafettpinnenvidare. Det är många somär verksamma i flyktingfrågansom aldrig syns eller hörs. De ärde verkliga hjältarna! Vi är mångasom gör det här som politikernaborde göra men inte gör.Maria GilljamFredsnytt • # 1 • 2014 11


En födsel på flykt– Vet du vad som hände här 1997? Denna plats är blodig,säger Mercelina. Hon syftar på massakern i Acteal1997. Hon är en av de 98 tvångsförflyttade pågrund av konflikten i Colonia Pueblaoch har befunnit sig i Acteal sedanaugusti 2013.I huset med blå presenning somvägg födde Mercelina sitt barn. Honoch 98 andra lever sedan augusti2013 på flykt på grund av hot omvåld. De tvångsförflyttade får medföljningav Kristna Fredsrörelsen.De tycker nog att jag är ganskaunderhållande. Jagspillde ut bönor på minväska, vilket gjorde något medgruppdynamiken. Det tog bort ensocial spärr. Nu bemöter de migmed skratt och nyfikenhet. Mercelinahjälper mig med elden. Luftenär fuktig och veden är våt. Det rykeroch mina ögon är tårfyllda.Mercelina är gravid i niondemånaden men hennes klänningdöljer det väl. Hon kan föda vilkenstund som helst.– Jag gifte mig när jag var femton,berättar Mercelina. Men jagville inte. Min familj sa att jagborde gifta mig, och till slut kundejag inte säga nej. En dag hade hanställt 38 backar med Coca Colaframför huset. Det var en hemgift.Mercelina verkar inte bitter.Hon berättar bara sakligt, leendes.”Jo, det gick bra. Det gjordeont. Jag är lite trött.– Hur ska du föda? Här? frågarjag. Är du nervös?– Jo, jag är nervös, erkännerhon. Mina andra barn har minmamma förlöst, och hon är kvar iColonia Puebla. Nu måste någonannan hjälpa mig.Följande dag frågar jag efterMercelina i köket. Hon är enav få som pratar spanska. Jag fårförklarat för mig att hon fött. Igår.Klockan tre på eftermiddagen.Jag blir helt stum. Mercelina bori grannhuset och jag har inte hörtett ljud. Inte ett enda knyst. Födabarn utan ett ljud?Jag går och knackar på i huset,som består av fyra träpålar och enpresenning som fungerar som vägg.– Kom in, Frida, säger Mercelina.– Grattis, säger jag. Hur mår ni?Hon ligger på en träbänk medfiltar. En äldre kvinna byter tygblöja,rengör och lägger om navelsträngenpå Mercelinas bebis.– Jo, det gick bra. Det gjordeont. Jag är lite trött, säger hon förstrött.Jag förundras över att jag fårvara del av denna scen. En födsel.Ett litet mirakel. Nu är de tvångsförflyttadeinte 98 personer längre.De är 99.Frida Ekerlundfredsobservatör i Mexikol LÄS MERLäs mer om situationen för detvångsförflyttade i Mexiko påmexiko.krf.se.12 Fredsnytt • # 1 • 2014


Kristna fredsrörelsen I världen●●Nya fredsobservatörerNytt team har rest till GuatemalaI februari drog 11 nya fredsobservatörerut till Mexiko, Guatemalaoch Colombia för att arbeta medskydd av människorättsförsvarare.Marci, Virginia, Inès och Julius ärdet nya Guatemala-teamet.Det finns många anledningar tillvarför man vill åka ut som fredsobservatör.För Marci, Virginia,Inès och Julius är en viktig anledningatt få arbeta mer konkretmed människorättsfrågor och fåträffa och lära sig av människor iGuatemala.– Jag kände starkt att jag villejobba i fält med frågor som rörmänskliga rättigheter och fred. Iställetför att sitta som handläggarehär hemma vill jag få erfarenhetoch jobba mer direkt med människor,säger Inès.Att få lära sig av andra människorär något som de alla serfram emot.– Jag vill få en inblick i hur folkrörelserorganiserar sig för attkräva sina rättigheter, säger Julius.Arbetet i Guatemala handlarmycket om att stötta urfolks rättigheter,vilket är en ny fråga förMarci. Hon ser mycket fram emotatt få lära sig mer om det arbetet.– Frågan om urfolks rättigheterär min passion, fyller Virginiai. Men jag har jobbat med det merteoretiskt. Jag längtar efter att fåpraktisk erfarenhet.På frågan om vad som kommervara den största utmaningen svararMarci direkt:– Att leva och bo tillsammans!Alla skrattar högt och hjärtligt.Det låter kanske banalt men attMarci, Virginia, Inès och Julius kommer under 2014 att vara fredsobservatörer förKristna Fredsrörelsen i Guatemala.” mänskligaFrågan om urfolks rättigheter är min passion.Men jag har jobbat med det mer teoretiskt. Jaglängtar efter att få praktisk erfarenhet.kunna leva nära inpå andra människorär också en del av utmaningeni arbetet som fredsobservatör.Som observatör ska man varaopartisk i själva konflikten, menaldrig neutral för kränkningarmot människors rättigheter. Ochsjälva opartiskheten tror de kommerbli en utmaning.– Det kan bli svårt att vara opartisknär man bli så emotionellt engagerad,säger Marci.Deras engagemang för mänskligarättigheter är det som gjort attde sökt sig till att bli fredsobservatör.Men Inès poängterar:– För att jobba med fred ochrättigheter måste maninte åka till Guatemala. Att till exempeljobba med papperslösasrätt till sjukvård här i Sverige kanockså vara ett sätt.Maria Gilljaml FREDSOBSERVATÖRERTill Mexiko: Emma Idestrand,Erika Karlsson, SannaSjöblom, Nanna SundkvistTill Guatemala: Inès Chadi,Julius Copcutt, Marci HernándezMartinéz, VirginiaMatamoros AlasTill Colombia: Julia Andrén,Alia Ibragimova, Viena RainioFoto: Kristna FredsrörelsenFredsnytt • # 1 • 2014 13


