Media och arkiv - Visa filer

content.foreningshuset.se
  • No tags were found...

Media och arkiv - Visa filer

Forändringens dilemmahand de tekniska aspekterna av utvecklingen ochberör egentligen inte alls utvecklingen inom myndigheteroch förvaltningar, utan konstaterar endastatt "Offentlig förvaltning anammade tidigt dennya tekniken." 74 Detta indikerar snarare att motsatsenvarit fallet, dels pg av att utredningen pekarpå problematiska faktorer i anslutning till utvecklingensom rimligtvis borde vara väl utvecklade år2000 då promemorian författades, om den offentligaförvaltningen i princip arbetat med dessa frågori över fyra decennier. Exempelvis är utredningenskraftiga markering rörande bristen på utbildningett tecken på detta.En rimligare förklaring till den positiva bild somges av utvecklingen inom den offentliga förvaltningenär att utredningen har att förhålla sig dels till detidigare nämnda r.lktlinjerna och dels till en ytterligareproposition som tydligt signalerade regeringensinställning till utvecklingen: Ett informationssamhällefdr alla 75 • I denna proposition beskrivs detdåvarande läget som en del av "Den digitala revolutionen"och betonas vikten av att den offentligaförvaltningen skall agera föredöme i utvecklingen:"I fråga om den prioriterade uppgiften för staten attöka kompetensen att använda IT anför regeringenatt den statliga förvaltningen bör vara ett föredömesom aktiv användare av informationsteknik i denegna verksamheten och i samverkan med företagoch medborgare." 76Med anledning av dessa formuleringar finns det allaskäl för utredningen att till viss del anamma regeringenssyn på utvecklingen i syfte att själva landa"rätt" i sin beskrivning. Det tycks dock som att politikernassyn på utvecklingen är mer optimistisk änutredarnas och det är nu snarare politikerna somdriver frågan om utvecklingens möjligheter, då det ipropositionen formuleras en ide om radikala förändringarinom förvaltningarna där t ex medborgarp.askall ges rätt att ta del av förvaltningarnas samladeinformation för att underlätta insyn. Förslagettillbakavisas visserligen av utredningen med hänvisningtill offentlighetsprincipen, men resonemangetpekar på en betydande attitydsvängning från politikernashåll vid jämförelse med yttrandena kringderas ställning i propositionen om arkivlagen. Enslutsats blir således att den nu uppvisade politiskaviljan att anamma utvecklingen förhindras av de effektersom den passiva diskursen gett upphov till,bland annat i frågan om utbildning.Detta är också den slutsats som, de tidigare uttalandenatill trots, ges av utredarna när de konstateraratt:"Trots att en ändring av grundlagsreglerna gjordesför snart tre decennier sedan i syfte att göra det klartatt handlingsoffentligheten också omfattar ADBochandra upptagningar, finns ännu stora brister närdet gäller myndigheters insikt om att också upptagningari myndigheters datasystem utgör allmännahandlingar." 77Denna slutsats visar dels på att förvaltningarnasarbete med att införliva ADB och IT i sina verksamheteruppvisar stora brister, dels att de effektersom dessa brister har haft på arkiven bör vara betydande.Om resonemanget sedan skall följas till vägsände innebär det att den digitala utvecklingen bådeinom förvaltningarna och arkiven inte aktualiseratspå allvar vid tiden för propositionens publicerande.Detta tyder antingen på att utvecklingen varit ensidigtteknisk, det vill säga att förvaltningarna satsatstora resurser och kapital på införskaffandet avdatorer utan att någon egentlig förändring kunnatuppnås. Den andra möjliga tolkningen är att deyrkesverksamma arkivarierna antingen inte velateller tillåtits medverka i införandet och utvecklingenav ADB- och !T-system. Utredningen gerett visst stöd åt båda slutsatserna i dess kapitel omhandlingsoffentlighetens stödsystem.Vad gäller synen på den digitala utvecklingensom utredningen ger uttryck för är denna överlagpositiv och de reservationer som görs bottnar påett tydligt sätt i gällande lagstiftning och inte i enmotvilja mot utvecklingen. Det bör då dock poängterasatt eftersläpningen vad gäller utbildning ochett mer utvecklat användande av ny teknik troligtvisARKIV, SAMHÄLLE OCH FORSKNING 2009:1

More magazines by this user
Similar magazines