Bente T - Karin G

siq.se
  • No tags were found...

Bente T - Karin G

Systematiskt kvalitetsarbete påorganisationsnivå ochverksamhetsnivåKarin Karin Gustafsson Gustafsson Förnamn och Efternamn, och Bente Bente Center Tuff, Center för Skolutveckling, för för Skolutveckling, Göteborgs Göteborgs Göteborgs Stad Stad Stadkarin.gustafsson@stadshuset.goteborg.se fornamn.efternamn@stadshuset.goteborg.se, bente.tuff@stadshuset.goteborg.se031-3650000


BakgrundTvå parallella processerErsättning för IUPArbetsgruppKompetensutveckling,förskolans förändrade uppdragCirkel försystematiskt kvalitetsarbeteFöreläsningsserie isamarbete med GU-110 gruppen2 dagars utbildning i samarbetemed Universeum- 30/stadsdelKarin Gustafsson och Bente Tuff, Center för Skolutveckling, Göteborgs Stadkarin.gustafsson@stadshuset.goteborg.se bente.tuff@stadshuset.goteborg.se


Systematiskt kvalitetsarbete.• Barn och Vårdnadshavare – Delaktiga …..• Arbetslag - Medverka/Bidra …..• Förskollärare - Ansvarar för …..• Förskolechef - Ett särskilt ansvar för …..8. Vad finns det för forskning ochbeprövad erfarenhet inom målområdetoch hur kan vi använda oss av den?Hur ska vi i det aktuella området förbättravåra arbetsprocesser utifrån våra resultatoch slutsatser?7. Sammanställ, reflektera och analyseradokumentationen i aktuellt målområde:Vad har vi gjort och hur har vidokumenterat?Vad kan vi se i dokumentationen?Hur långt har vi kommit i vårmåluppfyllelse?Vilka resultat kan vi se?Vilka slutsatser kan vi dra utifrånresultaten?Systematiskt kvalitetsarbeteFörbättraförskolansarbetsprocesserför att utvecklabarns lärandeSka vila på vetenskaplig grund ochbeprövad erfarenhetBARNSammanställdokumentationen ochanalyseraverksamhetensmåluppfyllelse iförhållande till barnsutveckling och lärande.Planeraverksamhetensinnehåll ochgenomförandet, iförhållande tillmålen i skollagenoch läroplanenGenomför ochdokumenteraarbetet så att allabarn får stöd ochstimulans så att deutvecklas så långtsom möjligt1. Nulägesanalys genomförs2. Välj mål utifrån uppdragen i skollagoch Lpfö98:103. Hur planerar och skapar vi en miljöoch en arbetsprocess somstödjer barns utveckling ochlärande? Utgå ifrånläroplansmålen ochbarngruppens behov samtförutsättningar.4. Utforma utvärderingsbara mål.Planera verksamheten utifrångruppens behov så att varjebarn ges möjlighet till utvecklingoch lärande.5. Målområden som ska dokumenteras6. Verktyg att använda viddokumentationen.Allmänna råd med kommentarer om Systematisktkvalitetsarbete - för skolväsendetKarin Gustafsson och Bente Tuff, Center för Skolutveckling, Göteborgs Stadkarin.gustafsson@stadshuset.goteborg.se bente.tuff@stadshuset.goteborg.se


Nästa steg…TorghandelFörskola på vetenskaplig grundKarin Gustafsson och Bente Tuff, Center för Skolutveckling, Göteborgs Stadkarin.gustafsson@stadshuset.goteborg.se bente.tuff@stadshuset.goteborg.se

More magazines by this user
Similar magazines