●●PåskvandringVandra i tre dagar i VärmlandVälkommen att fira påsk i denvapenlöse Jesus fotspår! KristnaFredsrörelsens lokalgrupp i Värmland,tillsammans med Bilda ochUniversitetskyrkan i Karlstad ochÖrebro planerar nu för årets påskvandring.Hans KvarnströmStarten sker i Karlstad kl 17.30 påsöndag den 13 april. Under de trekommande dagarna går deltagarnacirka en mil per dag, får utbildning,reflekterar och delar engagemangtillsammans. Vandringen avslutasmed ett möte på Bofors i Karlskogaoch middag på onsdag den 16april. Övernattningar sker på golv iförsamlingshem. Packningen körsmed bil mellan platserna.– Jesus sa nej till våldsanvändningoch utmanade förtryckandesystem. Men vad innebär detatt följa Jesus i dagens värld? Detär sådant vi tillsammans kommerreflektera kring under vandringen,säger Hans Kvarnström, prästi Universitetskyrkan och med i lokalgruppeni Värmland.Maria Gilljaml ANMÄLANFör frågor och anmälan,kontakta:Stina Karbing:stina.karbing@krf.se,08-453 68 76Angela Collin:angela.collin@oru.se,070-665 27 34.Sista anmälningsdag 6 aprilGöteborg firade MartinLuther King-dagenFlera av Kristna Fredsrörelsenslokalgrupper firade Martin LutherKing-dagen i januari. I Göteborganordnades workshops och samtalpå Interreligiösa centret, som besöktesav 64 personer. Mikael Risenforsfrån gruppen skriver så härpå Kristna Fredsrörelsen blogg:”Kanske är det den avslutandemusiken som gör Martin LutherKing-dagen för någon, kanske ärdet veganska fikat en inspiration,kanske är det att se människor avskilda åldrar, kön, härkomster, religioneroch intressen samlas ochsamtala för en bättre värld. Oavsettvilket är vi säkra på att MartinLuther King-dagen behöver uppmärksammas,och det tänker vifortsätta med.”l l l Se bilder från dagenpå nästa sida.Välkommenpå rörelsehelgmed årsmöte i Göteborgden 11-13 april!Sistaanmälningsdag4 aprill l l ProgramFredag kväll: en kväll om förändringarnai svensk vapenexport.Hur kan vi påverka? Start kl 18.Plats: House of Win-Win, Sockerbruket23Lördag: årsmöte och workshopom lokal fredsaktivism.Plats: Bergsjöns församling,Rymdtorget 5Söndag: fortsatta årsmötesförhandlingar,gudstjänst ochgemensam lunch. Slut ca kl 14.00.Plats: Bergsjöns församling,Rymdtorget 5Mer info och anmälan: krf.se/rorelsehelg2014 eller ring 08-453 68 40.14 Fredsnytt • # 1 • 2014


BBli månadsgivareAnmäl digtill autogirokrf.se/autogiroeller ring08-453 68 40Stöd Kristna Fredsrörelsensarbete långsiktigt – bli månadsgivare.Exempel på vad din gåva kan användas till:l l l En människorättsförsvarare kanverka för fred i Colombia tack vare skyddfrån Kristna Fredsrörelsen fredsobservatörer.l l l En pastor i Sydsudan får utbildningi ickevåld.l l l En svensk församling får verktygför att kunna bygga fred lokalt.Bli medlem!Hjälp oss förverkliga vårmålsättning om fred ochrättvisa!Ge en gåva!Alla bidrag behövs! Dingåva går direkt till vårafredsprojekt.Telefon: 08-453 68 40 E-post: info@krf.se Hemsida: www.krf.se PG 90 00 31-6

Similar magazines