Media och arkiv - Visa filer

content.foreningshuset.se
  • No tags were found...

Media och arkiv - Visa filer

Kulturarv i fomwar: the experiences from Croatia" iArchivum,vol. 42 .Kovacevic, Matleo (I996). "War damage sufferedby the State of Bosnia and Herzegovina" iArchivum, vol. 42 .Kozar,Azem (I999). "War destruction of archivalmaterials" i Janus, I999:1.Kiishnan, Y (I 998). Destruction of culturat propertyin Tibet after the Chinese invasion ofigso, www.wac.uct.ac.zaLindholm Schultz, Helena (200I). "Etnicitet" iNationalencyklopedin, www.ne.seLindqvist, Sven (I999). Nu dogdu-bombernasårhundrade.Mayor, Federico (I998). "Företal" i SvenskaUnescorådet (ed.), Världsrapport om kulturIgg8- kultur, kreativitet och marknaden, www.unesco-sweden.orgNationalencyklopedin (20oi). Kulturarv, Kulturwww.ne.seNorberg, Erik (I999). Arkiv och utrikespolitik,särtryck ur Kungliga Vitterhets Historie ochAntikvitets Akademins Årsbok 2000.Open Society Archives (I996). Principles for Archivesand Current Records Legislation, www.osa.ceu.huOToole,James (I993). "The Symbolic SignificanceofArchives" i TheAmericanArchivist, vol.s6, no. 2 .Perez de Cuellar,Javier (20oi). "Our CreativeDiversity- President' s Foreword" i UNESCO(ed.), Culture and Development, www.unesc.or gRegeringskansliet (I996/97). Kulturpolitik, propositionI996/97:3.Regeringskansliet (I998/99). Kulturarv- kulturmiljö"eroch kulturfo"remål, propositionI998/ 99=II4.Riksarkivet (I995). Bevarandet av nutiden.Saric, Saima (I999). "Destruction of archivalrecords in Bosnia and Herzegovina" i Arhivskijvjesnik, God 42.Sida (20oo). Policy fdr Sidas internationella utvecklingssamarbetepå kulturområdet.the Society of American Archivists (I999). Resolu-tian on the Systematic Destruction of Archives inKosovo and War-Caused Devastation of ArchivesThroughout Yugoslavia, www.archivists orgStatens offentliga utredningar (I988). Öppenhetoch minne -Arkivens roll i samhället, SOVI988:II.Statens offentliga utredningar (2002 ). Arkiv fdralla- nu och i framtiden, SOV 2002:78.Suedfeld, Peter (I999). ThePastas the Crossroads ofthe Present and the Future: Reverberations of theHolocaust, www.cpa.caSulc, Branka (20oi). The Destruction of CulturatProperty in War, www.hrvatska.orgSvensk författningssamling (I990). SFS I990:782.Svenska Unescorådet (I998). "Inledning, om rapportensinnehåll" i Svenska Unescorådet (ed.),Världsrapport om kultur Igg8 - kultur, kreativitetoch marknaden, www.unescosweden.orgUNESCO (I997).Memory of the WorldProgramme,www.unesco.orgUNESCO (I998). Emergency Programme for theProteetian for the Proteetian ofVital Records in theEvent of Armed Conjlict, www.unesco.orgUNESCO (20oi). Hague Conventian- Ch ap. I -General provisions, www.unesco.orgUNESCO (20op). Protecting culturat diversitythrough the preservation of culturat heritage in allits forms and through normative action, http:/ lportal.unesco.orgUNESCO (20o3b). UNESCO and Iraq (2oo3b),http:/ /portal.unesco.orgvan Al bada,] o an (I 996). Lost memory - LibrariesandArchives Destroyed in the Twentieth Century(Part 2 -Archives), UNESCO.van der Ho even, Hans (I 996). Lost memory -Libraries andArchives Destroyed in the TwentiethCentury (Part I - Libraries), UNESCO.Wallensteen, Peter (20oi). "Konflikt" i Nationa/encyklopedin,www.ne.seYuqing, Xu (I996). "Records at risk kept at theChinese archival repositories" i Archivum, vol.42.Ånimmer, Lena (I999). OmMemory of the WorldRegister, www.ra.seARKIV, SAMHÄLLE OCH FORSKNING 2009:I45

More magazines by this user
Similar magazines