Teknikföretagen nr 3 2011

teknikforetagen.se
  • No tags were found...

Teknikföretagen nr 3 2011

Senaste nytt hittar du alltid på www.teknikforetagen.seFortsatt höga löneökningarhotar återhämtningekonomi Teknikföretagen och Facken inom industrin presenteradenyligen rapporter om Sveriges arbetskraftskostnaderur ett internationellt perspektiv. Resultaten var snarlika.Men slutsatserna skiljer sig åt.Text JOAKIM BOURELIUSKostnaden för arbetskraften ärhögre i Sverige än i de flesta andraländer i Europa och OECD.Den har dessutom stigit snabbarei Sverige än i euroområdetoch i flera OECD-länder underde senaste tio åren.Arbetskraftskostnaden är högrei Sverige än i konkurrentländersom Frankrike, Nederländerna,Storbritannien och USA.Den finska kostnadsnivån ärnärmast identisk med den svenskamedan kostnaden är högre iTyskland, Belgien, Danmark ochNorge.Arbetskraftskostnaden äräven globalt en viktig konkurrensfaktor.I Kina är den knappten tiondel av i Sverige och västraEuropa. I Indien är arbets­TEXT JOAKIM BOURELIUS– Sverige är för litet för tvåseparata forskningssystem. Tydligaprioriteringar där industrinär med från början och en ökadmobilitet mellan högskolor ochföretag är avgörande för en fortsattstark svensk forskning, sägerPeter Johansson, FoU-ansvarigpå Teknikföretagen.Teknikföretagen tar just nuOm löneökningarna blir större blir detnaturligtvis annorlunda. Då får vi merainflation och möjligen också högre räntor.Riksbankchefen Stefan Ingves antar en högst normal lönerörelse mednormala löneökningar i höstens avtalsrörelse.LÖNEKOSTNADERInternationella valutafonden,IMF, uppskattar att lön per timmeför industrin i euroområdetkommer att öka med 0,7procent 2011 och 1,8 procent2012. För Tyskland är motsvarandesiffror 0,0 respektive1,6 procent.Fokus på konkurrenskraftig FoIFoU Svenska teknikföretag ligger i världstopp när det gällerFoU-investeringar som andel av omsättningen. Det görSverige till ett ledande forskningsland, men positionen kaninte tas för given.fram sitt första inspel till regeringensforsknings- och innovationspropositionsom skaöverlämnas till riksdagen hösten2012. Genom den senasteforskningspropositionen togssteg mot att styra resurserna tillstrategiska områden. Det villTeknikföretagen se en fortsättningpå.– Vi måste fokusera på vårakraftskostnaden ännu något lägreän i Kina och i Brasilien och östraEuropa ungefär en fjärdedel avden västeuropeiska. Denna bildav kostnadsläget i tillväxtländernarelativt Sverige får också stöd iFacken inom industrins rapport.”Obegripligt resonemang”Båda rapporterna visar att svenskalöner har ökat snabbare än iövriga Europa och att lönekostnadenär fortsatt högre i Sverigeän i många viktiga konkurrentländer.Parternas slutsatser skiljersig dock åt.Ordförandena i Facken inomindustrin tycker att svenska lönerkan fortsätta att öka snabbareän Europasnittet. Det får kritik avAnders Weihe, Teknikföretagensförhandlingschef:– Det är ett obegripligt resonemang.Sverige måste jämförasmed Finland och Tyskland, somhar liknande näringsliv. Arbetskostnadenper producerad enhethar ökat betydligt mer i Sverigeän i Tyskland de senaste tio åren.Så kan det inte fortsätta utan attskada svenska företags konkurrenskraft.■styrkeområden och tydligt definierade hot och möjlighetersom svensk forskning ska inriktasmot. Det behövs även mer fokuspå demonstration och pilotanläggningarsom kan ledatill innovationer och tillväxt. ■FoI-inspelTeknikföretagens FoI-inspelpresenteras i Almedalen den5 juli. Då deltar bl a PeterHoneth, utbildningsdepartementet,Mikael Damberg, utbildningsutskottet,Jan-EricSundgren, AB Volvo och EvaWigren, Teknikföretagen.AktuelltRÖRLIGA PERSONERWORKSHOP Den 19 majkl. 13–16.15 arrangeras enworkshop om personrörlighetmellan akademi, industri ochinstitut på Teknikföretagen,Storgatan 5, Stockholm. Syftetär att öka och fördjupa samverkanoch personrörlighetenoch att detta ska bli en viktigfråga i regeringens kommandeforsknings- och innovationsproposition.EN BRA AFFÄRSEMINARIUM Var medoch forma tolkningen ochefterlevnaden av EU:s kemikalielagstiftning!Seminariet”Reach en bra affär - frånlag till avtal” ges den 26 maji Göteborg och den 8 juni iStockholm. Mer informationpå www.teknikforetagen.se.FoU & ARBETSRÄTT IALMEDALENSEMINARIER Teknikföretagenär på plats i Visby under Almedalsveckan.Tisdagen den5 juli arrangerar vi två seminarier,varav ett med temaarbetsrätt och den kommandeavtalsrörelsen och ett medfokus på forsknings- och innovationspropositionen2012.Seminarierna hålls i SvensktNäringslivs trädgård, Hamngatan3.INNOVATIONSUPPHAND-LING I PRAKTIKENRAPPORT Vilka förutsättningarkrävs för innovationsupphandlingdär både myndigheteroch företag kan och vill delta?I samarbete med Lunds universitethar Teknikföretagengjort en studie med fokus påhur de förslag som presenteradesav innovationsupphandlingsutredningenförra året kanomsättas i praktiken.Hela kursutbudet och allavåra rapporter hittar du på:www.teknikforetagen.se


