Fullständiga försäkringsvillkor - Moderna Försäkringar

modernaforsakringar.se
  • No tags were found...

Fullständiga försäkringsvillkor - Moderna Försäkringar

SammanfattningHär får du översiktligt veta vad som gäller för din försäkring.Det fullständiga försäkringsvillkoret följer efterdenna sammanfattning. Längst bak i villkoret finner duett antal definitioner och begreppsförklaringar.Gemensamt skaderegister för försäkingsbranschenPersonuppgifter som du lämnar till oss registreras och behandlasav oss för att vi ska kunna fullgöra våra skyldighetergentemot dig som kund; vid bedömning av försäkringsansökan,administrering av försäkringsavtal, utredning avskadeärenden m.m. Personuppgifter kan för ovan nämndaändamål komma att lämnas ut till, och även registrerasi, ett för försäkringsbranschen gemensamt skadeanmälningsregister(GSR). Dessutom äger bolaget rätt att lämnauppgifter till Larmtjänst för utredning av oklara uppgifteroch eftersökning av stulen egendom.FörsäkringsbrevDitt försäkringsbrev anger vad som är försäkrat ochvilken omfattning försäkringsskyddet har. Det framgåräven under vilken tid avtalet gäller och vad din premieär. Försäkringsbrevet och detta villkor anger tillsammansvårt åtagande.Aktsamhetskrav och undantagI villkoret framgår att du ska handskas med din egendompå ett visst sätt. Det kan till exempel gälla kravet på attinte vara alkoholpåverkad när du framför fordonet elleratt se till att ditt fordon inte är belagt med körförbud.Det kan vara klokt att redan nu läsa de generella aktsamhetskraven,D1, och vid varje avsnitt under rubriken Särskildaaktsamhetskrav, så att du vet vilka krav vi ställerpå dig. Följer du inte aktsamhetskraven kan ersättningenminskas eller helt utebli.brukare till det försäkrade fordonet (se avsnitt A för fullständiginformation).Var försäkringen gällerFörsäkringen gäller i de länder som är anslutna till detså kallade Gröna Kort-systemet och vid transport mellandessa länder, se avsnitt B för fullständig information.Vad försäkringen gäller förFordonsvillkoret gäller för privat bruk av försäkrad personbil,lätt lastbil, husvagn och lätt släp (med totalviktunder 2 000 kg).Taxi- bud- eller uthyrningsfordon omfattas inte av försäkringen.Försäkringen gäller inte heller på motorbanaeller under tävling eller träning för tävling, se avsnitt C förfullständig information.Högsta ersättningFör viss egendom och vissa händelser är ersättningsbeloppetbegränsat. Det gäller exempelvis ljud- bild ochnavigationsutrustning samt monterade däck utan hjullåsvid stöld och rättskydd. Högsta ersättningsbelopp är specificeradei villkoret och i försäkringsbrevet.SjälvriskerVid varje skadetillfälle får du själv stå för den första delenav kostnaden - självrisken, se avsnitt C3.Försäkringen har även vissa generella undantag t.ex. omdu tävlar eller tränar inför tävling med fordonet eller körfordonet på en motorbana (se C Vad försäkringen gällerför).Vem gäller försäkringen förFörsäkringen gäller för dig som är försäkringstagare ochägare till fordonet.Försäkringen gäller dock endast om du är fordonets verkligecivilrättslige ägare och huvudsaklige brukare, det villsäga försäkringen avser endast ditt lagliga ekonomiskaintresse som försäkringstagare, ägare och huvudsakligVillkor Motorförsäkring3


C3 SjälvriskerSjälvrisken är din del av skadekostnaden. Grundsjälvriskenframgår av ditt försäkringsbrev. Ibland gäller särskildasjälvrisker. Detta anges under respektive avsnitt i dettavillkor eller i ditt försäkringsbrev.C1 Hur du kan kombinera din försäkringPersonbil och Personbil Personbil Personbil Husvagn Husvagnlätt lastbil och lätt lastbil och lätt lastbil och lätt lastbilHalvförsäkring Helförsäkring Avställnings- Avställnings- Halv- Helförsäkringförsäkring försäkring försäkringTrafikTrafikEgendomBrandGlasStöldMaskinRäddningRättsskyddEgendomBrandGlasStöldMaskinRäddningRättsskyddEgendomBrandGlasStöldRättsskyddEgendomBrandGlasStöldRättsskyddEgendomBrandGlasStöldAnsvarRättsskyddEgendomBrandGlasStöldAnsvarRättsskyddVagnskadaBegränsadvagnskadaVagnskadaTilläggsförsäkringTrafikolycksfall& KrishjälpHyrbilAssistansKombiAllrisk BilTilläggsförsäkringTrafikolycksfall& KrishjälpHyrbilAssistansKombiAllrisk BilSläpvagn Släpvagn Motorcykel Motorcykel Snöskoter Snöskoter EU-moped EU-mopedMopedHalvförsäkringHelförsäkringHelförsäkringHalvförsäkringHelförsäkringHalvförsäkringHelförsäkringHalvförsäkringLagstadgadEgendomBrandGlasStöldRättsskyddEgendomBrandGlasStöldRättsskyddTrafikEgendomBrandGlasStöldRäddningRättsskyddTrafikEgendomBrandGlasStöldRäddningRättsskyddTrafikEgendomBrandGlasStöldRättsskyddTrafikEgendomBrandGlasStöldRättsskyddTrafikEgendomBrandStöldRättsskyddTrafikEgendomBrandStöldRättsskyddTrafikVagnskadaVagnskadaVagnskadaVagnskadaVillkor Motorförsäkring5


Skyldighet att anmäla riskökningDu ska utan oskäligt dröjsmål anmäla till oss om ettförhållande som angetts i avtalet och som är av väsentligbetydelse för risken ändras, t ex hur långt du kör per år,om du flyttar eller byter bostadstyp. Underlåtenhet kanleda till nedsättning av försäkringsersättning, i allvarligarefall kan ersättning helt utebli.D4.2 Oriktig eller ofullständig uppgift vid skaderegleringHar den som är berättigad till ersättning efter försäkringsfalluppsåtligen eller genom grov vårdslöshet oriktigtuppgivit eller förtigit eller dolt något av betydelse för bedömningenav hans rätt till ersättning från försäkringen,kan den ersättning som han annars skulle ha varit berättigadtill sättas ned efter vad som är skäligt med hänsyntill omständigheterna.D4.3 Åsidosättande av aktsamhetskrav eller annanföreskrift i försäkringsvillkorenHar du inte följt aktsamhetskrav eller annan föreskrift ivillkoren kan ersättningen, såvitt gäller dig, minskas medett särskilt avdrag. Detta gäller om aktsamhetskraveteller föreskriften har åsidosatts med uppsåt eller genomoaktsamhet.Med dig jämställs annan som med ditt samtycke hafttillsyn över den försäkrade egendomen.Om aktsamhetskrav eller annan föreskrift i villkoren somär till för att förhindra eller begränsa skada åsidosättskan ersättningen minskas med ett särskilt avdrag, somgörs utöver eventuell självrisk. Av betydelse är graden avuppsåt eller oaktsamhet, på vilka villkor vi skulle ha godtagitfortsatt försäkring samt omständigheterna i övrigt.Ersättningen sätts vanligtvis ned med 25 %. Vid allvarligförsumlighet kan du bli helt utan ersättning.Nedsättning i enlighet med aktsamhetskraven i D1 skervanligtvis med 100 %.Faktorer som kan föranleda nedsättning med mer ännormalavdraget är• hur länge du åsidosatt aktsamhetskravet eller föreskriften• egendomens värde• om du ökat risken för skada genom att t.ex. exponeraegendomen• om du var påverkad av alkohol eller droger• om du gjort dig skyldig till brottslig handling som enligtsvensk lag kan leda till dagsböter eller fängelse.Avdraget kan minskas om det skulle bli oskäligt stort ellerom det föreligger förmildrande omständigheter. Avdragetkan då också falla bort.Vid åsidosättande av föreskrifter i Allmänna bestämmelserom Räddningsåtgärder, moment D2 och Reglering avskada, moment, D3.1-D3.3 gäller följande:Om du åsidosätter räddningsplikten uppsåtligen, blir detaktuellt att sätta ned ersättningen. Detsamma gäller omdu bryter mot räddningsplikten genom grov vårdslösheteller annars förstår att det finns en betydande risk för attskadan ska inträffa om räddningsplikten åsidosätts.Avdrag görs med 25 % av ersättningen utöver eventuellsjälvrisk, lägst 1 000 kr. Avdraget kan höjas i allvarligarefall. Avdraget kan minskas om det skulle bli oskäligt storteller om det föreligger förmildrande omständigheter.Om du åsidosatt föreskrifterna i moment D3.1 – 3.3rörande reglering av skada kan ersättningen sättas nedför det fall försummelsen lett till skada för försäkringsbolaget.Nedsättning sker efter vad som är skäligt medhänsyn till omständigheterna. Om du vid en ansvarsskadahar åsidosatt föreskrifterna sker ingen nedsättning aversättningen men försäkringsbolaget har rätt att fråndig återkräva en skälig del av vad bolaget har utgett tillskadelidande.D4.4 Framkallande av försäkringsfallHar du framkallat försäkringsfall med uppsåt lämnasingen ersättning såvitt gäller dig.Har du i annan försäkring än privatansvarsförsäkringframkallat försäkringsfall genom grov vårdslöshet lämnasersättning, såvitt gäller dig, endast i den mån det finnssynnerliga skäl.Har du åsidosatt i villkoren angivna föreskrifter kan ersättningensättas ned på sätt som anges i det villkorsavsnittdär föreskriften finns.Med dig jämställs annan som med ditt samtycke hafttillsyn över den försäkrade egendomen.D4.5 Psykisk störning och barnNedsättning av ersättningen tillämpas inte om du• var i ett sådant sinnestillstånd som avses i 30 kap 6 §Brottsbalken• var under 12 år.Detta gäller reglerna om oriktig eller ofullständig uppgiftnär försäkringen tecknades se moment D4.1, åsidosättandeav föreskrift i försäkringsvillkoren,moment D4.3samt framkallande av försäkringsfall, moment D4.4.Villkor Motorförsäkring7


