Lasse Fröidenstedt

siq.se
  • No tags were found...

Lasse Fröidenstedt

Wasaskolan och LEAN


”Växthuset”Södertälje kommunHT 2010 dags för skolan.”Växthusakademien”Vad ska vi göra med detta?


Vår resa/process:1. Slöserier och värdeskapande tid-Mötesrutiner-Närvarohantering-Elevärendegång2. -Värdeflödesanalys lektion-Värdeflödesanalys skoldag


Värdeflödesanalys lektion 7-9Entré Sittning Närvaro GenomgångArbete Genom Arbete Samman4gångfattningAvslutUtsläpp


AvbrytergenomgångSkvallerMobilerJackorMössaGodisSvårt;atthitta;”rätt”platssmåpratKonflikterFel/ingetmaterialDiagnoskännedomPratigtMoralsnackToa;besökPrivatabekymmerStörningutifrånPratOvilja;attHjälpa;till4min 2min 5min 2min 2minEntré Sittning NärvaroGenomgångArbeteGenomgångArbeteSammanfattningAvslut Utsläpp5min 2;min 10Min15min3min 8min 4;min3;minSena;lärareVikarieSen;ankomstSen;ankomstmusikOmställningLärare+elevTekniskaproblemFel;nivåointresse”rörliga”eleverBrist;påmaterialBråkTapparkoncentrationSvårt;attSluta;jobbaSpråkproblem


VisualiseringarSignalsystemSynliggöra


MSV (människor som växer)


LSV (lektioner som växer)Magkänsla


RSV (resultat som växer)


Klassperspektiv


Elevperspektiv


Ämnesperspektiv


Fördela resurserLikvärdig bedömning


ALI


Våra signalsystemarbetslag/skolaMSVLSVRSV


MSV (människor)BetydelsefullKontrollArbetsglädjesamtalarbetssättLSV (lektioner)MagkänslaKriterierpedagogiska samtalarbetssättRSV (resultat)Ämnestavlapedagogiska samtalarbetssätt


Lärartankar om signalsystemen jan 13”Skapar öppet klimat””Stärka varandra””Tydligare överblick” ”Högt i tak, tillåtas vara kreativ och tänka utanför ramarna””LSV resultat ger oss möjlighet att åtgärda brister med mer samarbete””Mätningarna skapar öppnare kommunikation mellan lärare och skolledning””Ledningen deltar i arbetslagsmöten vid behov (rött)””Man blir hörd vid röd markering””Våga analysera det röda och se vilka faktorer som ligger bakom””Alla måste vara delaktiga i diskussionerna””RSV har gett en bra överblick som leder till diskussioner som leder tillsamstämmigare bedömning””Vi använder arbetslag och pedagogiskt forum för samtalen”


Mötestavlaledningsgrupp och arbetslagTrenderMätningarUtvecklings-AktiviteterDagensområdenfrågor


Utvecklingsområden-utifrån normallägesanalys• Pedagogisk ledning(ledningen använder stor del av sin tid till observationer och samtal)• Stärka kvalitén i undervisningen(möten anses av lärarna som meningsfulla)• Lärande organisation(aktuell forskning påverkar det dagliga arbetet)• Mål och resultatstyrning(resultat och analys styr resursanvändning, åtgärder och aktiviteter)


Framgångsfaktorer••••••Ledning som villPersonal som driver rakt in i arbetslagSmå steg, taktkänslaTålamodKommunstödSkapa forum för förbättringarbete


UtmaningenStärka tanken:”Jag kan förändra/utveckla minaarbetssätt och organisationentillsammans med mina kollegor.”


Från industri till skola?Går det?Vi har kommit en bit på vägen!

More magazines by this user
Similar magazines