POSTTIDNING BReturadress:TeknikföretagenBox 5510114 85 StockholmTillsammans är de starkareSAMARBETE I Teknikföretagens100 samarbetsgrupperrunt om i landet träffas företagenpå orten för att utbytaerfarenheter och agerai gemensamma frågor. Detkan handla om allt från rekryteringtill inköp av el ochtransporter.TEXT OCH FOTO KARIN FJELLI Vara samarbetsgrupp deltarett tjugotal företag, Arbetsförmedlingenoch kommunens näringslivschef.Rekryterings- ochutbildningsfrågor står ofta påagendan.–Ett gemensamt problem äratt det är svårt att hitta arbetskraftmed rätt erfarenhet ochutbildning, säger Thorvald Freiholtz,personalchef på AskoAppliances AB och gruppensordförande.Tillsammans med Arbetsförmedlingen,som även står förkostnaden, har gruppen tagitfram en preparandutbildningsom lägger basen för att jobba imoderna tillverkningsföretag.Dessutom utreder man medhjälp av kommunen och Arbetsförmedlingenmöjliga formerför ett samarbete runt traineeutbildning.–Det är svårt att få högutbildadetill orten och då är traineeprogrammetnågot att lockamed, säger Thorvald Freiholtz.Många samarbetsgruppergör även gemensam sak av inköpoch upphandlingar. I Morahar MAI-gruppen med ca 30företag outsourcat icke-strategiskainköp av exempelvis kontorsmaterial,arbetskläder ochhyrbilar. Håkan Olson, vd förOstnor AB och gruppens ordförande,konstaterar att detfinns pengar att tjäna på samarbete.– Tillsammans gör företagenen årlig besparing på mellan 5och 10 MSEK, berättar han.I Skellefteå samarbetsgrupphar de drygt 45 företagen, meden sammanlagd årsförbrukningThorvald Freiholtzav ca 6–7 GM kWh, sedan fleraår upphandlat elen gemensamt.– Det har varit både gungoroch karuseller, säger Erik Fahlgren,gruppens ordförande ochägare av Plastex i Skellefteå AB.I början hamnade vi lite fel, mennu har vi bytt leverantör ochdet fungerar bra, vi tjänar in pågungorna.Ett annat gemensamt projektför Skellefteå-företagen rör verksamhetsutveckling.Gruppenhar inlett ett samarbete med ettkonsultföretag för att hitta rätti djungeln av olika bidrag somfinns. Bidrag som ska användastill att utveckla produktionen iföretagen. ■I MARGINALENSmakar det såkostar det!I Indien har en bank fått ettproblem av annan sort än vadvi är vana vid i Europa. Hososs är problemen ofta vidlyftigakrediter och snåriga uppläggsom varit påfallande likade pyramidspel som floreradeför ett par decennier sedanoch som bygger på att den ”sisteidioten ännu inte är född”.En tes som även finns på bostadsmarknadenoch som byggerpå att inte bli sist kvar med”tillgångar” ingen efterfrågaroch som man själv lånat för attkomma över.Nej, i Indien har istället enbank drabbats av att termiterknaprat i sig sedlar till ettvärde motsvarande 1,4 miljonerkronor. Allt enligt SvenskaDagbladet.Det är förstås lätt att ironiseraöver de tillkortakommandensom regelbundetuppdagas inom de finansiellasystemen, men ofta är detoskyldiga sparare som drabbas.I det indiska eländet kanvi dock glädja oss med att termiternauppenbarligen är finsmakareoch tycker illa omtrycksvärta. Enligt SvD åt deinte upp de delar på sedlarnadär serienumren finns så merpartenkan tydligen ersättas. ■Teknikföretagen Service ABBox 5510, 114 85 StockholmBesöksadress: Storgatan 508-782 08 00www.teknikforetagen.seAnsv. utgivare Jonas Cohenjonas.cohen@teknikforetagen.seRedaktör Karin Fjell08-782 08 89karin.fjell@teknikforetagen.sePrenumerationsärenden08-782 09 20medlem@teknikforetagen.seÅrsprenumeration: 200 kr + momsGrafisk formwww.formetc.seTryck Sörmlands grafiska, 2011ISSN nr. 1651-906XUpplaga 12 000 ex.Jonas CohenInformationsdirektörTeknikföretagen

More magazines by this user
Similar magazines