E TrafikförsäkringE1 Försäkringsersättning enligt TrafikskadelagenFörsäkringen gäller förTrafikförsäkringen gäller enligt reglerna i Trafikskadelagen(TSL) för person- och sakskada som uppkommit tillföljd av trafik med det försäkrade fordonet. Ersättningför personskada lämnas enligt TSL både till personer i ochutanför fordonet. Ersättning för sakskada lämnas dockendast för skador som uppkommit på egendom utanförfordonet.Högsta ersättning är 300 miljoner kr.För skador utomlands tillämpas lagen i det land där skadaninträffat.Försäkringen gäller inte förTrafikförsäkring gäller inte för skador på ditt eget fordonoch inte för egendom som transporteras med det.Vi är inte bundna av att du, utan godkännande av oss, tarpå dig skulden för en skada, godkänner ersättningskraveller betalar ersättning. Vi är inte heller bundna av domstolsavgörandeom du inte fullgjort din anmälningsskyldighet.E2 Ersättning utöver bestämmelserna i TrafikskadelagenFöljande ersätts utöver bestämmelserna i trafikskadelagena) skadade kläder och andra tillhörigheter som skadadförare, passagerare eller annan person hade på sig närskadan hände. Vi ersätter dock inte skador på eller förlustav värdeföremål som t ex kameror, ringar och smyckenoch inte heller pengar eller värdehandlingar.Högsta ersättning är 1/2 prisbasbelopp per person.b) skada på egendom utanför bilen, även om den somdrabbats av skadan varit medvållande.Denna utvidgade rätt till ersättning gäller inte vid skada• på motordrivet fordon eller tillkopplat släp• på spårbundet fordon• på egendom som transporteras med fordon som nämnsovan• på egendom som tillhör försäkringstagaren eller denförsäkrade bilens brukare eller förare• om egendomens ägare varit grovt vårdslös eller orsakatskadan med uppsåt.Högsta ersättning är 1/4 prisbasbelopp per person.Vi förhandlar med den som kräver ersättning och vidrättegång betalar vi dina rättgångskostnader i den utsträckningde är skäliga och överensstämmer med vårtintresse i rättegången. Vi är inte bundna av att du, utangodkännande av oss, tar på dig skulden för en skada,godkänner ersättningskrav eller betalar ersättning.Om du drabbas av ersättningsbar personskada och vi isamråd med dig bedömer det nödvändigt med juridisktombud betalar vi också ombudskostnader som är nödvändigaoch skäliga för att ta tillvara din rätt till ersättningvid skadereglering utom rätta. Ersättning för ombudskostnaderomfattar ombudets skäliga tidsåtgång förnödvändiga åtgärder i ärendet och högst enligt den timkostnadsnormsom regeringen bestämt för rättshjälpsområdetrespektive enligt brottsmålstaxan.Beträffande vilka ombud som anlitas gäller samma reglersom för Rättsskyddet, se punkt H.Den som kan ha rätt till statlig rättshjälp ska i första handansöka om detta. Vi ersätter inte de kostnader som skulleha betalats av allmänna medel om ansökan hade gjorts.E3 SjälvriskSjälvrisken framgår av ditt försäkringsbrev. I några fallgäller försäkringen med särskild självrisk, se nedan.Särskilda självrisker trafikbrottTrafikförsäkringen gäller med en särskild självrisk på 10 %av prisbasbeloppet:• om föraren kört fordonet utan att ha det körkort somkrävs• om läraren/eleven vid övningskörning inte uppfyllt deregler som gäller för övningskörning• om föraren är straffbart påverkad av alkohol eller annatberusningsmedel• om föraren orsakat skadan med uppsåt eller genomgrov vårdslöshet.• vid färd med motorcykel med trafikklassning sju ochöver om föraren inte bär av Moderna Försäkringar godkändhjälm, ryggskena och skyddsdräkt med CE-godkändaskydd samt godkända handskar och stövlar.Du ska efter krav från oss betala den del av utbetaltskadebelopp som motsvarar självrisk. Vi kan överlåta vårfordran på obetald självrisk till Trafikförsäkringsföreningeneller till inkasso.UngdomssjälvriskOm föraren var en annan än du eller din make/maka/8 Villkor Motorförsäkring


sambo/registrerad partner gäller trafikförsäkringen förpersonbil, lätt lastbil, motorcykel och snöskoter med enextra självrisk om föraren var under 24 år när skadaninträffade. Storleken på självrisken framgår av ditt försäkringsbrev.Den extra självrisken gäller inte vid kollisionmed djur som plötsligt och oförutsett kommit ut på vägbanan.Vid samtidig trafik- och vagnskada dras bara enungdomssjälvrisk.Du behöver inte betala någon självrisk• vid kollision med djur som plötsligt och oförutsett kommitut på vägbanan• om skadan skedde medan bilen var stulen/tillgripen• om skadan skedde när polisman eller annan behörigperson besiktigade bilen• om du kan visa att annan person än du själv eller förarenensam vållat skadan.E4 BonusBonus i trafikförsäkringen innebär att du får rabatt förskadefria år på trafikförsäkringspremien, utom på den delsom är fast grundpremie.Bonusen i trafikförsäkringen sänks inte• vid utbetalning enbart för skadad ren eller hund• om skadan skedde medan bilen var stulen/tillgripen• om skadan skedde när polisman eller annan behörigperson besiktigade bilen• om du kan visa att annan person än du själv eller förarenensam vållat skadan.Villkor Motorförsäkring9


F EgendomsskyddF1 BrandFörsäkringen gäller för skada• genom brand som anlagts av tredje man. Med tredjeman menas annan än dig själv och som handlat utan dittsamtycke.• genom blixtnedslag, explosion eller eld som kommit lös• på elektriska kablar genom kortslutning och direkt uppkomnaföljdskador på elektriska komponenter.Försäkringen gäller inte för skada• genom explosion i motor, avgassystem, däck och slangar• genom trafikolycka även om den uppkommit som enföljd av brand, blixtnedslag, explosion eller kortslutning.• orsakad av djur.Särskilda aktsamhetskrav• Anordning som används för att värma eller torka fordoneteller del av fordonet ska vara godkänd enligt gällandeföreskrifter för detta ändamål. Fabrikantens anvisningarska följas.• Svetsningsarbete i eller i närheten av fordonet får endastske om nödvändiga säkerhetsåtgärder vidtagits, somfriläggning och demontering av brännbart material. Brandsläckareska finnas till hands.• Elektriska kablar och komponenter ska vara fackmannamässigtmonterade.Se även generella aktsamhetskrav, moment D1.Om aktsamhetskraven inte är uppfyllda kan ersättningensättas ned i enlighet med moment D4.3 (Åsidosättande avaktsamhetskrav eller annan föreskrift i försäkringsvillkoren).SjälvriskSjälvrisken framgår av ditt försäkringsbrev.F2 GlasFörsäkringen gäller för skada• på vindruta, sidoruta eller bakruta (samt siktskiva påmotorcykel eller snöskoter) som består i att rutan genombrutits,spräckts eller krossats.Försäkringen gäller inte för skada• till följd av att fordonet kolliderat, vält eller kört av vägen.Detta undantag tillämpas inte för snöskoter.• på sollucka, glastak, lykt-,strålkastar- och spegelglas.SjälvriskSjälvrisken för reparation eller byte framgår av ditt försäkringsbrev.F3 StöldFörsäkringen gäller för• skada genom- stöld- tillgrepp- försök till stöld eller tillgrepp- rån• uppsåtlig skadegörelse i samband med någon av händelsernaovan.Observera att det måste framgå ett klart samband mellanskadegörelsen på fordonet och gärningsmannens uppsåtatt stjäla eller tillgripa fordonet, stjäla egendom i fordoneteller fordonsdel monterad på fordonet.Vid förlust av fordon tillämpas en handläggningstid på 30dagar från att du gjort polisanmälan och anmält skadan tilloss, om fordonet inte kommit tillrätta innan dess.AnmärkningBegreppen stöld och tillgrepp är definierat i Brottsbalken.Stöld innebär att någon olovligen tar något som tillhör enannan person i avsikt att till exempel behålla eller sälja det.Tillgrepp av fortskaffningsmedel innebär att någon olovligentar fordon som tillhör annan person för att användadet, men utan avsikt att behålla eller sälja det. Om däremotnågon som har tillgång till ett fordon använder detutan lov, är det varken stöld eller tillgrepp. Det är iställetolovligt brukande, vilket innebär att någon olovligen brukarannans fordon som han redan har i sin besittning.Begränsning avseende viss utrustningFör personbil, lätt lastbil och husvagn gäller att ersättningenvid stöld av ljud- bild- och navigationsutrustningär begränsad till 20 000 kronor, inklusive kostnader förmontering.Ovan nämnda utrustning ersätts utan beloppsbegränsningarom den är fabriksmonterad. Med fabriksmonteradutrustning menar vi i fordonet integrerad originalutrustningsom monterats av tillverkaren.Ersättningen är begränsad till 10 000 kronor för stöld avextraljus monterade på personbil eller lätt lastbil. Beloppsbegränsningeninkluderar montering.Ersättningen är begränsad till 20 000 kronor för stöld avhjul (däck med fälg) som är monterade på personbil ellerlätt lastbil, men inte har hjullås, det vill säga låsbara hjulmuttrar/bultar.Begränsningen gäller inte vid stöld av helabilen.10 Villkor Motorförsäkring


Försäkringen gäller inte för skada• orsakad av någon som tillhör samma hushåll som du• vid bedrägeri eller förskingringsbrott• genom olovligt brukande (innebär att någon olovligenanvänder annans fordon som han har i besittning).Särskilda aktsamhetskrav• Egendom som förvaras i fordonet och inte är fast monteradska vara inlåst i fordonet. Fordonsdel eller utrustningsom inte är fast monterad ska vara inlåst i utrymme somendast disponeras av dig.• Förkommer nyckel till personbil och lätt lastbil av årsmodell1999 eller yngre ska dessutom denna omedelbartavkodas i bilens styrbox.• När du lämnar fordonet ska det låsas och nyckeln ska tasmed. Nyckeln får inte lämnas kvar i fordonet eller i närhetenoch ska i övrigt förvaras aktsamt så att obehöriga intekan komma åt den. Nyckeln får inte förses med uppgifterom namn, adress eller registreringsnummer. Se nedan förlåskrav för de olika fordonstyperna, se även I (Särskildavillkor) angående särskilda krav för direktimporterade bilar,larmkrav, elektronisk startspärr, motorcykel och spårsändarutrustning• personbil och lätt lastbil ska låsas med ratt- eller växellås• husvagn/Lätt släp när husvagnen/släpet lämnas ska den/det vara låst med ett godkänt dragskolås.• motorcykeln ska vara låst med två skilda godkända lås.Om bygellås eller kätting och lås används ska låset omslutatvå av motorcykelns motstående ramdelar, t.ex. de bådagaffelbenen.• när EU-moped lämnas ska den låsas med ett av oss godkäntlås, till exempel bygel eller kätting och lås. Om bygeleller kätting och lås används ska denna omsluta två av mopedensramdelar till exempel båda gaffelbenen. Mopedensstyrlås är inte godkänt.• när snöskoter lämnas ska den vara låst med av oss godkäntlås eller låst med kätting och lås klass 3. Är skoternplacerad på ett släp ska dessutom släpet vara låst med ettgodkänt dragskolås.Frånkopplat släp till snöskoter ska förvaras i låst utrymme.Se även generella aktsamhetskrav, moment D1.Om aktsamhetskraven inte är uppfyllda kan ersättningensättas ned i enlighet med moment D4.3 (Åsidosättande avaktsamhetskrav eller annan föreskrift i försäkringsvillkoren).SjälvriskGrundsjälvrisken framgår av ditt försäkringsbrev.Om du haft fler än två stöldskador innevarande försäkringsåroch ett försäkringsår bakåt fördubblas din självrisk.SjälvriskreduktionGrundsjälvrisken reduceras med 50% vid• ersättningsbar stöldskada om personbil eller lätt lastbil ärförsedd med ett av oss godkänt larm och detta var i funktionvid skadetillfället. Detta gäller inte vid stöld av avmonteradfordonsdel eller tillbehör förvarade på annan plats äninlåst i fordonet.• stöld eller tillgrepp av fordon parkerat i låst garage ellerannan låst lokal som endast du disponerar• stöld eller tillgrepp av fordon i låst säkerhetsbur som vigodkänt.Ingen grundsjälvrisk vid stöld eller tillgrepp av personbileller lätt lastbil försedd med spårningssystem med larmcentralkoppling.F3.1 Stöldskada - personbilar som införts eller importeratsdirekt till SverigeSe I4 (Särskilt stöldskydd - personbilar som införts ellerimporterats direkt till Sverige)F4 MaskinMaskinförsäkringen gäller för bil som är högst 8 år gammalräknat från första registreringsdag och som körts högst10 000 mil. Försäkringen upphör alltså så snart någonav gränserna passerats. Om du inte kan visa att skadanuppstått innan nämnda gränser passerats ska den anses haskett den dag du anmälde skadan till oss.Försäkringen gäller för skada eller fel som plötsligtoch oförutsett uppstår på följande komponenter ochpåverkar bilens funktion:• motor inklusive styrelektronik• grenrör• generator• startmotor• batterier för drivning av el- och hybridbilar• turbo- och överladdningsaggregat• tändsystem inklusive dess reglerfunktioner (utom tändstift,glödstift och batteri)• motorns kylsystem inklusive oljekylare och laddluftkylare• bränslesystem inklusive insprutningssystem och dess reglerfunktioner(utom ledningar, filter och bränsletank)• kraftöverföring inklusive styrelektronik (utom nedslitnalamellbelägg och följdskador därav)• styrväxel (utom styrleder)/ Styrväxel inklusive servopump• hydraulpump• servosystem för bromsar inklusive styr- och reglersystemför låsningsfria bromsar (utom huvud- och hjälpcylindrar,bromsskivor, bromstrummor och bromsbelägg)Villkor Motorförsäkring11


