evoluTionen - Armatec

armatec.se

evoluTionen - Armatec

Så här gick Tryckhållnsid 4 ARTIKEL SÅ GICK TRYCKHÅLLNINGSEVOLUTIONEN tillDet var på hösten 2007 tanken föddes på att utveckla ett eget tryckhållningssortiment för delar av den nordiskamarknaden. Stärkta av framgångarna med det egenutvecklade Hydrotexprogrammet bestämde vi oss för attskapa marknadens mest kundanpassade och användarvänliga sortiment av expansionskärl. Projektet är ettbra exempel på vårt arbetssätt som går ut på att utnyttja och dra fördel av de olika kompetensområdensom finns i organisationen. Så här gick det till.Projektet börjar med att Armatecsledningsgrupp ger marknadsavdelningenen lika utmanade som svår uppgift – visaatt vi leder utvecklingen inom tryckhållninggenom att ta fram marknadens bästasortiment. Vid årsskiftet 07/08 tillsätts enprojektgrupp som består av personer medspetskompetens från olika avdelningarinom Armatec. Pia Andersson, projektledaresom samordnar och driver på.Christer Johansson, produktansvarig somkan allt och lite till om tekniken kringexpansionskärl. Bo Seborn, teknisk chefpå Armatec är expert på regler och normeroch dessutom leverantörsansvarig. MatsGunneling, ansvarig för tester, har dagligkontakt med installatörer som ska köraigång expansionskärl vet exakt hur detfungerar ute i verkligheten.Projektgruppens uppgift: Ta fram etttryckhållningssystem för konstant tryckhållningav värme- och kylsystem därtryckalstraren är en luftkompressor.Med detta mål som utgångspunkt togprojektgruppen fram en kravspecifikation,budget med fortlöpande kostnadsuppföljningoch tidplaner. Under arbetets gånghar gruppen kompletterats av personer medspecialkompetens, t ex gällande logistik, eloch inköpsfrågor.Projektgruppen rapporterade till en styrgruppsom bestod av Jens Helgegren,Kundområdeschef Värme & Kyla samtBerndt Öjerborn, Marknadschef. Styrgruppenhade beslutanderätt och detövergripande totalansvaret för projektet.Lyssnade på installatöreroch användareArbetet började med att gruppen togfram en kravspecifikation. En mycketviktig del i detta arbete var att lyssna avvad installatörer, användare och konsultertyckte och tänkte. Efter återkopplingenfrån fältet visste vi att igångsättningenskulle vara enkel och självinstruerande.Vi skulle leverera en komplett enhetdär avstängningsventiler och avtappningingår. Dessutom skulle enheten varalätt att montera.Användarvänlig styrlådaEnheten består av ett tryckkärl somkommunicerar med en tryckhållningsenhetmed kompressor och styrautomatik.Som utgångspunkt för styrautomatikenanvände vi den populära/användarvänligastyrlådan som tidigare har tagits framför det öppna kärlet AT 8351. Ett närasamarbete med leverantören av dennastyrlåda påbörjades för attutveckla en mjukvara somär anpassat till en kompressortryckhållningsenhet.Samtidigtfokuserar gruppen på att hittaen leverantör som kan uppfyllade krav vi ställer på tryckkärlen.Ny designI ett tidigt skede väcks fråganangående designen på enheten.Målet var att ta fram en enhet somvar snygg att se på utan att för densakens skull ge avkall på det viktigasteav allt – kvalitet och enkelt handhavande.En industridesigner fick i uppdrag attta fram olika förslag.Projektet avslutasProjektet avslutas i och med att målet äruppfyllt, dvs att enheten är framtagenoch klar med tillhörande dokumentation,leverantörsvalen är gjorda samt att rutinerär överlämnade och implementerade iden övriga organisationen, t ex inköp,lager och service.Projektgruppen bakom Tryckhållningsevolutionen:Bo Seborn, Christer Johansson, Mats Gunnelingoch Pia Andersson.


