Anställningsskyddet internationellt - Teknikföretagen

teknikforetagen.se
  • No tags were found...

Anställningsskyddet internationellt - Teknikföretagen

viteten i lagen om anställningsskydd vid en internationell jämförelse relativt långtgående.Skillnaderna i utformning av bestämmelserna kan vara betydande mellanolika avtalsområden till följd av att lagreglerna i relativt stor utsträckning är ersattaav andra bestämmelser i centrala kollektivavtal. Även i andra länder finns iblanden betydande grad av dispositivitet och därmed regler i kollektivavtal som avvikerfrån de lagstadgade. I den följande sammanställningen beskrivs nästan uteslutandeanställningsskyddet utifrån de lagstadgade bestämmelserna.Tillsvidareanställningar är strikt reglerade i SverigeAnställningsformen ”tillsvidareanställning” innebär att anställningen fortlöpersåvida inte den anställde själv säger upp sig, avlider eller arbetsgivaren avslutaranställningsförhållandet och har saklig grund för detta. Vad som utgör saklig grundvarierar länderna emellan. Sammantaget kan vi konstatera att tillsvidareanställningarär strikt reglerade i Sverige. En mer detaljerad indelning av tillsvidareanställningsreglernagörs enligt följande av OECD.• Procedurregler• Uppsägningstid och avgångsvederlag• Svårighet att säga upp/avskeda personalProcedurreglerProcedurregler innebär att arbetsgivaren måste vidta ett antal steg i samband medanställningars avslutande. Bland procedurreglerna finns bestämmelser om hur denanställde ska meddelas uppsägningen. Exempelvis kan krav finnas på att den anställdeska meddelas skriftligt om uppsägningen. Bestämmelser kan även finnas somreglerar hur överlämnandet ska ske samt angående i vilken utsträckning uppsägningeneller avskedet ska motiveras. Arbetsgivaren kan även behöva meddela tredjepart om uppsägningen. Tredje part kan exempelvis vara företagsråd, facklig organisationeller arbetsmarknadsmyndighet. Internationellt förekommer även procedurreglersom innebär att arbetsgivaren behöver ha ett godkännande från tredje partför att kunna gå vidare med uppsägningen. Procedurregler innebär sammantagetatt uppsägningar på olika sätt fördröjs.Sverige placerar sig bland den tredjedel OECD-länder som har mest strikta krav påprocedurer vid meddelande om uppsägning. Detta eftersom det svenska regelverketinnebär att tredje part ska meddelas. I många länder räcker ett skriftligt besked. Däremotär det inte speciellt vanligt att besked om uppsägningen kan lämnas muntligt.Det sistnämnda gäller endast i USA och Brasilien bland de länder som ingår iOECD:s kartläggning av anställningsskydd. Att Tyskland rankas som ett av de merstrikta länderna beror på att företagsrådet, där sådant finns, har rätt att få informationom den tilltänkta uppsägningen och motivet till denna, före det att den verkställs.Företagsrådet har sedan upp till en vecka på sig att avge ett yttrande, undervilken tid arbetsgivaren alltså inte kan verkställa uppsägningen.10

More magazines by this user
Similar magazines