• klimatanläggning och värmepaket• system för avgasrening inklusive dess styrsystem (utomljuddämpare och avgasrör)• styr- och reglerenhet om felet påverkar någon av ovanståendekomponenter• antisladd- och antispinnsystem samt chassistabiliseringssysteminklusive dess styrelektronik.• airbag inklusive styrelektronik, givare och sensorer samtbältesförsträckare• fabriksmonterat elektroniskt stöldskydd inkl. larm (utomcentral- och dörrlås, nycklar och fjärrkontroll)• fabriksmonterad färddator, farthållare, regnsensor, informationsoch kommunikationssystem för data och navigering.• kombinationsinstrument (dock ej belysning)• fabriksmonterat kollisionssystem (dock ej sensorer)Försäkringen ersätter även kostnader utöver självriskenför undersökning och demontering i syfte att fastställa omskadan ersätts av försäkringen.Försäkringen gäller inte för skada• där motoreffekthöjande åtgärder vidtagits av annan ängeneralagent eller av denne utsedd återförsäljare.• som är brandskada enligt punkt F1, stöldskada enligtpunkt F3 eller vagnskada enligt punkt F5. Dessutom gällervad som anges i punkt D1 (Generella aktsamhetskrav)• som orsakats av köld, väta eller korrosion• som fabrikant eller annan svarar för enligt lag, eller somkan ersättas via garantier (till exempel MRF-garanti, avgaslagen)eller liknande åtaganden• orsakad av djur• på startbatteri• på fjädringssystem• på hjullager• på komponent som avviker från bilens seriemässigautförande eller som uppstått på grund av användandet avsådan komponent• om fordonet blivit mätarjusterat eller att mätarställningeninte går att säkerställa.• som uppstått genom att fordonet körts med felaktigtdrivmedel eller om fordonet konverterats från ett drivmedeltill ett annat såvida inte biltillverkaren godkänt detta• som inträffat på utbytt fordonsdel som omnämns imaskinskadevillkoret t.ex. motor eller växellåda om denskadade delens ålder och körsträcka inte går att säkerställa(se F6, Ersättning- och värderingsregler).• kostnader för hopsättning och återmontering efter undersökningoch demontering, där skadan inte ersätts avförsäkringen.Särskilda aktsamhetskrav• Du ska se till att tillverkarens bestämelser om service ochunderhåll av bilen följs. Service, reparation eller monteringsåtgärdska vara fackmässigt utförd.• Du måste också se till att samtliga vätskenivåer är korrektaenligt fabrikantens instruktionsbok. Här ingår t.ex.kontroll av motorns oljenivå om kontrollsticka finns samtkontroll av motorns kylvätskenivå och att kylsystemet innehållertillräckligt med frostskyddsmedel• Komponenter som avviker från bilens seriemässiga utförandet ex trimmdelar får inte användas.• Bilen får inte köras så att motor eller kraftöverföringutsätts för onormal påfrestning, exempelvis köra fast varningslampatänts.Se även generella aktsamhetskrav, moment D1.Om aktsamhetskraven inte är uppfyllda kan ersättningensättas ned i enlighet med moment D4.3 (Åsidosättande avaktsamhetskrav eller annan föreskrift i försäkringsvillkoren).GarantiOm begagnad del monteras lämnar vi garanti. Garantin gällerunder sex månader men begränsas till 1 000 körda mil.Garantifall måste omgående anmälas till oss. Vi har rätt attbesiktiga bilen innan garantireparationen påbörjas.SjälvriskerSjälvrisken framgår av ditt försäkringsbrev.Den högre självrisken gäller för bil och lätt lastbil som körtsmer än 6000 mil.Om ditt fordon har direktimporterats till Sverige gällermaskinskadeförsäkringen med en extra självrisk på 6000kronor. Med direktimporterat fordon avses sådant fordonsom inte har importerats till Sverige av tillverkaren eller avdenne utsedd generalagent i Sverige.F5 VagnskadaFörsäkringen gäller för skada genom• trafikolycka• annan yttre olyckshändelse• uppsåtlig skadegörelse av tredje manFörsäkringen gäller också för skada på fordonet när dettransporteras på annat transportmedel, t.ex. färja eller tåg.Försäkringen gäller inte för skada• som är inifrån kommande, till exempel möss som orsakatskada på fordonet• på fordonsdel med konstruktions-, fabrikations eller materialfelom skadan orsakats av felet• som består i slitage eller kan hänföras till bristfälligt12 Villkor Motorförsäkring


Ersättning för skada grundas på egendomens värde vid köpi allmänna handeln (marknadsvärde) omedelbart före skadan.Om fordonet i förhållande till dess marknadsvärde inteär lönsamt att reparera eller om det inte kommit tillrättaefter stöld värderar vi fordonet inklusive utrustning (sepunkt C2, Egendom som är försäkrad) enligt marknadsvärdet.Från denna regel görs avsteg enligt punkt F6.1 (Värderingav viss utrustning) samt punkt F6.2 (Nyvärdeersättningför personbil).Försäkringen ersätter inte• kostnad för förbättring eller förändring av fordonet ellerutrustning som gjorts i samband med skadereparation• merkostnad på grund av att våra anvisningar om inköpsställe,reparationsverkstad eller transportmedel inte inhämtaseller följs• kostnad for lackering som inte motsvarar den som fordonethade i det seriemässiga utförandet• eventuell värdeminskning efter reparation• normalt slitage när fordonet använts i samband medstöld eller annat olovligt tillgrepp• mervärdesskatt när försäkringstagaren eller fordonsägarenär redovisningsskyldig för sådan skatt.• merkostnad genom reparationsarbete på övertid ellergenom att reservdelar måste fraktas på annat sätt än medsedvanligt transportmedel, om inte vi särskilt godkäntmerkostnaden• merkostnad för reparation av fordon som avsevärt avvikerfrån fabriksutförande.• Skälig reparationskostnad för bilen och den utrustningsom ingår i bilens inköpspris beräknas överstiga 50 % avinköpspriset vid skadetillfället.F6.3 Bärgning och hämtningOm skada på fordonet är ersättningsbar ersätter vi ocksånödvändig bärgning till närmaste verkstad. Har skadanskett utomlands betalar vi transport till närmaste verkstad iSverige, om vi anser att sådan transport är nödvändig.Om stöldförsäkrat fordon återfinns på annan ort än där dettillgripits ersätter vi dig för skäliga hämtningskostnader.Om det finns särskilda skäl kan vi ombesörja hämtning avfordonet.Vi avgör om transport till fordonets hemort eller till annanort ersätts.Kostnad för hämtning och hemtransport av fordon ersättshögst med ett belopp som motsvarar fordonets värde närtransporten görs. I fråga om oreparerat fordon avses värdetefter skadan.F6.4 Tvist om värdeTvist beträffande värdering och ersättning av egendombehandlas i avsnitt AB 3.5.F6.1 Värdering av viss utrustningViss utrustning, se tabell på nästa sida, värderas till vaddet kostar att inköpa ny likvärdig utrustning (nypriset)hos av Moderna Försäkringar anvisat inköpsställe. Du fårersättning med så många procent av nypriset som anges iavskrivningstabellen på nästa sida. Övrig utrustning ersättsmed marknadsvärdet.F6.2 Nyvärdesersättning för personbilVid skada på personbil som är ersättningsbar från egendomsskyddet(avsnitt F), kan ersättning lämnas med ny bilav samma eller likvärdigt fabrikat, typ och årsmodell somden skadade (nyvärdesersättning). Samtidigt skadad utrustningersätts med ny om den ingick i bilens inköpspris.Följande förutsättningar ska vara uppfyllda:• Bilen är seriemässigt tillverkad.• Bilen omfattas i Sverige av fabrikantens garantier och densvenska generalagentens andra åtaganden.• Du har ägt bilen oavbrutet sedan den registrerades förstagången.• Skadan har skett inom ett år efter det bilen registreradesförsta gången (förregistrering hos bilhandlare räknas inte).• Bilen har körts högst 20 000 km.14 Villkor Motorförsäkring


F6.1 Ersättningstabell - Värdering av viss utrustningFöremålÅlder och ersättning i procent< 1 år 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år 6 år 7 år 8 år


G RäddningsförsäkringG RäddningsförsäkringRäddningsförsäkringen gäller för person- och fordonstransportersom blivit nödvändiga genom att du i sambandmed resa med den försäkrade bilen råkat ut för sådananödsituationer som anges i punkt G1 (persontransport)och G2 (fordonstransport).Rese- och transportkostnader ska vara skäliga och görasmed det billigaste transportmedel som går att användamed hänsyn till omständigheterna. Om du ordnar transportmed privat bil betalar vi ersättning enligt Skatteverketsregler för skattefri bilersättning med egen bil.G1 PersontransportOm fordonet stulits, skadats eller fått driftstopp ersätter vikostnader för resa till hemort inom Norden för förare,passagerare och privat bagage:• om fordonet skadats så svårt att det inte kan görastrafiksäkert inom rimlig tid med hänsyn till den fortsattaresan. Utanför Norden godtas vanligtvis tre arbetsdagar• om fordonet stulits och inte kommit tillrätta innan resanfortsätts med annat färdmedel.Vi ersätter även kostnader för hemresa, dock längst tillfordonets hemort, för passagerare som inte kan fortsättaresan därför att föraren drabbats av olycksfall, akut sjukdomeller har avlidit och ingen annan som deltar i resankan köra hem fordonet.ErsättningsreglerIstället för hemresa kan vi ersätta kostnaden för fortsattresa till annan ort om detta inte blir dyrare.G2 FordonstransportOm fordonet stulits och återfunnits, skadats eller råkat utför driftstopp ersätter vi kostnader för bärgning till närmastelämpliga verkstad eller reparation på platsen om dettainte blir dyrare.Om skadan har skett utomlands och är så allvarlig att deninte kan repareras på ett trafiksäkert sätt inom den tid somär rimlig med hänsyn till den fortsatta färden kan vi ersättatransport av fordonet till Sverige.Dessutom ersätter vi resekostnad för en person från bostadeneller resmålet för hämtning av fordonet efter reparationeller då det kommit tillrätta efter stöld.Räddningsförsäkringen gäller också för tillkopplad släpvagn,till exempel husvagn.ErsättningsreglerKostnaden för hämtning eller hemtransport av fordon ersättsmed högst det belopp som motsvarar fordonets värdenär transporten görs.Hämtning av oskadat eller reparerat fordon ska ombesörjasav dig. Vi ersätter dig för skäliga kostnader.All transport eller hämtning ska alltid godkännas av ossinnan den företas.G3 UndantagFörsäkringen ersätter inte• kostnader för förarens hemtransport om denne drabbasav olycksfall, akut sjukdom eller har avlidit• kostnader för passagerares hemtransport om dennedrabbas av olycksfall, akut sjukdom eller har avlidit• driftstopp på grund av brist på drivmedel• kostnader som du skulle ha haft även om skadan inteuppstått, t.ex. för bränsle och färjebiljetter• kostnader som kan ersättas genom vagnskadegaranti,räddningsabonnemang eller annat åtagande.G4 Särskilda aktsamhetskravSe generella aktsamhetskrav, moment D1.Om aktsamhetskraven inte är uppfyllda kan ersättningensättas ned i enlighet med moment D4.3 (Åsidosättande avaktsamhetskrav eller annan föreskrift i försäkringsvillkoren).G5 SjälvriskSjälvrisken framgår av ditt försäkringsbrev.Om fordonet måste lämnas kvar på grund av att föraredrabbats av akut sjukdom, olycksfall eller har avlidit ochingen annan som deltar i resan kan köra hem fordonetersätter vi kostnader för transport av fordonet till hemort iSverige.16 Villkor Motorförsäkring