ARTIKEL SÅ GICK TRYCKHÅLLNINGSEVOLUTIONEN tillsid 5ingsevolutionen till.


sid 6 ARTIKEL Expansions- och tryckhållningssystemExpansions- ochtryckhållningssystemför värmeväxlare ochpannanläggningar.Det är av betydelse att förstå skillnadenmellan ett expansionssystem och etttryckhållningssystem.ExpansionssystemAlla anläggningar för uppvärmning avvätska måste ha ett expansionssystemför att ta upp ändringar i anläggningensvätskevolym på grund av temperaturförändringar.I det följande kommer endast vattenatt behandlas men även andra vätskorförekommer tex hetolja där också ettexpansionssystem krävs.Vatten som uppvärms från tex 20°Ctill 80°C kommer att volymutvidgas medknappt 3 procent. Ett system med volymen5m 3 kommer i detta fall vid uppvärmningtill 80°C att få en volymökning om cirka150 liter. Vid minskad temperatur sker envolymminskning och systemet måste därförtillföras vatten. Dessa volymförändringarmåste kunna tas upp av expansionskärlet.Ett expansionskärl kan antingen varatrycklöst öppet mot atmosfären eller slutetoch trycksatt. En specialvariant är ett kärlmed bälg innesluten i ett mot atmosfärenöppet kärl.Expansionskärlet bör placeras på returledningentill pannan/värmeväxlaren ochanslutas på cirkulationspumpens sugsida.Anslutningspunkten mot systemet utgörden så kallade neutrala punkten, vilketinnebär att det statiska trycket är konstantoch oberoende av cirkulationspumpenstryckuppsättning.Slutna, förtryckta expansionskärlav membrantyp – AT 8363B+ För mindre effekter i värmesystem– Värmevattnet i direkt kontakt med tryckkärletkan orsaka korrosionsproblem– Kräver kontroll av förtryckSlutna, förtryckta expansionskärlav bälgtyp – AT 8321C+ För mindre effekter i värmeochköldbärarsystem+ Fluiden i systemet är heltinnesluten i bälgen+ Bälg av EPDM gummi+ Ingen risk för korrosion– Kräver kontroll av förtryck


sid 8 ARTIKEL Dimensionering av expansionskärlDimensionering avexpansionskärl förvarmvattenanläggning.A. Förtryckt expansionskärl med membran eller bälgStandarden SS-EN 12828 Värmesystem i byggnader bör användasdå det handlar om att använda energin för uppvärmningsändamål.Annex D i denna standard anger följande för dimensionering avett förtryckt expansionskärl med membran eller bälg.Alla tryck är övertryck.1. Systemets statiska höjd (Hst), i meter bestämmer expansionskärletsförtryck (Po) i bar. Lägg till 0,3 bar för att säkerställa ettövertryck i systemets högsta punkt.Nu är samtliga parametrar redovisade och beräkning av minstaerforderliga volym Vexp i liter för expansionskärlet kan göras.Använd formel:Exempel:Systemets statiska höjd, Hst12 mSäkerhetsventilens öppningstryck, Psv 3,5 barSystemets volym, V2600 literHögsta driftstemperatur, t 80°C2. En säkerhetsventil har ett stängningstryck som är lägre änöppningstrycket, så kallat nedblåsning. Räkna med ett högstadriftstryck Pe om 90 procent av säkerhetsventilens öppningstryckPsv. För att få bra driftsförhållanden rekommenderas attsäkerhetsventilens öppningstryck Psv sätts till 2 bar + Hst/10.Pe = 0,9 x 3,5 = 3,15 barPo = 12/10 + 0,3 = 1,5 bar.V = 2600 literVwr = 0,5/100 x 2600 = 13 liter3. Systemvolymen V i liter är normalt den svåraste parametern.Försök göra en bra uppskattning alternativt kan värmeväxlareffekten/panneffektenanvändas som närmevärde.4. Vattnets volymutvidgning, e i procent beror på fyllnadstemperaturen,normalt cirka 10°C och systemets högsta driftstemperatur,för äldre system är 80°C en vanlig temperatur. En temperaturom t ex 80°C ger en volymutvidgning av knappt 3 procent.t = högsta driftstemperatur. Expansionsvolymen Ve blir då:Välj AT 8321C300, förtryckt expansionskärl, 300 litermed bälg av EPDM gummi. Förtryck 1,5 bar.5. Utöver vattnets termiska expansion skall ett tillägg Vwr iliter göras för att kompensera möjlig förlust av vatten i systemet.För expansionskärl med en volym av minst 15 liter skall etttillägg göras om 0,5 procent av den totala systemvolymen Vdock minst 3 liter.Detta innebär att ett tillägg om 3 liter alltid skall ske upp tillen systemvolym om 600 liter. För större systemvolymer görsdet procentuella tillägget om 0,5 procent.B. Öppet expansionskärl med pumpstyrningMinsta volym Vexp beräknas genom:Ve och Vvr beräknas enligt A ovanC: KompressorkärlMinsta volym Vexp beräknas genom:VI SOM INTE VILL HANDRÄKNAANVÄNDER VARMBER 5.0Ve och Vvr beräknas enligt A ovan.


