Annette Skötte

siq.se

Annette Skötte

Det finns så många sköna människor som liksom aldrig kommer framAnette Skötte, Gnosjö Kommun


Anette Skötte, Gnosjö Kommun


Anette Skötte, Gnosjö Kommun• "Den verkliga upptäcktsresan• består inte i att söka nya vyer• och platser utan att se det• gamla med nya ögon"• (Marcel Proust)


Ledarskap handlar om intuitiva processer och samspelLedarskap är en konstart mer än en klassisk vetenskaplig disciplinLedarskap har tydliga likheter med konst, dans och musikLedarskap kräver övning, övning och övning...Anette Skötte, Gnosjö Kommun


Vilka förmågor är viktiga hosmedarbetare och chefer? Strategisk kompetens Kommunikativ kompetens Relationskompetens Sakkunskap Passion och energiAnette Skötte, Gnosjö Kommun


Anette Skötte, Gnosjö Kommun


ModAnette Skötte, Gnosjö Kommun


Systematiskt kvalitetsarbeteMedarbetarsamtalStrategisktledarskapLektionsbesökArbetslagssamtalEgnaerfarenheterResultatochutvecklingssamtalKvalitetssamtalpåskolanFölja upp ochta framhållbaramätningsverktygAnette Skötte, Gnosjö Kommun


LektionsbesökVar väl förbereddBoka besök i god tidEfterfråga lektionsplaneringVälj vilken lektion du vill gå på utifrån behovVälj delar utifrån LGR 11 som du skall observeraFör anteckningarBli inte en extra resurs i klassenÅterkopplaAnette Skötte, Gnosjö Kommun


Resultat och utvecklingssamtalPlanerat samtidigt som lektionsbesökInskickat till chefen innan samtaletUnderlag inkluderat självärderingUnderlag med avslutandeutvecklingsplanTillägg (Skolinspektionen)Anette Skötte, Gnosjö Kommun


TillitAnette Skötte, Gnosjö Kommun


Arbetslagssamtal Utifrån enskilda utvecklingssamtal SIQ trappa Utvecklingsområden för arbetslagetAnette Skötte, Gnosjö Kommun


Kvalitetssamtal på skolan• Fyra gånger per år följer vi upp vårt kvalitetsarbete• Varje termin följer vi upp alla elevers resultat utifrån enpedagogisk bedömningsmall samt övriga resultat• Vi har utvecklingsgrupper som vi arbetar medregelbundet utifrån våra utvecklingsområden• Vi följer regelbundet upp var vi ligger i processengemensamt på hela skolan• Vi har strukturerade klasskonferenser• Vi sätter in riktade resurser med täta uppföljningar• Vi utvärderar hur vi använder vår tidAnette Skötte, Gnosjö Kommun


Hållbara mätningsverktygAnette Skötte, Gnosjö Kommun


Framgångsfaktor• Nytt avtal from hösten 2011NYA MÖJLIGHETER TILL EN BÄTTRE SKOLAAnette Skötte, Gnosjö Kommun


Frågor som vi diskuterade vidframtagandet av avtalet• Vad vill vi uppnå?• Vad behövs för att utveckla och förbättraverksamheten?• På vilket sätt ska den enskilde läraren arbetaoch hur ska lärarens specifika kompetens tas tillvara så att eleverna kan ges bästaförutsättningar att nå sina mål?• Hur ska samarbetet mellan lärare se ut?• Vilken arbetsorganisation passar bäst, hur skaarbetstiden läggas upp?Anette Skötte, Gnosjö Kommun


Viktiga faktorer i processen• Att skapa goda relationer med alla inblandade.• Att alla inblandade drar åt samma håll.• Förtroende• Tid• Att äga sin egen process - skolanAnette Skötte, Gnosjö Kommun


Vi vill utveckla värden i skolan föratt får en ”Bättre skola” genomatt:• Vi vill utveckla arbetsmetoder och användaarbetstiden på ett mer effektivt sätt• Genom att lägga mer gemensam tid påarbetsplatsen ser vi en ökad möjlighet att fåspridning på lärarnas kompetens inomorganisationen• Grunden i vårt utvecklingsarbete på Bäckaskolanutgår från vårt kvalitetsarbete uppbyggt utifrånDemings cykler (PDSA).Anette Skötte, Gnosjö Kommun


• Detta leder till att det sker förändringsprocessermed tydliga ansvarsområden så att vi utifråntydligt satta mål kan följa upp resultatenanalysera och säkra dem• Att arbeta mer forskningsinriktat där vi anknytertill den forskning som finns idag samt utveckladen enskildes förmåga att omsätta forskning tilldet dagliga arbetetAnette Skötte, Gnosjö Kommun


• Att utveckla kompetensen i lärarkollegiet• Utvärdering kommer att ske kontinuerligtinom ramen för vårt kvalitetsarbete. Vikommer också att ha möjlighet attfördjupa oss i och analysera de resultat vifår fram genom bla Bedömning avpedagogiska resultatAnette Skötte, Gnosjö Kommun


Strategiskt ledarskap• Att vara i närvarande och se sambanden ialla delar•Anette Skötte, Gnosjö Kommun


Som ledare måste man ta hand om sig själv föratt kunna ta hand om och leda andra människorpå ett tydligt och sunt sätt därför vill jag skickamed er.• Rensa bort allt från ditt skrivbord som du inte behöver för det arbete dujust nu håller på med.• Gör saker och ting i den ordning de kommer efter betydelse, fokusera pårätt saker som för organisationen framåt och som ger dig energi.• När du har ett problem- ta itu med det omedelbart• Lär dig organisera, dela med dig av ansvaret och följ upp dinamedarbetares arbete.• Våga säga nej• Våga tro på dig själv, du har allt att vinna• Se livet från den ljusa sidan• Öka motivationen och entusiasmen med hjälp av glädjen, glädjen är enkraftkälla• Se inte hinder se möjligheter• Du är unikAnette Skötte, Gnosjö Kommun


UpptäckaAnette Skötte, Gnosjö Kommun


TACK!Anette Skötte, Gnosjö Kommun

More magazines by this user
Similar magazines