H RättsskyddH1 Vem försäkringen gäller förFörsäkringen gäller för det försäkrade fordonets ägare,brukare och förare, de försäkrade, i denna deras egenskap.Försäkringen gäller inte för den som brukat fordonet utanlov.H2 När du skall ha haft försäkring för att få rättsskyddH2.1 HuvudregelDu kan få rättsskydd om försäkringen gäller när tvisteneller misstanken om brott uppkommer och om den då gälltunder en sammanhängande tid av minst två år. Försäkringenbehöver inte hela tiden ha funnits hos oss, om dutidigare har haft samma slags rättsskyddsförsäkring i annatbolag får du tillgodoräkna dig den tiden. Tvist anses uppståvid den tidpunkt när en part helt eller delvis avvisat ettframställt krav.H2.2 Om du inte har haft försäkring i två årOm du när tvisten uppkommer har försäkring i ModernaFörsäkringar men inte har haft den så lång tid som två år,kan du ändå få rättsskydd om de händelser eller omständighetersom ligger till grund för anspråket eller misstankenom brott inträffat sedan din nu gällande försäkring trätti kraft.H2.3 Om din försäkring har upphörtOm du inte längre har någon rättsskyddsförsäkring närtvisten uppkommer på grund av att försäkringsbehovetupphört kan du trots detta få rättsskydd genom denna försäkringom den var i kraft när de händelser eller omständigheterinträffade som ligger till grund för anspråket ellermisstanken om brott och det därefter inte gått längre tidän tio år. Om rättsskydd beviljas tillämpas den självrisk ochdet högsta ersättningsbelopp som gäller för motsvarandeförsäkring hos oss vid tiden för tvistens uppkomst.H3 Vilka tvister försäkringen gäller förFörsäkringen gäller för tvist• som kan prövas som tvistemål (T-mål) av tingsrätt, hovrätteller Högsta domstolen. Kan en tvist först handläggasav någon annan instans täcks inte kostnaderna för ensådan förberedande prövning av försäkringen.Rättsskyddet gäller inte för kostnader för prövning i Trafikskadenämnden.Försäkringen gäller inte för tvist• där det omtvistade värdet understiger 50 % av ett prisbasbelopp,bl a småmål. Detta undantag tillämpas inte vidtvist med oss på grund av försäkringsavtalet eller vid tvistsom rätten med stöd av 1 kap 3 d § Rättegångsbalken harbeslutat handlägga enligt allmänna regler• som väcks med stöd av Lagen om grupprättegång och duär kärandepart• som avser skadeståndsanspråk mot dig om skadeståndsskyldighetenkan omfattas av trafikförsäkringen• som gäller personskadereglering så länge ersättning förombudskostnader kan lämnas genom trafikförsäkringen• om du inte har befogat intresse av att få din sak behandlad• med någon som du är eller har varit gift, registrerad partnereller sammanboende med• som gäller skadestånd eller annat anspråk på grund avbrottslig gärning där kostnaderna för brottmål inte kanersättas enligt avsnittet H4 (Vilka brottmål försäkringengäller för)• som har samband med någon av de försäkrades yrkesellertjänsteutövning eller annan förvärvsverksamhet• som har samband med överlåtna krav• som avser anspråk på grund av yrkesmässig uthyrning avfordonet.H4 Vilka brottmål försäkringen gäller förFörsäkringen gäller för brottmål där den försäkrademisstänks, åtalas eller slutligen döms för• brott för vilket inte stadgas strängare straff än böter, tillexempel vårdslöshet i trafik• vållande till annans död• vållande till kroppsskada eller sjukdom.Kan den som åtalas för grov vårdslöshet i trafik eller förgrovt vållande till annans död eller kroppsskada eller sjukdom,genom lagakrafttagande dom visa att brottet intebedömts som grovt, gäller försäkringen.Försäkringen gäller inte för förundersökning ochbrottmål där misstanken om brott eller åtal avser• hastighetsöverträdelse enligt Trafikförordningen• körning mot rött ljus enligt Trafikförordningen• brott för vilket stadgas strängare straff än böter, till exempelrattfylleri eller så kallad smitning• olovlig körning.H5 Var försäkringen gällerAnspråket eller misstanken om brott ska ha sin grund i någotsom har inträffat inom försäkringens giltighetsområde,se punkt B (Var försäkringen gäller).H6 Vilket ombud du kan väljaFör att försäkringen ska gälla måste du anlita ombud.Denne måste vara lämplig med hänsyn till din bostadsort,domstolsorten och ärendets natur samt vara ledamot avVillkor Motorförsäkring17


Sveriges Advokatsamfund (advokat) eller jurist anställd hosadvokat eller på advokatbyrå eller kunna visa att han harsärskild lämplighet för uppdraget.Vi har rätt att begära prövning av skäligheten av advokateller biträdande jurists arvode och andra kostnadsanspråkhos Svensk Försäkring och Sveriges Advokatsamfunds ombudskostnadsnämnd.Ombudet och bolaget förbinder sigatt godta utfallet av en sådan prövning.En förutsättning för att du ska få anlita ombud som inte ärknuten till advokatbyrå är att ombudet förbundit sig att ihändelse av tvist godta Försäkringsförbundets Nämnd förRättsskyddsfrågors prövning av hans arvode och övrigakostnader i ärendet.H7 Vilka kostnader försäkringen ersätterGenom försäkringen betalas nödvändiga och skäligakostnader om du inte kan få dem betalda av motpart ellerstaten. Med nödvändiga och skäliga kostnader avsesbl a att kostnaderna måste stå i rimlig proportion till detbelopp tvisten gäller. Betalning á conto kan utgå först eftersärskild prövning och högst två gånger per år. Á conto kanendast utgå om ärendet är särskilt omfattande eller långvarigt.H7.1 Vi betalar• ombuds arvode och omkostnader. Arvode lämnas förskälig tidsåtgång och högst enligt den timkostnadsnormsom regeringen fastställer vid ersättning till rättshjälpsbiträdeenligt rättshjälpslagen• nödvändiga och skäliga kostnader för utredning somanskaffats före rättegång och efter det att tvist uppstått,förutsatt att utredningen beställts av ditt ombud• kostnader för bevisning i rättegång och i skiljemannaförfarande• expeditionskostnader i domstol• rättegångskostnader som du ålagts att betala till motparteller staten efter domstols- eller skiljemänsprövning avtvisten• rättegångskostnader som du vid förlikning under rättegångåtagit dig att betala till motpart, under förutsättningatt det är uppenbart att domstolen skulle ha ålagt dig attbetala rättegångskostnader med högre belopp om tvistenhade prövats• kostnader som uppkommer för medlare som rätten förordnat.• merkostnader som uppstår om du anlitar flera ombudeller byter ombud• ersättning till skiljemän• kostnader som i avvaktan på prövning av liknande målinte ersätts enligt 10 § 9 punkten rättshjälpslagen.• ombudskostnader som får anses ingå i skadestånd somtillerkänts försäkrad.H8 SjälvriskSjälvrisk framgår i ditt försäkringsbrev.H9 Högsta ersättningsbeloppHögsta ersättningsbelopp framgår i ditt försäkringsbrev.Bevisning och egna utredningskostnader ersätts medhögst 35 000 kr. En tvist anses föreligga om du och annanförsäkrad står på samma sida. Även om du har flera tvisterska de räknas som en (1) tvist om de avser samma skadaeller om yrkandena stöder sig väsentligen på samma händelseeller omständighet. Således anses en tvist föreliggaäven om yrkandena inte stöder sig på samma rättsligagrund.H10 PreskriptionPreskriptionstiden börjar löpa från den tidpunkt du anlitarombud, se moment AB 3.3 Preskription.H11 ÅterkravI den mån ersättning lämnats på grund av försäkringeninträder vi i din rätt mot annan.H7.2 Vi betalar inte• eget arbete, förlorad inkomst, resor och uppehälle ellerandra omkostnader för dig eller annan försäkrad• verkställighet av dom, beslut eller avtal18 Villkor Motorförsäkring


I Särskilda villkorOm det framgår av de allmänna villkoren eller av ditt försäkringsbrevså gäller de särskilda villkoren nedan.I1 AvställningsförsäkringAvställningsförsäkring gäller om detta anges i försäkringsbrevet.Försäkringen gäller endast för personbil eller lättlastbil som är avställd i Vägtrafikregistret, uppställd i Sverigeoch inte brukas.Försäkringen gäller under avställningstiden med sammaomfattning som din försäkring hade redan innan avställningen,men med följande begränsningar:• Trafik- räddnings- och maskinförsäkring ingår inte.• Vagnskadeförsäkring enligt avsnitt F5 (vagnskada) gällermed begränsning att skada genom trafikolycka inte ingår.• Skada som uppkommit när fordonet brukas ersätts ej• Avställningsförsäkring kan inte kombineras med tilläggsförsäkringar.Särskilda aktsamhetskravSe generella aktsamhetskrav, moment D1.Om aktsamhetskraven inte är uppfyllda kan ersättningensättas ned i enlighet med moment D4.3 (Åsidosättande avaktsamhetskrav eller annan föreskrift i försäkringsvillkoren).SjälvriskSjälvrisken framgår av ditt försäkringsbrev.I2 HusvagnsförsäkringI2.1 Personlig lösegendomFörsäkringen gäller för personligt lösöre avsett för privatbruk som förvaras i husvagnen och som tillhör dig ellernågon i ditt hushåll, se ditt försäkringsbrev för högstaersättningsbelopp.Försäkringen ersätter förlust av och skada på egendomsom är försäkrad enligt ovan, om skadan uppkommer isamband med ersättningsbar brand-, stöld- eller vagnskadapå fordonet, samt vid vattenskada enligt punkt I2.2(Husvagn - läckage).Följande föremål ersätts endast om skadan inträffat underresa eller vistelse utom hemorten, och ifråga om stöldendast om husvagnen i samband med resan inte lämnatsobebodd i mer än ett dygn. Detta gäller även om stöldenskett under första dygnet.• smycken och andra föremål –helt eller delvis av ädelmetall• äkta pärlor• ädelstenar• samling av mynt, sedlar eller frimärken (avnumismatiskt/-filatelistiskt värde)• antikviteter, konstverk, konstföremål och äkta mattor.Med antikviteter avses föremål som har ett förhöjt marknadsvärdepå grund av sin art och ålder, i regel minst 100år. Med äkta mattor avses handknutna så kallade orientaliskamattor, tillverkade i Asien, Nordafrika eller på Balkanhalvön• vin och sprit• fick- och armbandsur• pälsar och pälsverk• kameror, optik, projektorer, kikare samt tillbehör till sådanegendom• apparater för text-, ljud- och bildåtergivning (t.ex. tv,video eller cd-spelare, tv-spel, musikinstrument, kommunikationsoch GPS-utrustning) samt tillbehör till sådanaapparater• cd, dvd, filmer och annan media för text-, bild- och ljudåtergivning• datorer, datorspel, telefon (inklusive mobiltelefon), telefaxoch tillbehör till sådan utrustning• elrullstol• vapen med tillbehör, ammunition och blankvapen.Försäkringen omfattar inte• pengar, värdehandlingar (t.ex. aktier, obligationer, checkar,biljetter och kuponger)• motordrivna fordon, båtar och delar till dessa.Särskilda aktsamhetskrav• Personligt lösöre ska förvaras inlåst i den försäkradehusvagnen.Se även generella aktsamhetskrav, moment D1.Om aktsamhetskraven inte är uppfyllda kan ersättningensättas ned i enlighet med moment D4.3 (Åsidosättande avaktsamhetskrav eller annan föreskrift i försäkringsvillkoren).I2.2 LäckageVagnskadeförsäkringen ersätter skada genom oberäknatläckage av vatten från fast monterad tank- eller ledningssystem,med följande begränsningar• Ersättning lämnas för husvagn som är högst åtta år gammalräknat från första registreringen.• Ersättning lämnas inte för skada som orsakats av köldeller fukt.• Ersättning lämnas inte för skada på tank och rörledningar.• Samlad ersättning för vattenskada på husvagn och lösörelämnas med högst ett prisbasbelopp.Villkor Motorförsäkring19


