Media och arkiv - Visa filer

content.foreningshuset.se
  • No tags were found...

Media och arkiv - Visa filer

KultU1-arv i foraats och tillgängliggjorts kvarstår möjligheten förmänniskor att reflektera över vad kul turarvet egentligenförmedlar. Frågor kan väckas och en kommunikationmellan människa, kultur och samhällekan uppstå som spänner över tid och rum, och somalla är en del av. Genom kulturarvet ges människorsåledes möjlighet att tillägna sig perspektiv somkan ge vidgade kunskaper och insikter om människor,kulturer och miljöer. Kulturarvet kan ävenbetraktas som människans kollektiva minne, ochfrågan huruvida framtida samhällen ska komma attpräglas av identitetslöshet, eller om de ska kunnaformas med stöd av de uttryck och värden somförmedlas genom kulturarven, kan därför knytassamman med kulturarvens tillgänglighet och människorsmöjligheter att tillägna sig dem. För ettsamhälle utan minne, utan kunskap om sitt förflutnaoch sitt historiska sammanhang, ökar riskenatt man ska komma att agera utan kontakt med sinaegentliga rötter. T ex riskerar politiska beslut somfattas inom sådana samhällen att hamna i konfliktmed traditioner som hos vissa grupper i samhälletlevt kvar sedan äldre tider (vilket t ex visade sigvara fallet i det före detta Jugoslavien efter att detkommunistiska styret upphört). Ett samhälle somdäremot låtit alla olika förekommande kulturer ochtraditioner delta i formandet av det gemensammasamhället, som inkorporerat dess olika uttryck somsjälvklara delar av den gemensamma kulturen, kanantas ha bättre förutsättningar att motverka uppkomstenav motsättningar och konflikter. Att bevara,tillgänglig- och levandegöra så många delarsom möjligt av ett gemensamt kulturarv bör såledeskunna bidra till att stärka människors identitet ochsamhörighet med de kulturella sammanhang manlever inom.Den globala utveckling som bygger på respektoch förståelse för andra kulturer hamnar docki skymundan när konflikter uppstår där den egnakulturen, tvärtemot alla förhoppningar, användssom ett vapen i händerna på krafter som önskartillintetgöra någon annan och deras kultur. När ettsärintresse tar kontroll över det kollektiva minnet(och står för tolkningen) finns en uppenbar risk atten sådan grupp kan komma att utnyttja sin positionför att avgöra vad som ska minnas respektivevad som ska glömmas (vad som ska bevaras ochtillgängliggöras, vad som ska förstöras eller hållashemligt). Historiskt sett har det visat sig attmänniskor i maktpositioner ofta varit måna omatt kontrollera arkiv som ett medel för att upprätthålladen egna positionen, och kanske även för attmarginalisera andras intressen (Cook 1997, s. 191).Handlingar kan också kontrolleras i maktsyfte,eftersom informationen i dessa kan användas föratt få inflytande över en mängd områden i samhället.O'Toole (1993, s. 2 53-256). Värdet av arkivkan härigenom belysas t ex med hjälp av GeorgeOrwell's formulering "Who contro/s the past contro/sthe future; who contro/s the present contro/s the past".I romanen 1984 praktiserades detta av makten påså sätt att historiska dokument kontinuerligt skrevsom och "nyupptäcktes", samt att äldre handlingarsom inte passade maktens syften förstördes och ersattesav nya, utifrån maktinnehavarnas definitioner,mer korrekta handlingar (som alltid påvisade attmaktens agerande var motiverat). Ytterligare en typav informationskontroll kom att uppdagas i DDR,där det visade sig att den styrande makten byggtupp arkiv som kunde användas för att kontrolleraden egna befolkningen. I Kina lät kejsaren Qinbränna all skriftlig dokumentation som tillkommitunder tiden före honom, för att på så sätt markeraden nya ordning som infördes i landet i och medhans maktövertagande (O'Toole 1993, s. 2 54-2 55).Risken att kontroll över kulturarv kan missbrukasär docknumera väl känd, och har t ex uppmärksammatsav den svenska regeringen (Regeringskansliet1996l97, s. 128 respektive 1998l99, s. 30) som varnarför att detta kan leda till "ett trångsynt identitetsbyggandesom i forlängningen kan leda till utestängningav det olikartade". Det man åsyftar och vill motverkaär att grupper i samhället ska kunna lägga beslagpå och definiera betydelsen av ett kulturarv som igrunden tillhör alla. För att minimera risken att såska kunna ske framhålls vikten av att kulturarvetsARKIV, SAMHÄLLE OCH FORSKNING 2009:131

More magazines by this user
Similar magazines