Media och arkiv - Visa filer

content.foreningshuset.se
  • No tags were found...

Media och arkiv - Visa filer

(Daniel Sjöberghttp:l lwww.srlf. ucla. edulexhibitl default. html.Se också William Whites The Microdot: HistoryandApplication 1992 .9 Ibid s. 95·10 ASFnr 14 1972 s. 7o f.I I Ibid.I 2 Ibid s. 70.13 Ibid s. 71.14 ASF nr 14 1972 s. 7o f.15 ASFnr21 1979s.sd.16 Ibid s. 51.17 Ibid s. 55 ff.18 Ibid s. 58, 6o-61.19 Visserligen behandlas vissa konkreta åtgärder,tester av ny teknik etc tidigare i debatten meni min mening är den tidigare debatten främstett uttryck för en allmän tvekan och brist påriktning i frågan.20 Det skall dock påpekas att funktionen NyaMedier endast innehade en dator 1986 (inköpt1984) och en ordbehandlare vilka primärtanvändes för ordbehandling och registerhantering(enligt rapport publicerad i ASF nr 2 61986).21 ASFnr 241982 s. 20 ff.2 2 Ibid s. 2 5.2 3 Det är inte minst värt att notera den beteckningsom Näslund använder. Dess introduktioni debatten utgör på ett sätt en förhållandevisskarp skillnad mellan debattens tidigarestruktur där varken AD B eller Data kan sägasvarit internaliserade i diskursen.2 4 Ibid s. 5 6.2 5 Se exempelvis Claes Gränströms artikel NågraADB problem vid myndighetsservice i ASF nr 211979·26ASFnr 26 1984s. 32 f.27 ASFnr 26 s. 36.28 Ibid s. 96.2 9 ASF nr 2 7 198 5 s. 77 f. Gränström ger ocksåiASFnr 32 1989 s. II8- zo en positiv bild avarbetet i kommitten vilket tyder på en visssvängning i perspektivet.30 ASF nr 28 1986 s. 7·31 Ibid.32 Ibid s. 25.33 Ibid s. 23.34 Ibid s. 2 5. Något som bör tilläggas i detta sammanhangär att övergången till enADB-baseradverksamhet rent naturligt medförde att nyatillämpningsmönster för exempelvis proveniensprincipenbehövde utformas, vilket ocksåkan sägas utgöra en förklaring till trögheten.Denna typ av förändringsarbete beskrivs blandannat i artiklarna ADB och avgränsningen avarkiv. Några reflexioner av BertilJohansson ochRätt arkivbildare vid användningen av ADB avRoland Persson, båda publicerade i ASF nr 2 71985.35 Projektet initierades 1989 av Riksarkivet ochmnnämns i artikeln NAD - mot en nationell arkivdatabasav Göran Kristiansson i ASF 1991:2,http://www.nad.ra.se.36ASF 1992:3.3 7 Båda författarna var vid tiden verksamma vidKrigsarkivet. Vidare är artikeln inte vetenskapligtunderbyggd, vilket författarna ocksåpåpekar, varför den beskrivning av attitydersom ges inte kan sägas vara representativ.38 Ibid s. 34·39 Ibid s. 42 f.40 Ibid s. 45 f.41 Ibid s. 49·42 ASF I99P s. 49 f.4 3 Intressant nog verkar denna del av den kommunalaarkivvärlden ha genomfört ganskaexakt de förändringar som efterlystes av Burelioch Söderberg.44 Ibid s. 52 f.45 ASF I993:I,ASF 1994:2.46 ASF 1995:1.4 7 Ibid s. 40.48 ASF 1995:3 s. 7 f.49 Ibid s. 47·so Ibid s. 63 f.51 Ibid s. 64 ..52 ASF 1995:1 s. 66.53 ASF 1996:2 s. 98.24ARKIV, SAMHÄLLE OCH FORSKNING 2009: l

More magazines by this user
Similar magazines