Särskilda aktsamhetskrav• Tankar, ledningssystem inklusive slangar och slangklämmorsamt tankanslutningar ska kontrolleras årligen medhänsyn till slitage och åldersförändringar.• Dragfordonets maximala dragvikt får inte överskridas.Se även generella aktsamhetskrav, moment D1.Om aktsamhetskraven inte är uppfyllda kan ersättningensättas ned i enlighet med moment D4.3 (Åsidosättande avaktsamhetskrav eller annan föreskrift i försäkringsvillkoren).I2.3 SemesteravbrottOm både dragbil och husvagn är försäkrade hos ModernaFörsäkringar omfattar försäkringen även rätt till ersättningför semesteravbrott om husvagnen inte kan användas pågrund av skada som är ersättningsbar enligt delkasko- ellervagnskadeförsäkringen, och skadan medför avbrott avpåbörjad semesterresa.Ersättning lämnas med 300 kronor/dygn för den tid fordonetinte kunnat användas, längst 25 dygn från och medskadedagen. Ersättning lämnas inte för dygn som förlorasgenom dröjsmål från din sida.Den självrisk som gäller för respektive försäkringsform(brand-, stöld- eller vagnskadeförsäkring) dras av frånsammanlagd ersättning för skadan och avbrottet.I2.4 AnsvarsskyddFörsäkringen ersätter skadestånd som kan åläggas dig iegenskap av ägare och brukare av fordonet, med följandebegränsningar• Ersättning lämnas med högst 5 Mkr för personskada ochmed högst 1 Mkr för sakskada.• Ersättning lämnas inte för skada som enligt Trafikskadelagenuppkommit i följd av trafik med husvagnen.• Ersättning lämnas inte för skada på egendom i fordonet.I2.5 SjälvriskSjälvrisk för personlig lösegendom, läckage, semesteravbrottoch ansvarsskydd framgår av ditt försäkringsbrev.I2.6 Högsta ersättningsbeloppHögsta ersättningsbelopp annat än som nämns ovan framgåri ditt försäkringsbrev.I3 Årsförsäkring (snöskoter, motorcykel och EUmoped)Försäkringen för din snöskoter, motorcykel eller EU-mopedär en årsförsäkring det vill säga den gäller med sammaomfattning året runt utan premieåterbetalning vid avställning.Trafikförsäkring ingår oavsett om du ställer avfordonet hos Vägtrafikregistret eller inte. Uppsägning innanhuvudförfallodagen kan göras endast vid försäljning ellerskrotning av fordonet.I4 Bil och motorcykel äldre än 30 årGäller personbil, lätt lastbil eller motorcykel som är äldre än30 år. Ersättningen lämnas med högst:- 200 000 kronor för personbil och lätt lastbil- 60 000 kronor för motorcykel.Oavsett dessa maximala ersättningsbelopp gäller punkt F6Ersättnings- och värderingsregler.I5 SnöskoterVid skada på drivband värderas drivbanden till återanskaffningskostnadminskad med slitageavdrag på 10 % perkörda 1000 km.Försäkringen omfattar även släp och gäller med sammaomfattning som för snöskotern då det är tillkopplat. Dettagäller även då släpet är frånkopplat under förutsättning attdet förvaras i låst utrymme, se punkt F3 (stöld, särskildaaktsamhetskrav, snöskoter). Ersättningen för släp är maximerattill 15 000 kronor.Oavsett dessa maximala ersättningsbelopp gäller punkt C6Ersättnings- och värderingsregler.I5.1 Särskilda aktsamhetskravFöre start av skoterns motor och under färd ska skoternsnödstopp vara satt i funktion.Särskilda aktsamhetskravSe generella aktsamhetskrav, moment D1.Om aktsamhetskraven inte är uppfyllda kan ersättningensättas ned i enlighet med moment D4.3 (Åsidosättande avaktsamhetskrav eller annan föreskrift i försäkringsvillkoren).SjälvriskSjälvrisk framgår av ditt försäkringsbrev.I6 Särskilt stöldskydd – personbilar som införts ellerimporterats direkt till SverigeI6.1 Aktsamhetskrav• Direktimporterade personbilar med årsmodell 1996eller senare ska vara utrustade med en av Stöldskyddsföreningengodkänd elektronisk startspärr (immobilizer).För bil med originalmonterat elektroniskt stöldskydd skaett nyckelintyg kunna visas vid skada. Intyget ska styrka20 Villkor Motorförsäkring


att det inte finns några andra fungerande nycklar till detelektroniska stöldskyddet som du har. För bil utan originalmonteratelektroniskt stöldskydd eller om intyg enligt ovaninte kan utfärdas, ska ett av oss godkänt extra elektronisktstöldskydd monteras. Saknas någon av dessa skadeförebyggandeåtgärder eller det elektroniska stöldskyddet intevar i funktion vid skadetillfället kan ersättningen sättasned.Se även generella aktsamhetskrav, moment D1.Om aktsamhetskraven inte är uppfyllda kan ersättningensättas ned i enlighet med moment D4.3 (Åsidosättande avaktsamhetskrav eller annan föreskrift i försäkringsvillkoren).I7 Särskilt stöldskydd – larmI7.1 AktsamhetskravOm det står angivet i ditt försäkringsbrev skall fordonetutöver det ordinarie stöldskyddet vara försett med ett avStöldskyddsföreningen godkänt larm som också är aktiverat.aktsamhetskrav eller annan föreskrift i försäkringsvillkoren).I10 Särskilt stöldskydd - MotorcykelI10.1 AktsamhetskravMotorcyklar av märkena Harley Davidson och Buell ska undernattetid på hemorten försvaras i låst, enskilt utrymme.Det enskilda utrymmet får endast disponeras av dig somförsäkringstagare eller din familj.Se även generella aktsamhetskrav, moment D1.Om aktsamhetskraven inte är uppfyllda kan ersättningensättas ned i enlighet med moment D4.3 (Åsidosättande avaktsamhetskrav eller annan föreskrift i försäkringsvillkoren).Se även generella aktsamhetskrav, moment D1.Om aktsamhetskraven inte är uppfyllda kan ersättningensättas ned i enlighet med moment D4.3 (Åsidosättande avaktsamhetskrav eller annan föreskrift i försäkringsvillkoren).I8 Särskilt stöldskydd – elektronisk startspärrI8.1 AktsamhetskravOm det står angivet i ditt försäkringsbrev skall fordonetutöver det ordinarie stöldskyddet vara försett med avStöldskyddsföreningen godkänd elektronisk startspärr somär aktiverad.Se även generella aktsamhetskrav, moment D1.Om aktsamhetskraven inte är uppfyllda kan ersättningensättas ned i enlighet med moment D4.3 (Åsidosättande avaktsamhetskrav eller annan föreskrift i försäkringsvillkoren).I9 Särskilt stöldskydd – spårsändarutrustningI9.1 AktsamhetskravOm det står angivet i ditt försäkringsbrev skall fordonetutöver det ordinarie stöldskyddet vara försett med av ModernaFörsäkringar godkänd spårsändarutrustning som är ifunktion.Se även generella aktsamhetskrav, moment D1.Om aktsamhetskraven inte är uppfyllda kan ersättningensättas ned i enlighet med moment D4.3 (Åsidosättande avVillkor Motorförsäkring21


J TilläggsförsäkringarJ1 HyrbilFörsäkringen kan endast tecknas som tillägg till bil som ärminst halvförsäkrad i Moderna Försäkringar.Hyrbilsförsäkringen omfattar ersättning för hyrbil ellerkontant ersättning om den försäkrade bilen inte kunnatanvändas på grund av skada som är ersättningsbar enligtvillkoren för egendomsskyddet eller vagnskadegarantin.Vid maskinskada gäller försäkringen även om ålders- ochmilgränserna som anges i punkt F4 (Maskin - försäkringengäller för) passerats.Kostnad för hyrbil ersätts med 75 % av dygns- och kilometerkostnadenför standardutrustad bil av motsvarandestorlek. Merkostnad för självriskreducering, drivmedel, färjebiljetter,trängselavgift, vägtull och liknande för hyrbilenbetalas av dig. Bilen ska hyras hos ett biluthyrningsföretaganvisat av Moderna Försäkringar.Ersättning lämnas för den tid som är skälig för att reparerabilen. Har skadan inträffat utanför Sverige lämnas ersättningför den tid som är skälig med hänsyn till den fortsattaresan. Vid återresa till hemorten ska färdvägen om möjligtanpassas så att egen bil kan avhämtas om den är färdigreparerad.Oavsett var skadan inträffat lämnas ersättning förhögst 45 dagar.Istället för hyrbil kan kontantersättning lämnas med 100kronor per dag för personbil och 100 kronor per dag förlätt lastbil. Du kan växla mellan hyrbil och kontantersättningunder avbrottstiden.Om bilen inte ska repareras utan lösas in lämnas ersättningi högst 14 dagar efter meddelat inlösenbesked.Särskilda aktsamhetskravSe generella aktsamhetskrav, moment D1.Om aktsamhetskraven inte är uppfyllda kan ersättningensättas ned i enlighet med moment D4.3 (Åsidosättande avaktsamhetskrav eller annan föreskrift i försäkringsvillkoren).BegränsningarErsättning lämnas inte• för dag som förloras genom dröjsmål från din sida• i de fall avbrotts- eller stilleståndsersättning erhålls fråntrafikförsäkring• om bilen vid skadetillfället var belagd med körförbud.Försäkringen upphörHyrbil upphör i följande fall:22 Villkor Motorförsäkring• när bilen avställs i Vägtrafikregistret• om ordinarie bilförsäkring ändras till att omfatta enbarttrafikförsäkring.J2 Trafikolycksfall och KrishjälpFörsäkringen kan endast tecknas som tillägg till minst halvförsäkradbilförsäkring i Moderna Försäkringar. (VillkorspunkternaJ2.4, J2,7, J2.8 och J2.10 gäller enbart trafikolycka)J2.1 När försäkringen gällerTrafikolycksfallsförsäkring gäller för personskada som uppkommertill följd av trafik med den försäkrade bilen.För försäkringsavtalet gäller vad som anges i försäkringsbrevet,dessa allmänna villkor och tillämplig lag. Avtaletgrundar sig på de uppgifter som den försäkrade lämnat vidförsäkringens tecknande. Om någon uppgift är oriktig ellerofullständig gäller vad som för sådant fall sägs i Allmännabestämmelser och tillämplig lag. Krishjälp gäller vid ersättningsbarskada, enligt detta villkor, som inträffar i Sverigeoch inom det så kallade gröna kortsystemet. Behandlingska dock alltid ske i Sverige.Särskilda aktsamhetskravSe generella aktsamhetskrav, moment D1.Om aktsamhetskraven inte är uppfyllda kan ersättningensättas ned i enlighet med moment D4.3 (Åsidosättande avaktsamhetskrav eller annan föreskrift i försäkringsvillkoren).J2.2 FörsäkradTrafikolycksfall och Krishjälp gäller för försäkringstagarenoch för dennes make/maka, registrerad partner, sambo,samt deras barn. Den gäller även för förare som använderbilen med ägarens tillstånd och passagerare i bilen.J2.3 FörsäkringstagareFörsäkringstagare är den som är registrerad ägare till bilen.J2.4 FörsäkringsbeloppFörsäkringsbeloppen framgår av ditt försäkringsbrev.J2.5 Försäkringens ikraftträdandeTrafikolycksfall och Krishjälp träder i kraft tidigast dagenefter tecknandet av försäkringen. Datum för ikraftträdandeframgår av försäkringsbrevet.J2.6 ErsättningErsättning lämnas vid skada till följd av trafikolycka. Medtrafikolycka menas kroppsskada som drabbar försäkradofrivilligt genom skada i följd av trafik med det försäkradefordonet.


