FI Ingrid Bonde.pdf

siq.se
  • No tags were found...

FI Ingrid Bonde.pdf

Kvalitets- ochverksamhetsutveckling ifinanssektornIngrid BondeFinansinspektionen


Finansinspektionen 2008Vi övervakar 3 700 företag- banker, kreditinstitut, värdepappersbolag, fondbolag,försäkringsbolag, försäkringsförmedlare, marknadsplatser,Stockholmsbörsen, VPC- indirekt övervakning av drygt 300 noterade bolag260 anställda- främst jurister och ekonomer2


Mål för FIStabilitetatt det finansiella systemet är stabilt och det finns ensund balans mellan kapital och risker hos centralafinansföretagKonsumentskyddatt spararna har ett grundläggande skydd för sina tillgångar, tillskäliga villkor och med tydlig informationEffektivitetatt de finansiella marknaderna fungerar effektivt med god insynoch genomlysning3


Finansiella systemets stabilitetDet finansiella systemet anses idag vara endel av infrastrukturen i samhället på sammasätt som vägar, el, sjukvård etc. De riskersom hanteras är;Kredit- och motpartsriskerMarknadsrisker (ränte-,valuta- och kursrisker)LikviditetsriskerOperativa risker (risken för förluster till följd av attinterna processer och rutiner är felaktiga eller inteändamålsenliga, mänskliga fel, felaktiga system etc)4


Exempel där det uppstått problemKredit- och motpartsrisker; svenska bankkrisen,CustodiaMarknadsrisker; svenska livbolagskrisenLikviditetsrisker; nuvarande finansoroOperativa risker; Societe Generale, Carnegie5


Hur bidrar FI till ett stabilt och välfungerande finansiellt system?En god intern styrning och kontroll ochkvalitetssäkring är ett mycket gott sätt att förebyggaincidenter.En god genomlysning och öppenhet av ett företagsverksamhet bidrar.6


Vad är god intern styrning och kontrolloch kvalitetssäkring?En process genom vilken företagets styrelse, VD, ledning ochannan personal skaffar sig rimlig säkerhet för att företagets måluppnås rörande;Ändamålsenlig och effektiv förvaltning av verksamhetenTillförlitlig finansiell rapporteringEffektiv drift och förvaltning av informationssystemGod förmåga att identifiera, mäta, övervaka och hantera sinariskerGod förmåga att efterleva lagar och andra reglerFFFS 2005:17


Hur uppnår man detta?Löpande uppföljning och kontrollerDokumenterade interna reglerFördela ansvar för undvikande av intressekonflikter”Dualitetsprincipen” för alla transaktioner”Realtids” redovisningAvvikelse och incident rapporteringKontroll av informationssäkerhet och fysisk säkerhetAktuella och relevanta informations- ochrapporteringssystemFFFS 2005:18


Exemplet Societe Generale där enhandlare genererar förluster om 50miljarder och hotar bankens existensHandlaren arbetade först på backoffice och flyttade tillfrontoffice utan att behörigheter ändradesHandlaren hade ett affärsmönster som först genereradevinster under lång tidHandlarens vinster gav hög bonus till hans cheferHandlaren hade ”låg status” och ”inga” arbetskamraterAvvikelse- och riskrapporter följdes inte upp9


Exemplet Carnegie där handlaregenererar förluster och FI ingriper medomfattande sanktionerHandlarna hanterade stora delar av transaktionsprocessensjälvaHandlarna hade ett affärsmönster som först genereradevinster under lång tid och ledde till hög bonusUppföljningen och kontrollen av transaktionerna hade ”låg”statusAvvikelse- och riskrapporter var ofullständiga och följdesinte upp10


Hur uppnår man detta?Löpande uppföljning och kontrollerDokumenterade interna reglerFördela ansvar för undvikande av intressekonflikter”Dualitetsprincipen” för alla transaktioner”Realtids” redovisningAvvikelse och incident rapporteringKontroll av informationssäkerhet och fysisk säkerhetAktuella och relevanta informations- och rapporteringssystemSGCFFFS 2005:111


Vad krävs för god kvalitetLedarskap – vad vill manKultur – vad är accepteratKompetens – hur säkerställer manProcesser – hur arbetar man12


Hot bildInvesterar idag för resultat imorgonAnses vara intern navelskådningKräver uthållighet13


MöjligheterMedvetna kunder kräver dettaBegränsad nedsidaSamordning och effektivitetsvinsterPluspoäng hos FI14

More magazines by this user
Similar magazines