ARTIKEL BÄST I TESTsid 9Bäst i test – EPDM ärbättre än butylgummi!Genom åren har vi predikat att bälgen ska vara av butylgummioch inget annat. Är det då inte lite konstigt att vi väljer enbälg av EPDM gummi istället? För att få reda på vad somverkligen gäller för permeabiliteten för olika gummimateriallät vi SP prova fyra olika kombinationer av gummimaterialoch tjocklekar. SP rapport F813981 av 2008-09-11 visaratt en högkvalitativ bälg av EPDM gummi med god tjocklekhar i särklass lägst permeabilitet.Vi hade förväntat oss att en bälg av butylgummi skulle uppvisabäst resultat. Men fick nu klara besked från SP att välja enhögkvalitativ bälg av EPDM gummi. Vårt val av EPDM gummiger en permeabilitet som är 25 procent mindre jämfört med enbälg av butylgummi. Den fullständiga rapporten kan erhållasfrån Armatec.


sid 10 ARTIKEL NY DESIGNEn av de första idéskissernapå den nya kåpan.


ARTIKEL NY DESIGNsid 11NyDESIGNvisar vadARMATECstår för.Genom att prata med kunderna fick visnabbt klart för oss vilka funktionella kravenheten skulle leva upp till – den skullebl a vara lätt att ta i drift och vara enkel attmontera och använda. Dessutom ville viförstås att den skulle vara snygg. Men eftersomdet här med design och formgivninginte är vår främsta gren beslutade vi ossför att koppla in en industridesigner.Uppdraget gick till LOTS Design iGöteborg som bl a har genomfört designuppdragför IKEA och Volvo. IndustridesignerHenrik Kreutz Erbéus tog sigan uppgiften.– Det var roligt att jobba med Armatecdå alla inblandade var väldigt engageradeoch nyfikna på vad vi på LOTS kundetillföra. Min ambition var att pränta invärdet av en genomtänkt designstrategisom går ut på att samtliga produkter frånArmatec ska spegla företagets kärnvärden.På så vis bidrar designstrategin till attstärka varumärket och därmed lönsamhetenpå sikt. Vår uppgift var alltså att ta framen enhet som verkligen speglar vad Armatecstår för – dvs kunskapsföretaget somleder utvecklingen inom tryckhållning.De gamla kärlen hade en väldigt enkelkåpa i rostfritt stål, men värst av allt var attden var så hög och otymplig. Viktigast avallt blev därför att sänka ned kåpan ochse till att den fick en riktigt snygg finish.Tre olika förslagLOTS presenterade tre olika förslag ochprojektgruppen fastnade omedelbart förett av dessa. Något som är ganska ovanligtdå man ofta vill plocka russinen ur kakanoch ta det bästa från de olika alternativen.– När alla var överens om vilket alternativvi skulle gå vidare med tog vi fram en principiellkonstruktionsskiss för att vara säkrapå att prototypen verkligen gick att tillverka.Därefter kontaktade Armatec det företagsom slutligen skulle tillverka enheterna.Kompromiss mellanfunktion och designVi på Armatec är nöjda med designen påden nya enheten. Henriks kritiska designerögajagar däremot fortfarande detaljer.– Helt ärligt så tycker jag att kåpanfortfarande är en aning hög, men det varju så många komponenter som skulle fåplats. Men det är inget större problem, vifår göra en utvärdering och se vad vi kanfinjustera för att det ska bli ännu bättre iframtiden. Det har varit ett roligt projektoch jag tror och hoppas att Armatec harinsett nyttan och nöjet med att jobba meden långsiktig designstrategi, avslutar Henrik.