Ersättning lämnas• med 3 600 kr (engångsersättning) vid inskrivning på sjukhusi minst 72 timmar• med 2 000 kr (engångsersättning) vid sjukskrivning iminst sju arbetsdagar• till dödsboet om den försäkrade avlider till följd av trafikolyckainom 12 månader från skadedagen• vid medicinsk invaliditet.Krishjälp betalar behandlingskostnad till följd av ersättningsbarskada enligt detta villkor. Behandlingskostnadersätter kostnader (arvoden) för samtalsterapi (psykologkonsultation.)Moderna Försäkringar ersätter högst tio behandlingstillfällenper försäkrad under maximalt ett år efterinträffad skada. Behandlingshjälpen ska ske i samråd medModerna Försäkringar. Ersättning lämnas även för skäligaresekostnader i Sverige för Krishjälp enligt bestämmelser iLagen om allmän försäkring.Moderna Försäkringar betalar juridisk rådgivning per telefonefter inträffad skada. Ersättning lämnas för en timmesrådgivning av Moderna Försäkringar anvisad jurist.J2.7 Medicinsk invaliditetMed medicinsk invaliditet avses en bestående fysiskfunktionsnedsättning utan hänsyn till den skadades yrke,fritidsintressen eller andra speciella förhållanden. Gradenav invaliditet bestäms med ledning av för försäkringsbranschenfastställd tabell. Ersättning lämnas upp till 600 000kr. För att försäkringsersättning ska kunna utbetalas krävsatt den medicinska invaliditeten inträtt och att funktionsnedsättningenobjektivt fastställts. Moderna Försäkringarhar rätt att med egen sakkunnig läkare pröva och fastställafunktionsnedsättningen. Ersättningens storlek bestäms iförhållande till graden av bestående medicinsk invaliditet.Rätt till ersättning föreligger om minst ett år förflutit sedanolycksfallet inträffade och en bestående invaliditetsgrad påminst 5 % inträtt inom tre år från den tidpunkt då olycksfalletinträffade.J2.8 Omprövning av beslutOm invaliditetsgraden som låg till grund för den utbetaldaersättningen förvärras kan den försäkrade begära omprövningav beslutet under förutsättning att en väsentligbestående försämring skett på grund av samma skada.Omprövning kan inte ske senare än tre år efter den daginvaliditetsgraden fastställdes första gången.J2.9 Inskränkning i försäkringens giltighet• Vid krigstillstånd och andra politiska oroligheter lämnasinte ersättning för trafikolycka som har samband med krig,krigsliknande händelser, inbördeskrig, revolution, politiskaoroligheter eller uppror.• Försäkringen gäller inte för händelse som uppstått isamband med att den försäkrade utfört eller medverkat tilluppsåtlig gärning som enligt svensk lag är straffbelagd.• Försäkringen gäller inte om föraren varit påverkad avalkohol, andra berusningsmedel, sömnmedel, narkotiskapreparat och inte heller om skadan har samband med användningav läkemedel på ett felaktigt sätt.• Försäkringen gäller inte vid tävling, träning eller annantyp av höghastighetskörning.• Försäkringen gäller inte om föraren saknar behörighet attframföra bilen.J2.10 Åtgärder för utbetalning av ersättningFör att försäkringsersättning ska utbetalas ska den försäkradeunder utredning för fastställande av graden av invaliditetstå under fortlöpande läkartillsyn och iaktta läkaresföreskrifter samt följa av Moderna Försäkringar lämnadeanvisningar som avser att begränsa följderna av olycksfallet.Vid skada måste• anmälan om skadan omgående göras till Moderna Försäkringar• läkare, inom offentlig vård eller som har vårdavtal medsjukvårdshuvudman, anlitas utan dröjsmål• läkares föreskrifter följas• den behandlande läkaren få medgivande att lämna allaupplysningar till Moderna Försäkringar som är av betydelseför bedömning av ersättningsfrågan• om Moderna Försäkringar begär det, den försäkrade/vårdnadshavaren ge en av Moderna Försäkringar utseddläkare, tillfälle till undersökning• om Moderna Försäkringar begär det, övriga handlingarlämnas, som erfordras för bedömning av ersättningsfrågan.Läkararvode och andra kostnader (gäller dock inte ersättningför inkomstbortfall) för av Moderna Försäkringarsärskilt åfordrad läkarundersökning ersätts av ModernaFörsäkringar.J2.11 Försäkringen upphörTrafikolycksfall och Krishjälp upphör• om ordinarie bilförsäkring ändras till att enbart omfattatrafikförsäkring eller avställningsförsäkring• om bilförsäkringen annulleras.J2.12 SjälvriskSjälvrisken framgår av ditt försäkringsbrev.J3 AssistansFörsäkringen kan endast tecknas som tillägg till minst halvförsäkradbilförsäkring i Moderna Försäkringar.Villkor Motorförsäkring23


J3.1 När försäkringen gällerAssistans gäller vid trafikolycka eller annat driftstopp, vilketförhindrar fortsatt färd och som orsakats av• kollision, avkörning, vältning eller annan trafikolycka• maskinskada – tekniskt fel som är oförutsett och sominte beror på bristande underhåll• bränslebrist, punktering eller förlust av bilnycklar eller attdessa låsts in i bilen• brand• stöld eller tillgrepp av bilen och försök till stöld eller tillgreppav bilen.Särskilda aktsamhetskravSe generella aktsamhetskrav, moment D1.Om aktsamhetskraven inte är uppfyllda kan ersättningensättas ned i enlighet med moment D4.3 (Åsidosättande avaktsamhetskrav eller annan föreskrift i försäkringsvillkoren).J3.2 Försäkrade personerRätt till assistans har bilens ägare, förare som använderbilen med ägarens tillstånd och passagerare i bilen.J3.3 Var försäkringen gällerAssistans gäller för händelser som inträffar i Sverige ochinom det så kallade gröna kortsystemet.J3.4 Anmälan och begäran om serviceAnmälan och begäran om service i och med skadehändelsenlämnar du direkt till Moderna Försäkringars jour.Du ska då lämna uppgifter om försäkringsomfattning ochbilens registreringsnummer – uppgifter som Moderna Försäkringarbehöver för sin handläggning.Moderna Försäkringars Jourtelefonnummer• inom Sverige 0200-213 213• utanför Sverige +45 70 10 50 50 – SOS International iKöpenhamn.J3.5 ErsättningAssistans betalar reparation på plats om det är möjligtoch inte blir dyrare än bärgningskostnaden. Vid punkteringbetalar Moderna Försäkringar kostnaden för själva hjulbytet,men inga andra kostnader. Vid brist på drivmedelbetalar Moderna Försäkringar transport av nytt drivmedel,men inga kostnader för drivmedel. Om fordonets nycklarförlorats eller låsts in i bilen betalar Moderna Försäkringaröppning av lås om det inte blir dyrare än bärgning.Bärgning betalas till närmaste lämpliga verkstad. I frågaom reparation på plats, bärgning och hämtning enligt textnedan, gäller försäkringen även för tillkopplad släp- ellerhusvagn. Vid driftstopp, stöld eller tillgrepp där reparationvarar längre än en timme, har du rätt till hyrbil. ModernaFörsäkringar ersätter hela dygns och kilometerhyrbilskostnadenför bil av max samma bilstorlek som den egna, dockinte eventuell självriskelimineringspremie. Hyrbilen tillhandahållsi maximalt tre dygn. Om hyrbil inte kan ordnasförmedlar och betalar Moderna Försäkringar transport avbilens förare och passagerare till resmålet eller hemorten.Transporten sker med tåg eller om resan beräknas talängre tid än sex timmar (vid utlandsresa tio timmar) medflyg i turistklass istället. Hämtning av bil, som repareratseller kommit till rätta efter stöld, ombesörjs av bilägaren.Moderna Försäkringar betalar transport med billigastetransportmedel för en person från hemorten eller resmåletför att hämta bilen (inklusive eventuell släp- eller husvagn).Vid utlandsresa gäller att Moderna Försäkringar betalar,med hänsyn till omständigheterna, hemtransport av förareoch passagerare med billigaste transportmedel.J3.6 BegränsningarModerna Försäkringar ersätter högst tre händelser/skadorsom inträffat under ett och samma försäkringsår.Moderna Försäkringar ersätter inte händelser/skador• som inträffar under tävling eller träning för tävling medbilen• kostnader för telefonsamtal, kost eller liknande• utlägg som förare eller passagerare normalt skulle hahaft under resan, så som vägtullar, drivmedel, broavgifter,logi eller liknande.J3.7 Försäkringen upphörAssistans upphör• om ordinarie bilförsäkring ändras till enbart trafikförsäkring• när bilen ställs av i Vägtrafikregistret.J3.8 SjälvriskSjälvrisken framgår av ditt försäkringsbrev.J4 Kombi – Hyrbil, Assistans och självriskreduktionvid skadegörelse utförd av tredje manKombi kan endast tecknas som tillägg till minst halvförsäkradbilförsäkring i Moderna Försäkringar. Kombi omfattarJ1 (Hyrbilstillägg), J3 (Assistans), samt självriskreduktion viduppsåtlig skadegörelse av tredje man.Särskilda aktsamhetskravSe generella aktsamhetskrav, moment D1.Om aktsamhetskraven inte är uppfyllda kan ersättningensättas ned i enlighet med moment D4.3 (Åsidosättande av24 Villkor Motorförsäkring


aktsamhetskrav eller annan föreskrift i försäkringsvillkoren).J4.1 BegränsningarVi gör avdrag från hyrbilsersättningen för avbrotts- ellerstilleståndsersättning som du i samma skada har rätt att fåfrån annan försäkring. Assistans ersätter högst tre händelser/skadorsom inträffat under ett och samma försäkringsår.J4.2 Försäkringen upphörKombi upphör i följande fall:• När bilen avställs i Vägtrafikregistret.• Om ordinarie bilförsäkring ändras till att omfatta enbarttrafikförsäkring.J4.3 SjälvriskHyrbil - självrisken framgår av ditt försäkringsbrev.Assistans - självrisken framgår av ditt försäkringsbrev.Vid uppsåtlig skadegörelse utförd av tredje man - självriskenframgår av ditt försäkringsbrev.Skadegörelse ska alltid anmälas till polisen och kopia avpolisanmälan ska sändas till oss.J5 Allrisk BilFörsäkringen kan endast tecknas som tillägg till minst halvförsäkradbilförsäkring i Moderna Försäkringar.Om det framgår av ditt försäkringsbrev att Allrisk Bil ingårgäller utöver de allmänna försäkringsvillkoren även följandevillkor.J5.1 När försäkringen gällerAllrisk Bil gäller vid trafikolycka eller annat skada på och ibilen och biltillbehör som orsakats av plötslig och oförutseddhändelse av annat slag än vad som beskrivs under deallmänna försäkringsvillkoren.J5.3 Anmälan och begäran om serviceAnmälan och begäran om service i och med skadehändelsenlämnar du direkt till Moderna Försäkringar. Du ska dålämna uppgifter om försäkringsomfattning och bilens registreringsnummer– uppgifter som Moderna Försäkringarbehöver för sin handläggning.Moderna Försäkringar Bilskador telefonnummer 0200 –213 213.J5.4 ErsättningAllrisk Bil ersätter• skador på bilinredning efter plötslig och oförutsedd händelse,till exempel utspilld färg• skador på innertak vid lastning• borttappade bilnycklar; nya bilnycklar och omkodning avbefintliga bilnycklar• tankning av fel bränsle; bärgning betalas till närmastelämpliga verkstad och rengörning av bränsletank.J5.5 BegränsningarModerna Försäkringar ersätter högst tre händelser/skadorsom inträffat under ett och samma försäkringsår.Moderna Försäkringar ersätter inte händelser/skador• som inträffar under tävling eller träning för tävling medbilen• som uppstår i samband bränslestopp• som omfattas av brand-, stöld-, maskinskade-, glas-,räddnings-,rättsskydds-, samt vagnskadeförsäkring/vagnskadegarantieller annan tilläggsförsäkring.J5.6 Försäkringen upphörAllrisk Bil upphör• om ordinarie bilförsäkring ändras till omfattningen trafikförsäkring.J5.7 SjälvriskSjälvrisken framgår av ditt försäkringsbrev.Särskilda aktsamhetskravSe generella aktsamhetskrav, moment D1.Om aktsamhetskraven inte är uppfyllda kan ersättningensättas ned i enlighet med moment D4.3 (Åsidosättande avaktsamhetskrav eller annan föreskrift i försäkringsvillkoren).J5.2 Var försäkringen gällerAllrisk Bil gäller för händelser som inträffar i Sverige ochinom det så kallade gröna kortsystemet.Villkor Motorförsäkring25


