Media och arkiv - Visa filer

content.foreningshuset.se
  • No tags were found...

Media och arkiv - Visa filer

Daniel Sjiiberginte enbart orsakats av ett ointresse från förvaltningenssida och ett exkluderande av arkivarier iarbetet med att utveckla systemen, utan också pågrund av arkivverksamheternas egen eftersläpningsom blev en effekt av etableringen av den passivadiskursen.Ordning och reda bland alhnänna handlingarDet andra av OSEK:s utredningar bär titeln Ordningoch reda bland allmänna handlingar. 78Ett resonemang som åter tas upp i denna utredningär utbildningens roll i förhållande till offentlighetsprincipenoch den digitala utvecklingen.De tidigare påpekandena om bristen på kunskapom hur ADB-systemen fungerar och vikten av attbygga system som bland annat är arkivanpassadeåterkommer i denna utredning:"Vi vill framhålla att det är ett ansvar för samtligamyndigheters ledning att se till att offentlighetsprincipenfår genomslag i deras verksamhet.Av det följer ett ansvar för att personalens kunskaperom gällande regler är tillräckliga och används. Detinnebär också ett ansvar för att se till att dessa frågorbeaktas i samband med verksamhetens organisationoch användningen av olika tekniska lösningar." 79Att utbildningsaspekten återigen poängterasförstärker den tidigare dragna slutsatsen att dendigitala utvecklingen främst yttrat sig genom införandeav teknik och inte av ett verkligt intresseför att införliva de tekniska lösningarna i blandannat arkivsammanhang. Något som utredningendärför betraktar som särskilt viktigt är en god offentlighetsstruktur.80 Begreppet innebär kort ett sättför myndigheterna att hantera offentlighets- ochsekretessfrågor. I detta sammanhang betonas blandannat vikten av ett korrekt förfarande, t ex när i utvecklingenav nya datasystem. 81 I anknytning till detresonemang som fördes i den tidigare utredningenom vikten av att inkludera kompetent personalvid införande av nya system (t ex arkivarier) skriverutredarna följande om offentlighetsstrukturen:"Kravet på en god offentlighetsstruktur innebär attmyndigheter när det planerar sin !T-verksamhetinte bara skall styras av tekniska, ekonomiska ochadministrativa överväganden. De måste även ta hänsyntill vad som krävs för att tillgodose rätten att tadel av allmänna handlingar." 82Betoningen av en god offentlighetsstruktur utgördärmed på många vis utredningens syn på den digitalautvecklingens inverkan på arkiven. Dels finnshär en uppmaning att inkludera arkivarier och ettarkiveringsperspektiv vid planeringen av !T-verksamhetsamt att kravet på utbildning av personaloch ledning indirekt gör sig gällande i resonemanget.Bristen på en god offentlighetsstrukturblir därför en faktor att beakta vid resonemangkring den digitala utvecklingen. För den kritiksom förs fram i utredningen kring hanteringen avallmänna handlingar handlar inte om eventuellanegativa sidor med utvecklingen mot en digitalhantering utan just om bristen på en ordnad ochkorrekt struktur för denna hantering. Det finns iutredningen en mer eller mindre uttalad oro inbakadi uppfattningen av den digitala utvecklingensom härrör just från denna problematik, detta uttrycksexempelvis indirekt i utredningens resonemangom vikten av att utarbeta effektiva metoderför att finna allmänna handlingar, och då särskiltdigitala sådana. 83 Den förhärskande uppfattningentycks, som ovan påpekats, vara att den digitala utvecklingeni sig inte innebär något problem, mendet faktum att förvaltningarna negligerat det ansvarsom tillkommit dem genom införandet av exempelvisADB-system gör att det uttrycks en orokring vad utvecklingen inneburit och kommer attinnebära för offentlighetsprincipen och rätten attta del av allmänna handlingar. Det handlar såledesom ett problem som är inbyggt i den struktur somförvaltningarna utgör och som utredarna söker lösagenom att förorda exempelvis utbildning, tydligareregler etc. Resonemanget pekar också mot attden passiva diskursen är en betydande orsak till deproblem kring utvecklingen som anges ovan.2 0ARKIV, SAMHÄLLE OCH FORSKNING 2009 :1

More magazines by this user
Similar magazines