Vi utför service på bådenya och gamla kärl.Gänget på vår serviceverkstad är experter på det nyatryckhållningsprogrammet. Om något oförutsett skullehända kan du vara lugn för att vi snabbt ser till attåtgärda problemen. Dessutom kommer vi givetvis attfortsätta att göra service på tidigare levererade kärl.Vårt nya sortiment är anpassat så att man kan användaett befintligt kärl och docka till en ny kompressorellerpumptryckhållningsautomatik.Så tveka inte att kontakta serviceverkstädernai Göteborg och Stockholm. Våra experter påexpansionskärl är till för dig.Dimensionera rätt med VARMBER 5.0.Varmber 5.0 är ett uppdaterat och delvis nyttprogram för beräkning och dimensioneringav Armatecs expansionskärl och säkerhetsutrustningi värme- och kylsystem. Varmbersom är utvecklat av Armatec har funnits iolika versioner sedan 90-talet. Programmethar tidigare distribuerats till användare viaCD-skivor men den nya versionen finns attköra direkt på vår hemsida. I och med attprogrammet finns tillgänglig på vår hemsidakan du alltid vara säker på att du använderden senaste programversionen, vilket är engaranti för att du alltid dimensionerar eftersenaste normer och rekommendationer.Tävla och vinn en valfri ljudbok.Vi hoppas att du tyckte det här specialnumret om Tryckhållningsevolutionenvar intressant. Vi själva är övertygade om att det nyatryckhållningsprogrammet kommer att göra ert arbete så mycketenklare och effektivare.Tag chansen att var med i vår tävling så kan det vara du somvinner en valfri ljudbok. Lycka till.Om du inte vill göra en handberäkning så kan du göra beräkningeni vårt nya Varmber 5.0 som finns tillgängligt att köra på vårhemsida www.armatec.seVi vill ha ditt svar senast den 3 april. Maila svaren tilltavling@armatec.se alternativt skicka ditt svar till Armatec,Box 9047, 400 91 Göteborg.Beräkna minsta erforderliga expansionskärlsvolymför ett förtryckt bälgkärl enligt SS-EN12828 medföljande förutsättningar:- Systemvolym: 5000 liter- Högsta drifttemperatur 60°C- Systemets statiska höjd 17 meter- Säkerhetsventilens öppningstryck 4,0 barUtslagsfråga: Vilken typ av gummi rekommenderadeSveriges Provnings- och Forskningsinstitut att viskulle använda till bälgen?Armatec AB (headoffice)Box 9047 SE-400 91 Gothenburg SwedenVisiting address A. Odhners gata 14 421 30 Västra FrölundaPhone +46 31 89 01 00 Fax +46 31 45 36 00E-mail info@armatec.se, www.armatec.seKunskap och nytänkande inom värme, kyla och process.

More magazines by this user
Similar magazines