AB Allmänna bestämmelserUtöver försäkringsvillkoren gäller också reglerna i Försäkringsavtalslagenför din försäkring. Följande allmännabestämmelser är bland annat hämtade ur den lagen.AB 1 Avtalet och premienAB 1.1 FörsäkringstidenFörsäkringen gäller under den tid som står på försäkringsbrevet.Om du tecknar försäkringen samma dag som denska träda i kraft gäller den dock inte förrän efter det klockslagdu tecknar den.Kan försäkringstidens början inte fastställas, börjar dendagen efter den dag då du meddelat oss att du vill tecknaförsäkring.Om försäkringen är giltig endast under förutsättning attpremien betalas före försäkringstiden, börjar den gälladagen efter premiebetalningen.Moderna Försäkringar ansvarar endast för skada genomhändelse som inträffar under försäkringstiden om inte annatsärskilt anges i försäkringsvillkoren. Om skada uppkommitsuccessivt ansvarar Moderna Försäkringar endastför den del av skadan som uppkommit under försäkringstideni Moderna Försäkringar.AB 1.2 Förnyelse av försäkringenVid försäkringstidens utgång förnyas försäkringen automatisktför ytterligare ett år, om inte annat framgår av avtaleteller omständigheterna. Förnyelse sker dock inte omförsäkringen vid försäkringstidens utgång har sagts uppatt upphöra vid denna tidpunkt eller försäkringstagaren hartecknat en motsvarande försäkring hos ett annat bolag.AB 1.3 Din rätt att säga upp försäkringenVill du säga upp försäkringen till försäkringstidens utgång,får du göra detta när som helst dessförinnan.Du får säga upp försäkringen att upphöra med omedelbarverkan, om försäkringsbehovet faller bort eller om detinträffar en annan liknande omständighet.Har en försäkring förnyats enligt moment AB 1.2, Förnyelseav försäkring, kan du, innan du har betalat någon del avpremien, säga upp försäkringen att upphöra med omedelbarverkan.En förnyad försäkring upphör också omedelbart, om duutan att betala premie för denna försäkring tecknar enmotsvarande försäkring hos ett annat bolag.Har vi begärt ändring av försäkringsvillkoren under försäkringstidenenligt moment AB 1.5, Ändring av villkor, får dusäga upp försäkringen till den tidpunkt då ändringen annarsskulle börja gälla. Uppsägningen ska göras före dennatidpunkt.Du får också säga upp försäkringen vid skada om vi väsentligtåsidosätter våra skyldigheter enligt Försäkringsavtalslageneller enligt försäkringsvillkoret.AB 1.4 Vår rätt att säga upp försäkringenTill försäkringstidens utgångVi får säga upp försäkringen till försäkringstidens utgångom vi har särskilda skäl att inte längre bevilja försäkringen.Vår uppsägning gäller endast om skriftligt meddelande omuppsägningen avsänts till dig senast en månad före försäkringstidensutgång.Under försäkringstidenVi får säga upp försäkringen att upphöra under försäkringstiden,om du eller den försäkrade grovt har åsidosattera förpliktelser mot bolaget eller om det finns andrasynnerliga skäl. Vår uppsägning blir gällande 14 dagar efterden dag då vi avsänt skriftligt meddelande till dig om uppsägningen.Beträffande uppsägning på grund av dröjsmålmed betalning av premie gäller vad som sägs i moment AB1.6, Betalning av premie.AB 1.5 Ändring av villkorenVid förnyelse av försäkringenOm vi önskar ändra försäkringsvillkoren vid förnyelse avförsäkringen meddelar vi dig detta senast i samband medatt vi sänder dig kravet om premiebetalning. Den förnyadeförsäkringen gäller då för den tid och på de villkor som vierbjuder.Under försäkringstidenPå begäran av oss kan försäkringsvillkoren ändras underförsäkringstiden, om du eller den försäkrade har grovt haråsidosatt sina förpliktelser mot försäkringsbolaget eller detannars finns synnerliga skäl. Ändringen blir gällande 14 dagarefter den dag då vi avsänt skriftligt meddelande till digom ändringen.AB 1.6 Betalning av premieFörsta premienFörsta premien för försäkringen ska betalas inom 14 dagarefter den dag då vi avsänt premieavi till dig.Premie vid förnyad försäkringPremie för en förnyad försäkring ska betalas senast dendag då den nya försäkringstiden börjar. Premien behöver26 Villkor Motorförsäkring


dock inte betalas tidigare än en månad efter det att vi haravsänt premieavi till dig.Utöver vad som anges i försäkringsvillkoren ovan angåendepremiebetalning gäller bestämmelserna i autogiroavtalet.Om autogiroavtalet upphör att gälla aviseras premie förobetald del av försäkringstiden. Premien ska betalas enligtreglerna i detta försäkringsvillkor.Följder av försenad betalningBetalas inte premien i rätt tid tar vi ut en påminnelseavgift.Vi har rätt att säga upp försäkringen att upphöra 14 dagarefter den dag då vi skickat ett skriftligt meddelande till digom uppsägningen. Försäkringen upphör inte om du intehar kunnat betala premien inom den angivna tidsfristen pågrund av svår sjukdom, frihetsberövande, utebliven pensioneller utebliven lön från din huvudsakliga anställningeller liknande hinder. Då får uppsägningen verkan tidigasten vecka efter det att hindret fallit bort, dock senast tremånader efter tidsfristens utgång.AB 1.7 Betalning av tilläggspremieHar den avtalade premien höjts under försäkringstiden, skatilläggspremien betalas inom 14 dagar efter den dag då viavsände premieavi till dig.Följder av dröjsmålOm tilläggspremie inte betalas i rätt tid får vi räkna om försäkringstidenför den ändrade försäkringen med hänsyn tillden premie som betalats.Sedan skriftligt besked om sådan omräkning av försäkringstidenhar avsänts till dig gäller försäkringen under denkortare tid som följer av omräkningen, dock minst under14 dagar efter det att besked har avsänts.AB 1.8 Svensk lagSvensk lag tillämpas på det mellan dig och oss träffadeavtalet.AB 1.9 PersonuppgiftslagenDe personuppgifter som du lämnar till Moderna Försäkringar,filial till Tryg Forsikring A/S Danmark, behandlas i enlighetmed personuppgiftslagens (1998:405), (”PUL”), regler.PUL ska skydda individer mot att deras personliga integritetkränks när personuppgifter behandlas.Uppgifterna hämtas normalt direkt från dig som kund ellersom visar intresse för att bli kund, men kan även erhållasfrån exempelvis annat bolag inom koncernen, från någonav våra samarbetspartners, försäkringsförmedlare ellerfrån din arbetsgivare. Uppgifterna kan också inhämtas ellerkompletteras och uppdateras från myndigheters registereller andra privata och offentliga register, t.ex. SPAR.Moderna Försäkringar kan även spela in eller på annat sättdokumentera kommunikationen med dig.Moderna Försäkringar kommer att behandla vissa personuppgifterom dig som kund samt om till exempelförsäkrade, medförsäkrade, inbetalare, förmånstagareoch panthavare, såsom till exempel allmänna namn- ochadressuppgifter, personnummer och i vissa fall även uppgifterom yrke, medborgarskap, facklig eller religiös tillhörighet,vissa ekonomiska förhållanden och hälsotillstånd.Personuppgifter som du lämnar till oss registreras och behandlasav oss för att vi ska kunna fullgöra våra skyldighetergentemot dig som kund; vid bedömning av försäkringsansökan,administrering av försäkringsavtal, utredning avskadeärenden m.m. Uppgifterna kan också komma att användasför marknadsföring genom till exempel e-post ochsms. Vi använder även personuppgifterna som underlag förriskbedömning, analyser, affärs- och metodutveckling samtriskhantering och statistik. Personuppgifter kan för ovannämnda ändamål komma att lämnas ut till samarbetspartners,inklusive företag som hanterar och hjälper oss medexempelvis marknadsföring, skadereglering, riskbedömning,diverse analyser m.m., till försäkringsförmedlare,andra bolag inom koncernen och även registreras i ett förförsäkringsbranschen gemensamt skadeanmälningsregister(GSR). Vidare kan uppgifter om en försäkring hososs komma att lämnas ut till personer som omfattas avförsäkringen. Uppgifter kan, enlig lag, behöva lämnas ut tillmyndigheter. Moderna Försäkringar säljer inte personuppgiftertill företag.Vid prisförfrågan på Internet behöver vi ditt personnummerför att kunna sätta rätt pris på försäkringen. Med hjälp avpersonnumret, och beroende på försäkringstyp, inhämtarvi uppgifter om var du är bosatt (län, kommun, församling)och om du exempelvis står som ägare till något motorfordon.Vi kontrollerar även om du har några betalningsanmärkningar.Genom att du lämnar ditt personnummersamtycker du till detta och till efterföljande behandling avpersonuppgifterna.Behandling av personuppgifterna kommer att ske underförsäkringsavtalets giltighetstid och utbetalningsperiod.Vissa för avtalet grundläggande uppgifter kommer att behandlasäven efter avtalsperiodens slut. Dina personuppgiftersparas inte under längre tid än nödvändigt. För marknadsföringsändamålkan uppgifterna komma att lagras iupp till tre år efter att avtalet upphört att gälla. Vid behandlingav personuppgifter kommer stor försiktighet att iakttasför att skydda den personliga integriteten.Villkor Motorförsäkring27


