Media och arkiv - Visa filer

content.foreningshuset.se
  • No tags were found...

Media och arkiv - Visa filer

Forändringens dilemmaföreskrifter. Konsekvenserna av detta har resulterati en passiv och avvaktande hållning gentemot utvecklingen.Titeln på denna artikel sammanfattar väl det resultatsom studien uppvisar och manar till vidarediskussion, reflektion och forskning kring det dilemmasom en omvälvande förändring av den digitalautvecklingens typ utgör för arkivsamhället ochhur det kan bemötas.FörfattarpresentationDaniel Sjöberg, född I98o i Uddevalla, utexamineradesfrån den arkivvetenskapliga utbildningenvid Göteborgs Universitet under våren 2008 och ärför tillfället verksam vid Landsarkivet i Göteborg.Sjöbergs utbildningsmässiga bakgrund finns främstinom det humanistiska och historievetenskapliga områdetmen också inom samhällsvetenskapen där hanstuderat medie- och kommunikationsvetenskap ochstatsvetenskap.NoterI För en fylligare diskussion kring begreppet digitalutveckling, se: Dijk Van, Jan The networksociety London 2002 s. I f.2 Se bland annat Michel Foucaults Diskursensordning Stockholm I993·3 Bergström och Bon!us Textens mening och maktLund 2ooo s. 238 ff.4 Ibid s. 234·5 Ibid s. 2 36.6 ASF nr I I I 969. Studien som artikeln refererartill är utförd av statskontorets dåvarandebyrådirektör Åke Lagerqvist och ingår data-arkiveringskommittens skrift Moderna arkivmedier:beständighet,fo'rvaring, tillhandahållande: betänkande I 976.7 Ibid s. 91.8 Mikrofilmens roll som ett slags parallellt alternativtill den digitala utvecklingen kan troligtvisförklaras mot bakgrund av dess anmärkningsvärdakontinuitet som lagringsmedium.Redan I839 uppfinns den och I853 demonstrerasdess förmåga att lagra dagstidningari Inikroforma t. En komprimerad kronologifinns på University of Californias hemsida:ARKiv, SAMHÄLLE OCH FORSKNING 2009:I23

More magazines by this user
Similar magazines