Media och arkiv - Visa filer

content.foreningshuset.se
  • No tags were found...

Media och arkiv - Visa filer

Fdränd1·ingens dilenr.maRA-FS:arnas betydelse för den digitalautvecklingen och debattenDet kan direkt konstateras att klara beröringspunkterexisterar mellan föreskrifterna och den debattsom fördes under 1980- och 90-talen. Exempelvisär flertalet RA-FS:ar under 1990-talets inledandeår inriktade på användning av mikrofilm och ettmer eller mindre uttalat motstånd mot användandetav andra typer av databärare. Vad som börbeaktas i sammanhanget är den uppenbara konfliktsom under det tidiga 1990-talet existerademellan Riksarkivet och datainspektionen kringgallringen av personuppgifter på andra databärareI RA-FS 1989:1 behandlas exempelvis bevarandeoch gallring av handlingar i två datorbaseradesystem hemmahörande i den kommunala sfären.Anledningen var att nya rutiner införts för systemensamt att användandet av mikrofilm ökat. Vadsom är slående i denna RA-FS är inkluderaodet avett avsnitt där man informerar om möjligheten attvia det bolag som utvecklat ett av systemen erhållautdata på mikrofilm. 84 Detta efter konstaterandet. att "Föreskrifter om gallring av personuppgifterpå elektromagnetiska databärare kan meddelas avdatainspektionen". 85Denna tendens i RA-FS:arna fortsätter ochkommer bland annat till tydligt uttryck i RA-FS1991:13 där bevarandet av kartor och ritningar hoskommuner och landsting behandlas. I ett avsnittbetitlat Basmaterial förs ett resonemang kring bevarandetav dessa handlingstyper som framställtsmed hjälp av CAD-system (computer-aided design).Det menas här att systemens minnesmedia (disketteroch magnetband) visserligen kan bevaras underobegränsad tid med rätt rutiner, men konstaterasnågot senare att endast tre material: svenskt arkiv,åldersbeständigt papper samt mikrofilm är lämpligaatt använda. 86 I sammanhanget ges också direktaargument för användandet av mikrofilm, inte minstekonomiska sådana.Vad dessa dokument indikerar är dels en kontinuiteti tänkande men också ett medvetet exkluderandeav andra lösningar vilket kan ses om eneffekt av diskursens institutionaliseringB 7 •En RA-FS av uppenbart intresse presenterades1994 där föreskrifter och allmänna råd för AD B behandlas.RA-FS:en innebär ett verkligt brott motden tidigare utvecklingen och de tidigare publiceradeRA-FS:arna. För första gången sätts nu fokuspå handhavandet och säkerställaodet av informationsom uppkommit i AD B-system. I författningenaktualiseras frågor kring gallring och handhavandetav allmänna handlingar i ADB-system, vilket diskuteratsi debatten av bland andra De Groat ochJohansson i ASF 1993:1 respektive 1994:2. Såledesfinns det här ett tydligt samband mellan debattensutveckling och den inom Riksarkivet. Intressantnog innebär föreskriften också ett brott med dentidigare ensidiga fokuseringen på mikrofilmensom databärare då såväl magnetiska som optiskadatabärare nämns i avsnittet som behandlar val avdatabärare. 88Vad som vidare är intressant med denna författningär att den delvis bryter mot det fokus påproblem som var uppenbara under diskursens utveckling.Det är dock uppenbart att den passivadiskursen haft ett betydande genomslag i utvecklingen.De efterföljande RA-FS:arna utgör en fortsättningpå den ovan nämnda och behandlar förutomrent tekniska aspekter även andra faktorer av vikt.I RA-FS 1994:7 behandlas bland annat det kravsom följde på införandet av arkivförordningen(1991:446) angående arkivmyndigheternas rätt tillmedverkan vid införandet av nya ADB-system. 89Denna paragraf i arkivförordningen innebar attarkivmyndigheterna nu kunde utöva inflytande påarbetet med införandet av nya ADB-system vilketvarit ett kontinuerligt och från arkivvärldens hållmycket svårlöst problem då det krävde ett mycketnära samarbete med andra yrkesgrupper än denegna. Denna problematik har bland annat behandlatsavGränströmiASFnr 241982. Således kan detsägas att den tidigare avsaknaden av lagstiftning påjust detta område har varit en bestämmande faktori utvecklingen.Det skall dock i detta sammanhang uppmärksammasatt samtidigt som arkivmyndigheterna nu gavsARKIV, SAMHÄLLE OCH FORSKNING 2009:121

More magazines by this user
Similar magazines