Moderna Försäkringar, filial till Tryg Forsikring A/S Danmark(org. nr 516403-8662), är personuppgiftsansvarig. Om duvill få information om vilka personuppgifter om dig sombehandlas eller begära rättelse, kan du skicka en skriftligoch egenhändigt undertecknad ansökan till ModernaFörsäkringar, PUL-ombud, Box 7830, 103 98 Stockholm. Dukan även begära att dina uppgifter inte ska användas fördirektmarknadsföring. Observera att det av integritetsskälinte är möjligt för Moderna Försäkringar att söka eller sammanställapersonuppgifter i löpande text.Gemensamt skaderegister för försäkingsbranschenPersonuppgifter som du lämnar till oss registreras och behandlasav oss för att vi ska kunna fullgöra våra skyldighetergentemot dig som kund; vid bedömning av försäkringsansökan,administrering av försäkringsavtal, utredning avskadeärenden m.m. Personuppgifter kan för ovan nämndaändamål komma att lämnas ut till, och även registrerasi, ett för försäkringsbranschen gemensamt skadeanmälningsregister(GSR). Dessutom äger bolaget rätt att lämnauppgifter till Larmtjänst för utredning av oklara uppgifteroch eftersökning av stulen egendom.AB 2 Regler i särskilda fallAB 2.1 Annat avtal, garanti eller försäkringFörsäkringen gäller inte för skada som leverantör eller annanansvarar för enligt lag, garanti, försäkring eller liknandeåtagande. Försäkringen gäller dock om du kan visa attden som gjort åtagandet inte kan fullgöra detta.AB 2.2 KrigsskadorFörsäkringen gäller inte för skada som har samband medkrig, krigsliknande händelser, inbördeskrig, revolution elleruppror.AB 2.3 AtomskadorFörsäkringen gäller inte för skada på egendom eller vidskadeståndsskyldighet, om skadan direkt eller indirektorsakats av atomkärnprocess.AB 2.4 DammgenombrottFörsäkringen gäller inte för skada vars uppkomst eller omfattninghar direkt eller indirekt samband med genombrottav vattendamm.AB 2.5 TerroristhandlingFörsäkringen gäller inte för skada genom spridning av biologiska,kemiska eller nukleära substanser i samband medterroristhandling.Med terrorism avses en handling, inkluderande men ejbegränsad till, användandet av styrka eller våld och/eller28 Villkor Motorförsäkringhot om detsamma, av person eller grupp (grupper), varesig någon handlar enskilt eller på någons uppdrag eller isamband med någon organisation (organisationer) eller regering(regeringar), betingande av politiska, religiösa, ideologiska,eller etniska syften eller skäl inkluderande avsiktenatt påverka regeringar och/eller försätta allmänheten, ellerdel av allmänheten, i fruktan.AB 2.6 Force majeureFörsäkringen gäller inte för förlust som uppstår om skadeutredning,reparationsåtgärd eller betalning av ersättningfördröjs på grund av krig, krigsliknande händelser,inbördeskrig, revolution eller uppror eller på grund avmyndighets åtgärd, strejk, lockout, blockad eller liknandehändelse.AB 3 Ersättning vid försäkringsskadaAB 3.1 Utbetalning av ersättningFörsäkringsersättning, som inte avser periodiska utbetalningarsom livränta, betalar vi ut senast en månad efter detatt du har uppfyllt dina åtaganden enligt D3.1-3.4 (Regleringav skada).Har du rätt till ett visst belopp, utbetalar vi detta i avräkningpå den slutliga ersättningen.När det gäller egendom som repareras eller återanskaffasbetalar vi ersättning senast en månad efter det att du visatatt egendomen reparerats eller återanskaffats.Om myndighet har utfärdat förbud mot att skadad egendomåterställs och detta beslut överklagats betalar viersättning senast en månad efter det att vi fått reda på attbesvären inte lett till någon ändring.AB 3.2 RäntaBetalar vi ersättning efter utgången av den månad som angettsi moment AB 3.1, Utbetalning av ersättning, betalarvi dröjsmålsränta enligt 6 § Räntelagen (1975:635). Underpolisutredning eller värdering enligt moment AB 2.6, Forcemajeure, betalar vi dock ränta endast enligt Riksbankensreferensränta. Ränta betalas inte om beloppet är mindre än100 kr.AB 3.3 PreskriptionDu förlorar din rätt att kräva ersättning om du inte väckertalan mot oss inom tre år från det att du fick kännedomom att fordringen kunde göras gällande, och i varje fallinom tio år från det att fordringen tidigast hade kunnatgöras gällande.Har du anmält skadan till oss inom den tid som angetts iförsta stycket, har du alltid sex månader på dig att väckatalan sedan vi tagit slutlig ställning till ersättningsfrågan.


AB 3.4 DubbelförsäkringHar samma intresse försäkrats mot samma fara hos flerabolag, är varje bolag ansvarigt mot den försäkrade somom det bolaget ensamt hade beviljat försäkring. Du hardock inte rätt till högre ersättning från bolagen än somsammanlagt svarar mot skadan. Överstiger summan avansvarsbeloppen skadan, fördelas ansvaret mellan bolagenefter förhållandet mellan ansvarsbeloppen.AB 3.5 Om det blir tvistVid tvist om värdet av skada på lös egendom ska på begäranav någon av parterna en värderingsman uttala sig omvärdet. Värderingsmannen ska utses av svensk handelskammareom parterna inte enats om annat.Värderingsmannen ska tillämpa villkorens värderingsregler.Parterna får lägga fram egen utredning och lämna egnasynpunkter. I sitt utlåtande ska värderingsmannen ange hurhan beräknat skadans värde. Han ska lämna sitt utlåtandeinom tre månader sedan han blivit utsedd. Av ersättningentill värderingsmannen ska den försäkrade betala 500 kr,samt 10 % av överskjutande belopp, dock sammanlagthögst 50 % av värderingsmannens ersättning. Om skadangenom värderingsmannens utlåtande värderas till högrebelopp än det som vi erbjudit, betalar vi dock hela kostnaden.AB 3.6 ÅterkravI samma utsträckning som vi har betalat ersättning förskada, övertar vi din rätt att kräva ersättning av den som äransvarig för skadan.AB 4 Kontakt och omprövningPrövningsmöjligheter om du är missnöjd1. Vår målsättning är nöjda kunder. Om du inte är nöjdmed vårt beslut eller med hur du blivit bemött ber vi dig atti första hand vända dig till den handläggare som handlagtditt ärende, det är ofta tillräckligt för att situationen skaklaras upp.2. Om oenighet fortfarande råder efter att du har fått beskedfrån ansvarig chef på berörd avdelning kan du vändadig till Moderna Försäkringars Klagomålsansvarig:Moderna FörsäkringarKlagomålsansvarigBox 7830, 103 98 STOCKHOLMklagomalsansvarig@modernaforsakringar.seKlagomålsansvarig ser till att ditt klagomål hanteras. OmKlagomålsansvarig bedömer att ditt klagomål lämpar sigför det kommer ärendet att tas upp för prövning i ModernaFörsäkringars interna Överprövningsnämnd. Nämndensförfarande är rent skriftligt. Du kan därför inte personligennärvara vid nämndssammanträdet. I Överprövningsnämndendeltar dock bland andra Kundombudsmannen somhar till uppgift att ta till vara dina intressen och framföradina synpunkter. Överprövningsnämnden är förhindrad attpröva vissa typer av ärenden så som t ex ärenden som fören rättvis och allsidig bedömning kräver muntlig bevisningeller som lämpar sig bättre för prövning i annan nämnd.Överprövningsnämnden prövar inte heller klagomål som inkommitmer än 6 månader efter att Moderna Försäkringarmeddelat slutligt beslut i ärendet.Vill du komma i kontakt med Kundombudsmannen ber vidig kontakta Klagomålsansvarig.3. Du kan som konsument få rådgivning i frågor som rörförsäkring eller skadereglering genom att kontakta KonsumenternasFörsäkringsbyrå.www.konsumenternas.se, Konsumenternas Försäkringsbyrå,Box 24215, 104 51 STOCKHOLM,Tfn 0200-22 58 00.Det går även bra att vända sig till den kommunala konsumentvägledningenför råd och hjälp.4. Du har som privatperson också möjlighet att vända digtill Allmänna Reklamationsnämnden (ARN).www.arn.se, Allmänna reklamationsnämnden, Box 174,101 23 STOCKHOLM, Tfn 08-508 860 005. Du har alltid möjlighet att väcka talan i allmän domstol.RättsskyddsförsäkringGäller ditt klagomål rättsskyddsförsäkring kan detta iställetkomma att prövas av Svensk Försäkrings Nämnd förRättsskyddsfrågor eller Ombudskostnadsnämnden (www.forsakringsnamnder.se). Kontakta skaderegleraren för ytterligareinformation.PersonskadorGäller ditt klagomål personskada kan detta istället kommaatt prövas av annan nämnd såsom:- Trafikskadenämnden (www.trafikskadenamnden.se) –Trafikskadenämnden finns för att du ska få en så rättvisoch skälig ersättning som möjligt när du har råkat ut för enpersonskada i följd av trafik. Trafikskadenämnden lämnarrådgivande yttranden om bedömning och beräkning aversättningsfrågor gällande trafikskadeersättning. Kontaktaskaderegleraren för ytterligare information.- Ansvarsförsäkringens Personskadenämnd (www.forsakringsnamnder.se)– Ansvarsförsäkringens Personskadenämndprövar skaderegleringsfrågor rörande ersättningVillkor Motorförsäkring29


för personskada inom ansvars- och överfallsförsäkring somregleras på skadeståndsrättslig grund. Kontakta skadereglerarenför ytterligare information.Tvist mot ossOm du har en försäkring som innehåller ett rättsskyddsmomentkan detta rättskydd även komma att gälla vid entvist mot oss. Rättsskyddsförsäkringen gäller under deförutsättningar som framgår av försäkringsvillkoren.Preskription av rätt till försäkringsersättningDen som vill göra anspråk på försäkringsersättning måsteväcka talan mot försäkringsbolaget inom tre år efter att hafått kännedom om att anspråket kunde göras gällande ochi varje fall inom tio år från det att anspråket tidigast kundegöras gällande. Annars går rätten till ersättning förlorad.Om anspråk har framställts till försäkringsbolaget inomdenna tid, är fristen enligt första meningen alltid minst sexmånader från det att bolaget har förklarat att det har tagitslutlig ställning till anspråket.30 Villkor Motorförsäkring


BegreppsförklaringarAktsamhetskrav Du ska ta hand om din försäkrade egendomså att det så långt det är möjligt förhindras att den blir skadad.Om inte aktsamhetskraven följs kan ersättningen sättas ned(minskas) helt eller delvis.Annullation Åtgärd för att få försäkringen att upphöra.Avi/Avisering Meddelande om vad och när du ska betala.Avställningsförsäkring Försäkring under avställningstiden somkan omfatta brand, stöld, glas, rättskydd och vagnskada.Fabriksmonterad utrustning Fordonsmärkesunik i fordonetintegrerad originalutrustning som monterats av tillverkaren ellerav denne auktoriserad verkstad.Föreskrifter Regler för hur du ska ta hand om din egendom.Den som bryter mot någon föreskrift riskerar att få avdrag påersättningen.Försäkrad Var och en till vars förmån försäkringen gäller enligtförsäkringsavtalet.Försäkringsfall Skada eller annan händelse som omfattas avförsäkringen.Försäkringstagare Den som har försäkringsavtal med bolaget.Försäkringstariff Den premieprislista försäkringsbolaget tilllämpar,som grundas på statistik och antaganden om denförsäkrade.Grundsjälvrisk Grundsjälvrisk är den självrisk som framgår avförsäkringsbrevet.Grönt kort Internationellt försäkringsbevis som utfärdas avModerna Försäkringar.Medicinsk invaliditet Med medicinsk invaliditet avses en beståendefysisk funktionsnedsättning utan hänsyn till den skadadesyrke, fritidsintressen eller andra speciella förhållanden. Gradenav invaliditet bestäms med ledning av för försäkringsbranschenfastställd tabell, ”Gradering av Medicinsk Invaliditet – 1996”.Motordrivet fordon Alla fordon som för sitt framförande ärförsett med motor, t ex bilar, motorcyklar och mopeder.Nedsättning Om aktsamhetskraven i villkoret inte följts, kanersättningen sättas ned, d v s minskas. Hur stor nedsättningenblir beror på omständigheterna i det enskilda fallet, som försummelsensart och betydelse för skadan eller om egendomen varitsärskilt begärlig eller värdefull.Olycksfall Kroppsskada som drabbat den försäkrade ofrivilligtgenom trafikolycka med den försäkrade bilen och som medförmedicinsk invaliditet.Plötslig och oförutsedd händelse Den händelse som utlöstskadan ska ha haft ett snabbt förlopp (plötsligt). Händelsen skaha inträffat oväntat och normalt inte gå att förutse och därigenomförhindra (oförutsedd).Prisbasbelopp Basbelopp enligt Lagen om allmän försäkring.I försäkringsvillkoren avses det basbelopp som gällde det årskadan hände.Självrisk Den del av skadekostnaden som den försäkrade självsvarar för. Självrisken dras av från skadekostnaden.Försäkringsgivare:Moderna Försäkringar • Box 7830 • 103 98 Stockholm • 08-684 12 000 • www.modernaforsakringar.seBolagsverket • Org.nr. 516403-8662 • Filial till Tryg Forsikring A/S • Erhvervs- og Selskabsstyrelsen • CVR-nr. 24260666Klausdalsbrovej 601 • DK 2750 Ballerup, DanmarkVillkor Motorförsäkring31

More magazines by this user
Similar magazines