Media och arkiv - Visa filer

content.foreningshuset.se
  • No tags were found...

Media och arkiv - Visa filer

Kulturarv i forabakgrund av hur etniska konflikter uppstår vill jagdessutom hävda att det finns ett inbyggt dilemma iformuleringen av UNESCO: s uppdrag: Samtidigtsom ett viktigt mål för verksamheten är att stärkakulturidentiteten bland världens folk, så framkommeratt just olikheterna bland dessa identiteter oftaanvänds som motiv för konflikt.Kan då förstörelsen begränsas? Chirot (1998)framhåller vikten av preventivt tänkande och framhållerett behov av ökad förståelse kring de bakomliggandeorsakerna till varför konflikter uppstår,samt att han vill se en fördjupad analys kring vilkenroll psykologiska kunskaper kan tänkas spela i sammanhanget.Det hävdas att det är naivt att tro attmänniskan är en fredlig natur som i alla lägen villverka gott och att konflikter är något onaturligt,men det finns samtidigt en förhoppning att mangenom kunskap kring konflikters bakomliggandeorsaker ska kunna utveckla verktyg för att förhindraatt de bryter ut (och om de ändå bryter ut, att de skakunna kontrolleras) ( Chirot 1998, s. 2-4). Det bästaskyddet för såväl människor som kulturarv är givetvisatt konflikternas omfattning och intensitet kanbegränsas När Chirot framhåller att det är möjligtatt uppnå kunskaper kring konflikternas bakomliggandemekanismer som kan begränsa deras skadeverkningaringes hopp, men frågan är huruvidadet inför uppblossande konflikter finns möjlighetatt omsätta kunskapen till praktiskt genomförbaraåtgärder? Vid konflikterna i Rwanda och Liberialinder 1990-talet visade det sig t ex att världssamfundetsåtgärder var mycket lama och på intet sättkunde förhindra den utveckling som ledde tillmassmord och massförstörelse. Bland slutsatsernai Chirot's rapport framkommer även att etniskagrupper som agerar isolerat från omvärlden (barricadedethnic identities) bör betraktas vara farligareoch i stånd att åstadkomma större skadeverkningarän grupper som agerar i öppna samhällen. Ett annatdilemma är vad som kan göras när ett land somföljer demokratiska principer ändå stödjer tankenpå etnisk krigsfäring (vilket var fallet inom det föredetta Jugoslavien, där utgången av öppna val en-dast tycks ha förvärrat situationen) (Chirot 1998,s. 2-4).Då etniska konflikter i regel uppstår ur en vi/dem-polarisering ges stöd åt tanken att en internationaliseringsprocesssom förmår integrera såmånga som möjligt av världens länder och kulturermed varandra skulle kunna verka förebyggande.Men det vore då rimligt (och kanske nödvändigt)att eftersträva global enighet kring frågan hur integrationenska utformas, samt att världens samtligaländer då bör betraktas som jämbördiga ochgöras delaktiga i processen. Samtidigt framkommerdock att det finns såväl vilja som förutsättningaratt lösa frågan kring uppkomsten av konflikter ochden förstörelse av kulturarv som dessa ofta medför.UNESCO initierar och samordnar en stor delav insatserna, och det förs en kontinuerlig dialogkring hur dessa kan effektiviseras och vinna acceptansbland världens folk. Men ännu har man intenått det stadium där synsätten vunnit fullt gehörhos alla folk och i alla situationer. Vägen till denattitydförändring som efterlyses ter sig ännu långoch krokig:The goal is clear, hut the path that needs to be takenis longand tortuos (Chirot 1998, s. 7).Finns då någon möjlighet att det under en konfliktför en part skulle kunna framstå som ointressantatt angripa de andras kulturella arv? När det gällerden skriftliga delen av kulturarvet kan konstaterasatt flera konkreta åtgärder vidtagits som pekar i sådanriktning. Memory of the World tillkom medprimärt mål attverka förebyggande mot förstörelse,och uttrycker därmed en vilja att säkra bevarandetav skriftliga handlingar samtidigt som de tillgängliggörsDessa båda perspektiv anses vara varandrassjälvklara komplement:Access facilitates protection and preservation ensuresaccess For example, digitized materials canbe accessed by many people and demand for accesscan stimulate preservation work (UNESCO 1997,S. I-2).ARKIV, SAMHÄLLE OCH FORSKNING 2009:1

More magazines by this user
Similar magazines